Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 30 липня 1993 р. N 586
                Київ
       Про затвердження Положення про Державну
     адміністрацію залізничного транспорту України
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
      N 262 ( 262-96-п ) від 29.02.96 ) 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 262
( 262-96-п ) від 29.02.96 ) Затвердити Положення про Державну
адміністрацію залізничного транспорту України, що додається.
   2.  Установити,  що  призначення  начальників  залізниць
здійснюється Міністерством транспорту за погодженням з Кабінетом
Міністрів України.
   3. Визнати такими, що втратили чинність:
   розпорядження Кабінету Міністрів України від  31  жовтня
1991 р. N 320;
   постанову Кабінету Міністрів України від 14 грудня 1991 р.
N  356 ( 356-91-п ) "Про створення Державної адміністрації
залізничного транспорту України" (ЗП України, 1992 р., N 1,
ст.8), крім абзацу першого пункту 1;
   постанову Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1992 р.
N 70 ( 70-92-п ) "Про затвердження Положення про Державну
адміністрацію залізничного транспорту України" (ЗП України, 1992
р., N 3, ст. 65).
 
   Прем'єр-міністр України            Л.КУЧМА
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.34
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 30 липня 1993 р. N 586
 
   ( Положення втратило чинність на підставі Постанови КМ 
    N 262 ( 262-96-п ) від 29.02.96 )
               ПОЛОЖЕННЯ
       про Державну адміністрацію залізничного
            транспорту України
 
   1. Державна адміністрація залізничного транспорту України
(Укрзалізниця) є органом управління  залізничним  транспортом
загального користування, підвідомчим Мінтрансу.
   До  сфери  управління  Укрзалізниці  входять  Донецька,
Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська
залізниці, а також інші об'єднання, підприємства і організації
залізничного транспорту за переліком, визначеним Мінтрансом.
   2. Укрзалізниця у своїй діяльності керується Конституцією 
( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної  Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим
Положенням, а також нормативними актами Мінтрансу.
   3. Основними завданнями Укрзалізниці є:
   організація  злагодженої  роботи  залізниць,  об'єднань,
підприємств та організацій залізничного транспорту  з  метою
задоволення  потреб  суспільного  виробництва  і населення  в
перевезеннях;
   управління процесом залізничних перевезень, регулювання у
сфері організації та забезпечення цього процесу;
   вирішення питань  ефективного  використання  залізничного
рухомого складу, його збереження, оновлення, ремонту, забезпечення
матеріально-технічними та паливно-енергетичними ресурсами;
   проведення єдиної інвестиційної та технічної політики на
залізничному транспорті, впровадження досягнень науки і техніки,
нових технологій;
   проведення соціальної політики на залізничному транспорті.
   ( Положення втратило чинність на підставі Постанови КМ 
    N 262 ( 262-96-п ) від 29.02.96 )
   4. Укрзалізниця відповідно до покладених на неї завдань:
   1) здійснює пов'язані з експлуатаційною діяльністю функції
щодо:
   направлення рухомого складу відповідно до планів перевезень;
   розроблення узгодженого графіка руху поїздів і плану їх
формування;
   організації проведення розрахунків за перевезення вантажів і
пасажирів залізницями та використання рухомого складу, розподілу
між залізницями коштів (зокрема валютних надходжень), отриманих
від перевезення в прямому сполученні, з урахуванням конкретного
внеску залізниць у процес перевезень, шляхом відкриття єдиного
рахунку;
   розроблення  та  впровадження  нових  маршрутів  прямого
міжнародного залізничного та змішаного пасажирського і вантажного
сполучення;
   організації проведення розрахунків із залізницями іноземних
держав за міжнародні перевезення пасажирів і вантажів;
   розроблення технічних вимог до нових видів рухомого складу,
обладнання та інших засобів залізничного транспорту і формування
замовлень для промисловості на їх виготовлення;
   придбання рухомого складу та контейнерів, забезпечення їх
капітального  ремонту  та  модернізації  на  підприємствах,
розташованих як на території України, так і за її межами;
   2) забезпечує потреби залізничного транспорту  України у
матеріально-технічних ресурсах згідно з державним замовленням і
державними контрактами;
   3) узгоджує із залізницями умови перевезень експортних,
імпортних і транзитних вантажів;
   4)  розробляє  плани  перевезень  вантажів  залізничним
транспортом у прямому, змішаному і міжнародному  сполученні,
представляє інтереси залізниць під час погодження цих планів у
відповідних органах;
   5) здійснює реалізацію  єдиної  інвестиційної  політики,
розробляє пропозиції щодо перспективи розвитку мережі залізниць і
промислових підприємств залізничного транспорту;
   6)  забезпечує  розвиток  ремонтної  бази  залізничного
транспорту, розроблення і впровадження у практику сучасних засобів
автоматики, телемеханіки, зв'язку, енергетики,  обчислювальної
техніки;
   7) вживає заходів для забезпечення безпеки руху поїздів;
   8) за погодженням з Мінтрансом  призначає (з укладанням
контрактів) начальників відділків залізниць;
   9) організує роботу  з  підготовки,  перепідготовки  та
підвищення кваліфікації кадрів;
   10) представляє інтереси залізничного транспорту України у
міжнародних організаціях і спілках залізничників;
   11) бере участь у  підготовці  міжнародних  угод  щодо
забезпечення потреб залізничного транспорту України у техніці,
матеріальних і паливно-енергетичних ресурсах, а також у підготовці
та проведенні міжнародних нарад, конференцій і інших форумів з
питань, пов'язаних з діяльністю залізниць;
   12) здійснює заходи, спрямовані на створення безпечних умов
праці, соціальний захист працівників залізничного транспорту,
впровадження єдиної системи оплати їхньої праці,  поліпшення
житлових і культурно-побутових умов;
   13) забезпечує мобілізаційну готовність залізниць.
   ( Положення втратило чинність на підставі Постанови КМ 
    N 262 ( 262-96-п ) від 29.02.96 )
   5. Укрзалізниця має право:
   1) здійснювати контроль за ефективним  використанням  і
збереженням державного майна,  закріпленого  за  залізницями,
об'єднаннями,  підприємствами  та  організаціями  залізничного
транспорту;
   2) безпосередньо взаємодіяти з відповідними органами інших
держав і укладати з ними договори (угоди) з питань, що належать до
її компетенції;
   3)  утворювати  цільовий  інвестиційний  фонд  розвитку
залізничного транспорту з віднесенням сум, зарахованих в цей фонд,
на собівартість виробництва. Порядок утворення та використання
цього фонду погоджується з Мінекономіки, Мінфіном і Мінтрансом;
   4) одержувати від залізниць, об'єднань,  підприємств  і
організацій  залізничного  транспорту  безоплатно  інформацію,
необхідну для виконання завдань і функцій Укрзалізниці.
   6. Укрзалізниця в межах своєї компетенції видає накази,
обов'язкові  для  виконання   залізницями,   об'єднаннями,
підприємствами та організаціями залізничного транспорту,  які
входять до сфери управління Укрзалізниці, організує та контролює
їх виконання.
   7. Для розроблення основних напрямів розвитку залізничного
транспорту, вирішення найважливіших питань його господарської
діяльності створюється рада Укрзалізниці. Склад ради та положення
про неї затверджується Міністром транспорту.
   Рішення ради проводяться в життя, як правило, наказами
Укрзалізниці.
   8.  Укрзалізницю  очолює  генеральний  директор,  який
призначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра
транспорту.
   Генеральний директор Укрзалізниці має заступників, які за
поданням Міністра транспорту призначаються Кабінетом Міністрів
України.
   Генеральний  директор  розподіляє  обов'язки  між  його
заступниками та визначає повноваження структурних підрозділів
Адміністрації.
   Генеральний  директор  Укрзалізниці  несе  персональну
відповідальність за виконання покладених на Адміністрацію завдань
і  здійснення  нею  своїх  функцій,  встановлює  ступінь
відповідальності його заступників  і  керівників  підрозділів
Адміністрації.
   9. Структура апарату Укрзалізниці та кошторис витрат на його
утримання затверджуються Мінтрансом.
   10. Витрати на утримання апарату Укрзалізниці відносяться на
собівартість виробництва.
   11. Укрзалізниця є юридичною особою, має самостійний баланс,
розрахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка