Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Державного комітету України по геології і використанню надр


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 23 вересня 1991 р. N 219
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 467 ( 467-92-п ) від 12.08.92 )
        Питання Державного комітету України
         по геології і використанню надр
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про Державний комітет України по
геології і використанню надр, що додається.
   2. Дозволити Державному комітетові України по геології і
використанню надр мати колегію у складі 9 чоловік.
 
   Прем'єр-міністр України                В.ФОКІН
   Державний секретар
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
   Інд. 21
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 23 вересня 1991 р. N 219
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Державний комітет України
         по геології і використанню надр
 
   1. Державний комітет України по геології і використанню надр
(Держкомгеології  України)  є  центральним органом державного
правління, підвідомчим Кабінету Міністрів України.
   Держкомгеології України у межах своєї компетенції проводить в
життя політику Уряду України у галузі геологічного вивчення та
використання надр.
   Держкомгеології України    відповідає    за    стан
мінерально-сировинної бази та регулювання використання надр.
   Комітет, використовуючи  економічні  методи,  будує  свою
діяльність на принципах розмежування функцій державного управління
та безпосереднього господарювання, що здійснюється підприємствами,
об'єднаннями, організаціями та установами.
   2. Держкомгеології України у своїй діяльності  керується
Конституцією України ( 888-09 ), законами та іншими рішеннями
Верховної Ради України та її Президії, указами Президента України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням. У межах своєї компетенції Комітет організує
виконання законодавчих актів, рішень Уряду України і здійснює
систематичний контроль за їх виконанням.
   Комітет узагальнює практику застосування законодавства  з
питань геологічного вивчення та використання надр, розробляє
пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд
Кабінету Міністрів України.
   3. Головними завданнями Держкомгеології України є:
   розробка перспективної     концепції     проведення
геологорозвідувальних робіт з урахуванням розвитку і розміщення
продуктивних сил, організація планомірного геологічного вивчення
надр та підготовка запасів корисних копалин до господарського
використання,  задоволення  на  цій  основі потреб народного
господарства в мінерально-сировинних  та  паливно-енергетичних
ресурсах;
   регулювання раціонального  використання  мінеральних  і
паливно-енергетичних ресурсів, контроль та нагляд за охороною надр
і геологічного середовища;
   координація діяльності геологічних та мінерально-сировинних
підприємств, організацій і установ відповідно до компетенції
Комітету з застосуванням економічних методів управління, створення
умов для переходу їх до ринкових відносин.
   4. Держкомгеології України при виконанні покладених на нього
функцій взаємодіє з іншими органами, державного управління України
та Кримської АРСР, органами місцевого самоврядування.
   5. Держкомгеології України, підвідомчі йому підприємства,
об'єднання, організації та установи становлять систему Комітету.
   6. Держкомгеології України відповідно до покладених на нього
завдань:
   а) прогнозує разом з іншими державними органами потреби
народного   господарства   в   мінерально-сировинних   та
паливно-енергетичних ресурсах і геологічних послугах;
   б) вивчає   кон'юнктуру   мінерально-сировинних   та
паливно-енергетичних  ресурсів  і  на  її  основі  розробляє
довгострокові та поточні програми розвитку мінерально-сировинної
бази, геологорозвідувальних та науково-дослідних робіт, формує
геологічні завдання і замовлення, готує пропозиції про визначення
лімітів коштів для їх виконання;
   в) бере  участь  у  формуванні  ставок  відшкодування
гірничовидобувними підприємствами за добуті корисні копалини і
джерел  коштів  на  геологічне вивчення надр та відтворення
мінерально-сировинної бази;
   г) затверджує запаси корисних копалин, готує висновки про
готовність родовищ корисних копалин до промислового освоєння;
   д) створює державний інформаційний геологічний фонд, веде
кадастр родовищ корисних копалин та державний баланс запасів, а
також облік геологічного вивчення території України і реєстрацію
геологорозвідувальних робіт;
   є) організує планомірне геологічне, геофізичне, геохімічне,
гідрогеологічне,   інженерно-геологічне,  космоаерогеологічне,
геолого-екологічне вивчення та картографування території України з
метою виявлення і підготовки для експлуатації родовищ корисних
копалин, забезпечення інформацією народного господарства щодо
можливості використання надр та їх охорони;
   ж) розробляє  і  затверджує  нормативи та регламенти по
здійсненню  геологорозвідувального  процесу  і  фінансуванню
геологорозвідувальних  робіт,  встановлює порядок розробки та
затвердження проектно-кошторисної документації;
   з) контролює    виконання    державних    програм
геологорозвідувальних робіт, геологічних завдань і замовлень;
   і) видає  суб'єктам підприємницької діяльності спеціальні
дозволи (ліцензії) на пошук (розвідку) та експлуатацію родовищ
корисних копалин, за винятком підземних вод;
   к) бере  участь  у  передачі  родовищ  корисних копалин
підприємствам, організаціям та установам, а також  іноземним
юридичним особам;
   л) встановлює перелік корисних копалин місцевого значення та
погоджує умови промислового освоєння родовищ корисних копалин,
дозвіл на розробку яких дають місцеві Ради народних депутатів;
   м) здійснює державний контроль і нагляд за повнотою та якістю
геологічного вивчення надр, забезпеченням повноти і вірогідності
геологічної, гірничо-технічної та іншої інформації, одержаної при
геологічному вивченні надр і користуванні надрами, а  також
додержанням  інших  правил  і норм, контроль за комплексним
використанням  мінеральної  сировини  та  паливно-енергетичних
ресурсів, додержанням встановленого порядку користування надрами,
виконанням обов'язків по охороні надр та геологічного середовища,
правил ведення державного обліку та списання запасів і родовищ
корисних копалин;
   н) погоджує розміщення народногосподарських  об'єктів  та
проектні рішення по розробці родовищ корисних копалин, а також
інші проекти, здійснення яких впливає на стан  геологічного
середовища;
   о) бере  участь  у  розробці  та  реалізації  програм
геолого-екологічних досліджень, прогнозу землетрусів, вивчення
небезпечних   геологічних   процесів,   створює  галузевий
геолого-екологічний банк даних;
   п) координує розвиток міжгалузевої кооперації, роботи по
підвищенню  кваліфікації  та  перепідготовці  кадрів, укладає
контракти з керівними працівниками галузі;
   р) бере  участь  у  створенні  спільних  підприємств,
консорціумів, акціонерних товариств і інших форм діяльності по
розробці родовищ корисних копалин на території України та за
кордоном.
   Координує діяльність підвідомчих підприємств та організацій з
питань зовнішньоекономічних зв'язків, подає пропозиції Кабінету
Міністрів України про їх розвиток та вдосконалення;
   с) формує організаційні структури, необхідні для здійснення
функцій Комітету в умовах розвитку ринкових відносин;
   т) бере участь у розробці  інвестиційної  політики  для
забезпечення  оптимального  розвитку  геологорозвідувального
виробництва;
   у) одержує від державних геологічних підприємств, організацій
та  установ  згідно з чинним законодавством бухгалтерську і
статистичну звітність, забезпечує її зведення;
   ф) розробляє та подає  з  необхідними  розрахунками  та
обгрунтуваннями  прогнозний  проект  бюджету  по  системі
Держкомгеології України з  додержанням  режиму  економії  та
ефективності використання коштів, здійснює фінансування державних
програм та замовлень на проведення  геологорозвідувальних  і
науково-дослідних робіт та контроль за цільовим використанням
бюджетних асигнувань, веде роботу по вишукуванню нетрадиційних
джерел фінансування та мобілізації внутрігосподарських резервів
для заміщення скорочення бюджетних коштів;
   х) захищає юридичні та економічні права державних геологічних
підприємств, організацій та установ.
   Держкомгеології України  здійснює  функції  по управлінню
державним  майном,  закріпленим  за  підвідомчими  Комітету
підприємствами, установами та організаціями, за винятком функцій,
що входять до компетенції Фонду державного майна України.
   7. Держкомгеології України має право:
   а) здійснювати перевірку та нагляд за станом робіт  по
геологічному вивченню надр, комплексній розробці родовищ корисних
копалин та використанню мінеральної сировини, охороні надр та
геологічного середовища на всіх підприємствах та в організаціях
незалежно від форм власності та їх підпорядкованості;
   б) застосовувати визначені законодавством заходи впливу аж до
зупинення робіт у випадках порушення установленого порядку і
правил геологічного вивчення надр, видобутку корисних копалин,
охорони надр та геологічного середовища;
   в) створювати,  реорганізовувати  та  ліквідовувати  в
установленому порядку підвідомчі підприємства, організації та
установи, затверджувати їх статути та положення про них;
   г) отримувати  від  міністерств,  відомств,  підприємств,
організацій та установ інформацію,  пропозиції  і  висновки,
необхідні йому для виконання покладених на нього цим Положенням
завдань та функцій, які визначають його обов'язки перед державою і
геологічними підприємствами;
   д) залучати для консультацій, вивчення і вирішення проблем у
галузі геології та використання надр вчених, спеціалістів та
експертів.
   8. Держкомгеології України в межах своєї компетенції видає на
основі й на виконання чинного законодавства накази, організує та
перевіряє їх виконання.
   Комітет у необхідних випадках видає разом з іншими органами
державного управління та громадськими об'єднаннями спільні акти.
   9. Держкомгеології України очолює голова, який призначається
Кабінетом Міністрів України.
   Голова Комітету  має заступників, яких за його поданням
призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між
заступниками  голови  проводиться  головою  Комітету.
   Голова Держкомгеології   України   несе   персональну
відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і
здійснення ним своїх функцій.
   10. Для погодженого вирішення питань державного управління в
галузі геологічного вивчення та використання надр, обговорення
найважливіших  питань  діяльності  й  розвитку  галузі  у
Держкомгеології  України створюється колегія у складі голови
Комітету, заступників голови за посадою, а також інших керівних
працівників Комітету.
   До складу колегії можуть входити керівники інших органів
державного управління та представники відповідних громадських
об'єднань.
   Члени колегії Комітету затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Комітету.
   11. У Держкомгеології України утворюється науково-технічна
рада для розгляду пропозицій з основних напрямів розвитку науки і
техніки,  визначення  науково  обгрунтованої єдиної технічної
політики в геологічному вивченні та використанні надр.
   Для розгляду пропозицій по економічному розвитку галузі,
переходу на ринкові відносини у Комітеті утворюється економічна
рада.
   Склад науково-технічної та економічної рад і положення про
них затверджуються головою Комітету.
   12. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального  апарату  Держкомгеології  України затверджуються
Кабінетом Міністрів України.
   Структура центрального  апарату  Комітету  затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділи затверджуються головою Комітету.
   13. Держкомгеології  України  є  юридичною  особою,  має
самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах
банків, печатку з зображенням Державного герба України і з своїм
найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка