Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Регламент Генеральної прокуратури України


          ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 43 від 20.09.2001
 
          Про Регламент Генеральної
            прокуратури України
 
   З метою  подальшого  удосконалення  організації  роботи
Генеральної  прокуратури  України,  підвищення  ефективності
керівництва підпорядкованими прокуратурами у відповідності до
Конституції України (  254к/96-ВР  ),  Закону  України  "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ) Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити та ввести в дію з 25 вересня 2001 року
Регламент Генеральної прокуратури України.
   2. Заступникам Генерального прокурора України, керівникам
управлінь (відділів) забезпечити виконання Регламенту працівниками
структурних підрозділів.
   Першому заступнику Генерального прокурора України періодично
вивчати додержання Регламенту та вносити пропозиції  колегії
Генеральної прокуратури України щодо удосконалення організації
роботи, зміцнення виконавської дисципліни.
   3. Регламент надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
до відома та використання в роботі.
   4. Регламент Генеральної прокуратури України, затверджений
19 березня 1999 року ( v0007900-99 ), вважати таким, що втратив
чинність.
 
 Генеральний прокурор України
 державний радник юстиції України        М.Потебенько
 
              РЕГЛАМЕНТ
         Генеральної прокуратури України
           1. Загальні положення
   1.1. Організація і порядок діяльності Генеральної прокуратури
України базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ), Законі
України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) та інших законах держави,
міжнародно-правових  договорах,  наказах  і  розпорядженнях
Генерального  прокурора України, Інструкції по діловодству в
органах прокуратури, а також визначається цим Регламентом.
   1.2. Загальне керівництво Генеральною прокуратурою України
здійснює Генеральний прокурор України. У відсутності Генерального
прокурора його обов'язки виконує перший заступник, або, відповідно
до наказу, один із заступників Генерального прокурора України.
   1.3. Заступники Генерального прокурора України спрямовують та
контролюють роботу структурних підрозділів згідно з встановленим
Генеральним прокурором України розподілом обов'язків, приймають
рішення управлінського та процесуального характеру з питань,
віднесених до їх компетенції.
   Розподіл службових обов'язків між керівниками Генеральної
прокуратури України і взаємозамінюваність заступників Генерального
прокурора України визначається його наказом.
   1.4. Начальники управлінь і відділів Генеральної прокуратури
України, їх заступники є безпосередніми організаторами роботи
відповідних  структурних  підрозділів  Генеральної прокуратури
України.
   1.5. Генеральним прокурором України затверджуються положення
про структурні підрозділи, якими визначається їх завдання і
функції, а також повноваження і обов'язки працівників управлінь та
відділів, старших помічників Генерального прокурора  України,
помічника першого заступника Генерального прокурора України по
цивільній обороні.
   1.6. Заступники Генерального прокурора України затверджують
розподіл службових обов'язків між працівниками підпорядкованих
підрозділів за поданням начальників управлінь і відділів.
   1.7. Представництво Генеральної прокуратури в судах загальної
юрисдикції, господарських судах при розгляді вимог громадян і
організацій, які пред'являються Генеральній прокуратурі України та
її посадовим особам, встановлюється Генеральним прокурором України
або за його дорученням першим заступником Генерального прокурора
України.
   1.8. Діяльність Генеральної прокуратури України проводиться в
умовах гласності.
   Офіційні повідомлення для засобів масової інформації від
імені Генеральної прокуратури України направляються лише через
Прес-Центр Генеральної прокуратури України за погодженням  з
Генеральним прокурором України або його першим заступником.
   Інші матеріали прокурорського нагляду і досудового слідства
передаються  в  засоби  масової  інформації через Прес-центр
Генеральної  прокуратури  України  керівниками  структурних
підрозділів за погодженням із заступниками Генерального прокурора
України.
   Персональну відповідальність  за  достовірність і повноту
представлених в матеріалах відомостей несуть керівники структурних
підрозділів і начальник Прес-центру Генеральної прокуратури.
   1.9. Прокурорсько-слідчі працівники Генеральної прокуратури
України, які мають класні чини, при участі в роботі колегії,
координаційних нарад, в судовому розгляді кримінальних, цивільних
і господарських справ, а також в інших випадках офіційного
представництва, зобов'язані бути в форменому одязі.
         2. Організація роботи колегії
   2.1. Колегія Генеральної прокуратури України є  дорадчим
органом, який очолює Генеральний прокурор України. Він же визначає
склад колегії. Рішення колегії в необхідних випадках реалізуються
наказами.
   2.2. План роботи колегії формується організаційно-контрольним
підрозділом за пропозиціями заступників Генерального прокурора
України  і  затверджується  Генеральним  прокурором  України.
Доповнення і зміни до плану можуть бути внесені тільки за
вказівкою Генерального прокурора.
   Засідання колегії проводяться відповідно до плану або за
вказівкою Генерального прокурора України, який визначає дату, час
та місце проведення засідання, коло учасників, затверджує порядок
денний.
   На її  розгляд  вносяться  найбільш важливі питання, що
стосуються стану законності та правопорядку, діяльності органів
прокуратури, виконання наказів Генерального прокурора України,
кадрового забезпечення, поширення позитивного досвіду та інші,
після  їх  глибокого  і  всебічного  вивчення  за наявності
підготовлених документів.
   У разі  необхідності  проводяться  виїзні  або розширені
засідання колегії.
   2.3. Матеріали  на засідання колегії (доповідні записки,
довідки, аналізи чи узагальнення, проекти рішень і наказів, список
запрошених  посадових  осіб  та інші документи) готуються у
структурних підрозділах, візуються  виконавцями,  начальниками
управлінь  і  відділів  і  подаються  відповідним заступника
Генерального прокурора України за  два  тижні  до  колегії.
Відповідальність за якість, достовірність та повноту підготовлених
матеріалів покладається на заступників Генерального прокурора
України.
   2.4. Про підготовлені матеріали та проекти рішень відповідний
заступник Генерального прокурора України доповідає Генеральному
прокурору України, який приймає рішення щодо можливості винесення
питання на розгляд колегії.
   Підготовлені матеріали колегії, після відповідної резолюції
її голови, подаються до організаційно-контрольного підрозділу за 5
днів до визначеної дати проведення засідання і вручаються членам
колегії не менше як за три дні до нього.
   2.5. Запрошення  працівників  підпорядкованих  прокуратур,
центрального апарату та інших посадових осіб на засідання колегії,
ознайомлення  їх  з  необхідними  документами,  як  правило,
забезпечують начальники управлінь (відділів), які готували питання
для розгляду, після узгодження з Генеральним прокурором України.
   2.6. У  випадках,  коли  питання  готуються  кількома
підрозділами, в тому числі підсумкові колегії, організація їх
підготовки покладається на начальника організаційно-контрольного
підрозділу та заступника Генерального прокурора України, який
відповідає  за  організаційно-контрольну  роботу  Генеральної
прокуратури України.
   2.7. Засідання колегії проводяться за наявності більшості її
членів. Головує на засіданнях Генеральний прокурор України, а за
його відсутності - виконуючий обов'язки.
   Ведення протоколу   покладається    на    начальника
організаційно-контрольного підрозділу.  Хід  засідання колегії
стенографується.
   2.8. На  засіданнях  колегії,  як  правило,  доповідають
заступники Генерального прокурора України. Доповідь, звіт або
інформація  виступаючих  мають  бути  чіткими і стислими, з
відповідним аналізом, висновками та конкретними пропозиціями. Їх
тривалість встановлюється головуючим.
   2.9. Рішення  з  кожного  питання,  яке  обговорюється,
приймається відкритим голосуванням. У разі розбіжності між головою
і більшістю членів колегії остаточне рішення приймає Генеральний
прокурор України.
   2.10. Розглянуті колегією матеріали з прийнятими доповненнями
та пропозиціями протягом трьох робочих днів доопрацьовуються
виконавцями.
   Доопрацьовані документи візуються відповідними заступниками
Генерального прокурора України і подаються на підпис Генеральному
прокуророві  України  його  заступником,  який відповідає за
організацію роботи.
   Протокол колегії  із стенографічним звітом виготовляється
протягом 10 днів.
   2.11. Рішення колегії, а також прийняті на їх підставі накази
і вказівки Генерального прокурора України, після його підпису,
доводяться  організаційно-контрольним підрозділом  до  відома
працівників органів прокуратури, яких вони стосуються.
   2.12. Повноту, всебічність та своєчасність виконання рішень
колегії  забезпечують  начальники  структурних  підрозділів,
відповідні заступники Генерального прокурора України.
   2.13. Рішення колегії знімаються  з  контролю  колегією,
Генеральним прокурором України або за його дорученням першим
заступником Генерального прокурора України, виконуючим обов'язки
Генерального прокурора України на підставі мотивованого рапорту
відповідного заступника Генерального прокурора України.
       3. Наради при керівництві прокуратури
   3.1. Для розгляду актуальних питань боротьби з злочинністю,
конкретними проявами її організованих форм і корупції проводяться
координаційні наради під головуванням Генерального  прокурора
України або виконуючого його обов'язки за участю керівників
правоохоронних органів. На засідання можуть  бути  запрошені
посадові особи органів державної влади, які зобов'язані вести
боротьбу з злочинністю, для дачі пояснень.
   Матеріали та проекти постанов координаційних нарад готують
працівники структурних підрозділів, до компетенції яких належить
внесене  на  розгляд  питання.  Вони  візуються виконавцями,
керівниками структурних  підрозділів,  начальником  управління
координації діяльності правоохоронних та інших державних органів
по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Генеральної
прокуратури України і подаються Генеральному прокуророві України
або виконуючому його обов'язки через відповідного заступника
Генерального прокурора України.
   За результатами обговорення координаційна  нарад  приймає
постанову,  яку  підписує  Генеральний  прокурор України або
виконуючий  його  обов'язки  (голова  наради)  та  керівники
правоохоронних органів (учасники координаційної наради).
   Структурний підрозділ Генеральної прокуратури України, який
готує матеріали на координаційну нараду, забезпечує участь у
нараді запрошених осіб, доопрацьовує прийняту постанову, направляє
виконавцям.
   Організаційне забезпечення проведення координаційних нарад
при Генеральному прокуророві України та ведення їх протоколу
покладається на управління координації діяльності правоохоронних
та інших державних органів по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю Генеральної прокуратури України.
   3.2. За результатами вивчення стану законності в піднаглядних
органах, з метою узгодження спільних заходів щодо посилення
боротьби з злочинністю, корупцією та іншими правопорушеннями,
проводяться міжвідомчі наради  під  головуванням  заступників
Генерального прокурора України за участю керівників відповідних
відомств (правоохоронних, контролюючих, галузевих міністерств,
департаментів і т.п.), в компетенцію яких входить вирішення
питань, внесених на розгляд міжвідомчої наради.
   На засідання  міжвідомчої  наради  можуть бути запрошені
посадові особи для дачі пояснень з приводу виявлення грубих
порушень закону чи бездіяльності щодо їх виявлення і усунення.
   За результатами  обговорення  міжвідомча  нарада  приймає
постанову, яку підписує заступник Генерального прокурора України
та керівники відповідних відомств.
   Матеріали та  проекти  постанов міжвідомчої наради готує
структурний підрозділ, який ініціював питання на розгляд, він
забезпечує участь у нараді запрошених осіб, складає протокол,
доопрацьовує прийняту постанову і скеровує її виконавцям.
   Копії протоколів та постанов міжвідомчих нарад передаються до
управління координації  діяльності  правоохоронних  та  інших
державних  органів  по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю Генеральної прокуратури України.
   3.3. Оперативні наради проводяться керівниками Генеральної
прокуратури, начальниками структурних підрозділів за необхідності
розгляду  результатів  перевірок  стану  роботи,  аналізів і
узагальнень, звітів прокурорсько-слідчих працівників і випадків
неналежного виконання службових обов'язків, а також для вирішення
інших питань діяльності органів прокуратури.
   Організація проведення і підготовка оперативних нарад при
Генеральному    прокуророві    України    здійснюється
організаційно-контрольним підрозділом.
   3.4. Контроль за якісним і своєчасним виконанням рішень
зазначених  нарад  покладається  на  керівників  структурних
підрозділів, а нарад у Генерального прокурора України - на
заступників Генерального прокурора України.
            4. Планування роботи
   4.1. План роботи Генеральної прокуратури України складається
поквартально і передбачає найбільш важливі заходи структурних
підрозділів, які випливають з пріоритетних напрямів діяльності
органів прокуратури, стану законності за злочинності.
   4.2. Пропозиції  до  плану роботи вносяться начальниками
структурних підрозділів  разом  з  заступниками  Генерального
прокурора України з відповідним обгрунтуванням доцільності щодо
проведення у підпорядкованих прокуратурах комплексних та галузевих
перевірок і не пізніше як десятого числа останнього місяця
кварталу подаються до  організаційно-контрольного  підрозділу,
працівники якого їх опрацьовують та складають проект плану роботи.
   При внесенні  пропозицій  щодо   планування   повинен
застосовуватися   диференційний   підхід  щодо  визначення
підпорядкованих прокуратур,  які  будуть  виконувати  заходи,
передбачені  планом  роботи  Генеральної прокуратури України.
Залучення до проведення конкретних заходів всіх підпорядкованих
прокурорів допускається у виключних випадках і лише за погодженням
з Генеральним прокурором України.
   Аналізи і узагальнення, передбачені наказами Генерального
прокурора України, по яких визначені конкретні терміни і коло
виконавців, виконуються в обов'язковому порядку без внесення до
плану роботи.
   4.3. Узгоджений  з керівниками структурних підрозділів і
завізований заступниками Генерального прокурора України проект
плану після обговорення на нараді керівництва затверджується
Генеральним прокурором України.
   4.4. План роботи не пізніше як 20 числа останнього місяця
кварталу  організаційно-контрольним  підрозділом  надсилається
прокурорам  обласного  рівня  та передається для організації
виконання  керівництву  Генеральної  прокуратури  України  і
начальникам структурних підрозділів.
   4.5. Завдання на виконання плану роботи  підпорядкованим
прокурорам готуються в структурних підрозділах і надсилаються на
місця за підписом Генерального прокурора України  або  його
заступників не пізніше як у двотижневий термін з дня затвердження
плану.
   Для здійснення заходів кількома структурними підрозділами
надсилається одне спільне завдання, відповідальність за підготовку
якого покладається на першого виконавця, зазначеного в плані або в
резолюції Генерального прокурора України.
   Направлення підпорядкованим прокурорам позапланових завдань
здійснюється тільки за рішенням і підписом Генерального прокурора
України або за його дорученням першим заступником Генерального
прокурора України, виконуючим обов'язки Генерального прокурора
України.
   Начальники структурних підрозділів всі планові і позапланові
завдання та доручення до їх підпису керівництвом реєструють у
організаційно-контрольному підрозділі, де їм надається вихідний
номер.  Зазначеному  підрозділу  після  підпису та відправки
передається на зберігання їх перший примірник.
   Відповідальність за  доцільність  направлення позапланових
завдань та їх якість несуть начальники структурних підрозділів та
заступники  Генерального  прокурора  України,  в  тому числі
відповідальних за організаційно-контрольні функції.
   Завдання, доручення, вказівки та інші документи за підписом
керівництва Генеральної прокуратури  України  надсилаються  у
необхідних випадках центральним факсом.
   За вказівкою начальника управління (відділу) документи можуть
бути  направлені  факсами,  які  знаходяться безпосередньо у
структурних підрозділах.
   Усі документи, передані та прийняті факсимільним зв'язком
підлягають обов'язковій реєстрації.
        5. Організація контролю виконання
   5.1. Заступники  Генерального  прокурора  України  несуть
відповідальність за організацію контролю виконання в підлеглих
структурних підрозділах.
   В управліннях і відділах ведеться облік роботи, взятої на
контроль  виконання. Їх керівники відповідають за здійснення
контролю виконання, ведуть облік виконаної роботи.
   5.2. Організаційно-контрольним  підрозділом  беруться  на
контроль закони України, постанови Верховної Ради України, укази і
розпорядження  Президента  України, постанови і розпорядження
Кабінету Міністрів, інші нормативні акти органів державної влади,
якщо в них містяться конкретні доручення Генеральній прокуратурі
України або документи, по яких встановлено контроль Генеральним
прокурором України, за винятком документів, проходження яких
контролює відділ  прийому  громадян,  розгляду  звернень  та
депутатських запитів.
   Після доповіді Генеральному прокуророві України ці документи
невідкладно реєструються в організаційно-контрольному підрозділі
(в контрольній картці відмічається номер і дата реєстрації).
   Виконання таких  документів  забезпечується  керівниками
структурних підрозділів, які зобов'язані після виконаної роботи
того ж дня зняти з контролю документ в організаційно-контрольному
підрозділі (про що фіксується в контрольній картці).
   5.3. Контроль за ходом розслідування конкретних кримінальних
справ встановлюється лише за вказівкою Генерального прокурора
України чи відповідного заступника Генерального прокурора України
(резолюція про взяття  на  контроль  розкриття  злочину  та
розслідування справи на спецповідомленні або інших документах).
   Листи до прокуратури обласного рівня про взяття на контроль
ходу розслідування кримінальних справ готуються тільки за підписом
начальника управління.  В  листі  визначається  періодичність
направлення інформацій до Генеральної прокуратури України.
   У перший місяць після порушення кримінальної справи, як
правило, інформації про розкриття злочину витребовуються кожні 10
днів, далі - не більше одного разу на місяць.
   Загальний термін контролю за ходом розслідування конкретної
кримінальної справи у структурному підрозділі визначається з
урахуванням її складності і актуальності.
   Зняття з контролю ходу розслідування кримінальних  справ
здійснюється  відповідним  заступником  Генерального прокурора
України на підставі рапорту керівника підрозділу, а взятих на
контроль Генеральним прокурором України - з його згоди на підставі
рапорту заступника Генерального прокурора України.
   Контрольне провадження здається до секретаріату згідно з
інструкцією по діловодству.
   5.4. У випадках порушення виконавської дисципліни начальники
структурних підрозділів доповідають про це відповідному заступнику
Генерального прокурора України, який письмовим рапортом доповідає
Генеральному прокурору  України  пропозицію  щодо  подальшого
виконання, взятої на контроль роботи і відповідальності винних
осіб в порушенні виконавської дисципліни.
     6. Організація аналітичної і методичної роботи.
        Впровадження позитивного досвіду.
       Забезпечення статистичною інформацією.
   6.1. Аналітичні заходи плануються і проводяться в апараті
Генеральної  прокуратури  України  у  зв'язку з необхідністю
поглибленого вивчення питання за неможливості зробити висновок на
підставі статистичних та оперативних даних або з метою опрацювання
пропозицій щодо організаційних, правових і практичних заходів,
спрямованих на вдосконалення діяльності органів прокуратури.
   6.2. Наслідки аналітичних досліджень, зроблені у них висновки
та внесені пропозиції, як правило, обговорюються на засіданнях
колегії або нарадах при заступниках  Генерального  прокурора
України, за їх результатами вживаються практичні заходи щодо
усунення виявлених недоліків, вносяться документи прокурорського
реагування.
   6.3. Керівники  структурних   підрозділів   Генеральної
прокуратури України в триденний термін з дня розгляду документів
аналітичного спрямування, схвалення колегією позитивного досвіду і
науково-методичною радою методичних рекомендацій передають їх
копії до відділу аналітично-методичної роботи і комп'ютерного
забезпечення  для узагальнення цієї роботи з метою розробок
науково-обгрунтованих методик та прогнозування шляхів покращання
діяльності органів прокуратури.
   6.4. Розроблені  структурними  підрозділами   методичні
рекомендації  направляються  підпорядкованим  прокурорам після
розгляду їх науково-методичною радою при Генеральній прокуратурі
України і схвалення в цілому.
   6.5. Позитивний  досвід  прокурорсько-слідчої  діяльності
поширюється лише після його ретельного вивчення на місцях, про що
складаються довідки.
   На підставі опрацьованого матеріалу готується інформаційний
лист  про  позитивний  досвід,  в  якому розкриваються нові
нестандартні форми  і  методи  роботи.  З  метою  наукового
обгрунтування методів конкретного позитивного досвіду залучаються
науковці Інституту підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури
України.
   Простий перелік позитивних результатів роботи, без розкриття
методики їх одержання, не може бути предметом позитивного досвіду.
   Експрес-інформації, огляди стану галузевих напрямів та інші
документи орієнтовного характеру не прирівнюються до документів
про позитивний досвід.
   Якщо документи орієнтовного характеру носять у собі доручення
чи вказівки про проведення перевірок чи інших заходів, то вони
розцінюються як позапланові завдання і порядок їх підготовки та
направлення на місця регламентуються відповідно до цього.
   Інформаційний лист вноситься на розгляд колегії Генеральної
прокуратури України і  після  його  схвалення  направляється
підпорядкованим прокурорам за підписом Генерального прокурора
України. Керівники структурних підрозділів під час перевірок на
місцях вивчають стан та ефективність впровадження позитивного
досвіду на практиці.
   6.6. Розмноження  та  направлення на місця інформаційних
листів,  оглядів,  методичних  посібників  проводяться  після
реєстрації цих документів в організаційно-контрольному підрозділі.
   Таким же чином здійснюється направлення названих документів
факсимільним зв'язком.
   Відповідальність за поширення та впровадження  в  роботу
позитивного  досвіду несуть заступники Генерального прокурора
України та керівники структурних підрозділів.
   6.7. Відділ статистики забезпечує керівництво Генеральної
прокуратури України, структурні підрозділи  інформацією,  яка
міститься  в статистичній звітності про стан злочинності та
розкриття злочинів, слідчої роботи, прокурорського нагляду тощо.
   З такою  інформацією  працівники  структурних підрозділів
ознайомлюються безпосередньо у відділі статистики або їм надаються
статистичні документи під розписку.
   Статистична інформація  за  підсумками  роботи  органів
прокуратури (місячні, піврічні та річні звіти) акумулюється в
статистичних збірниках, примірники яких надаються керівництву
Генеральної     прокуратури     України,    начальнику
організаційно-контрольного  підрозділу.   Іншим   керівникам
структурних  підрозділів  надаються  витяги  із  статистичних
збірників, що стосуються їх галузевої діяльності.
        7. Організація розгляду документів
   7.1. Прийом, розгляд, реєстрація та проходження документів
здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в органах
прокуратури України, за винятком особливостей, встановлених цим
Регламентом.
   7.2. Генеральному прокурору України подаються на розгляд
найбільш важливі документи, які містять доручення глави держави
або законодавчого органу, а також відомості про найбільш серйозні
або  систематичні  порушення  законності,  що  вимагають
безпосереднього втручання Генерального прокурора України,  та
надійшли від: Президента України, Голови Верховної Ради України та
його  першого  заступника,  Прем'єр-міністра  та  першого
віце-прем'єр-міністра України, Глави Адміністрації Президента та
його перших заступників, Секретаря Ради національної безпеки та
оборони України при Президентові України, Голови Конституційного
Суду України, Голови Верховного Суду України, Голови Вищого
господарського суду України, Міністра внутрішніх справ України,
Голови Служби безпеки України, Міністра оборони України, Голови
державної податкової адміністрації України, Голови Вищої Ради
юстиції України, повторні звернення народних депутатів, скарги на
дії заступників Генерального прокурора України.
   7.3. Заступниками   Генерального   прокурора   України
розглядаються звернення заступника Голови Верховної Ради України,
комітетів і комісій Верховної Ради  України,  Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, Голови Центральної виборчої
комісії України, Віце-прем'єр міністрів України, Міністра юстиції
України, Голови державного департаменту України з питань виконання
покарань, Голови Держкомкордону України, Голови держмитслужби
України, заступників Голів Конституційного, Верховного та Вищого
господарського Судів України, а також заступників  міністрів
внутрішніх справ, оборони України, Голови Служби безпеки України
та Голови Вищої Ради юстиції України, запити та звернення народних
депутатів України, суддів Конституційного Суду України, керівників
міністерств та інших центральних органів державної виконавчої
влади,  Верховної  Ради і Уряду Автономної Республіки Крим,
представника Президента України в Криму, керівників обласних,
Київської  та  Севастопольської  міських  рад  та  державних
адміністрацій,  спецповідомлення,  відповіді  щодо  розгляду
протестів, подань, інших документів, а також скарги на рішення
начальників управлінь та відділів, листи,  повідомлення  про
серйозні порушення законів.
   7.4. Начальникам структурних підрозділів та їх заступникам
передаються на розгляд віднесені до їх компетенції документи,
звернення громадян щодо рішень, прийнятих підлеглими працівниками
або керівниками прокуратур обласного рівня. Звернення громадян та
посадових осіб щодо порушень законів не передбачені п.7.2, 7.3
Регламенту, які надійшли до Генеральної прокуратури України вперше
і по них не приймалися рішення прокурорами обласного рівня,
розглядаються в управліннях (відділах) і за підписом їх керівників
можуть направлятися у відповідні прокуратури  областей  (без
встановлення контролю) на адресу заступників прокурорів.
   Доручення, пов'язані з перевіркою або розглядом конкретних
звернень у кримінальних і цивільних справах, а також з інших
питань, по яких встановлюються строки виконання, направляються
прокурорам областей за підписом заступників Генерального прокурора
України, які встановлюють конкретні терміни виконання.
   Завдання, доручення, листи та інші документи, адресовані
особисто прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва  і  Севастополя,  військовим  прокурорам  регіонів  із
встановленням контролю або без такого, направляються за підписами
Генерального прокурора України або його заступників.
   7.5. Листи і скарги на недбалість, тяганину та порушення
встановленого в органах прокуратури порядку розгляду та вирішення
скарг, допущених працівниками апарату Генеральної прокуратури
України,  начальником  секретаріату  доповідаються заступникам
Генерального прокурора України, які і визначають порядок їх
вирішення, про що доводиться до відома Генеральний прокурор
України і в документах робиться відповідна відмітка.
   7.6. Закони України, постанови Верховної Ради України, укази
і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження
Кабінету Міністрів, інші нормативні акти органів державної влади
передаються секретаріатом до відділу правового забезпечення для
реєстрації  і  зберігання,  а також ознайомлення працівників
Генеральної прокуратури України. Якщо у цих правових  актах
містяться конкретні доручення Генеральній прокуратурі України, то
вони  невідкладно  передаються  секретаріатом  для  доповіді
Генеральному прокурору України, після чого беруться на контроль
організаційно-контрольним підрозділом.
   7.7. Належний облік, розмітка, реєстрація, своєчасна передача
документів, що подаються на розгляд  керівникам  Генеральної
прокуратури України, здійснюється секретаріатом, за винятком тих,
що готуються на доповідь відділом прийому громадян, розгляду
звернень та депутатських запитів.
   Порядок проходження інших документів регулюється інструкцією
з діловодства в органах прокуратури України.
   7.8. Копії планів роботи, протоколів та рішень  колегій
прокуратур  обласного  рівня  передаються  для  ознайомлення
начальникам     структурних     підрозділів     через
організаційно-контрольний підрозділ, працівники якого узагальнюють
і за підписом  заступників  Генерального  прокурора  України
надсилають на місця внесені пропозиції та зауваження. Термін
ознайомлення з такими документами в управліннях, відділах не може
перевищувати  двох  днів,  а  направлення зауважень обласним
прокурорам - десятиденного терміну з дня їх надходження до
зазначеного підрозділу.
   7.9. Первинний розгляд документів здійснюється заступниками
Генерального прокурора та керівниками управлінь, відділів, як
правило, в день їх надходження. На них у відповідності з діючою
інструкцією накладаються резолюції, в яких визначаються виконавці,
строки та порядок вирішення, ставиться дата і підпис. Повинні
виключатись випадки загальних вказівок, письмових вимог внести
пропозиції тощо.
   Документи, що потребують перевірки із залученням працівників
різних управлінь і відділів, передаються на доповідь першому
заступнику  Генерального  прокурора  України, котрий визначає
виконавців, виходячи зі змісту документа.
   Резолюція на документі накладається на вільному від тексту
місці, а в разі необхідності його повернення та щодо законів,
постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента
України, нормативних актів Кабінету Міністрів України -  на
окремому аркуші.
   Надходження документів  від   керівництва   Генеральної
прокуратури  України  до безпосередніх виконавців не повинно
перевищувати двох робочих днів.
   7.10. Доведення змісту резолюції до інших посадових осіб,
зазначених у ній, своєчасна підготовка завдання і загальної
відповіді, їх візування начальниками підрозділів та підпис у
керівників Генеральної прокуратури покладається на першого за
списком виконавця.
   7.11. Якщо рішення з об'єктивних причин не може бути прийнято
у визначений термін, виконавець звертається за продовженням строку
до керівництва Генеральної прокуратури на підставі завізованого
начальником підрозділу обгрунтованого рапорту, а також готує
попередню відповідь. У разі затримки  одним  із  виконавців
підготовки  свого  розділу  на  нього покладається обов'язок
продовження строку, підготовка, візування та подання на підпис
загальної інформації. У кожному випадку несвоєчасного прийняття
рішень повинно  слідувати  вивчення  причини  цього  і,  за
необхідності, вжиття відповідних заходів.
   7.12. На підпис Генеральному прокурору України документи
подаються заступниками Генерального прокурора України, за винятком
випадків, коли доручення були дані ним безпосередньо конкретному
працівникові. Такі документи повинні бути завізовані виконавцями,
керівниками відповідних структурних підрозділів і заступниками
Генерального прокурора згідно з розподілом обов'язків.
   На підпис заступникам  Генерального  прокурора  документи
подаються начальниками управлінь і відділів, візуються керівниками
підрозділів, виконавцями.
   Начальники підрозділів  несуть  повну відповідальність за
своєчасність виконання та якість підготовки документів.
   Документи, які містять пропозиції щодо змін і доповнень до
чинного законодавства, а також у яких є посилання на статистичні
дані, до підпису візуються у відділі правового забезпечення або
відділі статистики.
   У разі розбіжностей між запропонованим проектом відповіді за
підписом Генерального прокурора і рішенням, прийнятим заступником
Генерального прокурора, безпосередній виконавець може звернутися з
цим документом до Генерального прокурора, який і приймає остаточне
рішення.
   У випадку розбіжностей в прийнятті  рішень  заступниками
Генерального прокурора при повторному розгляді листів подібні
факти доповідаються Генеральному прокурору України для прийняття
остаточного рішення.
   7.13. Наглядові провадження, матеріали перевірок та інші
документи,  необхідні  для  вивчення,  доповіді  керівництву
Генеральної прокуратури України або зняття  з  контролю,  у
встановлений  термін  безперешкодно  надаються  працівникам
організаційно-контрольного підрозділу та відділу прийому громадян,
розгляду звернень та депутатських запитів. Своєчасність надання
документів і матеріалів покладається на керівників структурних
підрозділів.
   Кримінальні справи, які розслідуються слідчими Генеральної
прокуратури України, та наглядові провадження по них для перевірок
чи вивчення, надаються тільки з дозволу заступника Генерального
прокурора,  який  відповідає  за слідство, або безпосередньо
Генерального прокурора України. Недопустиме залучення до вивчення
кримінальних справ працівників, які не мають до них відношення.
   Документи та наглядові провадження з одного структурного
підрозділу до іншого передаються через канцелярії і лише за згодою
обох начальників при умові, що це не  суперечить  рішенню,
прийнятому керівництвом Генеральної прокуратури. При відсутності
згоди передача здійснюється за письмовою вказівкою відповідного
заступника Генерального прокурора.
   7.14. При тимчасовій відсутності  працівника  Генеральної
прокуратури  України  (відрядження,  відпустка, хвороба тощо)
службові документи, провадження за якими не закінчено, а при
звільнені всі документи, які були в наявності, передаються ним
безпосередньо начальнику управління (відділу) з відміткою  у
картці. Ключі від сейфу та службового кабінету в таких випадках
передаються в запечатаному конверті для зберігання в перший відділ
Генеральної прокуратури України.
    8. Підготовка та організація виїздів у відрядження
   8.1. Організація виїздів у відрядження працівників управлінь
і відділів Генеральної прокуратури покладається на їх начальників
та заступників Генерального прокурора України, а на комплексні
перевірки - на призначених для цього керівників груп.
   Розпорядження щодо виїзду на комплексні та інші перевірки за
участю кількох підрозділів готуються організаційно-контрольним
підрозділом і підписуються Генеральним прокурором України або його
заступниками, які несуть відповідальність за  обгрунтованість
відряджень.
   Виїзд у  відрядження  працівника  (працівників)  одного
структурного підрозділу здійснюється на підставі обгрунтованого
рапорту начальника підрозділу та згоди відповідного заступника
Генерального прокурора України.
   8.2. Очолює проведення комплексних перевірок за вказівкою
Генерального прокурора України один з його заступників, який
відповідає за повноту і якість перевірки, підготовку документів за
її результатами. До складу груп щодо таких перевірок повинні
включатися, як правило, керівники структурних підрозділів.
   8.3. Інструктаж працівників, які виїжджають у відрядження,
проводять начальники структурних підрозділів, а при виїздах на
комплексні перевірки, - керівники груп.
   Перевірки проводяться на підставі планів, які  складають
учасники  перевірки  та  затверджують  відповідні  заступники
Генерального прокурора  (керівники  груп).  План  комплексної
перевірки складається заступником Генерального прокурора України,
який її очолює, і затверджується Генеральним прокурором України
або за його дорученням першим заступником Генерального прокурора
України.
   Відрядні посвідчення підписуються лише після затвердження
планів перевірок і закриваються після представлення відповідних
документів перевірок заступниками Генерального прокурора України.
   8.4. Результати комплексних, галузевих та інших перевірок
оформляються  довідками  (доповідними  записками)  на  ім'я
Генерального прокурора України.
   Цей документ  повинен бути аргументованим, змістовним, з
відповідними висновками  і  пропозиціями.  В  ньому  повинно
указуватись, яка практична допомога надавалась щодо усунення
викритих недоліків,  відповідати  вимогам  галузевих  наказів
Генерального прокурора України, максимальний обсяг: до 15 сторінок
- за результатами комплексних перевірок, до 10 - інших.
   Довідка складається на місці, підписується керівниками і
членами групи, з нею ознайомлюється керівник прокуратури, якому
залишається  один  із  примірників.  Результати  повинні
опрацьовуватись на місцях перевірок.
   До довідки, за необхідності, повинні додаватись статистичні
дані та інші документи. Члени групи складають окремі галузеві
довідки, які додаються до матеріалів перевірки.
   8.5. Результати перевірок та виїздів з наданням практичної
допомоги повинні обговорюватись на місцях, і у триденний термін по
них  доповідає  начальник  управління  (відділу) і заступник
Генерального прокурора України, який відповідає за даний напрям
роботи.
   Матеріали комплексних перевірок  доповідаються  керівником
групи Генеральному прокуророві України, який і приймає остаточне
рішення щодо їх реалізації.
   У разі  неповноти  або  неякісно  проведеної  перевірки
Генеральний прокурор може призначити її повторно та водночас
вирішити питання про відповідальність працівників за неналежне її
проведення.
   8.6. Оформлення посвідчень на відрядження та забезпечення
працівників проїзними документами покладається на  підрозділи
фінансування та бухгалтерського обліку, матеріально-технічного
забезпечення та соціально-побутових потреб.
   Посвідчення про відрядження та грошовий аванс видаються не
пізніше як за добу до від'їзду.
   8.7. Відрядження  та  виклик  працівників підпорядкованих
прокуратур до Генеральної прокуратури може мати місце лише з
дозволу керівництва Генеральної прокуратури України.
 
 Управління організації роботи
 і контролю Генеральної
 прокуратури України
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка