Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. N 2311


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 10 жовтня 2001 р. N 1318
                Київ
         Про внесення змін до постанови
          Кабінету Міністрів України
          від 17 грудня 1999 р. N 2311
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Внести до  Положення  про порядок розгляду і реєстрації
інвестиційних та інноваційних проектів, що  реалізуються  за
пріоритетними  напрямами  діяльності  технологічного  парку,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня
1999 р. N 2311 ( 2311-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 51, ст. 2534) зміни, виклавши його в редакції, що додається.
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 28
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 17 грудня 1999 р. N 2311
                     ( 2311-99-п )
                   (у редакції постанови
                  Кабінету Міністрів України
                 від 10 жовтня 2001 р. N 1318)
              ПОЛОЖЕННЯ
        про порядок розгляду і реєстрації
       інвестиційних та інноваційних проектів,
      що реалізуються за пріоритетними напрямами
         діяльності технологічного парку
 
   1. Це Положення визначає процедуру розгляду і реєстрації
інвестиційних та інноваційних проектів, що  реалізуються  за
пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку (далі -
інвестиційний або інноваційний проект).
   2. Реєстрація  інвестиційних  (інноваційних)   проектів
проводиться  МОН  на підставі рішення Комісії з організації
діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших
типів (далі - Комісія).
   3. Технологічний парк, що має намір реалізувати інвестиційний
або інноваційний проект, подає до МОН такі документи:
   заяву про розгляд проекту згідно з додатком 1;
   підписаний керівником технологічного парку і  засвідчений
печаткою проект у двох примірниках, аркуші якого прошито та
пронумеровано;
   довідку про номенклатуру та обсяги ввезення  в  Україну
необхідних  для  реалізації  проекту  сировини,  матеріалів,
устаткування, обладнання, комплектуючих виробів та інших товарів,
які звільняються від обкладення ввізним митом та податком на
додану вартість;
   нотаріально засвідчені  копії  свідоцтва  про  державну
реєстрацію  суб'єкта підприємницької діяльності та установчих
документів юридичної особи;
   договір про спільну діяльність технологічного парку з його
учасниками, дочірніми та спільними підприємствами щодо виконання
проекту;
   копію переліку   пріоритетних   напрямів   діяльності
технологічного парку, затверджених Національною академією наук.
   Технологічний парк несе відповідальність за достовірність
інформації, що міститься в поданих ним документах.
   4. Після перевірки комплектності документів, зазначених у
пункті  3  цього  Положення, МОН реєструє їх надходження у
спеціальному журналі,  видає  технологічному  парку  письмове
підтвердження факту одержання від нього документів та надсилає їх
на розгляд Комісії.
   5. Комісія розглядає подані МОН  документи,  організовує
проведення експертизи інвестиційного або інноваційного проекту та
у 20-денний термін приймає рішення про реєстрацію або вмотивовану
відмову в його реєстрації. Цей термін може бути продовжено МОН на
15 днів.
   У разі потреби Комісія має право вимагати від технологічного
парку  інші  документи,  що  підтверджують його спроможність
реалізувати інвестиційний або інноваційний проект.
   6. У разі прийняття Комісією позитивного рішення МОН реєструє
інвестиційний або інноваційний проект і видає технологічному парку
свідоцтво за зразком згідно з додатком 2 або додатком 3.
   7. Рішення  про  вмотивовану  відмову  в  реєстрації
інвестиційного або інноваційного проекту приймається Комісією у
разі, коли:
   проект не відповідає затвердженим  пріоритетним  напрямам
діяльності технологічного парку;
   у поданих  технологічним  парком  документах  наведено
недостовірні відомості;
   висновки проведеної експертизи негативні.
   Зазначене рішення надсилається Комісією у п'ятиденний термін
до технологічного парку, а його копія - до МОН.
   8. МОН за поданням Комісії має право скасувати рішення про
реєстрацію інвестиційного або інноваційного проекту  у  разі
порушення технологічним парком законодавства чи провадження ним
діяльності, що не відповідає затвердженим пріоритетним напрямам.
   9. Пільги, передбачені Законом України "Про спеціальний режим
інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків
"Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та
сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона",
"Інститут монокристалів" ( 991-14 ),  надаються технологічному
парку починаючи з дати реєстрації інвестиційного або інноваційного
проекту.
   Звільнення від оподаткування проводиться за умови подання
технологічним парком за місцем його знаходження  до  органу
державної  податкової  служби  та митного органу нотаріально
засвідчених копій свідоцтва про реєстрацію інвестиційного або
інноваційного проекту та переліку пріоритетних напрямів діяльності
технологічного парку, затвердженого Національною академією наук.
   10. Технологічний парк має право після усунення недоліків та
доопрацювання інвестиційного або інноваційного проекту повторно
подати його на розгляд МОН.
   11. Зміни, що вносяться до інвестиційного або інноваційного
проекту,  підлягають  реєстрації  у порядку, визначеному цим
Положенням для реєстрації проекту.
   12. Спори, пов'язані з реєстрацією, відмовою в реєстрації або
скасуванням  рішення  про  реєстрацію  інвестиційного  або
інноваційного проекту, розглядаються відповідно до законодавства.
 
                            Додаток 1
                           до Положення
 
Зразок
 
               ЗАЯВА
    про розгляд інвестиційного (інноваційного) проекту *
 
_______________
   * Необхідне підкреслити.
 
   _____________________________________________________
             (назва проекту)
 
Технологічний парк (його учасник, дочірнє та спільне підприємство)
 
__________________________________________________________________
         (найменування юридичної особи,
 
__________________________________________________________________
її адреса, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, номери телефонів,
 
__________________________________________________________________
   телефаксу, найменування установи обслуговуючого банку,
 
__________________________________________________________________
      номери рахунка, телефонів установи банку)
 
Інвестор _________________________________________________________
         (найменування юридичної (фізичної) особи)
 
__________________________________________________________________
 
Розмір інвестицій ________________________________________________
 
Вид інвестицій ___________________________________________________
 
Термін реалізації проекту ________________________________________
 
у тому числі:
 
проведення наукових досліджень ___________________________________
 
проведення дослідно-конструкторських робіт _______________________
 
підготовка дослідного виробництва та випуск дослідних  партій
 
інноваційної продукції ___________________________________________
 
організація   та   виробництво   інноваційної   продукції
 
(робіт, послуг) __________________________________________________
 
інше _____________________________________________________________
               (зазначити)
 
Найменування інноваційної продукції (робіт, послуг) ______________
 
Річний обсяг виробництва _________________________________________
 
Ринки збуту ______________________________________________________
 
Обсяг експорту ___________________________________________________
 
Виконавець проекту _______________________________________________
           (найменування виконавця, юридична адреса,
 
__________________________________________________________________
            код згідно з ЄДРПОУ)
 
 
Керівник ____________________    ______________________________
        (підпис)         (ініціали та прізвище)
 
     МП         "____" _____________ 200 р.
 
                            Додаток 2
                           до Положення
 
Зразок
 
        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
              СВІДОЦТВО
       ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
       N _________   Серія ________________
    м. Київ        "____" _______________ 200 р.
 
 
__________________________________________________________________
         (назва інвестиційного проекту)
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Термін виконання (початок, закінчення) ___________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Пріоритетний напрям діяльності технологічного парку
 
__________________________________________________________________
         (назва, ким і коли затверджений)
 
Технологічний парк (його учасник, дочірнє та спільне підприємство)
 
__________________________________________________________________
    (найменування, юридична адреса, код згідно з ЄДРПОУ)
 
__________________________________________________________________
 
Виконавець проекту _______________________________________________
           (найменування виконавця, юридична адреса,
 
__________________________________________________________________
            код згідно з ЄДРПОУ)
 
 
  Міністр
освіти і науки ________________     ________________________
          (підпис)        (ініціали та прізвище)
 
   МП
 
                            Додаток 3
                           до Положення
 
Зразок
 
        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
              СВІДОЦТВО
        ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
       N _________   Серія ________________
    м. Київ        "____" _______________ 200 р.
 
     ______________________________________________
 
__________________________________________________________________
         (назва інноваційного проекту)
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Термін виконання (початок, закінчення) ___________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Пріоритетний напрям діяльності технологічного парку
 
__________________________________________________________________
         (назва, ким і коли затверджений)
 
Технологічний парк (його учасник, дочірнє та спільне підприємство)
 
__________________________________________________________________
    (найменування, юридична адреса, код згідно з ЄДРПОУ)
 
__________________________________________________________________
 
Виконавець проекту _______________________________________________
           (найменування виконавця, юридична адреса,
 
__________________________________________________________________
            код згідно з ЄДРПОУ)
 
 
  Міністр
освіти і науки ________________     ________________________
          (підпис)        (ініціали та прізвище)
 
   МП
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка