Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Державного комітету України по стандартизації, метрології та якості продукції


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 23 вересня 1991 р. N 223
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 268 ( 268-92-п ) від 25.05.92 )
       Питання Державного комітету України по
     стандартизації, метрології та якості продукції
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Підпорядкувати  Державному  комітету  України   по
стандартизації,  метрології  та  якості  продукції  центри
стандартизації   та   метрології   і   Республіканський
інформаційно-обчислювальний  центр  колишнього  Українського
республіканського управління Держстандарту СРСР, Київський філіал
Всесоюзного  інституту  підвищення  кваліфікації  керівних та
інженерно-технічних працівників у галузі стандартизації, якості
продукції і метрології.
   2. Установити,  що  Державний  комітет  України  по
стандартизації, метрології та якості продукції є правонаступником
колишнього Українського республіканського управління Держстандарту
СРСР.
   3. Затвердити Положення про Державний комітет України по
стандартизації, метрології та якості продукції, що додається.
   4. Дозволити Державному комітету України по стандартизації,
метрології та якості продукції мати колегію в кількості 9 чоловік.
   5. Виділити Державному комітету України по стандартизації,
метрології та якості продукції на 1991 рік 1639 тис. крб. для
покриття витрат по державному нагляду за застосуванням стандартів
і засобів вимірювань.
   Міністерству фінансів  України  профінансувати  зазначені
витрати за рахунок асигнувань, передбачених  республіканським
бюджетом на видатки по утриманню органів державного управління.
 
   Прем'єр-міністр України                В.ФОКІН
   Державний секретар
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
   Інд. 28
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 23 вересня 1991 р. N 223
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Державний комітет України по стандартизації,
         метрології та якості продукції
 
   1. Державний комітет України по стандартизації, метрології та
якості продукції (Держстандарт України) є центральним органом
державного управління України, підвідомчим Кабінету Міністрів
України.
   Держстандарт України у межах своєї компетенції проводить у
життя політику Уряду України щодо стандартизації, забезпечення
єдності та вірогідності вимірювань, необхідного рівня і якості
продукції, а також координує роботу інших органів державного
управління з цих питань.
   2. Держстандарт України  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією ( 888-09 ),  законами,  рішеннями Верховної Ради
України, її Президії, постановами і розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, а також цим Положенням.
   3. Головними завданнями Держстандарту України є:
   визначення основних  напрямів роботи по стандартизації в
республіці, включенню їх у механізм управління економікою з метою
створення продукції з мінімальними витратами часу і коштів,
постійне удосконалення форм і методів цієї справи;
   створення системи  нормативно-технічної  документації,  що
встановлює  прогресивні  вимоги  до  продукції, її розробки,
виробництва і використання з метою підвищення технічного рівня і
якості,  забезпечення  безпеки  використання,  сумісності  та
взаємозаміни, охорони навколишнього середовища, ресурсозбереження,
ширшого застосування маловідхідних і безвідхідних технологій, а
також підвищення  ролі  споживача  у  визначенні  конкретних
характеристик продукції;
   проведення робіт по створенню системи сертифікації продукції;
   забезпечення єдності та вірогідності вимірювань;
   здійснення державного нагляду за впровадженням і додержанням
вимог стандартів, технічних умов і зразків (еталонів) на продукцію
(роботи,  послуги)  і  державного  метрологічного  нагляду,
використання прав по запобіганню випуску недоброякісної продукції,
забезпеченню єдності та вірогідності вимірювань з метою захисту
інтересів держави і споживачів;
   визначення основних напрямів і координація здійснення заходів
міжнародного  співробітництва,  пов'язаних із стандартизацією,
метрологією, державними випробуваннями, сертифікацією продукції;
   організація нормативно-методичного  забезпечення  народного
господарства  з  питань стандартизації, метрології та якості
продукції;
   організація науково-технічної   інформації   з   питань
стандартизації, метрології та якості продукції;
   організація підготовки і підвищення кваліфікації керівних та
інженерно-технічних працівників народного господарства в галузі
стандартизації, метрології та управління якістю продукції.
   Держстандарт України    несе   відповідальність   за
науково-технічний рівень та координацію робіт  по  вирішенню
зазначених завдань.
   4. Держстандарт України при виконанні покладених на нього
завдань взаємодіє з відповідними органами інших республік, а також
міжнародними,  регіональними  і національними організаціями з
стандартизації, метрології та якості продукції.
   5. Держстандарт України відповідно до покладених на нього
завдань:
   а) забезпечує розробку і бере участь у реалізації державної
науково-технічної програми по якості продукції, сприяє широкому
застосуванню  з  використанням  зарубіжного  досвіду  систем
забезпечення якості продукції;
   здійснює методичне керівництво, координацію та контроль за
діяльністю міністерств і відомств України в галузі стандартизації,
метрології,  атестації  виробництв,  державних  випробувань,
сертифікації, систем забезпечення якості продукції;
   готує пропозиції про соціальні, економічні і правові основи
забезпечення  якості  продукції;  взаємодіє  з  товариствами
споживачів,  інженерними  асоціаціями  та іншими громадськими
організаціями з питань стандартизації, метрології та  якості
продукції;
   визначає виходячи з завдань соціально-економічного розвитку
України пріоритетні напрями розвитку стандартизації, метрології та
забезпечення якості продукції;
   б) на основі пропозицій міністерств і відомств України формує
і затверджує план державної стандартизації республіки (за винятком
об'єктів проектування і будівництва, охорони природного середовища
й раціонального використання  природних  ресурсів),  здійснює
контроль  за  виконанням  затверджених  ним планів державної
стандартизації;
   здійснює методичне керівництво розробкою міністерствами і
відомствами  України  програм  комплексної  стандартизації та
метрологічного забезпечення  галузей  народного  господарства,
затверджує і систематично проводить оцінку їх реалізації;
   для забезпечення  проведення  робіт по стандартизації за
поданням міністерств і відомств України затверджує головні та
базові організації, координує їхню діяльність;
   затверджує державні  стандарти  (за  винятком  стандартів
проектування і будівництва, регулювання використання природних
ресурсів, охорони природного середовища від забруднення та інших
шкідливих впливів, що затверджуються відповідними відомствами),
проводить експертизу проектів державних стандартів України і
технічних умов, відповідає за їхні науково-технічний рівень і
техніко-економічне обгрунтування;
   веде в установленому порядку облік і реєстрацію державних
стандартів України, технічних умов і змін, що до них вносяться,
рішень про їх скасування, надсилає заінтересованим організаціям
відповідну інформацію;
   здійснює в  установленому  порядку  зберігання  державних
стандартів України, технічних умов і централізованої інформації
про них на базі Українського відділення Центрального державного
фонду стандартів і технічних умов (ЦДФСТУ);
   має виключне  право  видання  та  перевидання  державних
стандартів України;
   в) подає методичну допомогу об'єднанням, підприємствам і
організаціям  у  впровадженні міжнародних стандартів з метою
досягнення відповідності їх вимогам систем забезпечення якості
продукції; організує сертифікацію цих систем;
   організовує і координує роботу по сертифікації продукції,
контролює   правильність   її   проведення,   здійснює
організаційно-методичне  керівництво створенням мережі центрів
сертифікації продукції в Україні та забезпечує їх акредитацію;
організовує атестацію виробництв для підтвердження можливості
стабільного  випуску  сертифікованої  продукції;  веде  облік
зареєстрованих  атестованих  виробництв, акредитованих центрів
сертифікації  та  сертифікатів  відповідності  на  продукцію;
забезпечує інспекційний контроль за додержанням умов сертифікації
продукції і атестованих  виробництв,  надає  інформацію  про
результати цієї роботи;
   г) здійснює методичне керівництво діяльністю міністерств і
відомств України по підвищенню ефективності метрологічних робіт;
забезпечує атестацію відомчих метрологічних служб, вимірювальних,
випробувальних,  хіміко-аналітичних  лабораторій  об'єднань,
підприємств, організацій; розробку наукових і методичних основ
вимірювань; метрологічну атестацію методик виконання вимірювань і
нагляд за додержанням їхніх вимог;
   організовує виконання  робіт  по  вдосконаленню  системи
забезпечення єдності та вірогідності вимірювань на Україні, при
необхідності  розробляє  державні  нормативні  документи,  що
регламентують питання забезпечення  єдності  та  вірогідності
вимірювань  і метрологічного забезпечення, вживає заходів до
збереження і підтримання на сучасному рівні еталонної  бази
республіки;
   організовує проведення державних випробувань і метрологічної
атестації засобів вимірювань, здійснює контроль за своєчасністю
зняття з виробництва застарілих засобів вимірювань і заміни їх на
нові; розробляє і контролює хід реалізації завдань, передбачених
програмами  метрологічного  забезпечення  галузей  народного
господарства;
   організовує роботу по передачі розміру одиниць  фізичних
величин на всіх рівнях вимірювань;
   забезпечує організацію і проведення державної повірки засобів
вимірювань і засвідчує її результати, а також провадить особливо
точні вимірювання за замовленням підприємств і організацій;
   організовує комплексне    метрологічне   обслуговування
підприємств і організацій України;
   організовує розробку і випуск зразкових засобів вимірювань і
видає дозвіл на ремонт засобів вимірювань;
   забезпечує науково-методичне   керівництво  метрологічною
діяльністю і розвиток повірочно-технологічної бази підвідомчих
організацій, організацію оснащення повірочним устаткуванням;
   організовує проведення  державного нагляду за додержанням
метрологічних норм і правил на підприємствах і в організаціях
незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості та форм власності;
   проводить науково-методичну   роботу  по  вдосконаленню
професійної підготовки спеціалістів метрологічної служби;
   застосовує діючі тарифи на роботи,  що  виконуються  як
державний метрологічний нагляд, а у разі їх відсутності визначає
вартість робіт за погодженням із споживачем;
   д) здійснює державний контроль за додержанням норм і правил
підприємствами при виготовленні та експлуатації продукції, вимог
державних стандартів, технічних умов, а також (на  прохання
споживачів) вимог галузевих стандартів, стандартів підприємств та
іншої нормативно-технічної документації на підприємствах і в
організаціях незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості та
форм власності;
   здійснює взаємодію з органами державного контролю, з іншими
контролюючими і правоохоронними органами, товариствами споживачів
у питаннях контролю якості продукції (робіт, послуг);
   застосовує згідно з чинним законодавством до підприємств і
організацій  правові  засоби впливу і економічні санкції за
результатами державного контролю якості продукції;
   узагальнює і аналізує дані про технічний рівень і якість
продукції, що випускається підприємствами України, та про стан її
метрологічного забезпечення, розробляє за результатами контролю
пропозиції  щодо  підвищення  якості продукції, вдосконалення
метрологічного забезпечення і подає їх Кабінету Міністрів України,
іншим заінтересованим органам;
   є) здійснює в установленому порядку заходи для розширення і
зміцнення міжнародного  співробітництва  у  галузі  статутної
діяльності;
   ж) забезпечує  довідково-інформаційне  обслуговування  з
використанням банку даних по стандартизації,  метрології  та
технічному рівню основних видів продукції, що випускається в
Україні і за її межами;
   з) забезпечує  підготовку,  перепідготовку  і  підвищення
кваліфікації керівних та інженерно-технічних працівників системи
Держстандарту  України,  народного  господарства  в  галузі
стандартизації, метрології та якості продукції.
   6. Центральний  апарат  Держстандарту  України,  центри
стандартизації    та    метрології,    Республіканський
інформаційно-обчислювальний центр, Київський філіал Всесоюзного
інституту підвищення кваліфікації керівних та інженерно-технічних
працівників в галузі стандартизації, якості продукції і метрології
становлять систему Держстандарту України.
   Держстандарт України для здійснення своїх  функціональних
обов'язків може створювати нові, реорганізовувати і ліквідовувати
діючі підвідомчі йому організації та підприємства.
   Для ефективної роботи підвідомчих організацій у виконанні
покладених на Комітет завдань Держстандарт України:
   всебічно сприяє господарській самостійності та ініціативності
організацій галузі, здійснює керівництво ними із застосуванням
економічних методів на основі контрольних показників, державних
замовлень, довгочасних економічних нормативів і лімітів;
   проводить організаційно-методичну  роботу  по  реалізації
державної політики в галузі праці та заробітної плати, додержанню
державних гарантій у цій справі;
   здійснює контроль за  додержанням  організаціями  чинного
законодавства, збереженням власності, проводить комплексну ревізію
їхньої виробничої та господарської діяльності не більше одного
разу на рік;
   розглядає із залученням заінтересованих організацій скарги
міністерств, відомств, підприємств  та  громадян  з  питань,
пов'язаних  з  діяльністю  підвідомчих організацій.
   Керівники підвідомчих    організацій    призначаються
Держстандартом України на контрактній основі.
   7. Держстандарт України має право:
   приймати рішення  про скасування, перегляд або обмеження
строку дії нормативно-технічної документації, що не відповідає
вимогам державних стандартів;
   дозволяти, як виняток, окремим підприємствам (за згодою із
споживачем) виготовлення продукції з тимчасовими відхиленнями від
вимог  державних  стандартів України для реалізації в межах
республіки з одночасним запровадженням у встановленому порядку
знижок з діючих цін на цю продукцію;
   одержувати від   міністерств,   відомств,  підприємств,
організацій для проведення державних випробувань безкоштовно не
менш як по одному зразку засобів вимірювань, що заплановані до
серійного виробництва або імпортуються партіями. В установленому
порядку визначати умови використання цих засобів;
   вводити на підприємствах і в організаціях незалежно від
їхньої підпорядкованості та форм власності, які систематично
порушують встановлені вимоги щодо якості продукції, особливий
режим державного нагляду або інші його форми, спрямовані на
поліпшення стану справ;
   здійснювати міжнародне співробітництво в галузі створення й
виробництва метрологічного обладнання і приладів, надання послуг
іноземним фірмам в проведенні випробувань засобів вимірювань,
випробувань і сертифікації продукції, сервісного обслуговування
високоточних засобів вимірювань.
   При виконанні визначених цим Положенням завдань Держстандарт
України в межах своєї компетенції користується також іншими
правами, передбаченими чинним законодавством.
   8. Держстандарт України очолює голова, який призначається
Кабінетом Міністрів України.
   Голова Комітету має заступників, яких призначає  Кабінет
Міністрів України. Розподіл обов'язків між своїми заступниками
проводиться головою Комітету.
   Голова Держстандарту України одночасно за посадою є головним
державним інспектором України, а його заступники - заступниками
головного державного інспектора України по державному контролю за
якістю  продукції  (робіт, послуг), додержанням стандартів і
метрологічних правил, станом засобів вимірювань.
   Начальники управлінь, їхні заступники, завідуючі секторами,
провідні спеціалісти, спеціалісти I та II категорії Держстандарту
України є державними інспекторами України по державному контролю
за якістю продукції (робіт, послуг), додержанням стандартів і
метрологічних правил, станом засобів вимірювань і користуються
правами, наданими їм у встановленому порядку.
   9. У Держстандарті України створюється колегія, до складу
якої входять за посадою голова Комітету і його заступники, а також
інші керівні працівники Комітету.
   10. Голова  Держстандарту  України  несе  персональну
відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань,
визначає  ступінь  відповідальності своїх заступників, членів
колегії та керівників структурних підрозділів центрального апарату
за керівництво окремими галузями діяльності Комітету і діяльність
підвідомчих організацій.
   11. Голова Держстандарту України видає в межах компетенції
Комітету на підставі та на виконання законів України, постанов і
розпоряджень Кабінету Міністрів України накази й інструкції, дає
вказівки, обов'язкові для виконання підрозділами центрального
апарату Комітету і  підвідомчих  організацій,  перевіряє  їх
виконання.
   У межах  своєї  компетенції  Держстандарт  України видає
постанови, обов'язкові для виконання міністерствами і відомствами
України, підприємствами, організаціями і установами незалежно від
їхньої відомчої підпорядкованості та форм власності; в необхідних
випадках видає накази й інструкції разом або за погодженням з
іншими міністерствами і відомствами України.
   12. Для вирішення методологічних  питань  стандартизації,
метрології, якості продукції, атестації виробництв, сертифікації
та державних випробувань продукції в  Держстандарті  України
утворюється науково-технічна рада із учених і висококваліфікованих
спеціалістів.
   13. Держстандарт України утримується за  рахунок  коштів
республіканського бюджету.
   Гранична чисельність  і  фонд  оплати  праці працівників
центрального апарату Комітету затверджується Кабінетом Міністрів
України.
   Штатний розпис центрального апарату, а також положення про
його підрозділи затверджуються головою Комітету.
   Витрати на утримання центрів стандартизації та метрології
провадяться в основному за рахунок доходів від діяльності в галузі
державної повірки засобів вимірювань, від надання платних послуг і
частково  за  рахунок  коштів  республіканського бюджету, що
виділяються для виконання робіт по стандартизації та державному
нагляду за додержанням діючих державних стандартів, контролю
якості продукції за вимогою товариств  споживачів,  контролю
придатності засобів вимірювань, розробці, створенню і утриманню
державних еталонів, додержанню інших метрологічних правил.
   14. Держстандарт України є юридичною особою, має печатку із
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка