Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного фонду

       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
          ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            18.12.2003 N 169
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 січня 2004 р.
                   за N 22/8621
 
 
        Про затвердження Порядку погодження
       Державною комісією з регулювання ринків
          фінансових послуг України
      членів ради недержавного пенсійного фонду
 
 
   Відповідно до вимог законів України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ), "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), Положення про
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292 ( 292/2003 ), Державна комісія з регулювання  ринків
фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Затвердити  Порядок  погодження  Державною комісією з
регулювання ринків фінансових  послуг  України  членів  ради
недержавного пенсійного фонду (далі - Порядок), що додається.
 
   2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами
(Рибальченко А.А.),  юридичному  управлінню   (Ткаченко Д.В.)
забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
 
   3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації  та
зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити опублікування
цього розпорядження в засобах масової інформації після його
державної реєстрації.
 
   4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії -  директора  Департаменту  нагляду  за  недержавними
пенсійними фондами Рибальченка А.А.
 
 Голова Комісії                      В.Суслов
 
                  Протокол N 35 засідання Комісії
                  від 18 грудня 2003 року
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Розпорядження Державної
                   комісії з регулювання ринків
                   фінансових послуг України
                   18.12.2003 N 169
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 січня 2004 р.
                   за N 22/8621
 
 
               ПОРЯДОК
      погодження Державною комісією з регулювання
      ринків фінансових послуг України членів ради
         недержавного пенсійного фонду
 
 
   Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України
"Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), "Про фінансові
послуги та  державне  регулювання  ринків  фінансових послуг"
( 2664-14 ), Положення про Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України
від 4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ).
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цим Порядком установлюються умови та процедура набуття
повноважень членами ради недержавного пенсійного фонду (далі -
фонд).
 
   1.2. Рада фонду утворюється відповідно до Закону України "Про
недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) та статуту фонду.
 
   1.3. Рада фонду вважається утвореною з моменту прийняття
відповідного рішення зборами засновників (одноосібним засновником)
фонду та має право провадити свою діяльність після набуття
повноважень членами ради фонду.
   Члени ради фонду набувають своїх повноважень, якщо протягом
30 календарних днів після подання особою, визначеною у пункті 1.5
цього Порядку, списку членів ради фонду до Державної комісії з
регулювання  ринків  фінансових  послуг  України  (далі  -
Держфінпослуг) щодо них не надійде обґрунтованого письмового
заперечення Держфінпослуг.
 
   1.4. Члени ради фонду повинні відповідати вимогам частини
другої статті 13 Закону України  "Про  недержавне  пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ).
 
   1.5. Адміністратор  фонду  повідомляє  Держфінпослуг  про
утворення ради фонду та зміни у її складі протягом семи робочих
днів після прийняття відповідного рішення.
   Про утворення ради  фонду  до  укладення  договору  про
адміністрування пенсійного фонду, повідомляє уповноважена особа
засновника (засновників) пенсійного фонду протягом семи робочих
днів після прийняття відповідного рішення.
 
   1.6. Повноваження  члена ради фонду припиняються у разі
наявності підстав, визначених частиною п'ятою статті 13 Закону
України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ).
 
   1.7. Адміністратор  фонду  повідомляє  Держфінпослуг  про
припинення повноважень члена ради фонду протягом семи робочих днів
після прийняття відповідного рішення із зазначенням підстави
припинення його повноважень.
 
      2. Порядок подання та розгляду документів
         на погодження членів ради фонду
 
   2.1. Для погодження членів ради фонду особи, зазначені у
пункті 1.5 цього Порядку, подають до Держфінпослуг такі документи:
   повідомлення про утворення (зміни у складі) ради фонду згідно
з додатками 1, 2 до цього Порядку;
   копія документу,  що  підтверджує  прийняття рішення про
утворення (зміни у складі) ради фонду, та список членів ради
фонду, оформлені відповідно до пункту 2.4 цього Порядку;
   анкету члена ради фонду, складену за формою  згідно  з
додатком 3 до цього Порядку, щодо кожного члена ради фонду;
   витяг з трудової книжки кожного члена ради фонду про трудову
діяльність за останні десять років, завірений у встановленому
законодавством порядку;
   копію сторінок паспорта, які підтверджують паспортні дані;
   кваліфікаційне свідоцтво  фахівця  з  питань  діяльності
недержавних пенсійних фондів;
   копію диплома (дипломів) про вищу освіту.
 
   2.2. Повідомлення про утворення (зміни у складі) ради фонду
підписується керівником адміністратора та засвідчується печаткою
адміністратора,  а до укладення договору про адміністрування
пенсійного фонду - підписується уповноваженою особою засновників
(засновника) та засвідчується печаткою фонду.
 
   2.3. Повідомлення про утворення (зміни у складі) ради фонду
разом з іншими документами, зазначеними в пункті 2.1 цього
Порядку, надсилається рекомендованим листом з повідомленням про
вручення або кур'єрською поштою, або передаються особисто до
Держфінпослуг.
   Датою подання повідомлення про утворення (зміни у складі)
ради до Держфінпослуг вважається дата відправлення, зазначена на
штемпелі поштового відділення, або дата реєстрації повідомлення
Держфінпослуг (у разі особистої передачі документів).
 
   2.4. Рішення про утворення ради фонду та список осіб, які
визнані членами ради фонду, оформлюються  протоколом  зборів
засновників (за наявності кількох засновників фонду) або рішенням
уповноваженого органу засновника (за  наявності  одноосібного
засновника фонду).
 
   2.5. Анкета члена ради фонду підписується членом ради фонду.
Підпис члена ради повинен бути засвідчений у  встановленому
законодавством порядку.
 
   2.6. Підставою для обґрунтованого заперечення Держфінпослуг
погодження членів ради фонду є:
   надання в поданих документах недостовірної інформації;
   невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку,
зокрема, заповнення документів не в повному обсязі;
   невідповідність членів  ради  фонду  вимогам  чинного
законодавства та (або) статуту фонду.
 
   2.7. У разі наявності підстав, визначених у пункті 2.6 цього
Порядку, Держфінпослуг протягом 30 календарних днів після подання
документів, визначених  у пункті 2.1 цього Порядку, письмово
повідомляє адміністратора або, за його відсутності, засновника
(засновників) фонду.
 
   2.8. Члени  ради фонду несуть відповідальність згідно з
вимогами чинного законодавства за  достовірність  інформації,
вказаної в анкеті.
 
   2.9. Адміністратор несе відповідальність за неподання або
несвоєчасне подання інформації до Держфінпослуг.
 
 Член Комісії -
 директор Департаменту нагляду за
 недержавними пенсійними фондами          А.А.Рибальченко
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку погодження
                   Державною комісією з
                   регулювання ринків
                   фінансових послуг України
                   членів ради недержавного
                   пенсійного фонду
 
 
 "____" __________ 200__ р. N ___
 (Дата написання повідомлення)
 
                 Державна комісія з регулювання
                 ринків фінансових послуг України
 
 
              ПОВІДОМЛЕННЯ
    про утворення ради недержавного пенсійного фонду
 
 
__________________________________________________________________
 (повне найменування юридичної особи, яка надсилає повідомлення)
 
повідомляє, що рішенням уповноваженого органу засновника (у разі
наявності одного засновника) або зборами засновників _____________
_________________________________________________________________,
    (повне найменування недержавного пенсійного фонду)
 
які відбулися _________________________________, прийнято рішення
          (дата та місце проведення
          зборів засновників фонду)
 
про утворення ради недержавного пенсійного фонду.
 
  У зв'язку  з  цим та відповідно до Закону України "Про
недержавне пенсійне забезпечення" надаємо список членів  ради
недержавного пенсійного фонду:
 
------------------------------------------------------------------
| Прізвище, ім'я, по |Основне місце роботи| Місцепроживання,  |
| батькові члена ради |   та посада   |    телефон    |
|  недержавного   |          |           |
| пенсійного фонду  |          |           |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|           |          |           |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|           |          |           |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|           |          |           |
------------------------------------------------------------------
 
 Додаток на ____ арк.
 
 
 МП      Уповноважена особа     (П.І.Б.)
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку погодження
                   Державною комісією з
                   регулювання ринків
                   фінансових послуг України
                   членів ради недержавного
                   пенсійного фонду
 
 
 "____" __________ 200__ р. N ___
 (Дата написання повідомлення)
 
 
                 Державна комісія з регулювання
                 ринків фінансових послуг України
 
 
              ПОВІДОМЛЕННЯ
   про зміни у складі ради недержавного пенсійного фонду
 
__________________________________________________________________
 (повне найменування юридичної особи, яка надсилає повідомлення)
 
повідомляє, щодо припинення повноважень у складі ради фонду
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
    (повне найменування недержавного пенсійного фонду)
 
   У зв'язку з цим та відповідно до Закону України  "Про
недержавне  пенсійне  забезпечення",  надаємо  відомості  про
припинення повноважень членів ради недержавного пенсійного фонду:
 
------------------------------------------------------------------
| Прізвище, ім'я, по батькові |Підстава припинення повноважень |
|  члена ради недержавного  |  члена ради недержавного   |
|    пенсійного фонду    |    пенсійного фонду    |
|-------------------------------+--------------------------------|
|                |                |
------------------------------------------------------------------
 
   Також повідомляємо,  що  рішенням  уповноваженого  органу
засновника (у разі одного засновника) або зборами засновників, які
відбулися __________________________________, прийнято рішення про
        (дата та місце проведення
          зборів засновників)
 
призначення нових членів ради фонду*. У зв'язку з цим надаємо на
погодження список нових членів ради фонду:
 
------------------------------------------------------------------
| Прізвище, ім'я, по |Основне місце роботи| Місце проживання, |
| батькові члена ради |   та посада   |    телефон    |
|  недержавного   |          |           |
| пенсійного фонду  |          |           |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|           |          |           |
------------------------------------------------------------------
 
 Додаток на ____ арк.
 
 МП      Керівник юридичної особи       (П.І.Б.)
 
_______________
   * Зазначена  інформація  надається  у  разі  прийняття
відповідного рішення про призначення нових членів ради фонду.
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку погодження
                   Державною комісією з
                   регулювання ринків
                   фінансових послуг України
                   членів ради недержавного
                   пенсійного фонду
 
 
               АНКЕТА
       члена ради недержавного пенсійного фонду
 
 
1. Прізвище, ім'я та по батькові _________________________________
 
2. Паспортні дані ________________________________________________
__________________________________________________________________
 
3. Місцепроживання, телефон ______________________________________
 
4. Освіта (назва навчального закладу, спеціальність, кваліфікація)
__________________________________________________________________
 
5. Науковий ступінь, вчене звання (за наявності) _________________
 
6. Стаж роботи, у тому числі на керівних посадах _________________
 
7. Основне місце роботи та посада ________________________________
 
8. Місце роботи за сумісництвом та посада ________________________
 
9. Делеговано до ради пенсійного фонду від (назва засновника та
 (або) роботодавця-платника) ____________________________________
 
10. Кваліфікаційне свідоцтво (ким видано, номер, дата видачі,
термін дії) ______________________________________________________
 
11. Чи  була  особа протягом семи останніх років керівником
юридичної особи, визнаної банкрутом або  підданої  процедурі
примусової ліквідації у період перебування цієї особи на керівній
посаді (зокрема, голова, члени виконавчого органу та головний
бухгалтер)? ______________________________________________________
 
12. Чи був засуджений за умисні злочини?
__________________________________________________________________
 
13. Чи є пов'язаною особою інших членів ради фонду? ______________
 
   Я, що нижче підписався, засвідчую, що відповіді, надані в
анкеті, повні, правдиві і дійсні на дату їх подання та несу
відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства  за
достовірність інформації, вказаної в анкеті.
 
 Дата _____________          Підпис _____________

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка