Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про дипломатичну службу в Україні


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 301/2002 ( 301/2002 ) від 26.03.2002 )
     
     Про Положення про дипломатичну службу в Україні
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
    N 842/96 від 18.09.96 
    N 19/98 від 16.01.98
    N 70/99 від 27.01.99 ) 
   З метою визначення правових засад дипломатичної служби в
Україні п о с т а н о в л я ю:
   1. Затвердити Положення про дипломатичну службу в Україні
(додається).
   2. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.
 
 
 Президент України                 Л.КРАВЧУК
 
 м.Київ, 16 липня 1993 року
   N 267/93
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                  від 16 липня 1993 року N 267/93
 
               ПОЛОЖЕННЯ
         про дипломатичну службу в Україні 
   1. Дипломатична служба в Україні (далі -  дипломатична
служба) є частиною державної служби і призначена забезпечувати
практичну реалізацію зовнішньої політики України, представляти та
захищати інтереси України у сфері міжнародних відносин, а також
її юридичних осіб та громадян за кордоном.
   2. Відповідно до цього Положення такими, що перебувають на
дипломатичній  службі,  вважаються  державні  службовці,  які
виконують дипломатичні або консульські функції в Україні або за
кордоном (далі - дипломатичні працівники).
   3. Дипломатичні  працівники проходять дипломатичну службу на
посадах Міністра закордонних справ України, Міністра зовнішніх
економічних зв'язків  і  торгівлі  України,  відповідальних
працівників Управління  зовнішньої  політики   Адміністрації
Президента України,  Служби  Протоколу  Президента  України,
Міністерства закордонних справ України та його представництв в
Україні, дипломатичних  представництв  та консульських установ
України за  кордоном,  постійних  представництв  України  при
міжнародних міжурядових організаціях. ( Абзац перший пункту 3 в
редакції Указу Президента N 19/98 від 16.01.98 )
   Дипломатичною службою вважається також служба за контрактом
дипломатичних  працівників  у  секретаріатах  міждержавних
організацій за квотою України при додержанні вимог щодо строків
цих контрактів, обумовлених Міністерством  закордонних  справ
України.
   4. На дипломатичну службу приймаються на конкурсній основі
громадяни України, які мають вищу освіту у сфері міжнародних
відносин, необхідні професійні та ділові  якості,  володіють
іноземними мовами і за станом здоров'я можуть бути направлені за
кордон.
   Особи, які мають вищу освіту за іншими спеціальностями,
можуть бути прийняті на дипломатичну службу після проходження
відповідної перепідготовки.
   При  прийнятті  на  дипломатичну  службу  встановлюється
випробування. Особи, які не витримали випробування, звільняються
з дипломатичної служби.
   У  випадках,  передбачених  законодавством   України,
випробування  при  прийнятті  на  дипломатичну  службу  не
встановлюється.
  5.Особи, яких приймають на дипломатичну службу, призначаються
на приписану до  дипломатичного  рангу  посаду  з  наступним
присвоєнням дипломатичного рангу.
   Дипломатичний працівник може бути призначений на посаду,
приписану до вищого або нижчого дипломатичного рангу, ніж той, що
йому присвоєно.
   Переведення дипломатичного  працівника  на  іншу  посаду
здійснюється на конкурсній основі з урахуванням  рівня  його
професійної підготовки та ефективності роботи.
( Пункт 5 в редакції Указу Президента N 842/96 від 18.09.96 )
   6.  Дипломатичні  працівники  можуть  бути  тимчасово
прикомандировані до міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади України для виконання службових обов'язків,
переведені на строк до п'яти років для здійснення наукової або
викладацької діяльності до наукових установ або вищих навчальних
закладів в Україні, до відповідних установ, закладів за кордоном,
а також направлені Міністерством закордонних справ України на
навчання. ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   У цих випадках вони залишаються на дипломатичній службі,
користуються всіма правами і пільгами та одержують надбавки до
посадових окладів, встановлені для дипломатичних працівників.
   Після закінчення  строку  прикомандирування,  тимчасового
переведення на роботу для здійснення наукової або викладацької
діяльності, навчання в очній  аспірантурі  або  докторантурі
дипломатичні  працівники  проходять  службову  атестацію,  за
результатами  якої  (за  умови  підтвердження  відповідних
кваліфікації та рівня професійних знань) призначаються на посаду
не нижчу за ту, яку  вони  займали  до  прикомандирування,
переведення, навчання.
   7. Дипломатичні працівники можуть бути направлені на роботу
до дипломатичних представництв, консульських установ України за
кордоном, постійних представництв  України  при  міждержавних
організаціях та до секретаріатів цих організацій за  квотою
України.
   У  цих випадках тривалість роботи за кордоном не може
перевищувати чотирьох років у державах з нормальними кліматичними
умовами та стабільною політичною ситуацією і трьох років у
державах з важкими кліматичними умовами або складною політичною
ситуацією.  Перелік таких держав затверджується Міністерством
закордонних  справ  України  за  погодженням  з відповідними
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади
України. ( Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   Тривалість роботи дипломатичних працівників у секретаріатах
міждержавних організацій визначається строками контрактів з цими
організаціями за погодженням з Міністерством закордонних справ
України.
   Дипломатичний працівник може бути достроково відкликаний до
України у випадках невиконання або неналежного виконання ним
службових обов'язків, вчинення проступків, які його порочать, а
також вчинення членами його сім'ї дій, що можуть призвести до
негативних наслідків  при  дальшому  виконанні  дипломатичним
працівником службових обов'язків.
   Після закінчення строку роботи дипломатичного працівника у
дипломатичних представництвах, консульських установах України за
кордоном, постійних представництвах України при  міждержавних
організаціях, у секретаріатах цих організацій йому надається
попередня робота (посада) або за його згодою інша рівноцінна
робота (посада) в тій самій установі (організації).
   8. Дипломатичним працівникам присвоюються такі дипломатичні
ранги України:
   аташе
   третій секретар
   другий секретар другого класу
   другий секретар першого класу
   перший секретар другого класу
   перший секретар першого класу
   радник другого класу
   радник першого класу
   Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу
   Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу
   Надзвичайний і Повноважний Посол.
   Дипломатичні ранги  Надзвичайного  і Повноважного Посла,
Надзвичайного  і  Повноважного  Посланника  першого  класу,
Надзвичайного  і  Повноважного  Посланника  другого  класу
присвоюються Президентом України за поданням Міністра закордонних
справ України.
   Інші дипломатичні ранги присвоюються Міністром закордонних
справ України на підставі рекомендацій атестаційної  комісії
Міністерства закордонних справ України.
   Присвоєння дипломатичного  рангу  здійснюється  згідно з
посадою, яку займає дипломатичний працівник. Відповідність посад
дипломатичним рангам визначається Переліком посад, приписаних до
дипломатичних рангів України, який затверджує Президент України.
( Пункт 8 доповнено абзацом четвертим згідно з Указом Президента
N 842/96 від 18.09.96 )
   9. Строки  перебування   дипломатичних   працівників  у
дипломатичних рангах:
   аташе, третього секретаря, другого секретаря другого класу,
другого секретаря першого класу, першого секретаря другого класу
- два роки;
   першого секретаря першого класу, радника другого класу - три
роки.
   Строки перебування в дипломатичних рангах радника першого
класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу,
Надзвичайного і Повноважного  Посланника  першого  класу  не
встановлюються.
   У разі призначення дипломатичного працівника на іншу посаду,
приписану до дипломатичного рангу вищого рівня, йому присвоюється
достроково дипломатичний ранг у межах, передбачених Переліком,
зазначеним у пункті 8 цього Положення. ( Пункт 9 доповнено абзацом
згідно з Указом Президента N 842/96 від 18.09.96 )
   В окремих випадках за значні успіхи в роботі та особливі
заслуги дипломатичним працівникам може бути присвоєно черговий
ранг до закінчення строків, передбачених цим пунктом (дострокове
присвоєння дипломатичного рангу) і без додержання черговості
присвоєння рангів (позачергове присвоєння дипломатичного рангу).
   10. Дипломатичні працівники, яким присвоєно дипломатичний
ранг, перебувають у ньому довічно.
   Позбавлення дипломатичного працівника дипломатичного рангу
може мати місце при його звільненні з дипломатичної служби за
порушення трудової дисципліни або вчинення проступків, несумісних
з перебуванням на службі, а також  у  випадках  припинення
громадянства України  дипломатичного  працівника.  Позбавлення
дипломатичного працівника рангу означає позбавлення його всіх
попередніх рангів.
   Поновлення   дипломатичного  працівника у дипломатичному
ранзі здійснюється за результатами службової атестації.
   11. Дипломатичним працівникам, яким присвоєно дипломатичний
ранг, виплачуються грошові надбавки до посадових окладів. Порядок
виплати та розміри  таких  надбавок  визначаються  Кабінетом
Міністрів України.
   12.  Дипломатичним  працівникам,  які  мають  тривалий
безперервний стаж дипломатичної служби,  надається  додаткова
відпустка, виплачується надбавка до посадового окладу за вислугу
років.
   Тривалість додаткової відпустки, умови і порядок її надання,
а також розміри, умови і порядок виплати надбавок за вислугу
років визначаються Кабінетом Міністрів України.
   13.  Дипломатичні  працівники  забезпечуються  предметами
представницької екіпіровки в порядку, що визначається Кабінетом
Міністрів України.
   14. Дипломатичні  працівники  заохочуються  за  сумлінне
виконання службових обов'язків, ініціативу в роботі.
   Заходами заохочення дипломатичних працівників є:
   оголошення подяки
   видача грошової премії
   нагородження цінним подарунком
   дострокове або позачергове присвоєння дипломатичного рангу
   нагорода Почесною грамотою Міністерства закордонних справ
України.
   Порядок застосування заохочень встановлюється цим Положенням
і правилами внутрішнього трудового розпорядку.
   За особливі заслуги в роботі дипломатичні працівники можуть
бути представлені до відзначення державними нагородами України.
   15.  Дипломатичні  працівники  несуть   дисциплінарну
відповідальність за невиконання або неналежне виконання службових
обов'язків, а також проступки, що їх порочать.
   Порядок  застосування дисциплінарних стягнень регулюється
трудовим законодавством України, цим Положенням та правилами
внутрішнього трудового розпорядку.
   16. Дисциплінарними  стягненнями, що   застосовуються до
дипломатичних працівників, є:
   догана
   відстрочення присвоєння чергового дипломатичного рангу
   позбавлення дипломатичного рангу
   звільнення з дипломатичної служби.
   17.  Позбавлення  дипломатичного  рангу  дипломатичних
працівників, які мають ранг Надзвичайного і Повноважного Посла,
Надзвичайного  і  Повноважного  Посланника  першого  класу,
Надзвичайного  і  Повноважного  Посланника  другого  класу,
застосовується  Президентом  України  за  поданням  Міністра
закордонних справ України, позбавлення  дипломатичного  рангу
дипломатичних працівників, які мають інші дипломатичні ранги, а
також відстрочення присвоєння чергового дипломатичного  рангу
застосовуються Міністром закордонних справ України.
   18. Рішення Президента України про накладення дисциплінарних
стягнень на дипломатичних працівників, Міністра закордонних справ
України - про позбавлення дипломатичного рангу, відстрочення
присвоєння  чергового  дипломатичного  рангу  дипломатичному
працівникові є остаточним.
   Трудові спори з питань накладення інших  дисциплінарних
стягнень  розглядаються  у  порядку,  встановленому  трудовим
законодавством України.
   19.  Дипломатична  служба  дипломатичних  працівників
припиняється за загальними підставами, передбаченими трудовим
законодавством України, а також при порушенні вимог, передбачених
пунктом 3 цього Положення, і у разі виходу  дипломатичного
працівника у відставку.
   20. Підставами відставки дипломатичних працівників є:
   досягнення пенсійного  віку  за  наявності права на повну
пенсію за віком;
   стан здоров'я, що перешкоджає виконанню службових обов'язків
(за  наявності  медичного  висновку),  -  для  дипломатичних
працівників, яким присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і
Повноважного Посла, Надзвичайного і  Повноважного  Посланника
першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого
класу.
   Приймає  відставку  дипломатичного  працівника  або  дає
мотивовану відмову посадова особа, яка призначила дипломатичного
працівника на посаду. Рішення про прийняття відставки або відмову
у ній виноситься у місячний строк. У разі відмови у відставці
дипломатичний працівник продовжує виконувати службові обов'язки і
має право на звільнення в порядку, передбаченому законодавством
України.
   Питання  соціального  та  матеріального  забезпечення
дипломатичних працівників, які вийшли у відставку до призначення
їм пенсії за віком, вирішуються Кабінетом Міністрів України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка