Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження переліку професійних захворювань


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 8 листопада 2000 р. N 1662
                Київ
          Про затвердження переліку
           професійних захворювань
 
   Відповідно до  статті  14   Закону   України   "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві  та  професійного  захворювання,  які
спричинили втрату працездатності"  ( 1105-14 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити перелік професійних захворювань (додається).
   2. Міністерству охорони здоров'я, Академії медичних наук і
Міністерству праці та соціальної політики розробити та затвердити
у двомісячний термін Інструкцію  про  застосування  переліку
професійних захворювань.
 
   Прем'єр-міністр України             В.ЮЩЕНКО
   Інд. 28
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 8 листопада 2000 р. N 1662
               ПЕРЕЛІК
           професійних захворювань
--------------------------------------------------------------------------------
  Найменування  |Код згід-|  Небезпечні та  | Перелік робіт та виробництв,
  захворювання  |но з Між-| шкідливі речовини і | на яких можливе виникнення
         |народною | виробничі фактори, | професійного захворювання
         |статис- |  вплив яких може  |
         |тичною  |викликати професійне |
         |класифі- |  захворювання   |
         |кацією  |           |
         |хвороб та|           |
         |спорідне-|           |
         |них проб-|           |
         |лем   |           |
         |(MKX-10) |           |
--------------------------------------------------------------------------------
      I. Захворювання, що виникають під впливом
            хімічних факторів
 
1. Гострі,          хімічні   речовини: усі види робіт  (включаючи
хронічні           первинна  сировина, лабораторні),  пов'язані з
інтоксикації та       проміжні, побічні та одержанням,   переробкою,
їх наслідки, для       кінцеві продукти    застосуванням    хімічних
перебігу яких                    речовин у різних  галузях
характерне                     промисловості, будівництві,
ізольоване або                   сільському господарстві, на
сполучене                      транспорті  та  у  сфері
ураження органів                  обслуговування
і систем
 
токсичне ураження      азотна    кислота,
органів дихання:  J68-J70 аміак, оксиди азоту,
ринофаринго-         ізоціанати,
ларингіт, ерозія,      кремнійорганічні
перфорація          сполуки, селен, сірка
носової перетинки,      та   її  сполуки,
трахеїт, бронхіт,      формальдегід,
пневмоніт,          фталевий  ангідрид,
токсичний          хлор та його сполуки,
фіброзуючий         фтор та його сполуки,
альвеоліт,          хром та його сполуки
пневмосклероз        тощо
тощо
 
токсична анемія   D60-64  бензол та  гомологи
               бензолу   (толуол,
               ксилол),   похідні
               бензолу   (аміно-,
               нітро- та   хлоро-
               сполуки вуглеводнів
               ароматичного  ряду),
               гексаметилендіамін,
               пестициди
               (хлорорганічні   та
               інші    сполуки),
               свинець,     його
               неорганічні  сполуки
               тощо
 
токсичний гепатит  K71   бензол та    його
(гострий,      K71.2  похідні,  аміно- та
хронічний          нітросполуки
персистуючий,    K71.3  вуглеводнів
хронічний          ароматичного  ряду,
активний)      K71.5  галоїдопохідні
               вуглеводи   жирного
               ряду,  гідразин  та
               його     сполуки,
               пестициди
ураження печінки  K71.7  (хлорорганічні та інші
з розвитком         сполуки), фосфор та
фіброзу та цирозу      його сполуки, фтор та
               його сполуки, залізо
               та його сполуки тощо
 
ураження печінки  K71.8
з іншими
порушеннями
 
токсична      N14   (бета) - нафтол,
нефропатія          кадмій,  тетрахлорид
               вуглецю та інші
 
токсичні ураження      бензол та    його
нервової системи:      гомологи,   похідні
поліневропатія   G62   бензолу,   аміно-,
               нітро- та  хлороспо-
               луки,   вуглеводні
               ароматичного  ряду,
неврозоподібні   F48   гексаметилендіамін,
стани            стирол,
               галоїдопохідні
               вуглеводнів жирного
енцефалопатія    G92   ряду, гідразин   та
               його     сполуки,
               марганець, пестициди,
               ртуть та її сполуки,
               сірковуглець,
               тетраетилсвинець тощо
 
токсичні ураження
очей:
катаракта      H26.8  тринітротолуол, йод,
               фтор
кон'юнктивіти
(гострий,          азотна    кислота,
хронічний)     H10.9  аміак,  ізоціанати,
кератокон'юнктивіт H16.2  сірка та її сполуки,
               оксиди   азоту  -
               формальдегід,  хлор,
               фтор, їх сполуки тощо
 
токсичні ураження      білий (жовтий) фосфор,
кісток:           фтор та його сполуки
 
 
остеопороз     M80, M81
остеосклероз    M34.2
некроз щелепи    M87.8
 
2. Хвороби шкіри:      продукти  перегонки виробництва    хімічної,
               нафти,   кам'яного нафтопереробної,
епідерматоз     L25.9  вугілля та  сланців машинобудівної,
               (бензин,     гас, металургійної,
контактний          уайтспірит, мастильно- деревообробної,
дерматит      L25.9  охолоджувальні рідини шкірсировинної,  шкіряної,
               та мастила, крезол, харчової       галузей
токсикодермія    L25.9  лізол, гудрон, мазут, промисловості,  будівельне,
               асфальт, пек та його меблеве     виробництво,
фотодерматит    L56.2  дистиляти), хлоровані очищення    нафтоналивних
               нафталіни,  кислоти, суден, будівництво шахт тощо
оніхії, параніхії  L60.8  луги,    органічні
токсична           розчинники,
меланодермія    L81.4  гідросульфіт, хлорне
мастильні          вапно, солі  важких
фолікуліти     L73.8  металів,   сполуки
               арсену,    сурми,
               формалін, клеї тощо
 
вітиліго      L80   пара-трет-бутилфенол  виробництво та застосування
               (ПТБФ)         паратрет-бутилфенолу   для
                          одержання  смол,  лаків,
                          емалей
 
3. Металева     T56   аерозолі конденсації виробництва    кольорової
лихоманка,          кольорових  металів: металургії,     пластмас
фторопластова        цинк, мідь, нікель, (фторопластів)   та   їх
(тефлонова)         сурма   та  інші, переробка,      обробка
лихоманка          аерозолі  вторинної матеріалів  з  кольорових
               полімеризації     металів
               фторопластів тощо
 
  II. Захворювання, викликані впливом промислових аерозолів
 
1. Пневмоконіози:  J60-J64 тривале   вдихання робота в рудниках, шахтах,
силікоз,           пилу,  який містить відкритих  кар'єрах,  на
силікатози,         діоксид  кремнію  у збагачувальних та добувних
металоконіози,        вільному     або фабриках  гірничорудної та
карбоконіози,        сполученому  стані, вугільної   промисловості;
гіперсенситивні       пил з вмістом вуглецю видобуток, обробка нерудних
пневмоніти          (вугілля, кокс, сажа, порід і матеріалів, азбесту
(бериліоз) тощо       графіт, алмаз); пил та інших силікатів, щебеню
               металів   та   їх тощо;      виробництво
               оксидів, у тому числі азбестоцементу  та  інших
               зварювальний      азбестовмісних  матеріалів
               аерозоль;     пил (труби, шифер, панелі, дошки
               мінеральний    та фрикційні, азбестотекстильні
               органічний  (у тому та інші вироби), виробництво
               числі  із  штучних фарфорофаянсових,  скляних
               волокон), пластмаси, виробів,  виробництво  та
               змішані види пилу   застосування коксу,  сажі,
                          графітів;  металургійні та
                          ливарні     виробництва,
                          машинобудування;
                          металообробка:  зварювальні
                          роботи; розмелювання сипких
                          матеріалів;   виробництво,
                          обробка      пластмас,
                          сільськогосподарські та інші
                          види робіт з виділенням пилу
 
2. Коніотуберкульоз J65   тривале   вдихання роботи в рудниках, шахтах,
(пневмоконіоз,        пилу,  який містить відкритих  кар'єрах,  на
пов'язаний з         діоксид  кремнію  у збагачувальних та добувних
туберкульозом)        вільному     або фабриках  гірничорудної та
               сполученому  стані, вугільної   промисловості;
               пил з вмістом вуглецю видобуток, обробка нерудних
               (вугілля, кокс, сажа, порід і матеріалів, азбесту
               графіт, алмаз); пил та інших силікатів, щебеню
               металів   та   їх тощо;      виробництво
               оксидів, у тому числі азбестоцементу  та  інших
               зварювальний      азбестовмісних  матеріалів
               аерозоль;     пил (труби, шифер, панелі, дошки
               мінеральний    та фрикційні, азбестотекстильні
               органічний  (у тому та інші вироби), виробництво
               числі  із  штучних фарфоро-фаянсових,  скляних
               волокон), пластмаси, виробів,  виробництво  та
               змішані види пилу   застосування коксу,  сажі,
                          графітів;  металургійні та
                          ливарні     виробництва,
                          машинобудування;
                          металообробка:  зварювальні
                          роботи; розмелювання сипких
                          матеріалів;   виробництво,
                          обробка      пластмас,
                          сільськогосподарські та інші
                          види робіт з виділенням пилу
 
3. Бісиноз     J66   тривале   вдихання переробка бавовни,  льону,
               різних     видів конопель    та   інших
               волокнистого      волокнистих    рослинних
               рослинного    пилу культур    (підприємства
               (льону,   бавовни, первинної     переробки,
               конопель та інших)   текстильне виробництво)
 
4. Хронічний         тривале вдихання усіх роботи в рудниках, шахтах,
бронхіт:      J44   вищенаведених  видів відкритих  кар'єрах,  на
пиловий,      J68.4  пилу,   а   також збагачувальних та добувних
токсико-пиловий       органічного   пилу фабриках  гірничорудної та
               рослинного     і вугільної   промисловості;
               тваринного походження видобуток, обробка нерудних
5. Емфізема-    J44   (борошняний,      порід і матеріалів, азбесту
бронхіт           зерновий, волосяний, та інших силікатів, щебеню
               вовняний, тютюновий, тощо;      виробництво
               паперовий,  цукровий азбестоцементу  та  інших
               та інші). Одночасна азбестовмісних  матеріалів
               дія     пилового, (труби, шифер, панелі, дошки
               хімічного  факторів фрикційні, азбестотекстильні
               (подразнювальні    та інші вироби), виробництво
               речовини, компоненти фарфоро-фаянсових,  скляних
               вихлопу  самохідних виробів,  виробництво  та
               гірничих машин тощо) застосування  коксу, сажі,
               та   несприятливих графітів; металургійні  та
               метеофакторів     ливарні     виробництва,
                          машинобудування;
                          металообробка:  зварювальні
                          роботи; розмелювання сипких
                          матеріалів;   виробництво,
                          обробка      пластмас,
                          сільськогосподарські та інші
                          види робіт  з  виділенням
                          пилу, а також виробництва:
                          валяльне-,
                          борошномельно-круп'яне,
                          цукрове, первинна  обробка
                          бавовни,  льону  та інших
                          луб'яних культур, а також
                          інші види робіт, пов'язані з
                          виділенням пилу
 
6. Емфізема     J43.8  значне    фізичне усі види робіт, пов'язані з
               напруження дихальної напруженням    дихальної
               системи        системи      (склодуви,
                          музиканти,  що  грають на
                          духових музичних та інших
                          інструментах, тощо)
 
7. Хронічний    J68.2  тривале вдихання усіх роботи в рудниках, шахтах,
ринофаринго-         вищенаведених  видів відкритих  кар'єрах,  на
ларингіт           пилу,   а   також збагачувальних та добувних
               органічного   пилу фабриках  гірничорудної та
               рослинного     і вугільної   промисловості;
               тваринного походження видобуток, обробка нерудних
               (борошняний,      порід і матеріалів, азбесту
               зерновий, волосяний, та інших силікатів, щебеню
               вовняний, тютюновий, тощо;      виробництво
               паперовий,  цукровий азбестоцементу  та  інших
               та інші). Одночасна азбестовмісних  матеріалів
               дія     пилового, (труби, шифер, панелі, дошки
               хімічного  факторів фрикційні, азбестотекстильні
               (подразнювальні    та інші вироби), виробництво
               речовини, компоненти фарфоро-фаянсових,  скляних
               вихлопу  самохідних виробів, виробництво   та
               гірничих машин тощо) застосування  коксу, сажі,
               та   несприятливих графітів; металургійні  та
               метеофакторів     ливарні     виробництва,
                          машинобудування;
                          металообробка: зварювальні -
                          роботи; розмелювання сипких
                          матеріалів;   виробництво,
                          обробка      пластмас,
                          сільськогосподарські та інші
                          види робіт  з  виділенням
                          пилу, а також виробництва:
                          валяльне,
                          борошномельно-круп'яне,
                          цукрове, первинна  обробка
                          бавовни,  льону  та інших
                          луб'яних культур, а також
                          інші види робіт, пов'язані з
                          виділенням пилу
    III. Захворювання, викликані дією фізичних факторів
 
1. Захворювання,  W88   усі види іонізуючих роботи з   радіоактивними
пов'язані з дією       випромінювань     речовинами  та  джерелами
іонізуючих                     іонізуючих випромінювань
випромінювань
променева хвороба
гостра            одноразовий      роботи з   радіоактивними
               короткочасний     речовинами  та  джерелами
               загальний    вплив іонізуючих випромінювань
               зовнішніх іонізуючих
               випромінювань   або
               надходження усередину
               організму   значної
               кількості
               радіоактивних речовин
               та їх сполук
 
променева хвороба      вплив   іонізуючої
хронічна           радіації у дозах, що
               перевищують
               допустимий рівень для
               професійного
               опромінення
 
місцеві променеві      зовнішній  локальний
ураження (гострі       вплив   іонізуючих
або хронічні)        випромінювань
               радіоактивних речовин
 
 
2. Захворювання,       систематичний  вплив усі види робіт з джерелами
пов'язані з         усіх      видів електромагнітних
впливом           електромагнітних    випромінювань усі види робіт
неіонізуючих         випромінювань,     з випромінюванням оптичних
випромінювань:        когерентних    та квантових генераторів
вегетативна         некогерентних монота
дисфункція,     F45.3  поліхроматичних
астенічний,         випромінювань
астеновегетативний,     оптичного діапазону
гіпоталамічний
синдроми
місцеві ураження
тканин       W90   локальний    вплив усі види    робіт    з
лазерними          лазерних        випромінюванням   оптичних
випромінюваннями       випромінювань     квантових    генераторів,
(опіки шкіри,                    потужних джерел світла тощо
ураження рогівки
та сітківки ока)
 
3. Вібраційна    T75.2  тривалий        робота з ручними машинами і
хвороба           систематичний  вплив робочі місця, що генерують
               виробничої вібрації, вібрацію
               що  передається  на
               верхні    кінцівки
               працюючих,     та
               вібрації   робочих
               місць
 
4. Нейросенсорна  H903   систематичний вплив  усі  види робіт, пов'язані
приглухуватість       виробничого шуму    з впливом    інтенсивного
                          виробничого   шуму   у
                          промисловості, будівництві,
                          сільському господарстві, на
                          транспорті,    телефонних
                          станціях тощо
 
5. Вегетативно-   G62.8  контактна  передача роботи з   ультразвуковими
сенсорна           ультразвуку на верхні дефектоскопами та медичною
поліневропатія        кінцівки        апаратурою,  що  генерує
верхніх кінцівок                  ультразвук
(ангіоневроз)
 
6. Електро-     H16.1  інтенсивне       роботи в умовах інтенсивного
офтальмія          ультрафіолетове    ультрафіолетового
               випромінювання     випромінювання
                          (газоелектрозварювання тощо)
 
7. Катаракта    H26.8  систематичний  вплив ковальсько-пресові,
               променевої       електрозварювальні, термічні
               інфрачервоної енергії роботи,     виготовлення
               ультрафіолетове,    скловиробів,     роботи,
               надвисоке       пов'язані  з інфрачервоним
               радіочастотне,     випромінюванням      у
               рентгенівське,     металургії,   з  впливом
               гаммавипромінювання,  іонізуючих та неіонізуючих
               нейтронне,  протонне випромінювань
               випромінювання
 
8. Декомпресійна  T70.3  підвищений       роботи в      кесонах,
(кесонна) хвороба      атмосферний   тиск, барокамерах,  водолазні та
та її наслідки        порушення  процесів інші  роботи  в  умовах
               декомпресії      підвищеного   атмосферного
                          тиску
 
9. Перегрівання:  T67   нагрівальний      роботи у глибоких  шахтах,
гостре            мікроклімат та     ливарних,   мартенівських,
(тепловий та         інтенсивне       листопрокатних,
сонячний удар,        випромінювання у    трубопрокатних цехах; ремонт
теплова           виробничому      промислових печей, очищення
непритомність,        середовищі       топок, котлів, варіння скла
теплові судоми                   та інші роботи в  умовах
тощо)                        нагрівального мікроклімату,
                          в тому числі на відкритих
                          територіях у жаркий період
                          року
 
хронічне
(вегетативно-
судинна
дисфункція з
порушенням
терморегуляції,
електролітного
обміну тощо)
 
10. Облітеруючий  I73.8  охолоджувальний    роботи на       рибо-,
ендартеріїт,         мікроклімат у     м'ясокомбінатах,
вегетативно-сенсорна     виробничому      риболовецьких    суднах,
поліневропатія        середовищі       холодильниках;  геологічні
(ангіотрофоневроз)                 роботи,    лісозаготівля,
                          торфорозробки,  роботи  на
                          сирих, заболочених місцях, у
                          гірничих рудниках в умовах
                          обводнювальних   виробок,
                          шахтний видобуток нафти та
                          інші види робіт в умовах
                          охолоджувального
                          мікроклімату   виробничого
                          середовища,   роботи  за
                          контрактом в умовах вічної
                          мерзлоти
 
11. Оніходист-   L60.3  температурні та    шкіряне та      хутрове
рофії,            метеорологічні     виробництво, обробка міздрі,
механічні      L84-85  фактори, тертя і    сільськогосподарські
епідермози          тиск          (польові) роботи, роботи на
(омозолілості                    суднах   і   берегових
тощо)                        підприємствах  з переробки
                          риби тощо
 
   IV. Захворювання, пов'язані з фізичним перевантаженням
      та перенапруженням окремих органів і систем
 
1. Дисоціативні   F44.4  роботи, що потребують роботи на клавішних апаратах
моторні розлади,       високої  координації та  музичних інструментах,
у тому числі         рухів і виконуються у стенографія,   рукописні,
писальний спазм       швидкому нав'язаному машинописні,  креслярські,
               темпі         гравірувальні    роботи,
                          оператори   комп'ютерного
                          набору тощо
 
2. Захворювання       роботи, пов'язані  з роботи на     клавішних
периферичної         локальним  м'язовим обчислювальних
нервової системи:      перенапруженням,    лічильно-перфораційних
               однотипними  рухами, машинах,     друкарських
моно- і           які виконуються у   машинках,     оператори
полінейропатії   G56, 57 швидкому темпі,   з комп'ютерного набору, ручне
верхніх і нижніх       тиском  на  нервові доїння;     шліфувальні,
кінцівок, у тому       стовбури,   м'язи, бурильні,    ковальські,
числі компресійні      зв'язки,  сухожилля, клепальні,     обрубні,
та вегетативно-       їх   травмуванням, формувальні,    малярські
сенсорні           систематичним     роботи;  робота   водіїв
               триманням вантажу на великовантажних      та
радикулопатії    M54.1  руках, його підняттям самохідних, у тому  числі
(шийного,          та    переміщенням сільськогосподарських,
попереково-         вручну   або   з машин; роботи на музичних
крижового рівнів)      докладанням  зусиль; інструментах,  циркові  та
               роботи пов'язані  з інші види робіт усі види
радикуломієлопатії G95.8  систематичним нахилом робіт у прохідних та очисних
(шийного та         тіла, перебуванням у забоях, у тому  числі  в
попереково-         вимушеній   робочій обводнювальних  умовах  з
крижового рівнів)      позі  (на  колінах, несприятливим мікрокліматом
               навпочіпки, лежачи, з
               нахилом уперед тощо)
 
3. Захворювання   M00-M99 роботи, пов'язані  з роботи на     клавішних
кістково-м'язової      локальним  м'язовим обчислювальних
системи та          перенапруженням,    лічильно-перфораційних
сполучної тканини:      однотипними  рухами, машинах,     друкарських
               які  виконуються  у машинках,     оператори
хронічні           швидкому  темпі,  з комп'ютерного набору, ручне
міофібрози     M65   тиском на нервові   доїння;     шліфувальні,
передпліччя і        стовбури,   м'язи, бурильні,    формувальні,
плечового поясу,       зв'язки,  сухожилля, малярські  роботи;  робота
тендовагініти        їх   травмуванням, водіїв  високовантажних та
               систематичним     самохідних, у тому  числі
               триманням вантажу на сільськогосподарських,
               руках, його підняттям машин; роботи на музичних
               та    переміщенням інструментах, циркові   та
               вручну   або   з інші види робіт усі види
               докладанням  зусиль; робіт у прохідних та очисних
               роботи,        забоях,  у  тому числі в
стенозуючі     M77   пов'язані      з обводнювальних  умовах  з
лігаментози,         систематичним нахилом несприятливим мікрокліматом
стилоідози          тіла, перебуванням у
(ліктьовий,         вимушеній   робочій
плечовий),          позі  (на  колінах,
епікондиліт         навпочіпки, лежачи з
               нахилом уперед тощо)
 
бурсити гострі та  M93
хронічні
ліктьового і
колінного суглобів
 
періартрози     M17-M19
(плечо-
лопатковий,
ліктьовий,
колінний),
артрози,
остеоартрози (тієї
ж локалізації)
 
остеохондропатії  M93
(остеонекрози), у
тому числі хвороба
Кінбека,
остеохондрити
розшаровний та
інші
 
4. Опущення і    N81.2  тривалі систематичні роботи, пов'язані     з
випадання матки та      підняття      і підняттям  та переміщенням
стінок вагіни        переміщення вантажів вантажів   вручну,   з
               у   поєднанні   з докладанням зусиль
               вимушеною   робочою
               позою  та  впливом
               вібрації (чи без неї)
               у жінок віком до 40
               років за відсутності
               ознак   травмування
               м'язів тазового дна
               під час пологів
 
5. Виражене     I83.2  тривале перебування у роботи, пов'язані з тривалим
варикозне          вимушеній   робочій статичним    напруженням,
розширення вен на      позі стоячи      перебуванням  на  ногах,
ногах, ускладнене                  систематичним  перенесенням
запальними                     значних вантажів
(тромбофлебіт) або                 роботи в гірничих виробках:
трофічними                     прохідні,     бурильні,
розладами                      кріпильні та інші, особливо
                          на крутоспадних пластах
 
6. Захворювання,       систематичне      викладацька     робота,
які викликаються       перенапруження     дикторська робота на радіо,
перенапруженням       голосових   складок телебаченні,
голосового          протягом  тривалого вокально-розмовні    види
апарату:           часу          акторських робіт; робота на
                          телефонних станціях тощо
 
хронічний ларингіт J37.0
 
вузлики голосових  J38.2
складок (вузлики
співаків)
 
контактні виразки  J38
голосових складок
тощо)
 
фонастенія     R49
 
7. Прогресуюча   H52.1  підвищене напруження картографування,  збирання
короткозорість        зору при розрізненні феритових   деталей   до
               дрібних предметів з електронних   машин   та
               близької   відстані механізмів,   огранка  і
               (прецизійні роботи)  контроль       якості
                          дорогоцінного       та
                          напівдорогоцінного каміння,
                          складання    годинників,
                          коректорська  робота   з
                          оптичними приладами тощо
 
8. Неврози     F48   тривале безпосереднє робота
               обслуговування     медичного   персоналу  у
               психічно хворих    психіатричних закладах,  у
                          тому  числі викладачів та
                          обслуговуючого   персоналу
                          спецшкіл   для  психічно
                          неповноцінних дітей
     V. Захворювання, викликані дією біологічних факторів
 
1. Інфекційні        контакт       з робота в медичних закладах
захворювання та       інфекційними хворими, (інфекційних,
паразитози:         інфікованими      протитуберкульозних,
               матеріалами    чи донорських  пунктах тощо),
туберкульоз     A15   переносниками     робота    обслуговуючого
               захворювань,    з персоналу   в   місцях
вірусні гепатити  B15-B18 хворими  тваринами, ув'язнення, де знаходяться
               продуктами тваринного хворі   на  туберкульоз,
сибірська виразка  A22   та     рослинного ветеринарна служба, робота у
               походження  (шкіра, тваринницьких господарствах,
бруцельоз      A23   вовна,    щетина, на     м'ясокомбінатах,
               кінський    волос, консервних  фабриках,  на
сап         A24   м'ясо,    шкіряна, підприємствах  з  обробки
               хутрова   сировина, шкіряної   і   хутрової
лептоспіроз     A27   утильсировина, зерно, сировини,  на  звіробійних
               бавовна    тощо), промислах,   риболовецьких
кліщовий      A84   контакт з гризунами, суднах  і  підприємствах
енцефаліт          поверхнею,     що рибної промисловості; різні
               забруднена       види робіт в умовах лісових
СНІД        B20-B24 відповідними      масивів, у рудниках і на
               мікроорганізмами,  у шахтах тощо
сифіліс тощо    A53   тому числі грибковою
               флорою
 
2. Мікози      B35-49  контакт       з робота в медичних закладах
відкритих ділянок      інфекційними хворими, (інфекційних,
шкіри, слизових       інфікованими      протитуберкульозних,
оболонок та         матеріалами    чи донорських  пунктах тощо),
вісцеральні         переносниками     робота    обслуговуючого
(аспергільоз,        захворювань,    з персоналу   в   місцях
легеня фермера        хворими  тваринами, ув'язнення, де знаходяться
тощо)            продуктами тваринного хворі   на  туберкульоз,
               та     рослинного ветеринарна служба, робота у
               походження  (шкіра, тваринницьких господарствах,
               вовна,    щетина, на     м'ясокомбінатах,
               кінський    волос, консервних  фабриках,  на
               м'ясо,    шкіряна, підприємствах  з  обробки
               хутрова   сировина, шкіряної   і   хутрової
               утильсировина, зерно, сировини,  на  звіробійних
               бавовна    тощо), промислах,   риболовецьких
               контакт з гризунами, суднах  і  підприємствах
               поверхнею,     що рибної промисловості; різні
               забруднена       види робіт в умовах лісових
               відповідними      масивів, у рудниках і на
               мікроорганізмами,  у шахтах тощо
               тому числі грибковою
               флорою
 
3. Дисбактеріоз,  K52.8  антибіотики      робота в  різних  галузях
вісцеральний    B37   гриби-продуценти,   мікробіологічної
кандидоз           білково-вітамінні   промисловості; застосування
               концентрати, кормові у     медичній    та
               дріжджі,  комбікорми фармакологічній   практиці
               тощо          антибіотиків,
                          грибів-продуцентів,
                          білково-вітамінних
                          концентратів,    кормових
                          дріжджів, комбікормів тощо
          VI. Алергічні захворювання
 
1. Алергічні         речовини та  сполуки роботи, пов'язані з впливом
захворювання:        алергізуючої   дії алергенів у різних галузях
               згідно з  переліком промисловості (підприємства
кон'юнктивіт    H10   речовин алергізуючої хімічної,
               дії          хіміко-фармацевтичної,
ринофаринголарингіт J30               будівельної, деревообробної,
риносинусит                     текстильної, щетино-щіткової
                          промисловості,  металургії,
астматичний     J44               машинобудування;   хутрові
бронхіт                       підприємства,  медичні  та
                          аптечні заклади, лабораторії
бронхіальна астма  J45               промислових   підприємств,
                          інститутів тощо,  віварії,
екзогенний     J67               виробництво   комбікормів,
альвеоліт,                     білково-вітамінних
гіперсенситивний                  концентратів тощо); роботи у
пневмоніт                      сільському   господарстві
                          (птахофабрики, ферми, робота
дерматит, екзема,  L23.9              з пестицидами  тощо),  на
токсикодермія                    транспорті,  підприємствах
                          побутового  обслуговування
набряк Квінке,   T78.3              (хімчистки,    перукарні,
кропив'янка                     пральні тощо)
анафілактичний   T78.2
шок
токсико-алергічний
гепатит       K71.6
 
ураження      G98
центральної та
периферичної
нервової системи
тощо
     VII. Злоякісні новоутворення (професійний рак)
 
1. Пухлини шкіри:  C44   продукти  перегонки роботи з   канцерогенами,
гіперкератози,        кам'яного  вугілля, тобто з продуктами переробки
епітеліоми (у тому      нафти,    сланців нафти та кам'яного вугілля,
числі базаліома),      (смола,     пек), радіоактивними речовинами, з
папіломи, рак,        антрацену,       різними видами іонізуючих та
лейкокератози        фенантрену,      ультрафіолетових
               аміаноантраценова   випромінювань, у тому числі
               олія,     похідні сільськогосподарські роботи
               азосполук,  гудрон, і роботи на риболовецьких
               парафін, сажа тощо, суднах
               вплив   іонізуючих
               (рентгенівських,
               гамма-променів тощо)
               та  ультрафіолетових
               випромінювань
 
2. Пухлини     C04   сполуки    нікелю, роботи, пов'язані     з
порожнини рота,   C32-C34 хрому, арсену, заліза одержанням та застосуванням
органів дихання       (гематит),       сполук  нікелю,  миш'яку,
               кам'яновугільні    хрому,  заліза, геологічна
               смоли,   бензпірен, розвідка,  добування   і
               радон,      пил переробка радіоактивних руд,
               радіоактивних руд та азбесту та матеріалів, що
               пил з адсорбованими містять  азбест;  роботи,
               на       ньому пов'язані  з  одержанням
               вуглеводнями,     штучного гранату та виробів
               поліароматичні     з нього, асфальтування тощо
               вуглеводні, азбест та
               азбестовмісний пил
 
3. Мезотеліома   C45   азбест       та роботи, пов'язані     із
               азбестовмісний пил   застосуванням  азбесту  та
                          матеріалів,  що  містять
                          азбест
 
4. Пухлини печінки C22   вінілхлорид,  арсен, роботи з вінілхлоридом; на
               залізо,  контакт  з радіохімічних  виробництвах
               радіоактивними     тощо
               речовинами, тропними
               до тканини  печінки
               (полоній,   торій,
               плутоній тощо)
 
5. Рак шлунка    C16   шестивалентні сполуки виробництво сполук  хрому,
               хрому,    миш'як, миш'яку, нікелю, гальванічні
               нікель, азбест     роботи, шкіряне виробництво
                          тощо
                          роботи,   пов'язані   із
                          застосуванням  азбесту  та
                          матеріалів,  що  містять
                          азбест
 
6. Лейкози     C91-C96 бензол, вплив різних роботи з   бензолом   і
               видів   іонізуючої джерелами     іонізуючих
               радіації        випромінювань
 
7. Неходжкінські  C83   тривалий контакт  з роботи з      джерелами
лімфоми           радіоактивними     іонізуючих випромінювань, у
               речовинами       тому  числі  в  медичній
                          практиці
 
8. Пухлини     C67   аміни бензольного  і роботи в  різних  галузях
сечового міхура       нафталінового  рядів промисловості  з  амінами
               (бензидин, діазидин, бензольного і нафталінового
               нафтиламін   тощо), рядів (бензидин, діазидин,
               радіоактивний цезій  нафтиламін      тощо),
                          радіоактивним цезієм
 
9. Пухлини кісток  C40   тривалий контакт  з роботи на   радіохімічних
               остеотропними     виробництвах,       у
               радіоактивними     радіологічних       і
               речовинами  (радій, радіохімічних лабораторіях
               стронцій, плутоній)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка