Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Проблемної науково-дослідної лабораторії з насінництва польових культур у складі Подільської державної аграрно-технічної академії


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 307 від 12.10.2001
 
      Про створення Проблемної науково-дослідної
      лабораторії з насінництва польових культур
         у складі Подільської державної
          аграрно-технічної академії
 
   З метою удосконалення організаційної структури, підвищення
рівня прикладних наукових досліджень, прискорення впровадження у
виробництво  нових  сортів  польових  культур  та  посилення
інтеграційних процесів вищої аграрної освіти з науково-виробничою
діяльністю, а також враховуючи наявність в Подільській державній
аграрно-технічній   академії   матеріально-технічної   бази,
висококваліфікованих кадрів, позитивних результатів впровадження
наукових розробок у виробництво та клопотання ректора Подільської
державної аграрно-технічної академії Н А К А З У Ю:
   1. Створити на базі Лабораторії насінництва польових культур
Подільської державної аграрно-технічної академії із залученням
наукового потенціалу кафедри рослинництва, селекції та насінництва
Проблемну науково-дослідну лабораторію з насінництва польових
культур (далі - лабораторія) у складі Подільської державної
аграрно-технічної  академії  (м.  Кам'янець-Подільський,  вул.
Шевченка, 13).
   2. Покласти на лабораторію проведення науково-дослідних робіт
з розробки нових технологій прискореного виробництва посівного
матеріалу вищих генерацій насіння польових культур, розробки
наукових методів оцінки урожайних якостей посівного матеріалу,
удосконалення та впровадження у виробництво енергозаощаджуючих
технологічних прийомів вирощування посівного матеріалу польових
культур тощо.
   3. Затвердити  Положення  про  Проблемну науково-дослідну
лабораторію з насінництва польових культур, що додається.
   4. Здійснювати фінансування лабораторії за рахунок коштів,
виділених на проведення науково-дослідних робіт за бюджетною
тематикою,  а  також  коштів,  що  надходять  за  виконання
науково-дослідних робіт на договірній основі, коштів, отриманих в
результаті науково-виробничої діяльності та з інших дозволених
законодавством джерел.
   5. Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки
(Бойко):
   5.1. Щорічно включати лабораторію у список учасників тендеру
на виконання науково-дослідних робіт з насінництва за державні
кошти.
   5.2. Забезпечити оперативне  керівництво  лабораторією  в
питаннях  координації науково-дослідних робіт та впровадження
закінчених розробок у виробництво.
   6. Ректору Подільської державної аграрно-технічної академії
Самокишу М.І.:
   6.1. Погодити з Міністерством аграрної політики  України
кандидатуру завідувача Проблемної науково-дослідної лабораторії з
наінництва польових культур.
   6.2. Внести необхідні зміни до Статуту Подільської державної
аграрно-технічної  академії  та  в  місячний  термін  подати
міністерству на затвердження.
   7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Мельника С.І.
 
 Міністр                        І.Кириленко
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики України
                   12.10.2001 N 307
              ПОЛОЖЕННЯ
   про Проблемну науково-дослідну лабораторію з насінництва
             польових культур
           I. Загальні положення
   1.1. Проблемна науково-дослідна лабораторія з насінництва
польових  культур  (далі - лабораторія), створена  на  базі
лабораторії насінництва польових культур при кафедрі рослинництва,
селекції та насінництва Подільської державної аграрно-технічної
академії.
   1.2. Лабораторія провадить наукову роботу з  насінництва
польових культур і створення нових сортів з метою їх подальшого
запровадження у сільськогосподарське виробництво.
   1.3. Лабораторія діє як структурна  одиниця  Подільської
державної  аграрно-технічної  академії і функціонує згідно з
програмою наукових досліджень, яка затверджується Міністерством
аграрної політики України.
     2. Завдання та організація роботи лабораторії
   2.1. Основні завдання:
   - оцінка  ефективності  нових  підходів  в  організації
прискореного  виробництва  оригінального  та елітного насіння
польових культур;
   - наукове  обгрунтування  за показниками однорідності та
стабільності нових методичних розробок у веденні  первинного
насінництва;
   - розробка   у   первинному   насінництві   окремих
сільськогосподарських культур нових прийомів на основі показників
морфобіологічної структури популяції;
   - вивчення нових прийомів оцінки урожайних якостей посівного
матеріалу;
   - вивчення впливу технологічних прийомів на потенціальну
продуктивність посівного матеріалу.
   2.2. Лабораторія співпрацює з науково-дослідними установами
Української академії аграрних наук, відповідними підрозділами
Міністерства аграрної політики України, Координаційною  радою
Головного  управління сільського господарства і продовольства
Хмельницької облдержадміністрації, суміжними науково-дослідними
лабораторіями  аграрних  закладів освіти, а також приватними
фірмами,   які   спеціалізуються   на   впровадженні   в
сільськогосподарське  виробництво науково-технічних розробок з
насінництва.
   2.3. Лабораторія використовує для проведення наукових робіт
власну матеріальну базу, а також, в разі потреби, бази інших
науково-дослідних установ згідно з  відповідними  угодами  та
домовленостями.
   2.4. Лабораторія,  при  необхідності, здійснює авторський
нагляд за впровадженням закінчених робіт у виробництво відповідно
до укладених з підприємствами договорів.
   2.5. Лабораторію очолює науковий керівник (завідувач), який є
провідним спеціалістом в цьому напрямку.
   2.6. Науковий керівник (завідувач) лабораторії підбирається з
найбільш кваліфікованих і досвідчених вчених (докторів, кандидатів
наук)  і  призначається  ректором  Подільської  державної
аграрно-технічної академії.
   2.7. Науковий керівник (завідувач) лабораторії  - формує
ідею, розробляє програму наукових досліджень і забезпечує її
виконання;
   - розпоряджається  усіма  матеріально-технічними  засобами
лабораторії та коштами в межах затверджених кошторисів;
   - вирішує кадрове забезпечення лабораторії;
   - організовує роботу в лабораторії аспірантів, претендентів
на здобуття вченого ступеня, стажистів, магістрантів та студентів;
   - організує матеріально-технічне забезпечення та своєчасне
виконання наукових досліджень;
   - забезпечує своєчасне підвищення наукового і професійного
рівня співробітників лабораторії;
   - розробляє методики наукових досліджень та організовує їх
виконання;
   - організовує  та  забезпечує освоєння наукових розробок
виробництвом;
   - складає  усі форми звітності з наукової і практичної
діяльності лабораторії.
   2.8. Науково-дослідні роботи в лабораторії виконуються:
   - науковими працівниками, лаборантсько-технічним і допоміжним
персоналом  лабораторії,  а  також  працівниками  із  числа
науково-педагогічного персоналу академії, співвиконавцями з інших
вузів і організацій у порядку виконання договірних робіт;
   - професорсько-викладацьким  складом,  претендентами  на
здобуття вченого ступеня та аспірантами,  що  працюють  над
дисертаціями, які відповідають науковому профілю лабораторії.
   2.9. Лабораторія  подає  короткий інформаційний звіт про
наукову та практичну діяльність за календарний рік замовникам і
Міністерству аграрної політики України. Звіти із закінчених робіт
разом  з  технічною  документацією  та  рекомендаціями  щодо
впровадження передаються замовнику за актами приймання.
        3. Кошти на фінансування лабораторії
   3.1. Фінансування лабораторії здійснюється за рахунок коштів,
виділених на проведення науково-дослідних робіт за бюджетною
тематикою,  а  також  коштів,  що  надходять  за  виконання
науково-дослідних робіт на договірній основі, коштів, отриманих в
результаті науково-виробничої діяльності та з інших дозволених
законодавством джерел.
   3.2. Лабораторія знаходиться на балансі Подільської державної
аграрно-технічної  академії,  яка  виділяє  для  лабораторії
приміщення, сприяє її функціонуванню та контролює її діяльність.
   3.3. Лабораторії  надається  оперативна  самостійність  у
визначенні напрямів наукової діяльності в межах затвердженої
Міністерством аграрної політики України програми і планів наукових
досліджень.
   3.4. Перевірка фінансово-господарської діяльності лабораторії
здійснюється у встановленому законодавством порядку.
   3.5. Ліквідація  лабораторії  здійснюється  за  рішенням
Міністерства аграрної політики України у встановленому порядку.
   3.6. Всі питання діяльності лабораторії, які не передбачені
цим Положенням, вирішуються Міністерством  аграрної  політики
України відповідно до законодавства.
 
 Начальник Департаменту кадрової політики,
 аграрної освіти та науки                М.Ф.Бойко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка