Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про призначення т. Федорова В.Г. Постійним представником Кабінету Міністрів України по зовнішньоекономічних і культурних зв"язках в м. Москві


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
        Про Положення про Державний комітет
      України з державного матеріального резерву
 
   1. Затвердити Положення про Державний комітет України з
державного матеріального резерву (додається).
   2. Кабінету Міністрів України в місячний строк:
   подати пропозиції щодо внесення змін до актів Президента
України, що випливають із цього Указу;
   привести свої рішення у відповідність із цим Указом.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 20 жовтня 2001 року
     N 996/2001
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                    Указом Президента України
                   від 20 жовтня 2001 року N 996
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Державний комітет України
        з державного матеріального резерву
 
   1. Державний  комітет України з державного матеріального
резерву (Держкомрезерв України) є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України.
   Держкомрезерв України  вносить  у  встановленому  порядку
пропозиції щодо вироблення державної політики та забезпечує її
реалізацію  у  сфері  формування,  розміщення,  зберігання,
використання,  поповнення  та  освіження (поновлення) запасів
державного матеріального резерву (далі - державний  резерв),
здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію
та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання.
   2. Держкомрезерв України у  своїй  діяльності  керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
   Держкомрезерв України  узагальнює  практику  застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції  щодо  вдосконалення  цього  законодавства  та  у
встановленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України
та Кабінету Міністрів України.
   Держкомрезерв України в межах своїх повноважень організовує
виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль
за їх реалізацією.
   3. Основними завданнями Держкомрезерву України є: участь у
формуванні та забезпечення реалізації державної політики у сфері
державного резерву;
   управління державним резервом;
   методологічне, інформаційно-аналітичне, науково-методичне та
нормативне  забезпечення  роботи  з  формування,  розміщення,
зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення)
запасів державного матеріального резерву;
   організація наукових  досліджень  з питань довготривалого
зберігання матеріальних цінностей державного резерву;
   планування та організація мобілізаційної підготовки єдиної
системи державного резерву України (далі - система державного
резерву), забезпечення переведення її з мирного на воєнний стан і
сталого функціонування в особливий період;
   організація будівництва, ремонту та експлуатації об'єктів
виробничого і соціально-культурного призначення системи державного
резерву.
   4. Держкомрезерв України відповідно до покладених на нього
завдань:
   1) готує пропозиції щодо формування державної політики у
сфері державного резерву;
   2) організовує виконання затверджених Кабінетом Міністрів
України завдань щодо формування, зберігання, розміщення, відпуску,
використання,  поповнення  та  освіження (поновлення) запасів
державного резерву, дотримання нормативних умов їх кількісного та
якісного стану;
   3) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету
України, Державної програми економічного і соціального розвитку
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
   4) встановлює порядок розроблення номенклатури матеріальних
цінностей державного резерву і норм їх накопичення, в тому числі
незнижуваного запасу;
   5) погоджує пропозиції центральних органів виконавчої влади
щодо створення мобілізаційних резервів;
   6) здійснює відповідно до законодавства управління об'єктами
державної  власності,  що  належать  до  сфери  управління
Держкомрезерву України;
   7) здійснює планування щорічних обсягів поставок матеріальних
цінностей до державного резерву згідно із затвердженими Кабінетом
Міністрів України рівнями накопичення;
   8) провадить вибір, у тому числі на конкурсній основі,
постачальників матеріальних цінностей до державного резерву для
укладення з ними державних контрактів (договорів);
   9) для укладення державних контрактів (договорів) на поставку
матеріальних цінностей до державного резерву визначає конкретних
одержувачів зазначених  ресурсів,  розглядає  і  погоджує  з
постачальником номенклатуру, обсяги, якість, ціну, строки та інші
умови поставки продукції;
   10) укладає  або  доручає  підприємствам,  установам  і
організаціям, що належать до сфери його управління, укладення
державних контрактів  (договорів)  на  поставку  матеріальних
цінностей до державного резерву;
   11) здійснює розрахунки з постачальниками за матеріальні
цінності, що поставляються до державного резерву за державним
контрактом (договором);
   12) організовує  відповідальне  зберігання  матеріальних
цінностей державного, в тому числі мобілізаційного,  резерву
відповідно до встановлених мобілізаційних та інших спеціальних
завдань;
   13) відповідно  до  законодавства  здійснює   відпуск
розброньованих матеріальних цінностей із державного, в тому числі
мобілізаційного, резерву;
   14) організовує в системі державного резерву бухгалтерський
та статистичний облік; забезпечує організацію єдиного обліку
запасів матеріальних цінностей державного резерву та їх руху; в
установленому порядку подає звіти відповідним державним органам;
   15) бере участь у формуванні державних замовлень на поставку
(закупівлю)  продукції  для  державних  потреб  та  обсягів
централізованих капітальних вкладень на будівництво виробничих
об'єктів та об'єктів соціальної інфраструктури системи державного
резерву, забезпечує цільове використання капітальних вкладень;
   16) вживає згідно із законодавством заходів до запобігання
виникненню на внутрішньому ринку диспропорції між попитом та
пропозицією щодо важливих видів сировини, паливно-енергетичних
ресурсів, продовольства та усунення такої диспропорції;
   17) координує діяльність підприємств, установ та організацій
щодо формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення
та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву
та дотримання нормативних умов їх зберігання;
   18) здійснює  відповідно  до  законодавства  контроль за
виконанням підприємствами - відповідальними зберігачами незалежно
від  форми  власності зобов'язань щодо зберігання, освіження
(поновлення) матеріальних цінностей  державного  резерву,  за
дотриманням порядку їх відпуску, своєчасного повернення позичених
матеріальних цінностей, а також за відповідністю  зазначених
цінностей затвердженій номенклатурі, встановленим стандартам і
технічним умовам;
   19) відповідно до законодавства забезпечує функціонування та
утримання  підрозділів  відомчої  воєнізованої  охорони,  які
охороняють об'єкти системи державного резерву та розміщені на них
матеріальні цінності; розробляє і організовує реалізацію заходів
щодо забезпечення підрозділів воєнізованої охорони  технікою,
засобами  зв'язку  і  сигналізації,  зброєю,  боєприпасами,
обмундируванням; здійснює контроль за охороною  та  пожежною
безпекою об'єктів системи державного резерву;
   20) проводить  у  встановленому  законодавством  порядку
фінансування витрат на утримання і розвиток системи державного
резерву;
   21) здійснює визначені законодавством повноваження в сфері
охорони праці, заробітної плати та охорони довкілля;
   22) координує роботу підприємств, установ та організацій, що
входять до сфери управління Комітету, щодо підготовки спеціалістів
для системи державного резерву;
   23) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених
законодавством України;
   24) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її
збереженням у центральному апараті Держкомрезерву України та на
підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери
його управління;
   25) бере участь у підготовці та  укладенні  міжнародних
договорів у порядку, встановленому законодавством;
   26) виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених
на нього завдань.
   5. Держкомрезерв України має право:
   1) одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ, організацій документи і  матеріали,  необхідні  для
виконання покладених на нього завдань;
   2) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ  та  організацій  (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
   3) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції;
   4) утворювати  в  разі потреби за погодженням з іншими
заінтересованими центральними органами виконавчої влади комісії,
експертні та консультативні ради, робочі групи;
   5) проводити відповідно до законодавства ревізії та перевірки
обліку руху, наявності та якості матеріальних цінностей державного
резерву, які зберігаються на підприємствах системи державного
резерву;
   6) вимагати в установленому порядку  від  відповідальних
зберігачів матеріальних цінностей державного резерву подання:
   документальних даних  про  підсумки  проведеної  ними
інвентаризації матеріальних цінностей державного резерву;
   пояснень стосовно виявлених  у  роботі  з  матеріальними
цінностями державного резерву порушень, звітів про наявність
матеріальних цінностей та їх рух;
   7) застосовувати фінансові санкції, передбачені статтею 14
Закону України "Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР );
   8) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його
управління.
   6. Працівники Держкомрезерву України мають право під час
виконання своїх службових обов'язків безперешкодно відвідувати в
установленому  порядку  підприємства, установи та організації
незалежно від форми власності, які зберігають матеріальні цінності
державного резерву, ознайомлюватися зі звітами, статистичними та
іншими матеріалами з питань, що належать до їх компетенції.
   7. Держкомрезерв України під час виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з
відповідними органами інших держав.
   8. Держкомрезерв України в межах своїх повноважень на основі
та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
   Держкомрезерв України в разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
   Нормативно-правові акти Держкомрезерву України  підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку.
   Рішення Держкомрезерву  України,  прийняті  в межах його
повноважень, є обов'язковими для виконання  центральними  та
місцевими  органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх
форм власності та громадянами.
   9. Держкомрезерв України очолює Голова, якого призначає на
посаду та звільняє з посади Президент України в установленому
законодавством порядку.
   Голова несе персональну відповідальність перед Президентом
України та Кабінетом Міністрів України за реалізацію покладених на
Держкомрезерв України завдань і виконання ним своїх функцій.
   Голова має  заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади відповідно до законодавства.
   Голова здійснює  керівництво  Держкомрезервом  України,
розподіляє обов'язки  між  заступниками,  визначає  ступінь
відповідальності заступників Голови та керівників структурних
підрозділів Держкомрезерву України.
   10. Для  погодженого  вирішення  питань, що належать до
компетенції Держкомрезерву України, обговорення  найважливіших
напрямів його діяльності в Комітеті утворюється колегія у складі
Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою, інших
керівних працівників Держкомрезерву України.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Держкомрезерву України.
   Члени колегії затверджуються та звільняються від виконання
обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомрезерву
України.
   11. Для  розгляду наукових рекомендацій, пропозицій щодо
основних напрямів діяльності, обговорення найважливіших проблем і
вирішення  інших  питань  у  Держкомрезерві  України  можуть
утворюватися науково-технічна рада, інші дорадчі та консультативні
органи.
   Склад науково-технічної  ради  та  зазначених  органів і
положення про них затверджує Голова.
   12. У складі Держкомрезерву України Кабінетом  Міністрів
України можуть бути утворені урядові органи державного управління
(департаменти, служби, інспекції).
   13. Гранична чисельність працівників Держкомрезерву України
затверджується   Кабінетом  Міністрів  України.
   Структуру Держкомрезерву України затверджує Голова.
   Штатний розпис, кошторис видатків Держкомрезерву  України
затверджує Голова Комітету за погодженням з Міністерством фінансів
України.
   Положення про структурні підрозділи центрального  апарату
Держкомрезерву України затверджує Голова.
   14. Держкомрезерв України є юридичною особою, має самостійний
баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                    В.ЛИТВИН
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка