Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Міністерства України у справах молоді і спорту


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 3 жовтня 1991 р. N 242
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 312 ( 312-92-п ) від 08.06.92 )
          Питання Міністерства України
          у справах молоді і спорту
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про Міністерство України у справах
молоді і спорту, що додається.
   2. Встановити, що Міністерство України у справах молоді і
спорту є правонаступником колишнього Державного комітету УРСР у
справах молоді, фізичної культури та спорту.
   3. Рекомендувати виконкомам обласних, міських та районних Рад
народних депутатів:
   утворити у  встановленому  порядку  відповідні  органи
виконкомів, які б здійснювали керівництво всім комплексом проблем
у справах молоді, фізичної культури та спорту на підвідомчій їм
території;
   при формуванні місцевих бюджетів на 1992 рік передбачити
збільшення асигнувань на роботу серед молоді, розвиток фізичної
культури та спорту.
   4. Визнати такими, що втратили чинність:
   постанову Центрального Комітету Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 22 квітня 1986 р. N 148 "Про перетворення
Комітету по фізичній культурі і спорту при Раді Міністрів УРСР у
Державний комітет УРСР по фізичній культурі і спорту";
   постанову Ради Міністрів УРСР від 4 січня 1987 р. N 1 " Про
затвердження Положення про Державний комітет Української РСР по
фізичній культурі і спорту" (ЗП УРСР, 1987 р., N 1, ст. 5);
   постанову Ради Міністрів УРСР від 9 серпня 1988 р. N 229 "Про
схему управління фізичною культурою і спортом";
   постанову Ради Міністрів УРСР від 13 вересня 1990 р. N 251
( 251-90-п ) "Питання Державного комітету УРСР у справах молоді,
фізичної культури та спорту".
 
   Прем'єр-міністр України                В.ФОКІН
   Державний секретар
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
   Інд. 28
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 3 жовтня 1991 р. N 242
              ПОЛОЖЕННЯ
    про Міністерство України у справах молоді і спорту
 
   1. Міністерство  України  у  справах  молоді  і  спорту
(Мінмолодьспорт України)  є  центральним  органом  державного
управління України, підвідомчим Кабінету Міністрів України.
   Мінмолодьспорт України  здійснює  функції  по  управлінню
державним майном, закріпленим за підвідомчими йому підприємствами,
установами та організаціями, за винятком функцій, що входять до
компетенції Фонду державного майна України.
   2. Мінмолодьспорт  України  у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 888-09 ), законами та іншими рішеннями
Верховної Ради України та її Президії, указами Президента України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням. У межах своєї компетенції Міністерство організує
виконання законодавчих актів, рішень Уряду України і здійснює
систематичний контроль за їх виконанням.
   Міністерство узагальнює практику застосування законодавства з
питань молоді, фізичної культури та спорту, розробляє пропозиції
щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів
України.
   3. Головними завданнями Міністерства України у справах молоді
і спорту є:
   а) розробка пропозицій про формування державної політики у
вирішенні проблем молоді, розвитку фізичної культури та спорту,
прогнозування та забезпечення комплексного розвитку цих сфер;
   б) керівництво та контроль за ходом реалізації державної
політики з питань молоді, фізичної культури та спорту;
   в) проведення фестивалів, конкурсів, спортивних змагань і
учбово-тренувальних зборів, заходів щодо виходу молодіжних і
спортивних організацій України на міжнародну арену, здійснення
міжнародних зв'язків;
   г) підготовка й  раціональне  використання  фізкультурних
кадрів;
   д) пропаганда молодіжного руху, фізичної культури та спорту;
   є) координація планів, практичних заходів та кооперування
коштів  міністерств,  інших  центральних  органів  державного
управління  України,  громадських організацій, підприємств та
установ на здійснення  молодіжних  і  фізкультурно-спортивних
програм;
   ж) розробка заходів щодо розвитку виробництва молодіжних і
спортивних товарів та обладнання, в тому числі на спеціалізованих
підприємствах; будівництво і зміцнення матеріально-технічної бази
навчальних закладів, молодіжних центрів, спортивних і туристських
споруд.
   4. Міністерство України у справах молоді і спорту співпрацює
з відповідними молодіжними та спортивними органами інших держав
згідно з укладеними договорами.
   5. Міністерство України у справах молоді і спорту відповідно
до покладених на нього завдань:
   а) проводить єдину державну політику в питаннях молоді,
фізичної культури та спорту через міністерства, інші центральні
органи  державного  управління  України,  Кримської  АРСР,
облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми, інші
органи  місцевого  самоврядування,  громадські,  молодіжні
організації,  добровільні  спортивні  товариства,  національні
федерації з видів спорту, а також взаємодіє з ними при практичному
розв'язанні    актуальних   проблем   молодіжного   та
фізкультурно-спортивного руху;
   б) розробляє комплексні та цільові програми з питань молоді,
фізичної культури та спорту;
   координує й  контролює  виконання комплексних і цільових
програм з питань молоді, фізичної культури та спорту;
   в) вносить пропозиції щодо створення умов для реалізації
правових гарантій саморозвитку молоді, її творчого потенціалу;
   сприяє запровадженню системи соціального захисту спортсменів,
спільно із заінтересованими організаціями створює соціальну службу
молоді;
   сприяє розвиткові  молодіжного  підприємництва,  творчих
об'єднань, житлових молодіжних комплексів, асоціацій та інших
господарських об'єднань молоді;
   г) забезпечує запровадження в практику науково обгрунтованої
системи фізичного виховання населення та підготовки спортсменів;
   д) проводить фінансову й економічну політику щодо розвитку
підвідомчих підприємств, організацій і установ, веде роботу по
вдосконаленню форм і методів їх діяльності;
   розробляє і вносить у встановленому порядку до відповідних
органів проекти планів розвитку дорученої сфери управління, її
фінансування та матеріально-технічного забезпечення;
   є) здійснює контроль за ефективним використанням фінансових і
матеріальних ресурсів, що виділяються на реалізацію молодіжних
програм, розвиток оздоровчої фізкультури та спорту;
   у встановленому порядку надає дотації й субсидії молодіжним і
дитячим організаціям, фінансує фізкультурно-спортивні та молодіжні
заходи;
   ж) розробляє, затверджує і забезпечує дотримання спортивних
класифікацій,  республіканських  нормативів з питань фізичної
культури  та  спорту,  вживає  заходів  для  вдосконалення
інформаційного й методологічного забезпечення закладів фізичної
культури і спорту;
   з) реєструє статути національних федерацій з видів спорту;
   і) сприяє розвиткові олімпійського руху на Україні;
   к) здійснює підготовку штатних збірних команд України та
забезпечує їхню участь у регіональних і міжнародних змаганнях;
   л) забезпечує  широкий  розвиток  фізкультурно-оздоровчої
роботи, народного спорту, оздоровчих послуг населенню;
   м) визначає види спорту для поширення їх на  території
України;  затверджує єдиний календарний план республіканських
спортивних змагань і учбово-тренувальних зборів, контролює його
виконання;
   н) спільно із заінтересованими організаціями проводить роботу
по підготовці спортивних резервів, координує розвиток мережі
спортивних шкіл, училищ олімпійського резерву, міжвідомчих та
інших центрів олімпійської підготовки, у встановленому порядку
створює  нові  названі  школи, училища та центри, контролює
організацію в них учбово-тренувального процесу;
   о) погоджує створення спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл
олімпійського резерву незалежно від їх підпорядкування;
   п) затверджує  національні  рекорди  з  видів спорту, у
встановленому порядку присвоює національні спортивні  звання,
нагороджує переможців змагань, працівників і активістів фізичної
культури та спорту, спортивні клуби, організації,  колективи
фізкультури та інших;
   вносить у встановленому порядку до міжнародних та інших
спортивних  організацій  подання  на  затвердження  рекордів,
присвоєння спортивних звань і нагород;
   р) застосовує   дисциплінарні   санкції  (включно  до
дискваліфікації спортсменів, позбавлення спортивних і почесних
звань та прав на проведення тренерської, суддівської роботи) до
спортсменів, тренерів та інших фізкультурних працівників  за
порушення правил змагань, договорів, контрактів, за дії, що
завдають шкоди українському спорту;
   с) спільно з Академією  наук  України,  заінтересованими
міністерствами  та  іншими  центральними  органами державного
управління  України,  громадськими  організаціями  здійснює
координацію  наукових  досліджень  з  найважливіших  проблем
молодіжного руху, фізичної культури та спорту; проводить наукові
дослідження з молодіжних проблем, фізичної культури та спорту і
сприяє впровадженню їх результатів у практику;
   т) організує контроль за ефективним використанням і технічним
станом молодіжних та спортивних споруд, олімпійських центрів і
баз, дотриманням  норм  і  правил  безпеки  на  підвідомчих
підприємствах та в організаціях; здійснює будівництво підприємств,
соціально-культурних і спортивних споруд;
   у) організує у дорученій сфері управління бухгалтерський
облік і звітність, контрольно-ревізійну роботу;
   ф) у встановленому порядку створює, реорганізує і ліквідує
підвідомчі  підприємства, об'єднання, установи й організації,
затверджує положення (статути) про них, призначає їх керівників,
виступає засновником цільових і благодійних фондів, організує
проведення молодіжних і спортивних лотерей;
   х) вивчає попит на фахівців фізичної культури та спорту,
забезпечує їх підготовку у підвідомчих Міністерству навчальних
закладах, здійснює у встановленому порядку їх розподіл, організує
підвищення кваліфікації  фахівців  сфери,  підготовку  кадрів
інструкторів,  викладачів  фізкультурно-оздоровчої  роботи  та
народного спорту, здійснює контроль за  рівнем  кваліфікації
тренерів-викладачів платних груп та секцій, створенням відповідних
умов для ефективного оздоровлення населення;
   ц) здійснює  інформаційно-пропагандистську  та  видавничу
діяльність, у встановленому порядку засновує газети, журнали та
інші засоби масової інформації;
   ч) забезпечує  реалізацію  міжурядових  та  міжнародних
договорів, угод у галузі молодіжного співробітництва, фізичної
культури та спорту;
   здійснює у  встановленому  порядку  зовнішньоекономічну
діяльність;
   проводить добір спортсменів, тренерів та інших спеціалістів з
видів спорту для роботи за контрактами за кордоном.
   6. Міністерство України у справах молоді і спорту має право:
   а) одержувати безплатно від міністерств та інших центральних
органів державного управління України, громадських організацій
необхідні дані, передбачені формами звітності, та матеріали з
питань, що стосуються компетенції Міністерства;
   б) аналізувати роботу органів управління, а також об'єднань,
підприємств, установ та організацій, незалежно від їх відомчої
підпорядкованості та форм власності, з питань, що входять до
компетенції Міністерства;
   в) залучати до  розробки  актуальних  питань  молодіжної
політики, розвитку фізичної культури та спорту, участі у аналізі
стану справ на місцях і для проведення консультацій учених і
спеціалістів міністерств та інших центральних органів державного
управління України за погодженням з їх керівниками.
   7. Міністерство України у справах молоді і спорту очолює
Міністр, який призначається відповідно до Конституції України
( 888-09 ).
   Міністр має заступників, яких за його поданням призначає
Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між заступниками
Міністра проводиться Міністром.
   Міністр України у справах молоді і спорту несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Міністерство завдань і
здійснення ним своїх функцій.
   8. Для погодженого вирішення питань державного управління
реалізацією молодіжної політики, подальшого розвитку фізичної
культури та спорту, обговорення найважливіших питань діяльності й
розвитку дорученої сфери у Мінмолодьспорті України створюється
колегія у складі Міністра (голова колегії), заступників Міністра
за посадою, а також інших керівних працівників Міністерства.
   До складу колегії можуть входити керівники інших органів
державного управління та представники відповідних громадських
об'єднань.
   Члени колегії Міністерства затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Міністерства.
   Рішення, прийняті Мінмолодьспортом України з питань молоді,
фізичної культури та спорту, є обов'язковими для виконання всіма
міністерствами і відомствами України, а також підприємствами,
установами  та  організаціями,  незалежно  від  їх  відомчої
підпорядкованості та форм власності.
   9. Міністерство України у справах молоді і спорту утримується
за рахунок коштів республіканського бюджету.
   10. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Міністерства України у справах молоді і
спорту затверджуються Кабінетом Міністрів України.
   Штатний розпис центрального апарату Міністерства і положення
про його структурні підрозділи затверджуються Міністром.
   Структура центрального апарату Міністерства затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   11. Міністерство  України  у справах молоді і спорту є
юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба
України і з своїм найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка