Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі в майні міжгосподарських підприємств та в статутних фондах створених на їх базі господарських товариств


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 1935 від 15.09.2000        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   6 жовтня 2000 р.
 vd20000915 vn1935          за N 690/4911
 
    Про затвердження Положення про порядок приватизації
    акцій (часток, паїв), що належать державі в майні
    міжгосподарських підприємств та в статутних фондах
      створених на їх базі господарських товариств
 
   З метою  забезпечення  реалізації  завдань,  установлених
Державною програмою приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженою
Законом України "Про державну програму приватизації" ( 1723-14 ),
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Положення  про порядок приватизації акцій
(часток, паїв), що належать державі в майні міжгосподарських
підприємств  та  в  статутних  фондах створених на їх базі
господарських товариств (додається).
   2. Начальнику   Управління   реформування   підприємств
агропромислового комплексу Чорноіванову В.В. забезпечити державну
реєстрацію Положення, зазначеного в пункті 1 цього наказу, у
Міністерстві юстиції України. Після державної реєстрації цього
наказу забезпечити подання його до редакційно-видавничого відділу
для опублікування у "Державному інформаційному бюлетені  про
приватизацію".
   3. Визнати таким, що втратило чинність,  Положення  про
приватизацію  державних  часток  (паїв,  акцій)  у  майні
міжгосподарських підприємств, затверджене наказом Фонду державного
майна України від 7 лютого 1996 р. N 124 ( z0101-96 ) та
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29 лютого 1996 р. за
N 101/1126.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду В.Васильєва.
 
 Голова Фонду                       О.Бондар
                            Затверджено
               Наказ Фонду державного майна України
               та рішення Державної комісії з цінних
               паперів  та   фондового   ринку
               15.09.2000 N 1935/139 ( za690-00 )
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 жовтня 2000 р.
                   за N 690/4911
              Положення
  про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать
    державі в майні міжгосподарських підприємств та в
         статутних фондах створених на їх
          базі господарських товариств
   1. Це Положення розроблено відповідно до Державної програми
приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України
"Про державну програму приватизації" ( 1723-14 ), Закону України
"Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"
( 290/96-ВР ) та інших нормативно-правових актів і визначає
порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі в
майні  міжгосподарських  підприємств  та  в статутних фондах
створених на їх базі господарських товариств.
   2. Міжгосподарськими підприємствами згідно з цим Положенням
уважаються такі, що були засновані юридичними та фізичними особами
або майно яких належить на праві спільної власності громадянам,
юридичним особам та державі (далі - Підприємства).
   3. Об'єктом приватизації у майні Підприємств є визначені в їх
установчих документах частки (паї) або акції, які згідно з
реєстром власників іменних цінних паперів належать державі.
   4. Приватизації державних часток (паїв, акцій) у  майні
Підприємств за рішенням органів приватизації може передувати
передприватизаційна підготовка відповідно до Положення про порядок
передприватизаційної підготовки підприємств, у статутних фондах
яких є державна частка, затвердженого наказом ФДМУ від 14 серпня
2000 року N 1691 ( z0562-00 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 30 серпня 2000 року за N 562/4783.
   5. Ініціатива щодо приватизації часток (паїв, акцій) у майні
Підприємства від покупців, визначених такими відповідно до статті
8 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств"
( 2163-12  ),  реалізується шляхом по дання ними до органу
приватизації заяви про приватизацію у письмовій формі відповідно
до Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 1 липня 1997 року N 683
( z0362-97 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29 серпня 1997 року за N 362/2166 (зі змінами).
   6. Приватизація державних часток (паїв, акцій) Підприємств
агропромислового комплексу здійснюється незалежно від вартості
об'єктів приватизації (але при  вартості  цілісних  майнових
комплексів цих підприємств, яка не менша від необхідної для
створення статутного фонду акціонерного товариства згідно із
законодавством України) шляхом перетворення Підприємств у відкриті
акціонерні товариства (за наявності згоди на таке перетворення
інших засновників (учасників) Підприємств) і подальшим продажем
акцій, що належать державі, якщо інше  не  передбачено  їх
установчими документами.
   Органи приватизації  одержують  таку  згоду  від  інших
засновників (учасників) Підприємств до прийняття ними рішення про
приватизацію в процесі передприватизаційної підготовки Підприємств
відповідно  до  Положення  про  порядок  передприватизаційної
підготовки підприємств, у статутних фондах яких є державна частка,
затвердженого наказом ФДМУ від 14 серпня 2000 року N  1691
( z0562-00 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30 серпня 2000 року за N 562/4783.
   7. Приватизація державних часток (паїв, акцій) Підприємств
агропромислового комплексу, які переробляють сільськогосподарську
сировину, борошномельно-круп'яної та комбікормової промисловості,
а також сервісних, будівельних, фірмових торговельних, інших
несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового
комплексу,  що  виконують  роботи  і  надають  послуги
сільськогосподарським товаровиробникам, - здійснюється у порядку,
визначеному   Положенням   про   порядок   приватизації
несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового
комплексу, затвердженим наказом Фонду  державного  майна  від
17 серпня 2000 року N 1718 ( z0666-00 ) та зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 29 вересня 2000 року за N 666/4887.
   Приватизація державних  часток  (паїв, акцій) Підприємств
агропромислового комплексу, які за основним напрямком  своєї
господарської    діяльності    здійснюють    виробництво
сільськогосподарської продукції та згідно з класифікацією видів
економічної діяльності (КВЕД), затвердженою і введеною в дію
наказом Держкомстандарту України від 22 жовтня 1996 року N 441
( v0441217-96 ), мають коди від 01.1 до 01.3, - здійснюється у
порядку, визначеному Положенням про порядок приватизації майна
радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а
також заснованих на їх базі орендних підприємств, затвердженим
наказом Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 року
N 1718 ( z0668-00 ) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 29 вересня 2000 року за N 668/4889.
   8. До складу комісії  з  приватизації,  що  створюється
відповідно до п. 2 статті 13 Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ), також входять на паритетних засадах
представники (представник) недержавних засновників (учасників)
Підприємства.
   9. Комісія  з  приватизації разом з іншими документами,
визначеними   Положенням   про    план    приватизації
несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового
комплексу, затвердженим наказом Фонду державного майна України від
17 серпня 2000 року N 1718 ( z0667-00 ) та зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 29 вересня 2000 року за N 667/4888
(або Положенням про порядок приватизації майна радгоспів та інших
державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на
їх  базі  орендних  підприємств,  затвердженим наказом Фонду
державного майна України від 17 серпня 2000  року  N  1718
( z0668-00 ) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
29 вересня 2000 року за N 668/4889), розробляє та подає органу
приватизації погоджений недержавними засновниками (учасниками)
проект установчого договору відкритого акціонерного товариства, що
створюється на базі Підприємства (додаток 1).
   10. Проект установчого договору вважається погодженим  з
недержавними засновниками, якщо вони протягом 20 днів з дня
подання їм на погодження цього документа не висловили в письмовій
формі до нього зауважень.
   За відсутності згоди недержавного засновника з визначеним у
проекті установчого договору розміром його внеску до статутного
фонду  акціонерного  товариства,  що  створюється  на  базі
міжгосподарського  підприємства, він має право звернутися до
арбітражного суду або суду.
   11. У 10-денний строк з дня затвердження плану приватизації
орган приватизації організовує  проведення  загальних  зборів
засновників  акціонерного товариства, що створюється на базі
Підприємства.
   12. На загальних зборах засновників:
   укладається установчий договір акціонерного товариства;
   затверджується його статут;
   приймається рішення про випуск акцій цього товариства.
   Проведення зборів оформлюється протоколом (додаток 2).
   13. Створення на базі Підприємства відкритого акціонерного
товариства здійснюється у порядку, визначеному постановою Кабінету
Міністрів України від 11 вересня 1996 року N 1099 ( 1099-96-п )
"Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації
державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою
власності у відкриті акціонерні товариства".
   14. Реєстрація  випуску  акцій  відкритого  акціонерного
товариства,  що  створено на базі Підприємства, здійснюється
відповідно до Положення про порядок реєстрації випуску акцій
відкритих  акціонерних  товариств,  створених  із  державних
підприємств  у  процесі  приватизації  та  корпоратизації,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 11 квітня 2000 року N 39 ( z0244-00 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2000 року
за N 244/4465.
   15. Якщо  вартість  майна  Підприємства  агропромислового
комплексу недостатня для створення акціонерного товариства, то
приватизація державної частки (паю, акцій)  у  цьому  майні
здійснюється  шляхом  її викупу працівниками Підприємства та
прирівняними до них особами в порядку, визначеному Положенням про
порядок  приватизації  несільськогосподарських  підприємств  і
організацій агропромислового комплексу, затвердженим наказом Фонду
державного майна України від 17 серпня 2000  року  N  1718
( z0666-00 ) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
29 вересня 2000 року за N 666/4887.
   До працівників Підприємства  прирівнюються  його  колишні
працівники, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1
статті 40 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) і не
працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особи, які
мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє
місце роботи на цьому підприємстві, інваліди, звільнені у зв'язку
з  каліцтвом  або  професійним захворюванням, та працівники,
звільнені  за  станом  здоров'я,  а  також  працівники
соціально-культурних  і  оздоровчо-лікувальних  закладів,  що
приватизуються у складі Підприємства, на балансі якого вони
перебувають.
   16. Приватизація державних часток (паїв, акцій) у майні
Підприємств,  які  не  належать до об'єктів агропромислового
комплексу, також Підприємств, зазначених у  пункті  6  цього
Положення (у разі відсутності згоди інших засновників на їх
перетворення у відкриті акціонерні товариства відповідно до статті
20  Закону  України  "Про  особливості приватизації майна в
агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР ), здійснюється в порядку,
передбаченому Положенням про порядок здійснення підготовки до
приватизації та продажу часток (паїв, акцій), що належать державі
в майні підприємств з іноземними інвестиціями та господарських
товариств, затвердженим наказом Фонду державного майна від 16
червня  1999 року N 1138 ( z0525-99 ) і зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 3 серпня 1999 року за N 525/3818.
 
 Начальник Управління реформування
 підприємств АПК                   В.Чорноіванов
                             Додаток 1
               до Положення про порядок приватизації
            акцій (часток, паїв), що належать державі в
              майні міжгосподарських підприємств та в
               статутних фондах створених на їх базі
                      господарських товариств
                              Зразок
         Установчий договір про створення
        відкритого акціонерного товариства
 
 м.(с.) _________________      "_____"___________ 200 __ р.
 
   Засновниками відкритого акціонерного товариства виступають:
   1) орган приватизації _______________________________________
                (назва органу приватизації)
в особі __________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові; посада)
   2) юридична особа ___________________________________________
                (повна назва юридичної особи)
в особі __________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові; посада)
   юридична особа ______________________________________________
              (повна назва юридичної особи)
в особі __________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові; посада)
   3) фізична особа ____________________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові)
   фізична особа _______________________________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові)
   Сторони уклали договір про перетворення _____________________
__________________________________________________________________
            (повна назва підприємства)
 
у відкрите акціонерне товариство "_______________________________"
                   (найменування товариства)
 
(надалі - Товариство), що розташоване за адресою: ______________
__________________________________________________________________
   1. Товариство з моменту державної реєстрації є юридичною
особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в
банківських установах, печатку, штампи, товарний знак та інші
реквізити.
   2. Товариство може створювати на території України і за її
межами дочірні підприємства, філії та представництва відповідно до
чинного законодавства України та держави за місцем реєстрації.
   3. Товариство може бути учасником спільних  підприємств,
акціонерних  та  інших  товариств,  концернів,  консорціумів,
асоціацій, інших добровільних об'єднань.
   4. Предметом діяльності Товариства є: _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   5. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо
напрямів своєї діяльності.
   6. Товариство може від свого імені укладати угоди, набувати
майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути
позивачем  та  відповідачем  у  суді,  арбітражному суді та
третейському суді.
   7. Товариство  у  своїй  діяльності  керується  чинним
законодавством, цим договором, статутом, а також внутрішніми
правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними
актами.
   8. Права та обов'язки учасників Товариства визначаються його
статутом.
   9. Товариство є власником:
   - майна, переданого йому засновниками;
   - майна,  одержаного в результаті фінансово-господарської
діяльності, а також іншого, набутого на підставах, не заборонених
чинним законодавством.
   10. Для забезпечення  діяльності  Товариства  створюється
статутний фонд у розмірі _________________________________________
                   (писати літерами)
(__________________________)____ грн.,
     (цифрами)
поділений на ______ простих іменних акцій номінальною
вартістю ______ грн. кожна.
   Статутний фонд створюється за рахунок внесків акціонерів в
обмін на акції Товариства.
   Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в
межах належних їм акцій.
   Усі акції розподіляються між засновниками Товариства таким
чином:
------------------------------------------------------------------
|  Юридичні та фізичні |Кількість|Номінальна|Загальна|Примітка|
|    особи, яким   | акцій, | вартість |вартість|    |
|   передаються акції  |  шт.  | акції, | акцій, |    |
|ВАТ_____________________ |     |  грн.  | грн. |    |
|  (назва акціонерного  |     |     |    |    |
|   товариства)    |     |     |    |    |
|             |     |     |    |    |
|-------------------------+---------+----------+--------+--------|
|1.            |     |     |    |    |
|-------------------------+---------+----------+--------+--------|
|2.            |     |     |    |    |
|-------------------------+---------+----------+--------+--------|
------------------------------------------------------------------
   11. Акції  безоплатно  передаються  засновникам  органом
приватизації  відповідно  до їх внесків до статутного фонду
Товариства протягом _____ днів з моменту реєстрації їх у Державній
комісії з цінних паперів та фондового ринку.
   У Товаристві створюється резервний фонд  у  розмірі  25
відсотків статутного фонду за рахунок щорічних відрахувань у
розмірі 5 відсотків від чистого прибутку Товариства.
   Кошти фонду перебувають у повному розпорядженні Товариства.
Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного
фонду.
   Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі
банку і з іншою метою не витрачаються.
   12. Органи  управління  Товариства,  його  організаційна
структура визначаються статутом Товариства.
   13. Контроль за фінансовою  і  господарською  діяльністю
правління Товариства здійснюється ревізійною комісією. Створення,
кількісний склад та порядок  діяльності  ревізійної  комісії
визначаються статутом Товариства.
   14. У разі ліквідації  Товариства  належні  йому  кошти
розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно
до сумарної номінальної вартості належних їм акцій.
   15. Договір  набирає чинності з моменту його підписання
засновниками (учасниками).
   16. Цей договір складено в _____ примірниках, один з яких
міститься у справах ________________________ нотаріальної контори,
а інші _____ - у засновників (учасників).
   17. Засновники (учасники):
   1) орган приватизації _______________________________________
                 (назва органу приватизації)
в особі __________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові; посада)
   2) юридична особа ___________________________________________
               (повна назва юридичної особи)
в особі __________________________________________________________
        (прізвище, ім'я, по батькові; посада)
   юридична особа ______________________________________________
              (повна назва юридичної особи)
в особі __________________________________________________________
        (прізвище, ім'я, по батькові; посада)
   3) фізична особа ____________________________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові)
 
паспорт: серія _________ N ______, виданий "___"_________ _____ р.
__________________________________________________________________
         (назва органу, що видав паспорт)
   фізична особа _______________________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові)
 
паспорт: серія _________ N ______, виданий "___"_________ _____ р.
__________________________________________________________________
         (назва органу, що видав паспорт)
   Підписи засновників (учасників)
                             Додаток 2
            до Положення про порядок приватизації акцій
            (часток, паїв), що належать державі в майні
            міжгосподарських підприємств та в статутних
                    фондах створених на їх базі
                      господарських товариств
                              Зразок
               Протокол
          загальних зборів засновників
        відкритого акціонерного товариства
  __________________________________________________________,
         (назва акціонерного товариства)
   що створюється на базі міжгосподарського підприємства
 _______________________________________________________________
       (назва міжгосподарського підприємства)
 
  ____________________            _______________
  (назва місцевості)              (дата)
 
Присутні: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
     (фізичні, юридичні особи та їх представники -
        засновники акціонерного товариства)
             Порядок денний:
   1. Прийняття  рішення  про перетворення міжгосподарського
підприємства _____________________________________________________
          (назва міжгосподарського підприємства)
у відкрите акціонерне товариство (ВАТ).
   2. Укладання установчого договору про створення ВАТ.
   3. Розгляд та затвердження статуту ВАТ.
   4. Прийняття рішення про випуск акцій.
 
ПОСТАНОВИЛИ:
   1. Перетворити міжгосподарське підприємство _______________ у
відкрите акціонерне товариство "______________________________".
   2. Укласти установчий договір про створення ВАТ згідно з
додатком 1 до Положення про порядок приватизації акцій (часток,
паїв), що належать державі в майні міжгосподарських підприємств та
в статутних фондах створених на їх базі господарських товариств.
   3. Затвердити статут ВАТ "________________________________".
   4. Прийняти рішення про випуск акцій ВАТ.
 
      Голова ______________________________
      Секретар ____________________________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка