Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Державного комітету України по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 23 вересня 1991 р. N 218
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 328 ( 328-93-п ) від 04.05.93 )
 
        Питання Державного комітету України
       по нагляду за безпечним веденням робіт у
        промисловості і гірничому нагляду
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про Державний комітет України по
нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому
нагляду, що додається.
   2. Дозволити органам Державного комітету України по нагляду
за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду
надавати окремі види платних послуг підприємствам та організаціям.
   Державному комітетові  України  по  нагляду за безпечним
веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду разом з
Міністерством  фінансів  і  Міністерством  економіки  України
затвердити порядок надання платних послуг, одержання, витрачання і
зарахування до бюджету доходів, а також тарифи на ці послуги.
   3. Визнати такими, що втратили чинність:
   постанову Ради Міністрів УРСР від 10 червня 1982 р. N 327
"Про затвердження Положення про Державний комітет Української РСР
по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому
нагляду" (ЗП УРСР, 1982 р., N 6, ст. 61);
   пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 18 червня 1985 р.
N 238 "Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких
рішень Уряду Української РСР" (ЗП УРСР, 1985 р., N 9, ст. 71).
 
   Прем'єр-міністр України                В.ФОКІН
   Державний секретар
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
   Інд. 21
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 23 вересня 1991 р. N 218
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Державний комітет України
       по нагляду за безпечним веденням робіт
        у промисловості і гірничому нагляду
 
   1. Державний комітет України по нагляду за безпечним веденням
робіт у промисловості і гірничому нагляду  (Держгіртехнагляд
України) є центральним органом державного управління, підвідомчим
Кабінету Міністрів України.
   Комітет, використовуючи економічні методи управління охороною
праці, здійснює керівництво по організації та виконанню державного
нагляду за дотриманням правил безпечного ведення робіт в народному
господарстві на підконтрольних йому об'єктах і при користуванні
надрами.
   2. Держгіртехнагляд України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 888-09 ), законами та іншими рішеннями
Верховної Ради України та її Президії, указами Президента України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням. У межах своєї компетенції Комітет організує
виконання законодавчих актів, рішень Уряду України і здійснює
систематичний контроль за їх виконанням.
   Комітет узагальнює практику застосування законодавства  з
питань безпечного ведення робіт і охорони праці в народному
господарстві, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і
вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.
   3. Головними  завданнями  Держгіртехнагляду  України  є
здійснення державного нагляду за:
   додержанням усіма міністерствами і  відомствами  України,
об'єднаннями, підприємствами, установами й організаціями незалежно
від форм власності та господарювання, службовими особами  і
громадянами вимог щодо безпечного ведення робіт при використанні
вибухо-, пожежонебезпечних та інших небезпечних і  шкідливих
об'єктів, виробництв і речовин у промисловості й соціальній сфері;
   забезпеченням державних  інтересів по захисту виробничого
персоналу, населення та навколишнього середовища від можливих
негативних впливів потенціально небезпечних виробництв;
   виконанням маркшейдерських  і  геологічних робіт з метою
забезпечення безпеки використання надр та охорони об'єктів при
розробці корисних копалин;
   повнотою вилучення запасів корисних копалин.
   4. Держгіртехнагляд України при виконанні покладених на нього
функцій взаємодіє з іншими органами державного управління України
та Кримської АРСР, органами місцевого самоврядування.
   5. Держгіртехнагляд  України,  підвідомчі  йому  округи,
інспекції та інші організації становлять систему Комітету.
   6. Держгіртехнагляд України відповідно до покладених на нього
завдань:
   а) здійснює державний нагляд за:
   станом безпеки ведення робіт у вугільній, гірничорудній,
гірничохімічній, нерудній, металургійній, нафто- і газодобувній,
нафто- і газопереробній галузях промисловості, при виконанні
геологорозвідувальних та інших гірничих робіт, підконтрольних
Комітетові,  на всіх хімічних виробництвах галузей народного
господарства,  при  будівництві  й  експлуатації  систем
газопостачання,  веденні  робіт  на  об'єктах,  пов'язаних з
транспортуванням, зберіганням і використанням  природного  та
зрідженого  (пропан-бутан)  газів  (за  винятком експлуатації
пересувного  обладнання  і  автотранспортних  засобів,  що
використовують газ), при використанні в народногосподарських цілях
природних підземних порожнин,  відпрацьованих  та  спеціально
пройдених гірничих виробок;
   додержанням пилогазового і протипожежного режимів, станом
вентиляційних систем, здійсненням  заходів  щодо  запобігання
газодинамічним явищам і гірничим ударам, виконанням інших вимог
техніки  безпеки  на  діючих,  на  тих,  що  будуються  та
реконструюються,     шахтах,    рудниках,    кар'єрах,
гірничо-збагачувальних і брикетних підприємствах, при будівництві
тунелів і гідротехнічних споруд, веденні геологорозвідувальних
робіт, а також при використанні  в  народному  господарстві
відпрацьованих гірничих виробок і природних підземних порожнин;
   виготовленням, зберіганням,  використанням  та  обліком
промислових вибухових матеріалів;
   проведенням комплексу маркшейдерських і геологічних робіт по
забезпеченню  проектних  параметрів розробки родовищ, повноти
вилучення запасів корисних копалин і безпеки ведення гірничих
робіт;
   виготовленням, обладнанням, монтажем, ремонтом і безпечною
експлуатацією підйомних споруд, котельних установок і посудин, що
працюють під тиском, трубопроводів для пари й гарячої води;
   виконанням вимог  вибухобезпеки  технологічних  процесів,
оснащенням системами контролю, управління та захисту, а також
проведенням робіт підвищеної небезпеки при експлуатації хімічних
виробництв;
   додержанням правил, норм та інструкцій з техніки безпеки при
проектуванні, будівництві, експлуатації й ремонті в аглодоменному,
сталеплавильному, прокатному, коксохімічному, кисневому, газовому,
феросплавному і ливарному виробництві, порошковій і кольоровій
металургії;
   виготовленням, монтажем, ремонтом та експлуатацією парових
котлів та посудин, що працюють під тиском більше 0,07 МПа
(0,7 кгс/кв. см), водогрійних котлів з температурою нагрівання
вище  115 град. C, трубопроводів для пари і гарячої води,
вантажопідйомних  кранів,  ліфтів  (крім  малих  вантажних),
ескалаторів (за винятком метрополітену), фунікулерів, підвісних
пасажирських і вантажних канатних доріг;
   додержанням правил, норм та інструкцій з техніки безпеки у
газовому  господарстві  при будівництві й експлуатації мереж
газопостачання в міській та сільській місцевості, промислових,
комунальних, комунально-побутових підприємств і об'єктів;
   правильністю віднесення виробництв до відповідних категорій
по вибуховій, вибухопожежній і пожежній небезпеці та переведення
виробництв з однієї категорії в іншу; відповідністю устаткування,
що застосовується, категорії та групі вибухонебезпечних сумішей і
класу вибухонебезпечних зон;
   станом і готовністю воєнізованих гірничорятувальних частин,
підрозділів протифонтанних і газорятувальних служб до ліквідації
аварій,  проведенням  ними профілактичної роботи; здійсненням
заходів щодо запобігання аваріям і готовністю підконтрольних
Комітету підприємств до їх ліквідації;
   розробкою родовищ корисних копалин (включаючи континентальний
шельф України) щодо повноти вилучення запасів корисних копалин,
наявності   гірничих   відводів,  обов'язкового  комплекту
гірничо-графічної документації та своєчасного її  поповнення,
правильності ліквідації та консервації шахт, рудників, кар'єрів та
інших підприємств по видобутку корисних копалин або  окремих
гірничих виробок на них, нафтових і газових свердловин з питань
безпеки робіт і збереження гірничих виробок, придатних  для
використання в народному господарстві;
   вжиттям заходів до запобігання та усунення шкідливого впливу
гірничих робіт на будинки й споруди, додержанням правил і норм
ведення маркшейдерських і геологічних робіт;
   відповідністю правилам,  нормам  і стандартам (у частині
забезпечення безпеки при застосуванні) бурового, нафтопромислового
і  геологорозвідувального  устаткування, починаючи від стадії
виконання технічного  завдання,  та  іншого  гірничо-шахтного
устаткування і вибухозахищених електротехнічних виробів, до яких
ставляться підвищені вимоги з безпеки, починаючи від стадії
приймальних випробувань. Переліки такого устаткування і виробів
затверджують в установленому порядку;
   підготовкою персоналу підконтрольних підприємств, встановлює
порядок перевірки знань з питань безпечного ведення робіт;
   б) реєструє об'єкти газового господарства, котельні установки
і посудини, що працюють під тиском, трубопроводи для пари і
гарячої води, підйомні споруди, склади вибухових матеріалів і
видає дозволи на їх експлуатацію;
   в) проводить:
   разом з відповідними міністерствами і відомствами оцінку
технічного  стану  будов,  споруд,  обладнання, відповідності
технологічних  і  конструкторських  рішень  вимогам  безпеки,
установлює достатність застосовуваних засобів запобігання аваріям,
контрольних і  протиаварійних  пристроїв,  а  також  засобів
оповіщення,  індивідуального й колективного захисту персоналу
підприємств і населення при аваріях. За результатами проведеної
оцінки пред'являє обов'язкові для виконання вимоги щодо усунення
виявлених порушень і недоліків, розробки і здійснення заходів
технічної та екологічної безпеки з метою забезпечення подальшого
функціонування підприємства чи об'єкта;
   передбачений правилами технічний огляд об'єктів котлонагляду,
газового господарства, підйомних споруд і контролює своєчасність
огляду такого устаткування підприємствами та організаціями;
   вибіркову незалежну  експертизу  проектних  рішень  на
відповідність  їх  правилам  і нормам з техніки безпеки на
підконтрольних об'єктах, що будуються і реконструюються;
   г) видає:
   дозволи на визначені в установленому порядку види діяльності
підприємств  і  організацій,  пов'язані  із  спорудженням,
експлуатацією, виведенням з експлуатації потенціально небезпечних
виробництв, технологій та виробів, а також на проведення підривних
робіт, забудову у виняткових випадках площ залягання корисних
копалин (крім загальнопоширених);
   свідоцтва на  право  придбання  вибухових  матеріалів
підприємствами й організаціями;
   д) надає в установленому порядку гірничі відводи для розробки
родовищ корисних копалин (крім загальнопоширених) і будівництва
народногосподарських об'єктів у природних підземних порожнинах і
відпрацьованих гірничих виробках, реєструє гірничі відводи для
розробки родовищ загальнопоширених корисних копалин;
   є) погоджує:
   проекти державних і галузевих стандартів, які містять норми й
вимоги щодо безпеки роботи об'єктів і виробництв;
   плани розвитку гірничих робіт;
   документацію на  розміщення постійних поверхневих складів
вибухових матеріалів, яка в обов'язковому порядку  подається
міністерствами  і  відомствами України, іншими господарськими
формуваннями;
   організацію курсів по навчанню персоналу  для  виконання
підривних робіт та зберігання вибухових матеріалів, а також осіб
на право відповідального ведення гірничих та підривних робіт;
   схеми дислокації  воєнізованих  гірничорятувальних   та
протифонтанних підрозділів на території України;
   ж) установлює категорійність шахт (рудників) по газу за
поданням об'єднань, комбінатів, асоціацій, відносить  їх  до
небезпечних  за пилом, гірничими ударами, раптовими викидами
вугілля, породи, руди й газу;
   з) розглядає і погоджує подані підприємствами й організаціями
графіки проведення маркшейдерських зйомок підйомних комплексів
шахт та армування їх стволів, здійснює контроль за виконанням цих
графіків;
   і) призначає  своїх  представників  для участі у складі
державних приймальних комісій по  прийняттю  в  експлуатацію
підконтрольних підприємств та об'єктів і бере участь в роботі цих
комісій;
   к) проводить самостійно та із залученням галузевих наукових
організацій  дослідницьку  роботу з метою підвищення безпеки
виробництва й ефективності державного нагляду за охороною життя і
здоров'я трудящих, визначає технічні та організаційні напрями
профілактики аварій і нещасних випадків по регіонах і галузях
народного господарства, контролює їх виконання;
   л) бере  участь  в розробці та координації пріоритетних
науково-технічних програм по забезпеченню безпеки виробництва і
населення;
   м) організує розробку нових або перегляд діючих правил,
інструкцій та інших нормативних документів з безпеки виробництва,
вводить в дію або скасовує їх в установленому порядку;
   н) розв'язує спори між підприємствами й організаціями з
питань будівництва підземних споруд, не пов'язаних з видобутком
корисних копалин і приймає відповідні рішення;
   о) визначає потенціально небезпечні підприємства, об'єкти і
роботи, що підлягають контролю, і разом  з  міністерствами,
відомствами та іншими господарськими формуваннями затверджує їх
перелік;
   п) організує мережу позаштатних інспекторів, які працюють за
затвердженим для них положенням Комітетом;
   р) здійснює міжнародне співробітництво в галузі безпечного
ведення робіт у промисловості, в установленому порядку підтримує
зв'язки з міжнародними організаціями, відповідними організаціями
інших країн, розробляє і укладає угоди про науково-технічне
співробітництво з зарубіжними країнами.
   Держгіртехнагляд України  здійснює  функції по управлінню
державним майном, закріпленим за підвідомчими йому організаціями,
за винятком функцій, що входять до компетенції Фонду державного
майна України.
   Держгіртехнагляд України здійснює також функції, пов'язані з
діяльністю підвідомчих йому організацій:
   розробляє фінансові та інші плани;
   фінансує в установленому порядку і здійснює керівництво їх
фінансовою  діяльністю,  контролює  раціональне  використання
фінансових ресурсів;
   організує бухгалтерський облік і контрольно-ревізійну роботу;
   затверджує звіти і баланси округів та інспекцій, складає
зведені звіти і баланси по Комітету;
   забезпечує матеріально-технічне постачання;
   затверджує структуру, штати і кошторис витрат на утримання
працівників апарату управління підвідомчих організацій в межах
чисельності та бюджетних асигнувань, погоджених  з  Мінфіном
України;
   створює, реорганізує  і ліквідує в установленому порядку
підвідомчі йому організації в межах  погодженої  чисельності
працівників та бюджетних асигнувань, затверджує положення про них;
   установлює і змінює посадові оклади працівникам центрального
апарату Комітету та працівникам системи Держгіртехнагляду України
з додержанням схем посадових окладів і в межах виділеного фонду
оплати праці;
   організує підвищення кваліфікації, проведення атестації та
перевірку знань працівників.
   7. Держгіртехнагляд України має право:
   а) проводити в будь-який час перевірку всіх підконтрольних
підприємств й організацій з питань, що належать до компетенції
Комітету;
   б) залучати за погодженням з відповідними міністерствами і
відомствами, іншими господарськими формуваннями їх спеціалістів
для проведення перевірок підвідомчих підприємств й організацій;
   в) вносити до міністерств і відомств пропозиції, давати
керівникам підприємств й організацій, управлінь  і  відділів
виконкомів  місцевих  Рад  народних  депутатів,  які  мають
підконтрольні Держгіртехнагляду України об'єкти, обов'язкові для
виконання вказівки про усунення виявлених при перевірці порушень
правил і норм  по  безпечному  веденню  робіт,  зберіганню,
використанню  та  обліку  вибухових  матеріалів, експлуатації
устаткування, виконанню маркшейдерських і геологічних робіт, а
також про усунення причин та умов, що призводять до таких
порушень;
   г) давати службовим особам підконтрольних підприємств  й
організацій обов'язкові для виконання вказівки про припинення
робіт, що ведуться з порушенням правил і норм з техніки безпеки, а
також про виведення людей з робочих місць при загрозі їх життю або
виникнення аварії, у разі необхідності припиняти  роботи  і
безпосередньо забезпечувати виведення людей, опечатувати місця
робіт або устаткування;
   д) вилучати дозволи на визначені в установленому порядку види
діяльності підприємств й організацій, якщо не забезпечується
додержання вимог з техніки безпеки;
   є) накладати в установленому законом порядку на службових
осіб  штрафи  за порушення правил, норм та інструкцій щодо
безпечного ведення робіт;
   ж) перевіряти  на  підконтрольних  підприємствах  і  в
організаціях,   навчально-курсових   комбінатах   додержання
встановленого порядку допуску робітників до роботи, їх інструктажу
і навчання безпечних методів праці, а також атестації та перевірки
знань у цій галузі;
   з) проводити в установленому порядку вибіркову перевірку
знань із правил, норм, інструкцій і технологічних регламентів
відповідними інженерно-технічними працівниками і  робітниками;
брати участь у перевірці знань із правил і норм безпечного ведення
робіт у новопризначених керівників підприємств й організацій і в
установлені строки - в інших інженерно-технічних працівників;
   і) приймати іспити і видавати відповідні посвідчення особам,
які готуються для виконання робіт підвищеної небезпеки;
   к) робити подання керівникам міністерств і відомств України,
підприємств й організацій про звільнення в установленому порядку
від займаних посад або позбавлення строком до одного року права
технічного керівництва роботами осіб, які:
   систематично порушують правила і норми безпечного ведення
робіт;
   самовільно поновлюють роботи і експлуатацію устаткування,
об'єктів, зупинених за вказівкою органів Держгіртехнагляду;
   порушують установлений  порядок  обліку,  зберігання  і
використання вибухових матеріалів;
   не мають   права   керувати   гірничими,   буровими,
маркшейдерськими,    підривними,    газонебезпечними   та
електротехнічними роботами, а  також  роботами  на  об'єктах
котлонагляду і підйомних спорудах;
   не пройшли навчання і не склали в установленому порядку
іспитів з техніки безпеки;
   л) передавати у відповідних випадках матеріали до слідчих
органів  для  притягнення  винних  осіб  до  кримінальної
відповідальності;
   м) заслуховувати з питань, що  входять  до  компетенції
Держгіртехнагляду України, доповіді та повідомлення представників
міністерств і відомств України, а також керівників підприємств й
організацій;
   н) проводити в установленому порядку технічне розслідування
обставин та причин аварій, випадків виробничого травматизму,
розкрадання і втрат вибухових матеріалів на підприємствах і в
організаціях, приймати за результатами розслідування обов'язкові
для  виконання  рішення з питань, віднесених до компетенції
Держгіртехнагляду України;
   о) вносити міністерствам і відомствам України, підприємствам
й  організаціям  пропозиції про проведення науково-дослідних,
проектних і проектно-конструкторських робіт з питань, віднесених
до компетенції Держгіртехнагляду України;
   п) призначати в разі необхідності проведення міністерствами і
відомствами України, підприємствами й організаціями контрольних
випробувань  устаткування та матеріалів, контрольних аналізів
робочого і навколишнього природного середовища, технічного огляду
устаткування в межах діючих правил;
   р) давати підприємствам й організаціям, що ведуть розробку,
виготовлення і монтаж устаткування,  вказівки  про  усунення
недоліків у його конструкції, виготовленні та монтажі, що знижують
безпечність експлуатації, й контролювати їх виконання;
   с) припиняти  на  заводах-виготовлювачах  і  ремонтних
підприємствах випуск устаткування для гірничодобувних галузей
промисловості, рудникового вибухозахищеного електроустаткування,
підйомних споруд, котлів і трубопроводів для пари та гарячої води,
посудин, призначених для роботи під тиском, у разі виявлення їх
невідповідності  вимогам правил і норм технічної безпеки та
затвердженим проектним рішенням;
   т) залучати з міністерств і відомств України, Академії наук
України, науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів
(за погодженням з ними) спеціалістів для проведення експертизи за
рахунок підприємства або організації, для якої вона провадиться;
   у) одержувати від підприємств й організацій за встановленими
формами інформацію про стан техніки безпеки, причини виробничого
травматизму, забезпечення схоронності і випадки втрати вибухових
матеріалів, а в період обстеження - від керівників підприємств,
організацій та інших службових осіб пояснення з питань, віднесених
до компетенції Держгіртехнагляду України, та  необхідні  для
ознайомлення   довідки  і  звіти,  плани  гірничих  та
геологорозвідувальних робіт, технічну документацію на гірничі та
підривні роботи, бурові свердловини, підйомні споруди, об'єкти
котло- і газового нагляду, технологічні процеси в хімічних,
нафтохімічних, металургійних, нафтопереробних і газопереробних
виробництвах;
   ф) перевіряти наявність в інженерно-технічних працівників
підприємств й організацій відповідних документів, що дають право
на керівництво гірничими, буровими, вибуховими, маркшейдерськими,
електротехнічними і газонебезпечними роботами, а також відповідних
документів на право проведення підривних, газонебезпечних та інших
робіт підвищеної небезпеки; контролювати додержання спеціальних
вимог, установлених для прийняття осіб на роботу, пов'язану із
зберіганням, використанням та обліком вибухових матеріалів;
   х) перевіряти додержання вимог щодо запобігання проникненню в
гірничі виробки, на земну поверхню та у водні об'єкти нафти, газу
та інших речовин і матеріалів при підземному їх зберіганні,
стічних вод, що скидаються у надра, захованих в надрах шкідливих
речовин і відходів виробництва;
   ц) припиняти самовільне користування надрами і самовільну
забудову площ залягання корисних копалин (крім загальнопоширених),
а також обмежувати, тимчасово припиняти або забороняти скидання в
надра стічних вод, заховування шкідливих речовин і відходів
виробництва, підземне зберігання речовин і матеріалів у випадках
порушення вимог законодавства про надра;
   ч) створювати в  установленому  порядку  госпрозрахункові
експертні організації по наданню послуг підприємствам і громадянам
з питань забезпечення технічної безпеки виробництва (технологій)
та об'єктів.
   Права, передбачені підпунктами "а" - "ц" пункту 8, надаються
службовим особам  (включаючи  інспекторський  склад)  органів
Держгіртехнагляду України у обсягах, що визначаються головою
Комітету.
   8. Держгіртехнагляд України в межах своєї компетенції видає
на основі й на виконання чинного законодавства постанови, накази,
інструкції та перевіряє їх виконання.
   Постанови, накази та інструкції Комітету з питань, віднесених
до його компетенції, обов'язкові для міністерств, відомств, а
також підприємств, організацій й установ незалежно від форм
власності і відомчої належності.
   Комітет у необхідних випадках видає разом з іншими органами
державного управління та громадськими об'єднаннями спільні акти.
   9. Держгіртехнагляд України очолює голова, який призначається
Кабінетом Міністрів України.
   Голова Комітету  має заступників, яких за його поданням
призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між
заступниками голови провадиться головою Комітету.
   Голова Держгіртехнагляду   України   несе   персональну
відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і
здійснення ним своїх функцій.
   10. Для погодженого вирішення питань державного управління в
області безпеки  ведення  робіт  в  народному  господарстві,
обговорення найважливіших питань діяльності підвідомчих органів у
Держгіртехнагляді України створюється колегія у складі голови
Комітету, заступників голови за посадою, а також інших керівних
працівників Комітету.
   До складу колегії можуть входити керівники інших органів
державного управління та представники відповідних громадських
об'єднань.
   Члени колегії Комітету затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Комітету.
   11. У Держгіртехнагляді України утворюється науково-технічна
рада для розгляду пропозицій з основних напрямів розвитку науки і
техніки, визначення єдиної політики державного нагляду за безпекою
робіт в народному господарстві.
   Для координації робіт, пов'язаних з використанням вибухових
матеріалів  у  народному  господарстві  республіки,  при
Держгіртехнагляді України утворюється міжвідомча рада з вибухової
справи.
   Склад науково-технічної ради і міжвідомчої ради з вибухової
справи і положення про них затверджуються головою Комітету.
   12. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Держгіртехнагляду України  затверджуються
Кабінетом Міністрів України.
   Структура центрального  апарату  Комітету  затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділі затверджуються головою Комітету.
   13. Держгіртехнагляд України і безпосередньо підпорядковані
йому органи є юридичними особами, мають самостійний баланс,
розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку з
зображенням Державного герба України і з своїм найменуванням.
   Підприємства й   організації,   підконтрольні   органам
Держгіртехнагляду України, а також виконавчі комітети Рад народних
депутатів у випадках, коли нагляд за безпечним веденням робіт
здійснюється на об'єктах декількох підприємств й організацій,
зобов'язані безкоштовно забезпечувати службових осіб  органів
системи  Держгіртехнагляду  України  службовими  приміщеннями,
телефонним зв'язком, необхідним спецодягом і захисними засобами на
період обстеження, транспортом для доставки інспекторів, залучених
до розслідування аварій або нещасних випадків, і виконання інших
службових обов'язків, виділяти працівникам цих органів житлову
площу з комунальними послугами,  забезпечувати  їх  паливом,
телефонним  зв'язком,  усіма  видами  соціально-побутового,
культурного і медичного обслуговування, в тому числі надавати
місця в дитячих дошкільних установах, оздоровчих таборах для
дітей, будинках відпочинку та профілакторіях, а також приміщення
для службового і спеціального автотранспорту.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка