Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків, та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 1865 від 12.10.2001        Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 листопада 2001 р.
                   за N 936/6127
 
       Про затвердження Положення про порядок
      проведення досудової санації господарських
      товариств, у статутних фондах яких державна
      частка перевищує 25 відсотків, та державних
      підприємств, щодо яких прийнято рішення про
              приватизацію
 
   Відповідно до статті 3 Закону України "Про  відновлення
платоспроможності боржника  або  визнання  його  банкрутом"
( 2343-12 ) та з метою запобігання банкрутству господарських
товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25
відсотків, та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення
про приватизацію, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про порядок проведення досудової
санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна
частка перевищує 25 відсотків, та державних підприємств, щодо яких
прийнято рішення про приватизацію.
   2. Начальнику Головного управління  з  питань  державної
корпоративної  власності  Й.Войцеховському  забезпечити  в
установленому порядку державну реєстрацію цього Положення  в
Міністерстві юстиції України.
   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Фонду                  О.Бондар
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ ФДМУ
                   12.10.2001 N 1865
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 листопада 2001 р.
                   за N 936/6127
              Положення
   про порядок проведення досудової санації господарських
    товариств, у статутних фондах яких державна частка
    перевищує 25 відсотків, та державних підприємств,
      щодо яких прийнято рішення про приватизацію
          Розділ 1. Загальні положення
   1.1. Положення  визначає  порядок  і  способи проведення
досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких
державна частка перевищує 25 відсотків, державних підприємств,
щодо  яких  прийнято  рішення  про  приватизацію  (далі  -
підприємства-боржники), у випадках, коли Фонд державного майна
України (далі - Фонд) здійснює функції з управління державними
корпоративними  правами  з метою запобігання їх банкрутству,
поліпшення  їхнього  фінансового  стану  та   підвищення
конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг).
   1.2. Це  Положення не поширюється на проведення санації
підприємства-боржника, щодо якого порушено справу про банкрутство
господарським судом.
   1.3. Досудова санація - це система заходів щодо відновлення
платоспроможності підприємства-боржника, які здійснюються Фондом
державного майна України (далі - Фонд) з метою запобігання його
банкрутству до початку порушення провадження у  справі  про
банкрутство.
 
  Розділ 2. Прийняття рішення про проведення досудової санації
   2.1. Відділом з питань банкрутства та санації Головного
управління з питань державної корпоративної власності (далі -
відділ  з  питань банкрутства та санації) разом з відділом
фінансового аналізу Управління фінансового аналізу та контролю за
розпорядженням майна Головного управління з питань державної
корпоративної власності (далі - відділ фінансового  аналізу)
щокварталу, після надходження фінансової звітності підприємств до
Фонду,  проводиться  її  аналіз  з  метою  виявлення  ознак
неплатоспроможності підприємств-боржників.
   2.2. Аналіз  неплатоспроможних  підприємств-боржників,  за
поданням відділу з питань банкрутства та санації, розглядається на
комісії по запобіганню банкрутству господарських товариств, у
статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків, та
державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію
(далі - Комісія).
   2.3. Рішення  щодо   проведення   досудової   санації
підприємств-боржників  приймається Фондом на підставі рішення
Комісії, яка на своєму засіданні розглядає надані матеріали.
   2.4. Про прийняття рішення про проведення досудової санації
Фонд у п'ятиденний термін повідомляє керівника підприємства.
   2.5. Про рішення щодо проведення досудової санації керівник
повідомляє кредиторів підприємства у п'ятиденний термін з дня його
отримання.
   2.6. Досудова  санація  підприємств-боржників здійснюється
шляхом:
   - погашення боргів підприємства;
   - переоформлення   короткотермінових   кредитів   на
довготермінові;
   - випуску і розміщення цінних паперів з метою мобілізації
фінансових ресурсів;
   - продажу майна підприємства-боржника або передачі його в
оренду;
   - реструктуризації підприємства-боржника (злиття, приєднання,
поділу, виділення, перетворення).
    Розділ 3. Порядок розробки плану досудової санації
   3.1. Для розроблення плану досудової санації наказом Фонду
утворюється  робоча  група  на   чолі   з   керівником
підприємства-боржника, до складу якої входять представники Фонду,
органу, уповноваженого управляти державним майном до прийняття
рішення про приватизацію, підприємства та місцевої адміністрації,
крім того, можуть залучатися кредитори, за їх згодою.
   3.2. У разі надходження пропозицій від потенційних інвесторів
план досудової санації розробляється за їх участю.
   3.3. План досудової санації розробляється у місячний термін з
дня прийняття Фондом рішення щодо її проведення, підписується
членами робочої групи і подається на затвердження до Фонду.
   3.4. План санації підприємства-боржника повинен містити такі
розділи та підрозділи:
   3.4.1. Попередня історія (оглядово):
   3.4.1.1. Коротка історія, реквізити підприємства.
   3.4.1.2. Інформація про власників акцій.
   3.4.1.3. Організаційна  структура,  наявність  дочірніх
підприємств,  філій,  представництв  та  інших  відокремлених
структурних підрозділів, правовий статус майна цих підрозділів,
керівники основних структурних підрозділів.
   3.4.1.4. Короткий огляд продукції, цін та ринків.
   3.4.1.5. Фінансово-майновий  стан підприємства-боржника за
останній звітний період.
   3.4.1.6. Мета реструктуризації.
   3.4.2. Матеріали руху готівки за попередні 12 місяців роботи.
   3.4.3. Аналіз ліквідації (сума грошей, яку можна отримати від
продажу активів з метою сплати боргів).
   3.4.4. Структура боргу:
   3.4.4.1. Загальна сума боргу та кількість кредиторів.
   3.4.4.2. Структура зростання кредиторської  заборгованості
поквартально (наскільки застарілими є борги).
   3.4.4.3. Черговість виплати боргів кредиторам.
   3.4.4.4. Сума боргів важливим і неважливим постачальникам.
   3.4.4.5. Ставлення важливих постачальників (їхня готовність
до співпраці та можливість підтримки ними реструктуризації).
   3.4.5. Заходи   щодо   відновлення   платоспроможності
(реструктуризація підприємства,  перепрофілювання  виробництва,
закриття нерентабельних виробництв, відчуження основних засобів,
передача майна в оренду, скорочення чисельності працюючих тощо) і
терміни їх здійснення.
   3.4.6. Пропозиції  щодо  операційної  реструктуризації,
розрахунок необхідних коштів для реалізації заходів.
   3.4.7. Пропозиції щодо заходів з фінансової реструктуризації
та джерел фінансування:
   3.4.7.1. Відстрочення боргів (скільки та якими кредиторами).
   3.4.7.2. Прощення боргів (скільки та якими кредиторами).
   3.4.7.3. Інші заходи з внутрішнього фінансування (мораторій
на сплату боргів, продаж активів та обмін активів на борги).
   3.4.7.4. Умови участі інвесторів і кредиторів у проведенні
санації  (набуття  права  власності  на  майно підприємства,
розпорядження частиною його продукції, оренда майна підприємства,
задоволення  вимог  кредиторів  шляхом  переведення боргу на
інвесторів тощо).
   3.4.7.5. Загальні  результати  заходів  з  фінансової
реструктуризації (коли закінчується  період  реструктуризації,
скільки боргів сплачено і коли).
   3.4.8. Прогноз фінансових результатів для підприємства, що
реструктуризується.
   3.4.8.1. Прогноз прибутків та збитків на декілька років
уперед.
   3.4.8.2. Прогноз руху готівки на декілька років уперед.
   3.4.8.3. Тривалі відносини з постачальниками, сплата податків
та інших обов'язкових платежів до державного бюджету, виплата
зарплати працівникам.
   3.4.8.4. Структура підприємства-боржника після відновлення
його платоспроможності.
   3.4.9. Розрахунок необхідних коштів для реалізації заходів.
   3.4.10. Очікувані наслідки виконання плану досудової санації.
   3.5. До плану санації додаються такі документи:
   - копія  свідоцтва про державну реєстрацію підприємства,
засвідчена в установленому порядку;
   - копії  установчих  документів підприємства - боржника,
засвідчені в установленому порядку;
   - протокол зборів акціонерів (якщо такі проводилися);
   - протокольне рішення правління та спостережної ради про
схвалення плану досудової санації підприємства-боржника;
   - експертна  оцінка  майна  підприємства-боржника,  яке
передбачається реалізувати в процесі досудової санації;
   - пакет документів податкової, фінансової та статистичної
звітності за три останніх роки роботи підприємства-боржника та за
останній   звітний   період,   підписаних   керівником
підприємства-боржника і головним бухгалтером.
   3.6. Термін  проведення  досудової  санації  не  повинен
перевищувати 12 місяців. В окремих випадках Фонд може продовжити
термін, але не більше ніж на 6 місяців.
   3.7. Керівники підприємств згідно з чинним законодавством
несуть відповідальність за достовірність інформації, що подається
до Фонду.
       Розділ 4. Порядок розгляду Фондом планів
       досудової санації підприємств-боржників
   4.1. Наданий для затвердження план санації попередньо, у
десятиденний термін, розглядається у відділі з питань банкрутства
та санації з метою визначення відповідності  плану  вимогам
законодавчих та нормативних актів.
   4.2. Якщо наданий план відповідає відповідним вимогам, то
відділ з питань банкрутства та санації передає зазначений план до
відділу фінансового аналізу для проведення аналізу заходів щодо
відновлення платоспроможності підприємства-боржника.
   4.3. У тижневий термін відділ фінансового аналізу надає
відділу з питань банкрутства та санації свої висновки з питань,
зазначених у пункті 4.2 цього Положення.
   4.4. Відділ з питань банкрутства та санації має  право
залучити до розгляду поданих матеріалів інші структурні підрозділи
Фонду.
   4.5. Після отримання висновків всіх співвиконавців відділ з
питань  банкрутства  та  санації  готує  матеріали  стосовно
затвердження плану досудової санації та подає їх на розгляд
Комісії.
     Розділ 5. Порядок прийняття Фондом рішення про
  затвердження планів досудової санації підприємств-боржників
   5.1. Рішення щодо затвердження планів досудової  санації
підприємств-боржників  приймається Фондом на підставі рішення
Комісії.
   5.2. План   досудової   санації   підприємства-боржника
затверджується Фондом протягом одного місяця з дня подання на
розгляд пакета документів, які додаються до плану досудової
санації.
   5.3. За результатами розгляду поданих документів Фонд може
відмовити у затвердженні плану досудової санації у випадках, якщо:
   - запропоновані  заходи  не  забезпечують  відновлення
платоспроможності підприємства-боржника;
   - надані  документи  не  відповідають  вимогам  чинного
законодавства України;
   - виявлено недостовірні дані у документах, поданих разом з
планом досудової санації;
   - надано негативний висновок Комісії;
   - положення плану досудової санації не відповідають галузевій
специфіці підприємства-боржника та інтересам держави.
   5.4. У разі, якщо витрати на реалізацію заходів, передбачених
планом досудової санації, пропонується фінансувати за рахунок
коштів державного бюджету, пропозиції про включення відповідних
видатків до проекту державного бюджету на планований рік подаються
до Міністерства фінансів України та  Міністерства  економіки
України.
   5.5. У  разі виявлення недоліків або невідповідностей у
поданому плані досудової санації Фонд письмово  надає  свої
рекомендації робочій групі для доопрацювання.
   5.6. Після внесення відповідних змін у план досудової санації
та подання його до Фонду у десятиденний термін з дня отримання
Фондом  приймається рішення про затвердження плану досудової
санації, про що керівник підприємства повідомляється письмово.
        Розділ 6. Порядок здійснення Фондом
     контролю за виконанням планів досудової санації
   6.1. З метою здійснення контролю за реалізацією заходів, які
передбачені планом  досудової  санації  підприємств-боржників,
відділом з питань банкрутства та санації ведеться облік погоджених
планів досудової санації та щоквартальних звітів керуючих санацією
про виконання планів досудової санації.
   6.2. Щоквартальні  звіти  стосовно  ходу виконання плану
досудової санації, які подаються керуючим санацією до Фонду, у
десятиденний термін з дня отримання аналізуються у відділі з
питань банкрутства та санації та відділі фінансового аналізу і
подаються до Комісії на розгляд.
   6.3. Комісія розглядає щоквартальні звіти керуючого санацією
разом з висновком відділу з питань банкрутства і приймає рішення
про виконання (невиконання) плану санації.
   6.4. У разі, якщо Комісією прийнято рішення про незадовільне
виконання плану санації, нею може бути  внесена  пропозиція
керівництву Фонду щодо вжиття необхідних заходів.
   6.5. За п'ятнадцять днів до закінчення санації, а також за
наявності підстав для дострокового припинення санації керуючий
санацією подає до Фонду письмовий звіт про результати санації.
   Звіт керуючого санацією повинен містити:
   - відомості  про  виконання  заходів  з  усіх  розділів
затвердженого Фондом плану досудової санації;
   - баланс підприємства-боржника на останню звітну дату;
   - рахунок прибутків і збитків підприємства-боржника;
   - відомості про наявність у підприємства-боржника грошових
коштів, які можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів
боржника;
   - відомості    про    дебіторську    заборгованість
підприємства-боржника на дату подання звіту та про нереалізовані
права підприємства-боржника;
   - інші відомості про можливості погашення незадоволених вимог
кредиторів.
   6.6. Наданий керуючим санацією звіт про результати санації у
десятиденний термін розглядається у відділі з питань банкрутства
та санації та відділі фінансового аналізу.
   6.7. Після отримання висновків усіх співвиконавців відділ з
питань банкрутства та санації готує і подає на розгляд Комісії
аналіз   звіту   про   результати   досудової   санації
підприємства-боржника.
   6.8. Комісія на своєму засіданні розглядає подані матеріали і
приймає рішення про виконання (невиконання) плану санації. Це
рішення  є  підставою  про  завершення  досудової  санації
підприємства-боржника.
 
 Начальник Головного управління
 з питань державної корпоративної
 власності                    Й.Войцеховський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка