Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Державний комітет України по харчовій і переробній промисловості


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 19 жовтня 1991 р. N 277
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 247 ( 247-92-п ) від 16.05.92 )
     Про затвердження Положення про Державний комітет
     України по харчовій і переробній промисловості
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення про Державний  комітет  України  по
харчовій і переробній промисловості, що додається.
 
       Перший
   віце-прем'єр-міністр України             К.МАСИК
     Державний секретар
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
   Інд. 22
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 19 жовтня 1991 р. N 277
              ПОЛОЖЕННЯ
   про Державний комітет України по харчовій і переробній
             промисловості
 
   1. Державний комітет України по харчовій  і  переробній
промисловості  (Держхарчопром  України) є центральним органом
державного управління, підвідомчим Кабінету Міністрів України.
   До сфери управління Комітету входять  концерни,  спілки,
об'єднання,  підприємства, установи й організації харчової і
переробної промисловості.
   Комітет, використовуючи  економічні  методи,  будує  свою
діяльність на принципах розмежування функцій державного управління
безпосереднього господарювання, що здійснюється підприємствами,
об'єднаннями, організаціями та установами.
   2. Держхарчопром  України  у  своїй діяльності керується
Конституцією України, ( 888-09 ) законами та іншими рішеннями
Верховної Ради України та її Президії, указами Президента України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням. У межах своєї компетенції Комітет організує
виконання законодавчих актів, рішень Уряду України і здійснює
систематичний контроль за їх виконанням.
   Комітет узагальнює  практику застосування законодавства з
питань роботи харчової і переробної промисловості, розробляє
пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд
Кабінету Міністрів України.
   3. Головними завданнями Держхарчопрому України є:
   а) координація  господарської  діяльності  підприємств  і
організацій, що входять до складу Комітету, задоволення потреб
населення республіки в харчових, м'ясних і молочних продуктах
широкого асортименту й високої якості;
   б) проведення ефективної інвестиційної політики, забезпечення
сталого  приросту  і  раціонального  розміщення  виробничих
потужностей, взаємодія з міністерствами і відомствами України в
розробці основних напрямів розвитку харчових,  переробних  і
підсобних підприємств;
   в) координація  науково-дослідних  програм та організація
впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво;
   г) забезпечення    підприємств    і    організацій
матеріально-технічними і енергетичними ресурсами за встановленою
номенклатурою, комплектування будов та сервісне обслуговування;
   д) здійснення міжнародного науково-технічного і економічного
співробітництва та міжреспубліканських зв'язків;
   є) сприяння комплексному вирішенню питань поліпшення умов
праці, життя і побуту працівників, їх соціальної та правової
захищеності, участь в проведенні соціальної політики на селі;
   ж) забезпечення поставок продукції до державних фондів (в
обсягах державного замовлення), для місцевого споживання та за
міжреспубліканськими угодами за нарядами Міністерства торгівлі і
Міністерства економіки України;
   з) створення умов для розвитку насінництва цукрових буряків і
вирощування  ефіроолійних  культур,  організація  заготівель
сільськогосподарської сировини для промислової переробки;
   і) організація з міністерствами  і  відомствами  України
розробки технологій та створення виробництва екологічно чистих
продуктів харчування, охорона навколишнього середовища;
   к) розробка основних напрямів розвитку виробництва продуктів
для дітей раннього віку, поліпшення їх якості й асортименту.
   4. Держхарчопром України при виконанні покладених на нього
функцій взаємодіє з іншими органами державного управління України
та Кримської АРСР, органами місцевого самоврядування.
   5. Держхарчопром  України,  підвідомчі йому підприємства,
об'єднання, організації та установи становлять систему Комітету і
входять до агропромислового комплексу.
   6. Держхарчопром України відповідно до покладених на нього
завдань:
   а) розробляє концепції, економічні  баланси  і  прогнози
розвитку  харчової  й  переробної промисловості, готує схеми
регіонального розміщення харчових і переробних підприємств та
ремонтно-механічної бази;
   б) організує розробку і реалізацію комплексних довгострокових
програм технічного переоснащення підпорядкованих підприємств та
організацій;
   в) бере  участь  в  роботі  державної  комісії  по
сортовипробуванню сільськогосподарських культур, при вирішенні
питань пов'язаних з районуванням і технологічною оцінкою сортів;
   г) контролює  виконання підприємствами, господарствами та
іншими  організаціями  галузі  ветеринарного  та  санітарного
законодавства;
   д) готує обгрунтовані пропозиції щодо обсягів державного
замовлення на виробництво й поставку продукції за встановленою
номенклатурою та доводить їх до підприємств;
   є) бере участь у роботі відповідних органів при визначенні
обсягів закупівлі по імпорту нових технологій та устаткування для
підприємств харчової і переробної промисловості;
   ж) координує роботу по вдосконаленню економічних методів
господарювання,  міжгалузевих  відносин,  роздержавленню  і
приватизації підприємств, організації малих підприємств;
   з) здійснює заходи щодо ефективного та оптимального поєднання
державних  централізованих  капітальних  вкладень  і  коштів
підприємств для їх виробничого і соціального розвитку. Сприяє
ефективному веденню капітального будівництва, своєчасному введенню
в дію основних фондів, виробничих потужностей, очисних споруд.
Затверджує у встановленому порядку титульні списки будов  і
завдання на проектування об'єктів системи Держхарчопрому України;
   і) визначає в обсязі державного замовлення на виробництво і
поставку   продукції   (виконання   робіт)   потребу   в
матеріально-технічних ресурсах, що розподілюються централізовано.
Розробляє і здійснює  разом  з  Міністерством  економіки  і
Міністерством  сільського  господарства  України,  обласними
організаціями заходи щодо створення і розвитку сировинної бази для
підприємств харчової і переробної промисловості;
   к) одержує від Міністерства економіки України за встановленою
номенклатурою окремим рядком  ліміти  (фонди)  на  сировину,
матеріали, тару, технологічне устаткування, запасні частини та
інші ресурси;
   л) організує фінансову роботу на підприємствах, у виробничих
формуваннях, організаціях, складає зведені розрахунки з фінансових
показників на наступний рік і перспективу;
   м) сприяє  розвиткові  різноманітних  форм  власності  і
господарювання (асоціацій, концернів, акціонерних товариств, малих
підприємств),  забезпечує  умови  для  їх  рівноправного
функціонування;
   н) готує і подає на розгляд Кабінету Міністрів України
пропозиції  щодо  вдосконалення  фінансових  відносин  між
підприємствами харчової і переробної промисловості, бюджетом та
іншими галузями народного господарства;
   о) проводить відповідно до чинного законодавства політику
ціноутворення на продукцію харчової і переробної промисловості з
урахуванням  її  конкурентоспроможності  та  сприяє  процесам
демонополізації в галузі;
   п) забезпечує  розвиток  різних форм зовнішньоекономічних
відносин шляхом встановлення прямих виробничих і науково-технічних
зв'язків об'єднань, підприємств і організацій з підприємствами й
організаціями інших країн;
   р) здійснює підготовку спеціалістів  для  підприємств  і
організацій харчової і переробної промисловості;
   с) здійснює методичне керівництво та узагальнює практику
укладання колективних договорів і тарифних угод, готує пропозиції
та розробляє й затверджує галузеві нормативи з праці, проводить
організаційно-методичну роботу по наданню підприємствам допомоги у
впровадженні прогресивних форм організації нормування та оплати
праці, дає консультації та виступає посередником при розв'язанні
колективних трудових конфліктів;
   т) координує роботу по вдосконаленню бухгалтерського обліку в
об'єднаннях, на підприємствах та в організаціях Комітету, одержує
у встановленому порядку статистичну і бухгалтерську звітність,
організує контрольно-ревізійну роботу;
   у) видає суб'єктам підприємницької діяльності  спеціальні
дозволи (ліцензії) на виготовлення пива, горілчаних, лікерних і
тютюнових виробів;
   ф) сприяє виконанню планів соціального розвитку колективів
підприємств і організацій. Координує роботу по поліпшенню і
оздоровленню умов праці, попередженню виробничого травматизму й
аварій, суворому дотриманню правил з техніки безпеки і вимог
виробничої санітарії, а також протипожежних правил;
   здійснює методичне керівництво правовою роботою та заходи
щодо її поліпшення в умовах переходу до ринкових відносин;
   х) координує  роботу  відомчого  транспорту,  забезпечує
централізоване планування залізничних перевезень;
   ц) здійснює контроль за якістю виготовлюваних для харчової і
переробної промисловості матеріально-технічних засобів та вносить
пропозиції про припинення приймання від підприємств-виготовлювачів
застарілих машин, устаткування, матеріалів;
   ч) забезпечує відповідно до чинного законодавства додержання
вимог по охороні навколишнього середовища і надр, раціональному
використанню  і  відтворенню  природних  ресурсів.  Організує
раціональну розробку родовищ кухонної солі, вапняку та інших видів
мінеральної сировини;
   ш) впроваджує і вдосконалює систему радіологічного контролю
продуктів харчування та сільськогосподарської сировини, створює і
розширює  виробництво харчових продуктів з радіопротекторними
домішками. Забезпечує поставку чистих продуктів у зони жорсткого
контролю.
   Держхарчопром України  здійснює  функції  по  управлінню
державним майном, закріпленим за підвідомчими йому підприємствами,
установами та організаціями, за винятком функцій, що входять до
компетенції Фонду державного майна України.
   7. Держхарчопром України має право:
   створювати, реорганізовувати та ліквідовувати підприємства й
організації, затверджувати їх статути та положення про них;
   вносити до Кабінету Міністрів України пропозиції про розгляд
питань, що входять до його компетенції, виступати з ініціативою
щодо розробки рішень Кабінету Міністрів України.
   8. Держхарчопром України в межах своєї компетенції видає на
основі і на виконання чинного законодавства накази, організує та
перевіряє їх виконання.
   Комітет у необхідних випадках видає разом з іншими органами
державного управління та громадськими об'єднаннями спільні акти.
   9. Держхарчопром України організує свою роботу на основі
поєднання колегіальності і єдиноначальності в обговоренні та
розв'язанні всіх питань по керівництву галуззю, з встановленням
відповідальних конкретних осіб за стан справ на дорученій ділянці
роботи і виконання визначених завдань.
   10. Держхарчопром України очолює голова, який призначається
Кабінетом Міністрів України.
   Голова Комітету  має заступників, яких за його поданням
призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між
заступниками голови проводиться головою Комітету.
   11. Голова  Держхарчопрому  України  несе  персональну
відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і
здійснення ним своїх функцій.
   12. Для погодженого вирішення питань державного управління по
харчовій і переробній промисловості, обговорення найважливіших
питань  діяльності й розвитку промисловості у Держхарчопромі
України створюється колегія у складі голови Комітету, заступників
голови за посадою, а також інших керівних працівників Комітету.
   До складу колегії можуть входити керівники інших органів
державного управління та представники відповідних громадських
об'єднань.
   Члени колегії Державного комітету України по харчовій і
переробній промисловості  затверджуються  Кабінетом  Міністрів
України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Комітету.
   13. У Держхарчопромі України утворюється науково-технічна
рада для розгляду пропозицій з основних напрямів розвитку науки і
техніки, визначення науково  обгрунтованої  єдиної  технічної
політики в харчовій і переробній промисловості.
   Для розгляду   пропозицій  по  економічному  розвитку
промисловості, переходу харчової і переробної промисловості на
ринкові відносини у Комітеті утворюється економічна рада.
   Склад науково-технічної та економічної рад і положення про
них затверджуються головою Комітету.
   14. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального  апарату  Держхарчопрому  України  затверджуються
Кабінетом Міністрів України.
   Структура центрального  апарату  Комітету  затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату Комітету і положення про
його структурні підрозділи затверджуються головою Комітету.
   15. Держхарчопром України є юридичною особою, має самостійний
баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку
з зображенням Державного герба України і з своїм найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка