Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           15.12.2003 N 133/445
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 грудня 2003 р.
                   за N 1261/8582
 
 
     Про затвердження Порядку контролю за додержанням
      Ліцензійних умов провадження господарської
        діяльності з ветеринарної практики
 
 
   Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" (  1775-14  ),  Указу
Президента України від 25 травня 2000 року N 721 ( 721/2000 )
"Питання Державного комітету України з  питань  регуляторної
політики та підприємництва" і постанови Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2000 року N 1698 (  1698-2000-п  )  "Про
затвердження переліку органів ліцензування" Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики,
що додається.
 
   2. Департаменту   контролю   та   дозвільної  системи
Держпідприємництва України  (О.Апатенко) й управлінню організації
ветеринарної справи та профілактики незаразних хвороб тварин
Державного департаменту ветеринарної медицини  Мінагрополітики
України   (М.Маковський) у встановленому порядку забезпечити
подання цього Порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   3. Начальнику управління організації ветеринарної справи та
профілактики незаразних хвороб тварин Державного департаменту
ветеринарної медицини Мінагрополітики України Маковському М.І.
забезпечити публікацію Порядку контролю за додержанням Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики
у засобах масової інформації.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та першого
заступника Голови Державного департаменту ветеринарної медицини
Мінагрополітики України Горжеєва В.М.
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва             І.Богословська
 
 Міністр аграрної політики України             С.Рижук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики та
                   підприємництва,
                   Міністерства аграрної
                   політики України
                   15.12.2003 N 133/445
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 грудня 2003 р.
                   за N 1261/8582
 
 
               ПОРЯДОК
    контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження
     господарської діяльності з ветеринарної практики
 
 
   Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
"Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ), Указу Президента України
від 25 травня 2000 року N 721 ( 721/2000 ) "Питання Державного
комітету  України  з  питань  регуляторної  політики  та
підприємництва", постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня
2001 року N 641 ( 641-2001-п ) "Деякі  питання  Державного
департаменту ветеринарної медицини", постанови Кабінету Міністрів
України від 14 листопада 2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування".
   Контроль за  додержанням  ліцензіатами  Ліцензійних  умов
провадження певного виду господарської діяльності з ветеринарної
практики здійснюють Державний департамент ветеринарної медицини
(далі - Держдепартамент), управління ветеринарної медицини в
Автономній Республіці Крим, областей, міст Києва та Севастополя як
органи  ліцензування,  Державний  комітет  України  з питань
регуляторної  політики   та   підприємництва   (далі   -
Держпідприємництво) та його територіальні органи як спеціально
уповноважений орган з питань ліцензування (далі - органи контролю)
у  межах  своїх  повноважень  шляхом  проведення планових і
позапланових перевірок.
 
           1. Організація перевірок
 
   1.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних
умов проводяться органами контролю один раз на рік, згідно з
річним планом-графіком перевірок, який затверджується наказом
органу ліцензування за погодженням з Держпідприємництвом.
 
   1.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю на
підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення)
про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов або з метою перевірки
виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов.
   Про проведення позапланової перевірки суб'єкт господарювання
заздалегідь не попереджується.
 
   1.3. Для проведення перевірки органом контролю видаються
голові  комісії  розпорядчий документ про створення комісії,
призначення голови та членів комісії і посвідчення про право
проведення перевірки (додаток 1) за підписом керівника органу
контролю (його заступника), яке засвідчується печаткою органу
контролю.
 
   1.4. Посвідчення реєструються в журналі обліку з посиланням
на розпорядчий документ (додаток 2). Сторінки журналу обліку
повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.
 
   1.5. Перевірки можуть проводитись із залученням фахівців
центральних  та  місцевих  органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, представників громадських організацій,
науково-дослідних установ тощо (за їх згодою).
 
   1.6. Орган контролю не пізніше ніж за п'ять робочих днів до
початку проведення перевірки повідомляє ліцензіата про проведення
планової перевірки в письмовій формі листом або телефонограмою
(зареєстрованою у встановленому законодавством порядку).
   Термін проведення перевірки становить не більше трьох робочих
днів, в разі необхідності, за рішенням керівника органу контролю
термін перевірки може бути продовжено до 10 робочих днів.
 
            2. Права комісії
 
   Голова та члени комісії мають право:
   доступу на  територію,  у  виробничі та інші приміщення
ліцензіатів для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо
пов'язаних з перевіркою;
   ознайомлюватись з необхідними  для  проведення  перевірки
документами;
   отримувати копії (ксерокопії) необхідних документів;
   одержувати від ліцензіатів письмові пояснення з питань, що
виникають під час перевірки.
 
            3. Обов'язки комісії
 
   Голова та члени комісії зобов'язані:
   керуватись у своїй роботі нормами законодавства України;
   об'єктивно відображати  стан  справ  щодо  додержання
ліцензіатами Ліцензійних умов;
   забезпечувати додержання державної та іншої, передбаченої
законодавством, таємниці.
 
          4. Відповідальність комісії
 
   Голова та члени комісії несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством.
 
         5. Порядок проведення перевірки
 
   5.1. Для проведення  перевірки  голова  комісії  повинен
пред'явити керівнику ліцензіата посвідчення та документи, які
засвідчують особи голови та членів комісії. Комісія зазначає у
журналі відвідання  ліцензіата (за наявності) строки та мету
перевірки, посаду і прізвище голови комісії.  Указані  дані
засвідчуються підписом голови комісії.
 
   5.2. Ліцензіат під час перевірки додержання ним Ліцензійних
умов надає всі необхідні для проведення перевірки документи, що
підтверджують додержання ним вимог Ліцензійних умов та забезпечує
умови для її проведення.
 
   5.3. Комісія перевіряє:
   відповідність кваліфікаційним вимогам, що засвідчується:
   - дипломом державного зразка про ветеринарну освіту;
   - свідоцтвом  про  проходження  підвищення  кваліфікації
(спеціалісти ветеринарної медицини не рідше одного разу на 5 років
повинні проходити підвищення кваліфікації);
   наявність документів   щодо   відповідності    стану
матеріально-технічної  бази:  лікарні  ветеринарної  медицини,
амбулаторії, клініки, пункту, пункту швидкої допомоги ветеринарної
медицини:
   - ветеринарно-санітарним вимогам;
   - санітарно-гігієнічним нормам;
   - пожежним нормам;
   наявність нормативно-технічної   і   нормативно-правової
документації, передбаченої законодавством;
   установлену ветеринарну звітність за формами (1-Вет, 1-АВет),
затвердженими наказом Державного комітету статистики України від
27 жовтня 2000 року N 342 ( v0342202-00 );
   журнали обліку захворюваності і падежу тварин, профілактичних
та інших ветеринарних заходів;
   журнал видачі довідки про тварин чи тваринницьку продукцію
для реалізації, які перебувають у зоні обслуговування;
   наявність угоди з однією з державних лабораторій ветеринарної
медицини;
   наявність посадових інструкцій спеціалістів (юридична особа)
або трудової угоди (для фізичної особи);
   ліцензію, копії ліцензії, що підтверджують право філії або
іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного
виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії.
 
      6. Порядок оформлення результатів перевірки
 
   6.1. За результатами перевірки складається акт перевірки
додержання Ліцензійних умов (далі - акт перевірки).
   6.1.1. Акт перевірки складається у двох примірниках під час
проведення перевірки згідно з формою, наведеною у додатку 3: один
примірник акта перевірки видається керівникові (уповноваженому
представнику)  ліцензіата  (юридичної  особи)  або ліцензіату
(фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності), який
перевірявся,  другий - зберігається в органі контролю, який
здійснював перевірку.
   Усі примірники  акта підписуються особами, які проводили
перевірку.
   6.1.2. Факт ознайомлення з актом перевірки та отримання
належного йому примірника засвідчують із зазначенням дати:
   керівник ліцензіата (юридичної особи) або його уповноважений
представник  -  особистим  підписом  та  печаткою  суб'єкта
господарювання;
   ліцензіат (суб'єкт підприємницької діяльності  -  фізична
особа) - особистим підписом та печаткою (у разі її наявності).
   6.1.3. У разі відмови ліцензіата підписати акт перевірки
голова комісії робить відповідний запис в акті про те, що
ліцензіат з актом ознайомлений і від підпису відмовився.
   Керівник або уповноважений представник ліцензіата (юридичної
особи), ліцензіата (фізичної особи - суб'єкта підприємницької
діяльності) має право дати пояснення та викласти зауваження щодо
змісту акта та проведення перевірки. Про ці документи зазначається
в акті.
   6.1.4. Порушення, викладені в акті перевірки, мають бути
підтверджені посиланнями на конкретні пункти, розділи, статті
нормативно-правових актів.
   6.1.5. Забороняється вносити до акта перевірки відомості про
порушення, які не підтверджені документально.
 
   6.2. У разі виявлення порушень не пізніше десяти робочих днів
від дати складення органом контролю акта перевірки порушень
Ліцензійних умов (додаток 4) орган контролю видає розпорядження
про усунення порушень Ліцензійних умов або орган ліцензування
приймає рішення про анулювання ліцензії на підставах, викладених у
пункті 6.6.
 
   6.3. У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки
порушень Ліцензійних умов до прийняття розпорядження про їх
усунення  та надання органу ліцензування документів, які це
підтверджують і не потребують додаткової перевірки, розпорядження
про усунення порушення Ліцензійних умов не видається.
 
   6.4. Ліцензіат,  який одержав розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов,  зобов'язаний  в  установлений  у
розпорядженні строк усунути ці порушення та в письмовій формі
повідомити про усунення порушень орган контролю, який видав
розпорядження.
 
   6.5. У  разі  невиконання  ліцензіатом розпорядження про
усунення виявлених порушень Ліцензійних умов:
   6.5.1. Орган  контролю  складає  акт  про  невиконання
розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов.
   6.5.2. Територіальні органи Держпідприємництва направляють
копію акта про невиконання розпорядження про усунення виявлених
порушень Ліцензійних умов до Держпідприємництва.
   6.5.3. Держпідприємництво   направляє   до   Державного
департаменту ветеринарної медицини копію акта про невиконання
розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов з
пропозицією щодо анулювання ліцензії.
   6.5.4. Орган ліцензування на підставі акта про невиконання
розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов приймає
рішення щодо анулювання ліцензії.
 
   6.6. Підставами для анулювання ліцензії є:
   акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;
   акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;
   акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії
іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності;
   акт про встановлення факту неподання в установлений строк
повідомлення про зміну даних, зазначених у  документах,  що
додавалися до заяви про видачу ліцензії;
   акт про невиконання розпорядження про усунення виявлених
порушень Ліцензійних умов;
   акт про неможливість забезпечення  ліцензіатом  виконання
Ліцензійних  умов,  провадження  господарської  діяльності  з
ветеринарної практики;
   акт про відмову ліцензіата в проведені перевірки органом
ліцензування або спеціально уповноваженим органом  з  питань
ліцензування;
   у разі наявності рішення про скасування державної реєстрації
суб'єкта господарювання.
 
   6.7. У  разі створення перешкод з боку ліцензіата щодо
проведення перевірки орган контролю в акті перевірки зазначає ці
факти, а до акта долучаються відповідні пояснення осіб, які брали
участь у перевірці.
 
   6.8. Рішення про анулювання ліцензії приймається органом
ліцензування протягом десяти робочих днів з дати встановлення
підстав для анулювання ліцензії і вручається  (надсилається)
ліцензіату із зазначенням підстав для анулювання не пізніше трьох
робочих днів з дати його прийняття.
 
   6.9. Рішення про анулювання ліцензії реєструється у журналі
обліку, а підстава, дата і номер цього рішення заносяться до
ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після
набрання  чинності  рішенням  про анулювання ліцензії, та в
sqr`mnbkemnls порядку відомості надаються до єдиного ліцензійного
реєстру.
 
   6.10. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта
про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення
про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви
про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах,  поданих  суб'єктом  господарювання для одержання
ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій
юридичній  або  фізичній особі для провадження господарської
діяльності; акта про невиконання розпорядження про  усунення
порушень Ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з
обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників.
 
   6.11. Державний департамент ветеринарної медицини повинен
мати підтвердження щодо повідомлення ліцензіата про час та місце
розгляду питання про анулювання ліцензії.
 
   6.12. У разі неявки ліцензіата або  його  уповноважених
представників, які були попереджені в установленому порядку щодо
засідання ліцензійної комісії, питання про анулювання ліцензії
розглядається без їх участі.
 
   6.13. Питання про анулювання ліцензії у разі повторного
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов розглядається за наявності
таких документів:
   акт попередньої  перевірки  про  порушення  ліцензіатом
Ліцензійних умов;
   розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;
   акт перевірки про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних
умов;
   розпорядчі документи про призначення голів та членів комісії
і посвідчення на право перевірки.
 
   6.14. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через
десять днів з дня його прийняття.
 
   6.15. У  разі анулювання ліцензії на підставі акта про
повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних  умов,  акта  про
встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про
зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про
видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом  господарювання  для  одержання
ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій
юридичній або фізичній особі для  провадження  господарської
діяльності,  акта про невиконання розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати
нову ліцензію на право провадження цього виду господарської
діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу
ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.
 
   6.16. Якщо  на  момент  перевірки суб'єкт господарювання
провадив господарську діяльність, яка підлягає ліцензуванню, без
ліцензії або без відповідної довідки органу ліцензування про
отримання заяви на переоформлення (чи видачі дублікату) ліцензії,
про це зазначається в акті перевірки.
 
     7. Оскарження рішення про анулювання ліцензії
 
   7.1. Якщо ліцензіат протягом десяти днів з дня прийняття
рішення органом ліцензування про анулювання ліцензії подає скаргу
до експертно-апеляційної ради при Державному комітеті України з
питань регуляторної політики та підприємництва, дія даного рішення
зупиняється  до  прийняття  відповідного  рішення  спеціально
вповноваженого органу з питань ліцензування.
 
   7.2. Рішення експертно-апеляційної ради з питань звернень
(апеляцій)  є підставою для видання спеціально вповноваженим
органом з питань ліцензування розпорядження про усунення порушень
законодавства  у  сфері  ліцензування,  допущених  органом
ліцензування.
 
   7.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в
судовому порядку.
 
 Директор Департаменту контролю
 та дозвільної системи Державного
 комітету України з питань
 регуляторної політики та
 підприємництва України                О.П.Апатенко
 
 Начальник управління
 організації ветеринарної
 справи та профілактики
 незаразних хвороб тварин              М.І.Маковський
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 1.3 Порядку
                   контролю за додержанням
                   Ліцензійних умов провадження
                   господарської діяльності
                   з ветеринарної практики
 
 
             Державний Герб
               України
 
 
 _____________________________________________________________
           (назва органу контролю)
 
 
              ПОСВІДЧЕННЯ
         про право перевірки ліцензіата
       від "___" ___________ 200_ р. N _____
 
Видане голові комісії ____________________________________________
               (посада, прізвище та ініціали)
та членами комісії: ______________________________________________
              (посада, прізвище та ініціали)
для проведення перевірки суб'єкта господарювання _________________
__________________________________________________________________
        (найменування та адреса ліцензіата)
щодо додержання Ліцензійних умов провадження
__________________________________________________________________
     (вид господарської діяльності, що ліцензується)
 
   у строк з "___" _________ 200_ р. до "___" __________ 200_ р.
 
 Керівник органу контролю
 (його заступник)     ___________ __________________________
              (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
 М.П.
 
   Строк перевірки продовжено
 
   "___" ___________ 200_ р. до "___" ______________ 200_ р.
 
 Керівник органу контролю
 (його заступник) ____________    ___________________________
           (підпис)       (прізвище та ініціали)
 
 
 Директор Департаменту контролю
 та дозвільної системи Державного
 комітету України з питань
 регуляторної політики та
 підприємництва України                О.П.Апатенко
 
 Начальник управління
 організації ветеринарної
 справи та профілактики
 незаразних хвороб тварин              М.І.Маковський
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 1.4 Порядку
                   контролю за додержанням
                   Ліцензійних умов
                   провадження
                   господарської діяльності
                   з ветеринарної практики
 
 
               ЖУРНАЛ
        обліку посвідчень на право перевірки
 
------------------------------------------------------------------
| Номер   |Дата   |Назва   |Прізвище |Дата та   |   |
|посвідчення |перевірки|ліцензіата,|та    |номер    |   |
|наглядової |     |який    |ініціали |розпорядчого|   |
|справи, у  |     |підлягає  |голови та|документа  |   |
| якій   |     |перевірці |членів  |      |   |
|зберігається|     |      |комісії |      |   |
|посвідчення |     |      |     |      |   |
| право   |     |      |     |      |   |
|перевірки  |     |      |     |      |   |
|------------+---------+-----------+---------+------------+------|
|   1   |  2  |   3   |  4  |   5   |  6 |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту контролю
 та дозвільної системи Державного
 комітету України з питань
 регуляторної політики та
 підприємництва України                О.П.Апатенко
 
 Начальник управління
 організації ветеринарної
 справи та профілактики
 незаразних хвороб тварин              М.І.Маковський
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 6.1 Порядку
                   контролю за додержанням
                   Ліцензійних умов провадження
                   господарської діяльності з
                   ветеринарної практики
 
 
             Державний Герб
               України
 
 
                АКТ
    перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов
       від "___" ___________ 200__ р. N _____
 
  ____________________________________________________________
           (назва органу контролю)
 
   Голова комісії ______________________________________________
             (посада, прізвище та ініціали)
   Члени комісії: ______________________________________________
             (посада, прізвище та ініціали)
   період перевірки з "___" _________ 200_ р. до "___" _________
200 __ р.
__________________________________________________________________
        (найменування та адреса ліцензіата)
__________________________________________________________________
     (найменування ліцензіата, який перевіряється)
ідентифікаційний код (номер) ____________________________________,
місцезнаходження ________________________________________________,
ліцензія серія ______ N __________, дата видачі _________________,
вид господарської діяльності (його частка), на  який  видано
ліцензію ___________________________________________________
у присутності керівника ліцензіата - юридичної особи або фізичної
особи  -  суб'єкта  підприємницької  діяльності  або  його
уповноваженого представника ______________________________________
               (посада, прізвище та ініціали)
проведено перевірку діяльності суб'єкта господарювання з питань
ліцензування провадження певного виду господарської діяльності.
 
   Перевіркою ВСТАНОВЛЕНО:______________________________________
__________________________________________________________________
(кожне порушення, записане в акті перевірки, має бути підкріплено
__________________________________________________________________
    посиланням на відповідний нормативно-правовий акт)
 
   Голова комісії _____________________________________________
             (підпис, прізвище та ініціали)
   Члени комісії: _____________________________________________
             (підпис, прізвище та ініціали)
 З актом ознайомлений
 та один примірник отримав ______________________________________
               (підпис, прізвище та ініціали
              керівника ліцензіата (юридичної особі)
                 або ліцензіата (фізичної
              особи - суб'єкта підприємницької
               діяльності) або його уповноваженого
                   представника)
 
 
 Директор Департаменту контролю та
 дозвільної системи Державного
 комітету України з питань
 регуляторної політики та
 підприємництва України                О.П.Апатенко
 
 Начальник управління
 організації ветеринарної
 справи та профілактики
 незаразних хвороб тварин              М.І.Маковський
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 6.2 Порядку
                   контролю за додержанням
                   Ліцензійних умов
                   провадження господарської
                   діяльності з ветеринарної
                   практики
 
 
             Державний Герб
               України
 
 
             РОЗПОРЯДЖЕННЯ
       про усунення порушень Ліцензійних умов
       від "___" ___________ 200_ р. N _____
 
 
За результатами перевірки ________________________________________
__________________________________________________________________
       (найменування суб'єкта господарювання)
ідентифікаційний код (номер) ____________________________________,
місцезнаходження _________________________________________________
ліцензія серія ______ N __________, видана "___" _________________
200 __ р. на провадження:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     (види господарської діяльності або його частки)
згідно з актом перевірки від _____________________ N _____________
були виявлені такі порушення Ліцензійних умов ____________________
 
   ПРОПОНУЄТЬСЯ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (умови щодо усунення виявлених недоліків та строк їх виконання)
 
   При невиконанні даного розпорядження або в разі встановлення
факту повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано.
 
 Керівник органу контролю
 (його заступник)      ___________  ______________________
               (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
 
 Директор Департаменту контролю та
 дозвільної системи Державного
 комітету України з питань
 регуляторної політики та
 підприємництва України                О.П.Апатенко
 
 Начальник управління
 організації ветеринарної
 справи та профілактики
 незаразних хвороб тварин              М.І.Маковський

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка