Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Основні напрями розвитку кінематографії в Україні на період до 2005 року


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
      Про Основні напрями розвитку кінематографії
         в Україні на період до 2005 року
 
   З метою створення належних умов для проведення державної
політики у галузі кінематографії п о с т а н о в л я ю:
   1. Схвалити подані Кабінетом Міністрів  України  Основні
напрями розвитку кінематографії в Україні на період до 2005 року
(далі - Основні напрями), що додаються.
   2. Кабінету Міністрів України забезпечити:
   врахування Основних напрямів у проектах загальнодержавних
програм соціального та економічного розвитку;
   розроблення проекту Державної програми розвитку національної
кіноіндустрії в Україні на період до 2005 року та внесення його на
розгляд Верховної Ради України.
   3. Міністерству культури і мистецтв України, Міністерству
освіти і  науки  України,  Міністерству  економіки  України,
Міністерству фінансів України, Державному комітету інформаційної
політики, телебачення і радіомовлення України, Державній митній
службі України, Державній податковій адміністрації України подати
в установленому порядку Кабінету Міністрів України законопроекти,
підготовлені на виконання Основних напрямів.
   4. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити і затвердити до кінця 2000 року регіональні програми
поліпшення кінообслуговування населення і вжити  заходів  до
вдосконалення   структури   місцевих   органів  управління
кінематографією.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 14 вересня 2000 року
     N 1070/2000
 
                         СХВАЛЕНО
                     Указом Президента України
                     від 14 вересня 2000 року
                        N 1070/2000
             ОСНОВНІ НАПРЯМИ
        розвитку кінематографії в Україні
           на період до 2005 року
 
   1. Стан і перспективи розвитку кінематографії
   Однією з важливих складових культури  є  кінематографія.
Задовольняючи потребу у творах кіномистецтва, ця галузь відіграє
значну роль у формуванні суспільної свідомості. Україна завжди
належала до впливових кінематографічних держав. У світі широко
відомі українське поетичне кіно, київська школа наукового кіно,
творчі досягнення документалістів і аніматорів.
   Проте у період реформування суспільно-економічних відносин
вітчизняний кінематограф опинився в кризовому стані. Державну
систему кінематографії зруйновано, хоча концептуально нову модель
кінематографічної індустрії ще  не  сформовано.  Галузь,  що
перебувала  на повному самофінансуванні і вагомо наповнювала
бюджет, значно зменшила обсяг виробництва фільмів. Кіно-  і
телеекрани,  ринок  домашнього  відео  переповнені  іноземною
продукцією. Українська кінематографія втрачає значні кошти, які
могли б стимулювати її розвиток.
   Отже, перспективи  української  кінематографії  повинні
визначатися  державною  політикою  у  галузі  національного
кіномистецтва  як  одного  з  пріоритетних напрямів розвитку
вітчизняної культури.
   2. Мета і основні напрями реформування кінематографії
   Основною метою реформування  кінематографії  є  створення
належних умов для розвитку національного кіномистецтва в умовах
переходу суспільства до ринкових відносин, відновлення його ролі і
впливу в соціальній і духовній сфері, у формуванні духовних і
естетичних цінностей.
   Для реалізації поставленої мети визначаються такі основні
напрями:
   забезпечення державного   протекціонізму   українському
кіномистецтву  та  державна  підтримка  розвитку  української
кінематографії;
   забезпечення гарантії свободи творчості, доступу громадян,
особливо молоді, до сучасних творів національного кіномистецтва і
кіноспадщини;
   проведення структурної перебудови в галузі кінематографії;
   сприяння розвитку  ринкової інфраструктури кінематографії,
формуванню сучасної кіноіндустрії;
   виконання регіональних програм поліпшення кінообслуговування
населення;
   впровадження нових екранних технологій;
   забезпечення ефективного  захисту  прав  інтелектуальної
власності на кінотвори;
   організація міжнародного  співробітництва,  передусім  з
європейськими структурами, в галузі кінематографії, інтеграції
суб'єктів кінематографії в загальноєвропейські кіноструктури.
   3. Стратегія розвитку національної кіноіндустрії
   Стратегія розвитку національної кіноіндустрії  полягає  у
створенні  самоокупної  конкурентоспроможної  галузі культури.
Йдеться передусім про національний кіноринок, а  також  про
забезпечення гідної присутності українського кіно у світовому
кінопроцесі.
   Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити  такі
основні завдання:
   забезпечення через  удосконалення  актів  законодавства
ефективного державного протекціонізму національному кіномистецтву;
   відновлення рентабельності кіногалузі шляхом запровадження
нових  форм  і  методів  господарювання  в  кінематографії,
вдосконалення механізмів позабюджетного фінансування, залучення в
кінематографію інвестицій, у тому числі іноземних;
   удосконалення системи   оподаткування   підприємницької
діяльності,  пов'язаної  з  виробництвом  і  розповсюдженням
національної кінопродукції;
   запровадження багатоканальної   продюсерської   системи
фінансування виробництва кінопродукції, яка  б  забезпечувала
самоокупність цієї продукції;
   законодавче врегулювання  господарських відносин суб'єктів
кіно-, теле- і відеобізнесу, легалізація "тіньового" відеоринку;
   створення телеканалу "Культура";
   реформування матеріально-технічної  бази  кінематографії,
визначення  пріоритетних  технологічних напрямів, забезпечення
оснащення та  використання  новітніх  технологій  у  процесі
виробництва фільмів та кінопоказу;
   організаційне і   економічне  сприяння  у  формуванні
інфраструктури кінематографії та  мережі  сучасних  сервісних
підприємств,   надання   підтримки  приватизації  об'єктів
кінематографії без зміни профілю їх діяльності;
   вдосконалення   структури    державного    управління
кінематографією, поліпшення кінообслуговування населення;
   удосконалення національної   системи   захисту   прав
інтелектуальної власності,  задіяння  ефективних  правових  і
економічних методів боротьби з кіно-, теле- і відеопіратством;
   всіляке сприяння    міжнародному    кінематографічному
співробітництву, особливо з європейськими структурами, у галузі
кінематографії.
   4. Поліпшення кінообслуговування населення
   Реальні зміни в національній кіноіндустрії неможливі без
поліпшення системи кінопрокату, який є  економічним  базисом
кінематографії.
   З метою поліпшення кінообслуговування населення необхідно:
   удосконалити порядок показу фільмів на телебаченні та в
кінотеатрах, розповсюдження їх для домашнього відео;
   продовжити створення в обласних центрах і великих містах
базових кінотеатрів - центрів вітчизняного кіномистецтва і нових
форм кінопоказу;
   провести реконструкцію кінозалів з метою створення комфортних
умов  для  перегляду фільмів, оснащення кінотеатрів сучасним
обладнанням,  яке  забезпечує  високу  якість  показу  і
стереозвуковідтворення;
   здійснити будівництво нових сучасних кінотеатрів за рахунок
різних джерел фінансування;
   використовувати сучасні відеопроекційні системи для показу
фільмів у сільській місцевості (де це економічно і технічно
доцільно).
   Для забезпечення реконструкції  діючих  кінотеатрів  слід
визначити умови довгострокової оренди чи акціонування кінотеатрів
інвесторами.
   З цією метою необхідно:
   установити порядок  передачі  кінотеатрів  в  оренду  на
конкурсній основі за умови збільшення обсягів кінообслуговування
населення;
   передбачати залучення  до  технічного  і  технологічного
переоснащення діючої кіномережі позабюджетних коштів, а також
коштів, що надходять до місцевих бюджетів від  приватизації
кінотеатрів.
   Стан роботи з проведення державної політики щодо поліпшення
кінообслуговування населення залежить в першу чергу від позиції
місцевих органів виконавчої влади.
   Питання поліпшення  кінообслуговування  населення  повинні
вирішуватися з урахуванням місцевих умов і передбачати:
   наявність державних структур, що відповідають за стан і
розвиток мережі кінообслуговування населення;
   розроблення і  виконання  регіональних програм поліпшення
кінообслуговування населення з наданням фінансової підтримки за
рахунок коштів місцевих бюджетів;
   модернізацію системи прокату і показу фільмів;
   поповнення фільмофонду;
   взаємодію місцевих  органів  управління кінематографією з
місцевими державними телерадіокомпаніями;
   здійснення контролю за додержанням нормативно-правових вимог
щодо розповсюдження кіно- і відеофільмів;
   створення інформаційно-маркетингової бази кінообслуговування.
   5. Механізм реалізації Основних напрямів
   Реалізація Основних  напрямів  розвитку  кінематографії в
Україні на період до 2005 року потребує розроблення механізму її
правового, фінансового та інформаційного забезпечення.
   Комплексне управління  роботою,  пов'язаною з реалізацією
Основних напрямів, покладається на Міністерство  культури  і
мистецтв України, яке повинно співпрацювати з цих питань із
заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої
влади.
   Міністерство культури  і  мистецтв  України  зобов'язано
забезпечити  формування  перспективних  пріоритетів  розвитку
кінематографії та їх реалізацію, розроблення дійових механізмів
державної підтримки національного кіномистецтва.
   Джерелами фінансування кіногалузі можуть бути:
   кошти державного  бюджету  на фінансування виробництва і
розповсюдження фільмів за державним замовленням, на відновлення і
збереження  кіноспадщини,  наукові  дослідження  і підготовку
фахівців;
   кошти місцевих бюджетів на поліпшення  кінообслуговування
населення,  модернізацію  діючих  кінотеатрів  та  поповнення
фільмофонду;
   доходи суб'єктів  кінематографічної  діяльності,  інших
суб'єктів господарювання;
   вітчизняні та  іноземні  інвестиції,  кредитні  ресурси,
спонсорські надходження, внески меценатів, інші надходження, не
заборонені законодавством України.
   Потреби кінематографії в основному повинні задовольнятися
шляхом залучення позабюджетних коштів. З  цією  метою  слід
удосконалити механізм залучення таких коштів, зокрема:
   підготувати пропозиції щодо запровадження збору на розвиток
української кінематографії від розповсюдження і демонстрування
іноземних фільмів;
   зменшення ставок   ввізного  мита  на  кінопродукцію,
кіноматеріали та кінообладнання, що ввозяться в  Україну  і
використовуються для виробництва, розповсюдження і демонстрування
національних фільмів  та поновлення матеріально-технічної бази
кінематографії.
   Правовому забезпеченню реалізації Основних напрямів розвитку
кінематографії в Україні на період до 2005 року сприятиме внесення
змін до актів законодавства щодо посилення адміністративної і
кримінальної відповідальності за порушення прав інтелектуальної
власності,  підтримання  недержавних структур, які займаються
проблемами захисту цих прав.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                    В.ЛИТВИН
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка