Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
              Н А К А З
 
            19.11.2003 N 194
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 березня 2004 р.
                   за N 338/8937
 
 
    Про затвердження Єдиної методики визначення вартості
    надання громадянам необхідного мінімального переліку
   окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів
           ритуальної належності
 
 
   На виконання статті 12 Закону України від 10 липня 2003 року
N 1102-IV ( 1102-15 ) "Про поховання та похоронну справу",
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Єдину методику визначення вартості надання
громадянам необхідного мінімального  переліку  окремих  видів
ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, що
додається.
 
   2. Управлінню благоустрою та комунального  обслуговування
(Я.А.Стеценко) та Юридичному відділу (М.Г.Агапова) забезпечити
подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну
реєстрацію.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Б.Лотоцького
 
 Голова Комітету                    Г.М.Семчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   житлово-комунального
                   господарства
                   19.11.2003 N 194
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 березня 2004 р.
                   за N 338/8937
 
 
             ЄДИНА МЕТОДИКА
    визначення вартості надання громадянам необхідного
   мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг,
      реалізації предметів ритуальної належності
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Єдина методика визначає механізм формування вартості та
економічно обгрунтованих тарифів (цін) на ритуальні послуги,
предмети ритуальної належності для суб'єктів господарювання різних
форм власності.
 
   1.2. Основною метою Єдиної методики є визначення механізму
розрахунку вартості надання громадянам необхідного мінімального
переліку окремих видів послуг, а також процедури реалізації
предметів ритуальної належності.
 
   1.3. Єдина методика поширюється на суб'єктів господарювання,
що здійснюють діяльність у сфері надання ритуальних  послуг
незалежно від форми власності.
 
   1.4. У цій Методиці наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:
   вартість послуг - сукупність витрат на виконання окремих
видів послуг та виготовлення предметів ритуальної належності з
урахуванням планового прибутку;
   тариф (ціна) - вартість одиниці послуги, предмета ритуальної
належності, виражена в грошовій формі;
   об'єкт витрат - окремий вид діяльності або роботи (послуги)
щодо надання ритуальних послуг та предметів ритуальної належності
в цілому, об'єднані за певною ознакою однорідності (наприклад,
призначення),  що  потребують  визначення  пов'язаних  з  їх
виробництвом (виконанням) витрат і які можна включити до окремої
калькуляційної групи;
   повна собівартість  -  економічно  обгрунтовані  витрати
звичайної  діяльності суб'єктів господарювання, які включають
витрати операційної діяльності, фінансові витрати та витрати з
податку на прибуток.
 
           2. Визначення вартості
 
   2.1. Формування  вартості  послуг  надання  громадянам
необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг,
реалізації  предметів  ритуальної  належності  здійснюється з
урахуванням розрахунків обсягів надання ритуальних послуг та
реалізації  предметів ритуальної належності, планових витрат,
визначених на підставі державних, галузевих нормативів витрат
матеріалів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок
податків і зборів (обов'язкових платежів).
 
   2.2. Планування витрат для включення до повної собівартості
ритуальних послуг та предметів ритуальної належності здійснюється
за такою класифікацією: витрати операційної діяльності, фінансові
витрати, витрати з податку на прибуток.
   До витрат операційної діяльності належать:
   прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці,
інші прямі витрати;
   витрати, пов'язані з операційною діяльністю: адміністративні
витрати, витрати на збут, інші операційні витрати.
   Перелік і склад планових витрат визначаються підприємством
самостійно залежно від особливостей  процесу  виробництва  і
реалізації ритуальних послуг та предметів ритуальної належності.
 
   2.3. Планування  витрат здійснюється нормативним методом.
Розмір витрат за кожною статтею визначається на підставі державних
та галузевих нормативів, а також відповідно до прийнятих на
підприємстві норм використання палива, електроенергії, матеріалів,
норм та розцінок з оплати праці, нормативів витрат на управління і
обслуговування виробництва та інших норм витрат.
   При невідповідності  державних або галузевих норм витрат
матеріальних, трудових та фінансових  ресурсів  розрахунковим
нормам,  які  відображають  особливості  діяльності  окремого
підприємства,  використовуються  розрахункові  норми,  які
затверджуються наказом директора підприємства.
   Статті витрат, за якими неможливе їх об'єктивне нормування,
плануються з урахуванням фактичних витрат за попередній рік,
кошторисів цих витрат на плановий період або інших розрахунків.
   До вартості  ритуальних послуг та виготовлення предметів
ритуальної належності включається плановий прибуток та податок на
додану вартість, крім переліку послуг з поховання, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року
N 734 ( 734-98-п ) "Про затвердження переліку послуг з поховання,
операції з надання яких звільняються від обкладання податком на
додану вартість".
 
          3. Виробнича собівартість
 
   У цьому розділі наведено механізм планування витрат, які
входять до складу виробничої собівартості, з метою визначення
вартості.
   До виробничої собівартості послуг належать:
   прямі матеріальні витрати;
   прямі витрати на оплату праці;
   інші прямі витрати;
   загальновиробничі витрати.
 
   3.1. Прямі матеріальні витрати включають вартість витрачених
на виробництво матеріалів, визначену з урахуванням виробничих норм
витрат матеріалів на виготовлення ритуальних виробів, а саме:
   сировини й основних матеріалів;
   напівфабрикатів та комплектувальних виробів;
   палива та електроенергії на технологічні процеси;
   будівельних матеріалів;
   запасних частин;
   інших матеріалів.
 
   3.2. До витрат на оплату праці належать:
   витрати на основну заробітну плату робітників, що задіяні на
виробництві і безпосередньо пов'язані з технологічним процесом
виробництва послуг, які визначаються з огляду на нормативну
чисельність цих робітників, тарифно-кваліфікаційний  склад  й
установлені на підприємстві тарифні ставки (оклади);
   витрати на додаткову  заробітну  плату  робітників,  які
визначаються розмірами встановлених доплат, надбавок, гарантійних
і компенсаційних виплат,  премій,  пов'язаних  з  виконанням
виробничих  завдань  і функцій, а також коштами для оплати
відпусток.
 
   3.3. До інших прямих витрат зараховують усі інші виробничі
витрати, які безпосередньо належать до конкретного об'єкта витрат,
а саме:
   відрахування на  загальнообов'язкове  державне  пенсійне
страхування (до пенсійного фонду України);
   збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття;
   відрахування на  загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності;
   відрахування на  загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням;
   амортизація основних засобів і нематеріальних активів.
 
   3.4. До загальновиробничих витрат належать:
   витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату
управління, цехів, дільниць, відрахування на соціальні нужди,
передбачені законодавством, та витрати на  оплату  службових
відряджень);
   амортизацію основних  засобів  і  нематеріальних  активів
загальновиробничого призначення;
   витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, обов'язкове
страхування, оренду основних засобів, інших необоротних активів
загальновиробничого призначення;
   витрати на  вдосконалення  технологій  та  організацію
виробництва;
   витрати на освітлення, прибирання сміття, страхування майна,
ремонт, оплату комунальних послуг та витрати на оренду, охорону;
   витрати на обслуговування виробничого процесу;
   витрати на  охорону  праці,  техніку  безпеки,  охорону
навколишнього природного середовища;
   витрати на професійні послуги (оцінка землі, майна тощо);
   витрати на обслуговування банків, касове обслуговування;
   податки, збори (обов'язкові платежі):
   збір за забруднення навколишнього середовища; плата за землю,
зайняту  виробничими  приміщеннями  і   допоміжними   та
обслуговувальними  цехами,  дільницями;  податок  з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у
частині  технологічного  транспорту; місцеві податки і збори
(обов'язкові платежі), передбачені законодавством.
 
          4. Адміністративні витрати
 
   До адміністративних витрат належать такі загальногосподарські
витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:
   витрати на утримання апарату управління (заробітна плата,
відрахування);
   витрати на службові відрядження та представницькі витрати;
   витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних
необоротних активів загальногосподарського використання (оренда,
страхування майна, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання,
водовідведення, охорона);
   винагороди за  професійні  послуги (юридичні, аудиторські
тощо);
   витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс,
факс тощо);
   амортизація основних  засобів,  інших  матеріальних  та
нематеріальних активів загальногосподарського використання;
   податки і збори (обов'язкові платежі), крім податків, зборів
(обов'язкових платежів), що включаються до виробничої собівартості
продукції, робіт, послуг;
   плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги
банків;
   інші витрати  загальногосподарського  призначення   (на
підготовку  і  перепідготовку  кадрів, передплату періодичних
професійних видань, витрати на врегулювання спорів у судах).
 
            5. Витрати на збут
 
   До витрат на збут належать:
   витрати на основну та додаткову заробітну плату працівникам,
що реалізують продукцію та забезпечують збут;
   внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
оплату службових відряджень персоналу служби збуту;
   витрати на рекламу та дослідження ринку;
   витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних
необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, робіт, послуг
(оренда, обов'язкове страхування, амортизація, ремонт, опалення,
освітлення, охорона);
   інші витрати, пов'язані зі збутом товарів.
   Витрати на збут визначаються на підставі аналізу фактичного
рівня витрат за попередні роки і змін, які передбачаються у
плановому періоді.
 
          6. Інші операційні витрати
 
   До інших операційних витрат належать:
   витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної
діяльності об'єктів соціальної інфраструктури, якщо ці об'єкти не
надають платних послуг і не  займаються  іншою  комерційною
діяльністю.
 
            7. Фінансові витрати
 
   До фінансових  витрат  належать  витрати  на  проценти
користування кредитами та витрати підприємства, пов'язані із
залученням позикового капіталу.
   Для визначення вартості  фінансові  витрати  визначаються
відповідно до укладених кредитних угод та інших угод, пов'язаних
із здійсненням фінансової діяльності.
 
         8. Витрати з податку на прибуток
           від звичайної діяльності
 
   8.1. Планові витрати з податку на прибуток підприємств від
звичайної діяльності включаються до вартості при  плануванні
підприємством отримання чистого прибутку, а також за наявності
постійних та тимчасових  різниць  між  оцінкою  активу  або
зобов'язання за даними бухгалтерського обліку та податковою базою
цього активу або зобов'язання.
 
   8.2. З метою визначення вартості сума очікуваного податку на
прибуток підприємств розраховується з урахуванням вимог чинного
податкового законодавства.
 
           9. Планування прибутку
 
   9.1. До вартості ритуальних послуг та предметів ритуальної
належності  зараховується  чистий  плановий  прибуток,  який
передбачається на:
   реалізацію програм капітальних інвестицій;
   виконання зобов'язань з погашення кредитів, позик, облігацій,
залучених для фінансування капітальних інвестицій;
   забезпечення прибутковості акціонерного (власного) капіталу
(для  підприємств,  які створюються із залученням приватного
капіталу) тощо.
 
   9.2. Чистий плановий прибуток визначається як сума коштів,
необхідних для фінансування заходів, зазначених у п. 9.1 цього
розділу, у плановому періоді.
 
   9.3. За умови, що  фінансування  капітальних  інвестицій
здійснюється за рахунок прибутку (понад амортизацію, включену до
розрахунків тарифів у частині витрат операційної діяльності),
розрахунок планових витрат на капітальні інвестиції здійснюється з
огляду на інвестиційні потреби підприємства.
   Капітальні інвестиції - це вкладання коштів в основні засоби
та на створення інших необоротних матеріальних і нематеріальних
активів. Капітальні інвестиції пов'язані зі створенням нових
об'єктів  або  реконструкцією,  розширенням  та  технічним
переобладнанням наявних засобів та інших необоротних матеріальних
активів, що призводять до збільшення економічних вигод, первісно
очікуваних від їх використання.
 
   9.4. Планування чистого прибутку виконується на підставі
інвестиційної програми  та  фінансового  плану  підприємства,
розроблених на плановий рік та на 3 роки після планового.
   Інвестиційна програма містить перелік інвестиційних проектів,
термін їх упровадження, обсяги фінансування та визначення джерел
фінансування.
   Основними складовими  фінансового  плану  підприємства  є
прогнози  фінансових  результатів  господарської  діяльності
підприємства та руху грошових коштів. Прогноз руху грошових коштів
включає рух коштів від операційної, фінансової та інвестиційної
діяльності,  що  передбачає  оцінку  можливостей забезпечення
фінансування капітальних інвестицій та  потреби  в  грошових
ресурсах.  Підприємства  розробляють  і  затверджують  плани
капітальних інвестицій та фінансові плани за формою, порядком і в
строки, визначені їх власниками.
 
   9.5. Напрями  використання  та  розмір чистого планового
прибутку визначається на підставі зазначених у п.9.4 документів.
 
   9.6. Плановий відсоток рентабельності надання  ритуальних
послуг  та  виготовлення  предметів  ритуальної  належності
визначається як відношення загальної суми чистого  планового
прибутку, розрахованого згідно з п.9.2 цього розділу, до повної
собівартості (згідно з п.2.2).
 
          10. Розрахунок тарифів (цін)
 
   Розрахунок тарифу (ціни) на ритуальні послуги та предмети
ритуальної належності містить процедуру визначення планових витрат
даного підприємства за повною собівартістю на одиницю виготовлення
товару або послуги, з урахуванням прибутку та податку на додану
вартість, установленого чинним законодавством.
   Складові тарифу (ціни) планового періоду на  мінімальний
перелік окремих видів ритуальних послуг та предметів ритуальної
належності наведено в додатку.
   Розрахунок повної собівартості ритуальних послуг та предметів
ритуальної належності (Пс) в грошовому виразі (грн.) здійснюється
за формулою
 
        Пс = Вс + Ва + Вз + Ві + Вф + ПП,
 
   де Вс - виробнича собівартість;
   Ва - визначені адміністративні витрати;
   Вз - витрати на збут продукції;
   Ві - інші операційні витрати;
   Вф - фінансові витрати;
   ПП - витрати з податку на прибуток.
 
   Розрахунок тарифу Т (ціни (Ц)) одиниці послуги (роботи,
предмета) здійснюється за формулою
 
               Пс + П + ПДВ,
           Т(Ц) = ---------------
                 Оп
 
   де Оп - обсяг наданих послуг за розрахунковий (плановий)
період у натуральному вираженні;
   П - сума планового чистого прибутку;
   ПДВ - сума податку на додану вартість.
 
 Начальник Управління                 Я.А.Стеценко
 
 
                   Додаток
                   до п.10 Єдиної методики
                   визначення вартості
                   надання громадянам
                   необхідного мінімального
                   переліку окремих видів
                   ритуальних послуг,
                   реалізації предметів
                   ритуальної належності
 
 
           СКЛАДОВІ ТАРИФУ (ЦІНИ)
   планового періоду на мінімальний перелік окремих видів
    ритуальних послуг та предмети ритуальної належності
 
 
                   (грн.)
------------------------------------------------------------------
| N   |     Складові тарифу     | Витрати на обсяг |
| з/п  |                  | послуг планового |
|    |                  |   періоду   |
|--------+-----------------------------------+-------------------|
|1    |Витрати операційної діяльності   |          |
|--------+-----------------------------------+-------------------|
|1.1   |Виробнича собівартість       |          |
|--------+-----------------------------------+-------------------|
|1.1.1  |Прямі матеріальні витрати:     |          |
|--------+-----------------------------------+-------------------|
|    |у т.ч.: паливо на технологічні   |          |
|    |потреби електроенергія на     |          |
|    |технологічні потреби сировина та  |          |
|    |матеріали інші матеріальні витрати |          |
|--------+-----------------------------------+-------------------|
|1.1.2  |Прямі витрати на оплату праці   |          |
|--------+-----------------------------------+-------------------|
|1.1.3  |Інші прямі витрати в т.ч.:     |          |
|    |відрахування на загальнообов'язкове|          |
|    |державне соціальне страхування   |          |
|    |амортизація основних засобів та  |          |
|    |інших необоротних матеріальних і  |          |
|    |нематеріальних активів виробничого |          |
|    |призначення            |          |
|--------+-----------------------------------+-------------------|
|1.2   |Операційні витрати         |          |
|    |(1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)      |          |
|--------+-----------------------------------+-------------------|
|1.2.1  |Адміністративні витрати      |          |
|--------+-----------------------------------+-------------------|
|1.2.2  |Витрати на збут          |          |
|--------+-----------------------------------+-------------------|
|1.2.3  |Інші операційні витрати      |          |
|--------+-----------------------------------+-------------------|
|2    |Фінансові витрати         |          |
|--------+-----------------------------------+-------------------|
|3    |Витрати з податку на прибуток   |          |
|--------+-----------------------------------+-------------------|
|4    |Повна собівартість (1.1 + 1.2 + 2 +|          |
|    |+ 3)                |          |
|--------+-----------------------------------+-------------------|
|5    |Чистий плановий прибуток      |          |
|--------+-----------------------------------+-------------------|
|6    |Усього вартість (4 + 5)      |          |
|--------+-----------------------------------+-------------------|
|7    |Обсяг наданих послуг у натуральному|          |
|    |вираженні             |          |
|--------+-----------------------------------+-------------------|
|8    |Тариф (ціна) одиниці послуги (6:7) |          |
------------------------------------------------------------------
 
  Директор підприємства  _________________________ (підпис)
 
  Начальник планово-економічного відділу ___________ (підпис)
 
 Заступник Голови Комітету              О.Б.Лотоцький

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка