Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Фонду соціальної адаптації молоді України


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 12 жовтня 1991 р. N 255
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 868 ( 868-95-п ) від 31.10.95 ) 
            Про створення Фонду
        соціальної адаптації молоді України
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 85 ( 85-92-п ) від 27.02.92
      N 644 ( 644-94-п ) від 19.09.94 )
 
   З метою реалізації державної політики  щодо  соціального
захисту і адаптації молодого покоління в умовах ринкових відносин
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Створити  Фонд соціальної адаптації молоді України з
відділеннями в Кримській АРСР, областях, мм. Києві та Севастополі.
   2. Затвердити Положення про Фонд соціальної адаптації молоді
України (додається).
   3. Установити,  що  структура, чисельність працівників і
кошторис витрат (у тому числі фонд оплати  праці)  апарату
виконавчої дирекції Фонду соціальної адаптації молоді України та
його відділень затверджуються правлінням Фонду.  Витрати  на
утримання апарату Фонду і організаційну діяльність провадяться за
рахунок добровільних  надходжень  від  підприємств,  установ,
організацій і громадських об'єднань, благодійних внесків, а також
доходів від виробничої та іншої діяльності, що здійснюється
відповідно до Положення про Фонд.
   Міністерству фінансів України за поданням Фонду соціальної
адаптації молоді України передбачати у проектах бюджетів починаючи
з 1992 року асигнування на реалізацію соціальних програм адаптації
молоді в межах коштів, визначених Верховною Радою України на ці
цілі.
   ( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 644
( 644-94-п ) від 19.09.94 )
   5. Надати Фонду право самостійно оформляти у Міністерстві
закордонних справ України документи для виїзду за кордон його
працівників і делегацій.
   Дозволити Фонду,  його  відділенням  при виконанні вимог
постанови Ради Міністрів УРСР від 26 жовтня 1989 р. N 270
( 270-89-п ) "Про вдосконалення порядку  виїзду за кордон у
службових  справах" оформляти в управліннях внутрішніх справ
Кримської АРСР, областей і м. Києва виїзні  документи  для
направлення молодіжних груп за кордон у цілях діяльності Фонду.
   6. Державному комітетові України по зв'язку забезпечити Фонд
соціальної адаптації молоді України за його заявкою телефаксами,
телексами, телефонним міжнародним і міжміським зв'язком.
   7. Міністерствам і відомствам  України,  Раді  Міністрів
Кримської АРСР, виконкомам обласних, Київської та Севастопольської
міських Рад народних депутатів усіляко сприяти створенню та
діяльності підприємств і організацій Фонду соціальної адаптації
молоді України.
   Міністерству економіки України передбачати виділення Фонду
соціальної адаптації молоді України лімітів капітальних вкладень і
матеріально-технічних ресурсів на виконання робіт для потреб
Фонду.
   8. Рекомендувати Київському міськвиконкому надати приміщення
для розміщення Фонду соціальної адаптації молоді України.
 
   Прем'єр-міністр України                В.ФОКІН
   Державний секретар
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
   Інд. 18
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 12 жовтня 1991 р. N 255
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Фонд соціальної адаптації молоді України
 
           I. Загальні положення
   1. Фонд соціальної адаптації молоді України (надалі - Фонд)
створено з метою фінансування державних програм  соціального
захисту  і  адаптації  молоді,  програм молодіжних та інших
громадських об'єднань і організацій по наданню соціальної та
матеріальної допомоги молодим громадянам, забезпечення реалізації
суспільно корисних ініціатив юнаків і дівчат, задоволення і
розвитку їхніх духовних потреб.
   У своїй діяльності Фонд керується  Конституцією  України
( 888-09 ), чинним законодавством, а також цим Положенням.
   Фонд вирішує покладені на нього завдання у взаємодії з
місцевими Радами народних депутатів, міністерствами і відомствами
України та громадськими організаціями, діяльність яких пов'язана з
соціальним  захистом  і адаптацією молоді в умовах ринкових
відносин.
           II. Завдання і функції
   2. Головними завданнями Фонду є:
   фінансування програм, спрямованих на забезпечення соціального
захисту і адаптації молоді, професійної орієнтації, вироблення
активної громадянської позиції та залучення її до суспільно
корисної діяльності;
   накопичення коштів із різних джерел фінансування;
   здійснення розширеного відтворення коштів Фонду на основі
принципів самофінансування і розвитку комерційної діяльності;
   забезпечення участі молоді в реалізації її права на працю в
усіх видах діяльності, не заборонених законом, з урахуванням
особистих інтересів і суспільних потреб;
   розгляд звернень з питань порушення чинного законодавства по
забезпеченню здорових і безпечних умов праці та побуту молоді.
   3. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:
   визначає з  участю  відповідних  міністерств і відомств,
молодіжних  громадських  організацій,  органів  соціального
забезпечення,  праці та працевлаштування порядок використання
коштів Фонду; складає розрахунки потреби в коштах на заходи
соціальної  адаптації  молоді,  надання  їй  матеріальної,
консультаційної та юридичної допомоги, виконання програм  по
соціальному захисту молоді, утримання органів управління Фонду
тощо;
   розробляє разом із заінтересованими  органами  державного
управління і громадськими організаціями програми по соціальному
захисту і адаптації молоді;
   надає фінансову допомогу та іншу  матеріальну  підтримку
громадським та іншим об'єднанням і організаціям в їхній діяльності
по забезпеченню молоді соціальними послугами, а також вносить
пропозиції Уряду України щодо стимулювання інвестицій у створення
умов для соціального становлення молоді. Здійснює контроль за
витрачанням цільових коштів Фонду;
   готує пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства з
питань реалізації прав молоді, її соціального захисту і адаптації
в умовах ринкових відносин та зміни вартості життя;
   створює в  установленому  порядку  господарські  та інші
структури для  розв'язання  соціальних  проблем  молоді,  її
професійної орієнтації (з урахуванням індивідуальних прагнень),
надання допомоги малозабезпеченим молодим сім'ям та інвалідам,
підтримки  і  розвитку  підприємництва,  науки, духовного та
інтелектуального потенціалу молоді, проведення інших благодійних
заходів;
   взаємодіє із службами зайнятості щодо створення додаткових
робочих місць, професійної орієнтації та працевлаштування молоді
(у тому числі за кордоном);
   сприяє виконанню  програм профілактики інвалідності серед
молоді та соціально-трудової реабілітації інвалідів у молодому
віці,  їх  працевлаштуванню,  розвитку мережі спеціалізованих
виробництв із використанням праці молодих інвалідів. З цією метою
в складі Фонду створюється структурний підрозділ у справах молодих
інвалідів;
   сприяє проведенню комплексу заходів демографічної політики:
розв'язання проблем підготовки молоді до шлюбу, пропаганда знань
про сім'ю та шлюб, зміцнення молодої  сім'ї,  удосконалення
організації сімейного дозвілля та відпочинку тощо;
   створює в установленому порядку мережу дитячих і молодіжних
банків, організує відповідно до чинного законодавства надання
послуг молодіжного страхування;
   здійснює в  установленому  порядку  зовнішньоекономічну
діяльність;
   сприяє реалізації демократичних поглядів молоді;
   бере участь у виконанні міжнародних договорів України у
частині молодіжного співробітництва та обміну;
   сприяє розвитку народної дипломатії в молодіжному середовищі,
міжнародному співробітництву молодіжних та інших  громадських
об'єднань  і  організацій,  молодіжному  туризму,  розвитку
підприємництва, духовності, науки і культури. З цією метою в
складі Фонду створюється агентство;
   організує збір добровільних внесків вітчизняних та іноземних
підприємств, установ, організацій,  громадських  об'єднань  і
громадян;
   здійснює іншу діяльність, що не суперечить завданням Фонду та
чинному законодавству.
             III. Кошти Фонду
   4. Бюджет Фонду формується за рахунок:
   асигнувань республіканського та  місцевого  бюджетів  (за
рішенням Рад народних депутатів) на реалізацію програм соціального
захисту і адаптації молоді;
   благодійних внесків  підприємств,  організацій,  установ,
громадських об'єднань і громадян;
   прибутків від  підприємницької  та комерційної діяльності
Фонду;
   інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.
   5. Кошти Фонду у межах затвердженого кошторису спрямовуються
на виконання завдань Фонду:
   реалізацію довгострокових  і  короткострокових програм по
соціальному захисту і адаптації молоді в умовах ринкових відносин;
   здійснення заходів  щодо  професійної  орієнтації  та
працевлаштування молоді;
   надання допомоги  молодим сім'ям і інвалідам, починаючим
молодим підприємцям, реалізацію наукових і виробничих розробок
молодих  авторів, установлення стипендій найбільш обдарованим
учням, які навчаються у середніх загальноосвітніх школах  і
профтехучилищах,  і  студентам  вищих  навчальних  закладів,
фінансування інших благодійних заходів;
   забезпечення підтримки молодіжної преси та інших засобів
масової інформації, які є молодіжними за віком більшості працюючих
і активно пропагують молодіжну політику;
   розвиток матеріально-технічної бази Фонду, його структурних
підрозділів, підприємств і організацій;
   здійснення поточної діяльності й утримання органів управління
Фонду та його відділень.
         IV. Управління системою Фонду
   6. Систему органів  Фонду  становлять  його  відділення,
розташовані в Кримській АРСР, областях, мм. Києві та Севастополі,
правління та виконавча дирекція.
   Органами управління Фонду є правління  Фонду,  виконавча
дирекція і ревізійна комісія.
   7. До  складу  правління  Фонду  входять  представники
Міністерства України у справах молоді і спорту, Міністерства
праці, Міністерства соціального забезпечення України та інших
органів державного  управління,  республіканських  громадських
організацій та об'єднань, діяльність яких пов'язана із соціальним
захистом і адаптацією молоді в умовах ринкових відносин, голова і
заступники голови Фонду, керівники структурних підрозділів і
відділень Фонду, представники підприємств, організацій і установ,
що здійснюють фінансування програм Фонду в розмірі не менше
10-процентного річного обсягу.
   Голова Фонду призначається Кабінетом Міністрів України.
   Первісний склад правління Фонду затверджується головою Фонду.
Надалі рішення про зміну складу правління приймаються на його
засіданні.
   8. Правління Фонду:
   несе відповідальність за своєчасне й повне здійснення заходів
щодо соціального захисту і адаптації молоді;
   визначає перспективні та поточні завдання;
   представляє до  Кабінету  Міністрів  України  наступну
кандидатуру для призначення голови Фонду;
   затверджує за поданням голови Фонду заступників голови Фонду;
   утворює ревізійну комісію, затверджує штатний розклад, форми
і системи оплати праці, посадові оклади працівників виконавчої
дирекції та апарату відділень відповідно до чинного законодавства;
   затверджує у межах своєї компетенції інструкції з питань
діяльності Фонду, положення про виконавчу дирекцію, відділення та
інші госпрозрахункові структурні підрозділи;
   вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Фонду.
   Правління Фонду  проводить  пленарні  засідання  в  міру
необхідності, але не рідше двох разів на рік. Правління правомочне
приймати рішення при наявності на засіданні не менше двох третин
його членів. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою
більшістю голосів присутніх членів правління.
   9. У період між засіданнями правління керівництво Фондом
здійснює голова Фонду. В його підпорядкуванні перебуває виконавча
дирекція, очолювана заступником голови - директором виконавчої
дирекції.
   10. Ревізійна комісія Фонду контролює фінансово-господарську
діяльність виконавчої дирекції, відділень і госпрозрахункових
підрозділів Фонду.
   Засідання ревізійної комісії проводяться в міру необхідності,
але не рідше одного разу на рік.
          V. Правове становище Фонду
   11. Фонд і його відділення є юридичними особами, мають
печатку, штамп, а також рахунки в установах банків.
   12. Правління Фонду знаходиться у м. Києві.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка