Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку залучення тимчасового переписного персоналу до виконання робіт з підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення 2001 року, оброблення його результатів та оплати праці за виконання цих робіт


    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 427 від 17.10.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 жовтня 2001 р.
                   за N 892/6083
 
  Про затвердження Порядку залучення тимчасового переписного
   персоналу до виконання робіт з підготовки і проведення
   Всеукраїнського перепису населення 2001 року, оброблення
   його результатів та оплати праці за виконання цих робіт
 
   Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21
лютого 2001 року N 51-р ( 51-2001-р ) "Про організацію проведення
Всеукраїнського перепису населення", з метою впорядкування умов
залучення тимчасового переписного персоналу до виконання робіт з
підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення 2001
року, оброблення його результатів з оплатою праці у розмірах,
визначених умовами оплати праці працівників органів державної
статистики, які залучаються до його підготовки, проведення та
оброблення, узагальнення  і  публікації  його   підсумків,
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Порядок  залучення тимчасового переписного
персоналу до виконання  робіт  з  підготовки  і  проведення
Всеукраїнського перепису населення 2001 року, оброблення його
результатів та оплати праці за виконання цих робіт (надалі -
Порядок), що додається.
   2. Державному комітету статистики забезпечити надання органам
державної  статистики  методичної та практичної допомоги при
застосуванні затвердженого Порядку.
 
 В.о. Міністра
 Державний секретар          П.П.Овчаренко
 
 Погоджено:
 Заступник Державного секретаря
 Міністерства фінансів України    А.Максюта
 
 Погоджено:
 Заступник Голови Державного
 комітету статистики України     Н.Власенко
                   Затверджено
                   Наказ Мінпраці України
                   17.10 2001 N 427
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 жовтня 2001 р.
                   за N 892/6083
               Порядок
     залучення тимчасового переписного персоналу до
      виконання робіт з підготовки і проведення
     Всеукраїнського перепису населення 2001 року,
     оброблення його результатів та оплати праці за
            виконання цих робіт
   1. Для підготовки і проведення Всеукраїнського  перепису
населення 2001 року та оброблення його результатів (далі - роботи
з Перепису) згідно із статтею 9 Закону України "Про Всеукраїнський
перепис населення" ( 2058-14 ) залучається тимчасовий переписний
персонал (далі - персонал Перепису), який складається з громадян
України, що досягли 18 років, із числа працюючого та непрацюючого
населення.
   Персонал Перепису - це спеціально підібраний та підготовлений
персонал, який залучається органами державної статистики до робіт
з Перепису у якості:
   - обліковців;
   - інструкторів-контролерів;
   - завідувачів переписних відділів;
   - помічників завідувачів переписних відділів.
   2. Склад персоналу Перепису згідно з п.5  розпорядження
Кабінету Міністрів  України  від  21 лютого 2001 р. N 51-р
( 51-2001-р ) затверджується відповідно районними, районними у
містах  Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими
органами міських, районних у містах рад за поданням керівників
районних, міських органів державної статистики. Після проходження
навчання, успішного складання іспиту та затвердження списків особи
зі складу персоналу Перепису не можуть бути відкликані з роботи,
пов'язаної з проведенням Перепису.
   Персоналу Перепису  видаються  спеціальні  посвідчення  з
логотипом Перепису населення та відповідним надписом за підписами
голови  районної,  районної  у  містах Києві та Севастополі
держадміністрації або керівника виконавчого  органу  міської,
районної у місті ради та керівника районного, міського органу
державної статистики. У посвідченні вказується прізвище, ім'я, по
батькові представника персоналу Перепису. Крім того, на зворотному
боці посвідчення зазначається адреса та номер телефону того
переписного відділу (інструкторської дільниці), в якому респондент
може отримати будь-яку інформацію щодо Перепису населення або, за
бажанням, бути в ньому переписаним.
   3. Підготовка  (інструктаж)  кадрів  персоналу  Перепису
здійснюється органами державної статистики. Витрати на підготовку
кадрів персоналу Перепису складаються з витрат на:
   - оренду приміщень для проведення навчальних занять,
   - оренду автотранспорту або проїзд персоналу Перепису до
місця проведення інструктажів,
   - проживання і добові персоналу Перепису протягом періоду
навчання (обліковці та інструктори-контролери - 4 дні, завідувачі
переписних відділів та їх помічники - 5 днів).
   4. З  кожним  представником персоналу Перепису згідно з
Цивільним кодексом України ( 1503-06 ) (статті 332, 333, 335 -
347) територіальними органами державної статистики укладається
угода  про  виконання  робіт  з  підготовки  і  проведення
Всеукраїнського перепису населення 2001 року та оброблення його
результатів (далі - Угода), (додатки 1 - 4).
   Угода укладається у двох примірниках. Один примірник Угоди
передається виконавцю, другий примірник залишається в органах
державної статистики. За результатами виконання повного обсягу
робіт, передбачених Угодою, складається  акт  приймання-здачі
виконаних робіт з підготовки і проведення Всеукраїнського перепису
населення 2001 року та оброблення його результатів (додаток 5).
Один примірник акта після оформлення в установленому порядку
передається  виконавцю,  другий  примірник  разом  з  Угодою
зберігаються  у  підрозділі  територіальних органів державної
статистики, в якому здійснюється їх реєстрація. Обсяг робіт
визначається Угодою.
   5. Персонал Перепису згідно з п. 4 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 21 лютого 2001 р. N 51-р ( 51-2001-р )
залучається  до виконання робіт з Перепису шляхом укладення
цивільно-правових угод на такі терміни:
 
-----------------------------------------------------------------
|Категорія персоналу  |Термін виконання робіт         |
|  Перепису     |                    |
|----------------------+----------------------------------------|
|Обліковці       |28 робочих днів, з 23 листопада до 25 |
|           |грудня 2001 р.             |
|----------------------+----------------------------------------|
|Інструктори-контролери|38 робочих днів, з 15 листопада до 26  |
|           |грудня 2001 р.             |
|----------------------+----------------------------------------|
|Завідувачі переписних |60 робочих днів,            |
|відділів       |з 22 жовтня 2001 р. до 11 січня 2002 р. |
|----------------------+----------------------------------------|
|Помічники завідувачів |60 робочих днів,            |
|переписних відділів  |з 22 жовтня 2001 р. до 11 січня 2002 р. |
-----------------------------------------------------------------
   Облік робочих днів, відпрацьованих представниками персоналу
Перепису  протягом  вказаного  для кожної категорії періоду,
здійснюється за фактично відпрацьований час згідно табелю за
формою, наведеною у додатку 6.
   6. Робота за угодами цивільно-правового характеру, до яких
належить ця Угода, за умови сплати страхових внесків та її
наявності  у письмовому вигляді з відмітками про виконання,
відповідно до статті 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ) зараховується до загального трудового стажу.
   7. За виконання повного обсягу робіт, передбачених Угодою,
персоналу  Перепису  нараховується  винагорода,  розмір  якої
встановлюється  згідно  з  додатком  7.  Виплата  винагороди
здійснюється після оформлення в установленому  порядку  акта
приймання-здачі виконаних  робіт  з  підготовки і проведення
Всеукраїнського перепису населення 2001 року та оброблення його
результатів. Акти перед поданням на затвердження мають бути
завізовані відповідно: щодо обліковця - інструктором-контролером;
щодо інструктора-контролера - завідувачем переписного відділу або
його помічником.
   8. Виплата представникам персоналу Перепису винагороди за
виконання робіт з Перепису населення здійснюється територіальними
органами державної статистики за платіжними відомостями (додаток
8)  через  підзвітну  особу  - працівника органів державної
статистики, якій на підставі видаткового касового ордера видається
сума грошей, що необхідна для оплати повного обсягу виконаних
робіт.
 
 Начальник управління політики
 зайнятості Мінпраці України     Т.П.Петрова
                   Додаток 1
                   до пункту 4 Порядку
                   залучення тимчасового
                   переписного персоналу до
                   виконання робіт з
                   підготовки і проведення
                   Всеукраїнського перепису
                   населення 2001 року,
                   оброблення його
                   результатів та оплати праці
                   за виконання цих робіт
              Угода N ___
          (цивільно-правовий договір)
     про виконання робіт з підготовки і проведення
     Всеукраїнського перепису населення 2001 року
         та оброблення його результатів
  "___" ______________ 200_ р.     м. _________________
   _____________________________________________________ в особі
       (найменування органу статистики)
_________________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
що діє на підставі ______________________________________________,
                 (положення)
надалі - Замовник, і громадянин(-ка) ____________________________,
                   (прізвище, ім'я, по батькові)
надалі - Виконавець, що мешкає за адресою ________________________
_________________________________________________________________,
паспорт N ____________ серія ______, виданий _____________________
__________________________________________________________________
"___" "______________" ____ р., ідентифікаційний N _______________
(копія довідки додається), далі - сторони, уклали Угоду про таке.
   1. Предмет Угоди
   1.1. Замовник доручає, а  Виконавець  приймає  на  себе
зобов'язання якісно і в установлені терміни виконати роботу
обліковця перепису населення:
   - пройти інструктаж і перевірку знань;
   - ознайомитись з межами своєї дільниці шляхом їх обходу з
інструктором-контролером і обліковцями суміжних дільниць і звірити
межі із схематичним планом лічильної дільниці;
   - здійснити попередній обхід усіх будинків та будівель,
розташованих на дільниці, і повідомити населення про проведення
перепису населення;
   - одержати від інструктора-контролера переписну документацію;
   - провести  перепис  населення  та  заповнити  переписну
документацію, при цьому у  процесі  опитування  респондентів
неухильно дотримуватися переліку запитань, установлених переписною
документацією, і точно передавати їх зміст;
   - неухильно дотримуватися вимог щодо заборони повідомляти
будь-кому зміст заповненої переписної документації;
   - ужити всіх заходів до забезпечення збереження ввіреного
йому майна;
   - протягом усього перепису населення у встановлений час
пред'являти  інструктору-контролеру  для  перевірки  заповнену
переписну   документацію,   виправляти   за   вказівкою
інструктора-контролера помилкові або неповні записи, а в разі
потреби відвідувати квартири (приміщення) повторно;
   - перед   здачею   матеріалів   перепису   населення
інструктору-контролеру ще раз, у спеціально відведений день,
ретельно переглянути всю заповнену переписну документацію  та
заповнити у своїй записній книжці розділ "Зауваження і пропозиції
обліковця";
   - невикористані  і  зіпсовані  бланки  форм  переписної
документації здати інструктору-контролеру за підрахунком;
   - у встановлений інструктором-контролером день особисто здати
інструктору-контролеру матеріали перепису населення, а потім взяти
участь у контрольному обході;
   - під керівництвом інструктора-контролера взяти участь у
підготовці матеріалів перепису населення до здачі у переписний
відділ.
   1.2. Строк виконання робіт: протягом 28 робочих днів у період
з 23 листопада до 25 грудня 2001 р.
   1.3. Робота  вважається  виконаною  після  оформлення  в
установленому порядку акта приймання-здачі виконаних робіт з
підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення 2001
року та оброблення його результатів.
   2. Розмір і порядок оплати виконаних робіт
   2.1. За повний обсяг виконаних робіт, передбачених Угодою,
Замовник нараховує Виконавцеві винагороду в розмірі _________
                             (цифрами)
_______________________________ грн. ____ коп.  з  відповідними
      (літерами)
 
відрахуваннями згідно з чинним законодавством.
   2.2. Оплата здійснюється на  підставі  підписаного  акта
приймання-здачі  виконаних  робіт  з підготовки і проведення
Всеукраїнського перепису населення 2001 року та оброблення його
результатів.
   3. Відповідальність сторін
   3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання  або
неналежне виконання покладених на них зобов'язань у відповідності
до чинного законодавства.
   3.2. У разі порушення однією із сторін зобов'язань за Угодою
інша сторона має право розірвати її в односторонньому порядку з
повідомленням іншої сторони.
   3.3. Виконавець несе відповідальність за всяке упущення, що
потягло за собою втрату або пошкодження ввіреного йому Замовником
майна.
   3.4. За  порушення  вимоги  щодо  захисту конфіденційної
інформації, отриманої у ході перепису населення, Виконавець несе
відповідальність, передбачену законами України.
   3.5. Спори за цією Угодою розглядаються судом.
   На осіб, які працюють за цією Угодою, не поширюється право на
відпустку або заміну її грошовою компенсацією, а також на будь-яку
допомогу з фонду соціального страхування.
 
 Підписи сторін
 
 Замовник __________________      Виконавець ________________
       (підпис)                 (підпис)
 
 М.П.
                   Додаток 2
                   до пункту 4 Порядку залучення
                   тимчасового переписного
                   персоналу до виконання робіт
                   з підготовки і проведення
                   Всеукраїнського перепису
                   населення 2001 року,
                   оброблення його результатів
                   та оплати праці за виконання
                   цих робіт
              Угода N ___
          (цивільно-правовий договір)
     про виконання робіт з підготовки і проведення
     Всеукраїнського перепису населення 2001 року
         та оброблення його результатів
 
 "___" ______________ 200_ р.      м. ___________________
   _____________________________________________________ в особі
       (найменування органу статистики)
_________________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
що діє на підставі ______________________________________________,
                 (положення)
надалі - Замовник, і громадянин(-ка) ____________________________,
                   (прізвище, ім'я, по батькові)
надалі - Виконавець, що мешкає за адресою ________________________
_________________________________________________________________,
паспорт N ____________ серія ______, виданий _____________________
__________________________________________________________________
"___" "______________" ____ р., ідентифікаційний N _______________
(копія довідки додається), далі - сторони, уклали Угоду про таке.
   1. Предмет Угоди
   1.1. Замовник доручає, а  Виконавець  приймає  на  себе
зобов'язання якісно і в установлені терміни виконати роботу
інструктора-контролера перепису населення:
   - пройти інструктаж та перевірку знань та бути присутнім при
перевірці знань обліковців, закріплених за його дільницею;
   - разом   із  завідувачем  переписним  відділом  та
інструкторами-контролерами сусідніх дільниць перевірити шляхом
обходу  межі своєї дільниці і внести необхідні уточнення в
схематичний план, уточнити на місцевості межі лічильних дільниць,
які входять у інструкторську дільницю;
   - уточнити список розташованих на території інструкторської
дільниці  лікарень,  пологових будинків, санаторіїв, будинків
відпочинку, дитячих будинків, шкіл-інтернатів, готелів тощо і
узгодити з адміністрацією цих установ час і порядок проведення в
них перепису населення;
   - забезпечити  обліковців  документацією  для  проведення
попереднього обходу;
   - ознайомити кожного обліковця з межами його дільниці на
місцевості;
   - проконтролювати  своєчасність і правильність проведення
обліковцями попереднього обходу приміщень;
   - видати обліковцям переписну документацію;
   - з'ясувати 5 грудня, чи всі обліковці дільниці стали до
роботи, у разі потреби залучити обліковця із резерву;
   - наприкінці першого дня перепису населення розібрати разом з
обліковцями помилки, допущені при опитуванні респондентів та
заповненні переписної документації;
   - щодня  контролювати  роботу  обліковців і правильність
заповнення ними переписної документації;
   - прийняти від обліковців матеріали перепису населення та
невикористані і зіпсовані бланки форм переписної документації;
   - ужити всіх заходів до забезпечення збереження ввіреного
йому майна;
   - перевірити  правильність  підрахунку підсумків перепису
населення по кожній лічильній дільниці;
   - повідомити кожному обліковцю про день, коли він повинен
з'явитися для участі в контрольному обході його дільниці;
   - провести разом з обліковцями контрольний обхід;
   - у процесі опитування респондентів неухильно дотримуватися
переліку запитань, установлених переписною документацією, і точно
передавати їх зміст;
   - неухильно дотримуватися вимог щодо заборони повідомляти
будь-кому зміст заповненої переписної документації;
   - у  встановлений  строк  представити  підсумки перепису
населення,  з  урахуванням  контрольного  обходу,  завідувачу
переписним відділом;
   - здати завідувачу переписним відділом усі матеріали перепису
населення,  уключаючи  невикористані і зіпсовані бланки форм
переписної документації;
   - під  керівництвом завідувача переписним відділом узяти
участь у підготовці матеріалів перепису населення до здачі у
районний (міський) відділ статистики.
   1.2. Строк виконання робіт: протягом 38 робочих днів у період
з 15 листопада до 26 грудня 2001 р.
   1.3. Робота  вважається  виконаною  після  оформлення  в
установленому порядку акта приймання-здачі виконаних робіт з
підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення 2001
року та оброблення його результатів.
   2. Розмір і порядок оплати виконаних робіт
   2.1. За повний обсяг виконаних робіт, передбачених Угодою,
Замовник нараховує Виконавцеві винагороду в розмірі _________
                             (цифрами)
_______________________________ грн. ____ коп.
     (літерами)
з відповідними відрахуваннями згідно з чинним законодавством.
   2.2. Оплата здійснюється на  підставі  підписаного  акта
приймання-здачі  виконаних  робіт  з підготовки і проведення
Всеукраїнського перепису населення 2001 року та оброблення його
результатів.
   3. Відповідальність сторін
   3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання  або
неналежне виконання покладених на них зобов'язань у відповідності
до чинного законодавства.
   3.2. У разі порушення однією із сторін зобов'язань за Угодою
інша сторона має право розірвати її в односторонньому порядку з
повідомленням іншої сторони.
   3.3. Виконавець несе відповідальність за всяке упущення, що
потягло за собою втрату або пошкодження ввіреного йому Замовником
майна.
   3.4. За  порушення  вимоги  щодо  захисту конфіденційної
інформації, отриманої у ході перепису населення, Виконавець несе
відповідальність, передбачену законами України.
   3.5. Спори за цією Угодою розглядаються судом.
   На осіб, які працюють за цією Угодою, не поширюється право на
відпустку або заміну її грошовою компенсацією, а також на будь-яку
допомогу з фонду соціального страхування.
 
 Підписи сторін
 
 Замовник __________________      Виконавець ________________
        (підпис)                (підпис)
 
 М.П.
                   Додаток 3
                   до пункту 4 Порядку залучення
                   тимчасового переписного
                   персоналу до виконання робіт
                   з підготовки і проведення
                   Всеукраїнського перепису
                   населення 2001 року,
                   оброблення його результатів
                   та оплати праці за виконання
                   цих робіт
              Угода N ___
          (цивільно-правовий договір)
     про виконання робіт з підготовки і проведення
     Всеукраїнського перепису населення 2001 року
         та оброблення його результатів
 
 "___" ______________ 200_ р.       м. ___________________
   _____________________________________________________ в особі
       (найменування органу статистики)
_________________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
що діє на підставі ______________________________________________,
                 (положення)
надалі - Замовник, і громадянин(-ка) ____________________________,
                   (прізвище, ім'я, по батькові)
надалі - Виконавець, що мешкає за адресою ________________________
_________________________________________________________________,
паспорт N ____________ серія ______, виданий _____________________
__________________________________________________________________
"___" "______________" ____ р., ідентифікаційний N _______________
(копія довідки додається), далі - сторони, уклали Угоду про таке.
   1. Предмет Угоди
   1.1. Замовник доручає, а  Виконавець  приймає  на  себе
зобов'язання якісно і в установлені терміни виконати роботу
завідувача переписного відділу:
   1.1.1. Пройти інструктаж і перевірку знань, обов'язково бути
присутнім при перевірці знань інструкторів-контролерів  свого
переписного відділу, проінструктувати обліковців свого переписного
відділу і перевірити їх знання.
   1.1.2. Перевірити  шляхом  виходу  на  місцевість  межі
переписного  відділу,  розставити інструкторів-контролерів  по
дільницях їх роботи; встановити на місцевості шляхом спільного
обходу або об'їзду з інструкторами-контролерами точні межі кожної
інструкторської   дільниці,   розподілити  обліковців  між
інструкторами-контролерами.
   1.1.3. Провести уточнення і перевірку правильності списків
будинків у міських поселеннях та великих селах шляхом обходу, а в
сільській місцевості - списків сільських населених пунктів і
додатків до них шляхом обходу або об'їзду, внести необхідні зміни
або уточнення у форми оргплану і картографічний матеріал.
   1.1.4. Забезпечити   інструкторів-контролерів   бланками,
інструкціями та всіма іншими необхідними для проведення перепису
населення матеріалами.
   1.1.5. Уточнити список розташованих на території переписного
відділу лікарень, пологових  будинків,  будинків  відпочинку,
шкіл-інтернатів, дитячих будинків, будинків-інтернатів для осіб
похилого віку та інвалідів, готелів тощо і заздалегідь сповістити
адміністрацію цих установ про порядок проведення в них перепису
населення.
   1.1.6. У перший день перепису населення встановити, чи всі
обліковці та інструктори-контролери переписного відділу стали до
роботи.
   1.1.7. Під час перепису населення організувати повсякденний
контроль за роботою інструкторів-контролерів та обліковців.
   1.1.8. Неухильно  дотримуватися  вимог  щодо  заборони
повідомляти будь-кому зміст заповненої переписної документації.
   1.1.9. Ознайомитись у ході перепису населення з роботою
кожного обліковця і вибірково перевірити правильність заповнення
ними переписної документації.
   1.1.10. Прийняти   від  інструкторів-контролерів  після
закінчення ними контрольного обходу всі  матеріали  перепису
населення та невикористані і зіпсовані бланки форм переписної
документації.
   1.1.11. У встановлені терміни направити начальнику районного
(міського) відділу статистики повідомлення про хід проведення
перепису населення і здійснення контрольного обходу та підсумки по
переписному відділу тощо.
   1.1.12. Здати  начальнику  районного  (міського)  відділу
статистики всі матеріали перепису населення (у тому числі плани,
карти,  списки)  та  невикористану  і  зіпсовану  переписну
документацію.
   1.1.13. Ужити  всіх  заходів  до забезпечення збереження
ввіреного йому майна.
   1.1.14. Взяти  участь  у  розбиранні контрольних бланків
внутрішньорайонної міграції.
   1.2. Строк виконання робіт: протягом 60 робочих днів у період
з 22 жовтня 2001 р. до 11 січня 2002 р.
   1.3. Робота виконується у два етапи: перший етап (22 жовтня -
30 листопада 2001 року) включає в себе роботи, виконання яких
передбачене п.п. 1.1.1-1.1.5 цієї Угоди; другий етап (1 грудня
2001 року - 11 січня 2002 року) включає в себе роботи, виконання
яких передбачене п.п. 1.1.6-1.1.14 цієї Угоди. Кожний етап робіт
уважається виконаним після оформлення в установленому порядку акта
приймання-здачі  виконаних  робіт  з підготовки і проведення
Всеукраїнського перепису населення 2001 року та оброблення його
результатів.
   2. Розмір і порядок оплати виконаних робіт
   2.1. За повний обсяг виконаних робіт, передбачених Угодою,
Замовник нараховує Виконавцеві винагороду в розмірі _________
                             (цифрами)
_______________________________ грн. ____ коп.
      (літерами)
з відповідними відрахуваннями згідно з чинним законодавством.
   2.2. Оплата здійснюється поетапно на підставі підписаного
акта приймання-здачі виконаних робіт з підготовки і проведення
Всеукраїнського перепису населення 2001 року та оброблення його
результатів.
   3. Відповідальність сторін
   3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання  або
неналежне виконання покладених на них зобов'язань у відповідності
до чинного законодавства.
   3.2. У разі порушення однією із сторін зобов'язань за Угодою
інша сторона має право розірвати її в односторонньому порядку з
повідомленням іншої сторони.
   3.3. Виконавець несе відповідальність за всяке упущення, що
потягло за собою втрату або пошкодження ввіреного йому Замовником
майна.
   3.4. За  порушення  вимоги  щодо  захисту конфіденційної
інформації, отриманої у ході перепису населення, Виконавець несе
відповідальність, передбачену законами України.
   3.5. Спори за цією Угодою розглядаються судом.
   На осіб, які працюють за цією Угодою, не поширюється право на
відпустку або заміну її грошовою компенсацією, а також на будь-яку
допомогу з фонду соціального страхування.
 
 Підписи сторін
 
 Замовник __________________      Виконавець ________________
       (підпис)                 (підпис)
 М.П.
                   Додаток 4
                   до пункту 4 Порядку залучення
                   тимчасового переписного
                   персоналу до виконання робіт
                   з підготовки і проведення
                   Всеукраїнського перепису
                   населення 2001 року,
                   оброблення його результатів
                   та оплати праці за виконання
                   цих робіт
              Угода N ___
          (цивільно-правовий договір)
     про виконання робіт з підготовки і проведення
     Всеукраїнського перепису населення 2001 року
         та оброблення його результатів
 
 "___" ______________ 200_ р.      м. ___________________
   _____________________________________________________ в особі
       (найменування органу статистики)
_________________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
що діє на підставі ______________________________________________,
                 (положення)
надалі - Замовник, і громадянин(-ка) ____________________________,
                   (прізвище, ім'я, по батькові)
надалі - Виконавець, що мешкає за адресою ________________________
_________________________________________________________________,
паспорт N ____________ серія ______, виданий _____________________
__________________________________________________________________
"___" "______________" ____ р., ідентифікаційний N _______________
(копія довідки додається), далі - сторони, уклали Угоду про таке.
   1. Предмет Угоди
   1.1. Замовник  доручає,  а  Виконавець  приймає на себе
зобов'язання якісно і в установлені терміни виконати роботу
помічника завідувача переписного відділу:
   1.1.1. Пройти інструктаж і перевірку знань, обов'язково бути
присутнім  при  перевірці знань інструкторів-контролерів свого
переписного відділу, проінструктувати обліковців свого переписного
відділу і перевірити їх знання.
   1.1.2. Перевірити  шляхом  виходу  на  місцевість  межі
переписного  відділу,  розставити інструкторів-контролерів  по
дільницях їх роботи; встановити на місцевості шляхом спільного
обходу або об'їзду з інструкторами-контролерами точні межі кожної
інструкторської  дільниці,  розподілити   обліковців   між
інструкторами-контролерами.
   1.1.3. Провести уточнення і перевірку правильності списків
будинків у міських поселеннях та великих селах шляхом обходу, а в
сільській місцевості - списків сільських населених пунктів і
додатків до них шляхом обходу або об'їзду, внести необхідні зміни
або уточнення у форми оргплану і картографічний матеріал.
   1.1.4. Забезпечити   інструкторів-контролерів   бланками,
інструкціями та всіма іншими необхідними для проведення перепису
населення матеріалами.
   1.1.5. Уточнити список розташованих на території переписного
відділу  лікарень,  пологових  будинків, будинків відпочинку,
шкіл-інтернатів, дитячих будинків, будинків-інтернатів для осіб
похилого віку та інвалідів, готелів тощо і заздалегідь сповістити
адміністрацію цих установ про порядок проведення в них перепису
населення.
   1.1.6. У перший день перепису населення встановити, чи всі
обліковці та інструктори-контролери переписного відділу стали до
роботи.
   1.1.7. Під час перепису населення організувати повсякденний
контроль за роботою інструкторів-контролерів та обліковців.
   1.1.8. Неухильно  дотримуватися  вимог  щодо  заборони
повідомляти будь-кому зміст заповненої переписної документації.
   1.1.9. Ознайомитись у ході перепису населення з роботою
кожного обліковця і вибірково перевірити правильність заповнення
ними переписної документації.
   1.1.10. Прийняти  від  інструкторів-контролерів   після
закінчення  ними  контрольного обходу всі матеріали перепису
населення та невикористані і зіпсовані бланки форм переписної
документації.
   1.1.11. У встановлені терміни направити начальнику районного
(міського) відділу статистики повідомлення про хід проведення
перепису населення і здійснення контрольного обходу та підсумки по
переписному відділу тощо.
   1.1.12. Здати  начальнику  районного  (міського)  відділу
статистики всі матеріали перепису населення (у тому числі плани,
карти,  списки)  та  невикористану  і  зіпсовану  переписну
документацію.
   1.1.13. Ужити всіх заходів  до  забезпечення  збереження
ввіреного йому майна.
   1.1.14. Взяти участь у  розбиранні  контрольних  бланків
внутрішньорайонної міграції.
   1.2. Строк виконання робіт: протягом 60 робочих днів у період
з 22 жовтня 2001 р. до 11 січня 2002 р.
   1.3. Робота виконується у два етапи: перший етап (22 жовтня -
30 листопада 2001 року) включає в себе роботи, виконання яких
передбачене п.п. 1.1.1-1.1.5 цієї Угоди; другий етап (1 грудня
2001 року - 11 січня 2002 року) включає в себе роботи, виконання
яких передбачене п.п. 1.1.6-1.1.14 цієї Угоди. Кожний етап робіт
уважається виконаним після оформлення в установленому порядку акта
приймання-здачі виконаних робіт з  підготовки  і  проведення
Всеукраїнського перепису населення 2001 року та оброблення його
результатів.
   2. Розмір і порядок оплати виконаних робіт
   2.1. За повний обсяг виконаних робіт, передбачених Угодою,
Замовник нараховує Виконавцеві винагороду в розмірі _________
                             (цифрами)
_______________________________ грн. ____ коп.
     (літерами)
з відповідними відрахуваннями згідно з чинним законодавством.
   2.2. Оплата здійснюється поетапно на підставі підписаного
акта приймання-здачі виконаних робіт з підготовки і проведення
Всеукраїнського перепису населення 2001 року та оброблення його
результатів.
   3. Відповідальність сторін
   3.1. Сторони  несуть відповідальність за невиконання або
неналежне виконання покладених на них зобов'язань у відповідності
до чинного законодавства.
   3.2. У разі порушення однією із сторін зобов'язань за Угодою
інша сторона має право розірвати її в односторонньому порядку з
повідомленням іншої сторони.
   3.3. Виконавець несе відповідальність за всяке упущення, що
потягло за собою втрату або пошкодження ввіреного йому Замовником
майна.
   3.4. За порушення  вимоги  щодо  захисту  конфіденційної
інформації, отриманої у ході перепису населення, Виконавець несе
відповідальність, передбачену законами України.
   3.5. Спори за цією Угодою розглядаються судом.
   На осіб, які працюють за цією Угодою, не поширюється право на
відпустку або заміну її грошовою компенсацією, а також на будь-яку
допомогу з фонду соціального страхування.
 
 Підписи сторін
 
 Замовник __________________      Виконавець ________________
       (підпис)                (підпис)
 
 М.П.
                   Додаток 5
                   до пункту 4 Порядку залучення
                   тимчасового переписного
                   персоналу до виконання робіт
                   з підготовки і проведення
                   Всеукраїнського перепису
                   населення 2001 року,
                   оброблення його результатів
                   та оплати праці за виконання
                   цих робіт
                Акт
     приймання-здачі виконаних робіт з підготовки і
     проведення Всеукраїнського перепису населення
       2001 року та оброблення його результатів
  "___" ______________ 200_ р.    м. ___________________
   Я, заступник начальника _____________________________________
                (найменування районного (міського)
__________________________________________________________________
            відділу статистики)
____________________________, прийняв від ________________________
  (прізвище та ініціали)         (прізвище та ініціали)
роботу відповідно  до Угоди N ______ про виконання робіт з
підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення 2001
року та  оброблення  його  результатів  за  період  від
"___" ______________ 200_ р.:
 
__________________________________________________________________
       (характер, вид, якість виконаних робіт)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Роботу розпочато "___" ______________ 200_ р.
 Роботу закінчено "___" ______________ 200_ р.
 Роботу прийняв _________________________
            (підпис)
 Роботу здав  _________________________
            (підпис)
 Акт затверджую _________________________________
        (підпис керівника територіального
          органу державної статистики)
 
 М.П.
                   Додаток 6
                   до пункту 5 Порядку залучення
                   тимчасового переписного
                   персоналу до виконання робіт
                   з підготовки і проведення
                   Всеукраїнського перепису
                   населення 2001 року,
                   оброблення його результатів
                   та оплати праці за виконання
                   цих робіт
               Табель
    обліку відпрацьованого часу представника тимчасового
    переписного персоналу, залученого до виконання робіт
    з підготовки і проведення Всеукраїнського перепису
    населення 2001 року та оброблення його результатів
 
 ______________________________________
     (категорія персоналу)
 ______________________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові)
------------------------------------------------------------------
| N |Дата |Початок |Закінчення |Підпис представника тимчасового |
|з/п |   |роботи |роботи   |   переписного персоналу   |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
| 1 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
| 2 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
| 3 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
| 4 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
| 5 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
| 6 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
| 7 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
| 8 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
| 9 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
|10 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
|11 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
|12 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
|13 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
|14 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
|15 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
|16 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
|17 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
|18 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
|19 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
|20 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
|21 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
|22 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
|23 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
|24 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
|25 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
|26 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
|27 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
|28 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
|29 |   |    |      |                |
|----+-----+--------+-----------+--------------------------------|
|30 |   |    |      |                |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника районного
 (міського) відділу статистики       ______________________
                          (підпис)
                   Додаток 7
                   до пункту 7 Порядку залучення
                   тимчасового переписного
                   персоналу до виконання робіт
                   з підготовки і проведення
                   Всеукраїнського перепису
                   населення 2001 року,
                   оброблення його результатів
                   та оплати праці за виконання
                   цих робіт
               Розмір
      винагороди, яка нараховується тимчасовому
      переписному персоналу за виконання робіт з
     підготовки і проведення Всеукраїнського перепису
    населення 2001 року та оброблення його результатів
 
------------------------------------------------------------------
|Категорія |     Розмір винагороди, гривень        |
|персоналу |----------------------------------------------------|
|Перепису  |у містах з   |у містах:    |у містах      |
|      |чисельністю  |Севастополь,  |(крім міст: Київ, |
|      |населення понад|Сімферополь та |Севастополь,    |
|      |1 млн. осіб  |адміністративних|Сімферополь та   |
|      |        |центрах областей|адміністративних  |
|      |        |(з чисельністю |центрів областей) |
|      |        |населення до  |і районах (крім  |
|      |        |1 млн. осіб)  |районів у містах) |
|-----------+---------------+----------------+-------------------|
|Обліковець |   190    |   180    |    170    |
|-----------+---------------+----------------+-------------------|
|Інструктор-|        |        |          |
|контролер |   285    |   270    |    250    |
|-----------+---------------+----------------+-------------------|
|Завідувач |        |        |          |
|переписного|        |        |          |
|відділу  |   540    |   490    |    460    |
|-----------+---------------+----------------+-------------------|
|Помічник  |        |        |          |
|завідувача |        |        |          |
|переписного|        |        |          |
|відділу  |   460    |   430    |    390    |
------------------------------------------------------------------
                   Додаток 8
                   до пункту 8 Порядку залучення
                   тимчасового переписного
                   персоналу до виконання робіт
                   з підготовки і проведення
                   Всеукраїнського перепису
                   населення 2001 року,
                   оброблення його результатів
                   та оплати праці за виконання
                   цих робіт
   У КАСУ ДЛЯ ОПЛАТИ В СТРОК з ______ до _______
 
 Грн.
 
 Керівник      ___________________
 Головний бухгалтер ___________________
       ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ N _______ НА ВИДАЧУ
          за _____________ 200 _ рік
   По цій платіжній відомості виплачено ________________________
_________________________________________________________________,
депоновано гривень _______________________________________________
   Касир ________________
   Касовий ордер N ____ від "___" ______________ р.
 
---------------------------------------------------------------------------
| N |Категорія тимчасового |Прізвище, ім'я,|Сума|Підпис про одержання або |
|з/п|переписного персоналу |по батькові  |  |позначка про видачу   |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
| А |    1       |   2     | 3 |    4        |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
| 1 |           |        |  |             |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
| 2 |           |        |  |             |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
| 3 |           |        |  |             |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
| 4 |           |        |  |             |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
| 5 |           |        |  |             |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
| 6 |           |        |  |             |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
| 7 |           |        |  |             |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
| 8 |           |        |  |             |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
| 9 |           |        |  |             |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
|10 |           |        |  |             |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
|11 |           |        |  |             |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
|12 |           |        |  |             |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
|13 |           |        |  |             |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
|14 |           |        |  |             |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
|15 |           |        |  |             |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
|16 |           |        |  |             |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
|17 |           |        |  |             |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
|18 |           |        |  |             |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
|19 |           |        |  |             |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
|20 |           |        |  |             |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
|  |           |Усього осіб  |  |             |
|---+----------------------+---------------+----+-------------------------|
|  |           |РАЗОМ осіб   |  |             |
---------------------------------------------------------------------------
 
 Сума до видачі
 Відомість склав _______________________
            (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка