Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення секторного аналізу економіки


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 4 серпня 1993 р. N 602
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
 
      Про проведення секторного аналізу економіки
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
    N 208 ( 208-95-п ) від 22.03.95 )
   З метою посилення обгрунтованості управлінських рішень щодо
реформування економіки, приватизації майна державних підприємств
та демонополізації виробництва, підвищення ефективності управління
галузями Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Міністерству економіки, Міністерству статистики, Фонду
державного  майна,  Антимонопольному  комітету,  галузевим
міністерствам і відомствам разом з Урядом Республіки  Крим,
обласними,  Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями організувати систематичне проведення секторного
аналізу економіки і забезпечити використання його результатів під
час прийняття рішень щодо реформування та підвищення ефективності
економіки країни, окремих галузей і регіонів та для розроблення
відповідних програм.
   2. Затвердити план першочергових заходів щодо організації
проведення секторного аналізу економіки згідно з додатком N 1.
   3. Затвердити склад міжвідомчих комісій з питань проведення
секторного аналізу економіки згідно з додатком N 2 і покласти на
них організацію роботи щодо проведення аналізу у відповідних
секторах економіки.
   Надати Міністерству  економіки  право  у  разі  потреби
створювати нові міжвідомчі комісії, затверджувати за погодженням з
керівниками відповідних міністерств і відомств персональний склад
таких комісій та вносити до нього зміни. ( Абзац другий пункту 3
в редакції Постанови КМ N 208 ( 208-95-п ) від 22.03.95 )
   4. Покласти відповідальність за:
   своєчасне і якісне проведення секторного аналізу економіки -
на голів міжвідомчих комісій;
   методичне забезпечення проведення секторного аналізу - на
Міністерство економіки, Антимонопольний комітет і Фонд державного
майна;
   інформаційне забезпечення проведення секторного аналізу - на
Міністерство статистики;
   координацію роботи щодо проведення секторного аналізу - на
Міністерство економіки.
   5. Міністерству економіки інформувати  Кабінет  Міністрів
України про хід проведення секторного аналізу економіки та його
основні результати у січні 1994 року.
 
   Прем'єр-міністр України              Л. КУЧМА
   Перший заступник Міністра 
   Кабінету Міністрів України            В. НЕСМІХ
   Інд.25
 
                     Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 4 серпня 1993 р. N 602
                ПЛАН
       першочергових заходів щодо організації
       проведення секторного аналізу економіки
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
   З а х о д и       |Відповідальні| Термін |Примітки
               |за виконання |виконання|
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 1. Розроблення та затверджен-Мінекономіки  липень  Методика
  ня методики проведення  Мінстат    1993 р. розробля-
  секторного аналізу еконо- Фонд держав-      ється для
  міки           ного майна       двох варі-
               Антимонополь-      антів ана-
               ний комітет       лізу:
                           за обмеженим
                           переліком
                           показників з
                           урахуванням
                           наявної  
                           статистичної
                           інформації;
                           за повним
                           переліком
                           показників
 
 2. Розроблення інформаційно- Мінстат     III
  го забезпечення секторно-        квартал
  го аналізу за розширеним         1993 р.
  переліком показників
 
 3. Розроблення методичного  Мінекономіки  друге
  забезпечення секторного  Фонд державно- півріччя
  аналізу за розширеним   го майна    1993 р.
  переліком показників   Антимонополь-
               ний комітет
 
 4. Підготовка пропозицій   Мінекономіки  липень
  щодо персонального скла- Фонд державно- 1993 р.
  ду міжвідомчих комісій  го майна
  з питань проведення сек- Антимонополь-
  торного аналізу економіки ний комітет
               Галузеві міні-
               стерства і ві-
               домства
 
 5. Розроблення і затверджен- Мінекономіки  серпень
  ня Положення про порядок Фонд державно- 1993 р.
  проведення секторного   го майна
  аналізу економіки     Антимонополь-
               ний комітет
 
 6. Розроблення тематики нау- Мінекономіки  друге
  кових досліджень з питань Фонд державно- півріччя
  проведення секторного   го майна    1993 р.
  аналізу економіки та ви- Антимонополь-
  користання його результа- ний комітет
  тів для реформування еко-
  номіки та підвищення її
  ефективності
 
 7. Організація навчання кад- Мінекономіки  друге
  рів з питань проведення  Фонд державно- півріччя
  секторного аналізу та ви- го майна    1993 р.
  користання його результа- Антимонополь-
  тів            ний комітет
 
 8. Автоматизація секторного
  аналізу:
   розроблення першого   Мінекономіки  перше
   варіанта програмного   Мінстат    півріччя
   забезпечення               1994 р.
   технічне забезпечення  Мінекономіки  друге
   та оснащення       Мінстат    півріччя
                       1994 р.
   доопрацювання та кори-  Мінекономіки  постійно
   гування програмного   Мінстат
   забезпечення
 
 9. Організація проведення  Мінекономіки
  секторного аналізу за об- Мінстат
  меженим переліком показ- Фонд державного
  ників, враховуючи наявну майна
  статистичну звітність   Антимонополь-
               ний комітет
               Галузеві міністер-
               ства і відомства
               Обласні, Київська
               та Севастопольська
               міські держадмі-
               ністрації
               Міжвідомчі комісії
   а) галузі та ринку мон-    -"-   вересень-
    тажних і спеціальних         жовтень
    будівельних робіт          1993 р.
   б) галузі та ринку това-    -"-   вересень-
    рів народного спожи-         жовтень
    вання (номенклатура         1993 р.
    легкої промисловос-
    ті):
     в цілому по Україні;
     у Львівсьій і Мико-
     лаївській областях
   в) по всіх секторах та     -"-   листопад-
    регіонах               грудень
                       1993 р.
 
 10. Організація проведення  Мінекономіки  постій- на основі
   секторного аналізу за  Мінстат    но, по- додатко-
   розширеним переліком   Фонд державно- чинаю-  вої статис-
   показників у всіх сек-  го майна    чи з   тичної ін-
   торах та регіонах    Антимонополь- 1994 р. формації
               ний комітет
               Галузеві міні-
               стерства і ві-
               домства
               Обласні, Київська
               та Севастопольська
               міські держадмі-
               ністрації
               Міжвідомчі комісії
 
 11. Узагальнення результатів Мінекономіки  постійно,
   секторного аналізу галу- Мінстат    за мате-
   зей та ринків, підготов- Фонд державно- ріалами
   ка та реалізація пропози-го майна    чергового
   цій щодо реформування  Антимонополь- звітного
   власності, демонополіза- ний комітет  періоду
   ції виробництва, корпора-Галузеві міні-
   тизації підприємств та  стерства і ві-
   реструктуризації управ- домства
   ління економікою галузей Обласні, Київська
   та регіонів       та Севастопольська
               міські держадміні-
               страції
               Міжвідомчі комісії
 
   Перший заступник Міністра 
   Кабінету Міністрів України            В. НЕСМІХ
 
                     Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 4 серпня 1993 р. N 602
              СКЛАД КОМІСІЇ
       з питань проведення секторного аналізу
            економіки енергетики
   Голова комісії:
   Семенюк Вілен Миронович  - заступник Міністра енергетики
   Члени комісії:
   Пархоменко         - начальник відділу економіки
   Віктор Петрович       енергетики і енергозбереження
                 Мінекономіки
   Отченаш          - начальник відділу методології
   Анатолій Антонович      розробки програм роздержавлення
                 та методики оцінки майна Фонду
                 державного майна
   Лісовий          - начальник відділу по акціонуван-
   Віктор Петрович       ню підприємств, обліку акцій
                 державного пакету, роботи з ко-
                 мерційними структурами Фонду
                 державного майна
   Ярош            - заступник начальника секторно-
   Віктор Петрович       аналітичного відділу Антимоно-
                 польного комітету
   Торопова          - начальник відділу управління
   Ольга Іванівна        статистики промисловості Мін-
                 стату
   Кукла           - головний економіст Мінфіну
   Василь Вікторович
   Аніщенко          - начальник Управління форм влас-
   Олександр Олександрович   ності та організаційних струк-
                 тур Міненерго (секретар комісії)
 
              СКЛАД КОМІСІЇ
       з питань проведення секторного аналізу
         економіки паливної промисловості
   Голова комісії:
   Спектор          - заступник голови Держвуглепрому
   Григорій Володимирович
   Сухін           - перший заступник голови Держ-
   Євген Ілліч         комнафтогазу (співголова ко-
                 місії)
   Члени комісії:
   Балінський         - заступник начальника відділу
   Володимир Якович       економіки вугільної, нафтової
                 та газової промисловості Мін-
                 економіки
   Чорноіванов        - консультант відділу методології
   Володимир Вікторович     розробки програм роздержавлення
                 та методики оцінки майна Фонду
                 державного майна
   Козлов           - керівник служби Голови Антимо-
   Вячеслав Олександрович    нопольного комітету
   Торопова          - начальник відділу управління
   Ольга Іванівна        статистики промисловості Мін-
                 стату
   Колбушкін         - начальник відділу фінансів па-
   Юрій Петрович        ливно-енергетичного комплексу
                 Мінфіну
   Огуй            - начальник Управління Держвугле-
   Володимир Миколайович    прому (секретар комісії)
   Єна            - начальник Управління Держком-
   Володимир Миколайович    нафтогазу (секретар комісії)
 
              СКЛАД КОМІСІЇ
       з питань проведення секторного аналізу
       економіки чорної та кольорової металургії
   Голова комісії:
   Кузенков          - заступник Міністра промисловості
   Юрій Дмитрович
   Члени комісії:
   Савчук           - головний спеціаліст відділу еко-
   Зоя Миколаївна        номіки чорної та кольорової ме-
                 талургії Мінекономіки
   Прокуратов         - провідний спеціаліст відділу
   Віктор Миколайович      розробки нормативних актів і
                 міждержавних угод з питань влас-
                 ності Фонду державного майна
   П'ятковський        - начальник відділу з питань не-
   Володимир Дмитрович     добросовісної конкуренції Анти-
                 монопольного комітету
   Овдієнко          - провідний економіст управління
   Людмила Миколаївна      статистики промисловості Мін-
                 стату
   Антоненко         - заступник начальника відділу
   Людмила Олександрівна    фінансів промисловості Мінфіну
   Міневич          - начальник відділу Мінпрому
   Валерій Борисович      (секретар комісії)
 
              СКЛАД КОМІСІЇ
       з питань проведення секторного аналізу
     економіки хімічної та нафтохімічної промисловості
   Голова комісії:
   Голубов          - заступник Міністра промисловості
   Олексій Григорович
   Члени комісії:
   Самойлов          - заступник начальника відділу
   Геннадій Володимирович    економіки хімічного та нафтохі-
                 мічного комплексу Мінекономіки
   Чорноіванов        - консультант відділу методології
   Володимир Вікторович     розробки програм роздержавлення
                 та методики оцінки майна Фонду
                 державного майна
   Кучеренко         - провідний спеціаліст відділу
   Олена Вячеславівна      методології розробки програм
                 роздержавлення та методики оцін-
                 ки майна Фонду державного майна
   Прядко           - головний спеціаліст відділу
   Галина Іванівна       розвитку конкуренції Антимоно-
                 польного комітету
   Підлісна          - провідний економіст управління
   Віра Василівна        статистики промисловості Мін-
                 стату
   Третяков          -начальник Управління Мінпрому
   Аркадій Олександрович    (секретар комісії)
 
              СКЛАД КОМІСІЇ
       з питань проведення секторного аналізу
         економіки сільськогосподарського
        машинобудування та переробних галузей
   Голова комісії:
   Ткаченко          - заступник Міністра машинобуду-
   Микола Миколайович      вання, військово-промислового
                 комплексу і конверсії
   Члени комісії:
   Кочелаба          - заступник начальника відділу
   Микола Іванович       економіки сільськогосподарського
                 машинобудування та переробних
                 галузей Мінекономіки
   Отченаш          - начальник відділу методології
   Анатолій Антонович      розробки програм роздержавлення
                 та методики оцінки майна Фонду
                 державного майна
   Чорноіванов        - консультант відділу методології
   Володимир Вікторович     розробки програм роздержавлення
                 та методики оцінки майна Фонду
                 державного майна
   Сидоренко         - головний спеціаліст відділу
   Борис Миколайович      розвитку конкуренції Антимоно-
                 польного комітету
   Іваницька         - заступник начальника Управління
   Ніла Панасівна        статистики промисловості Мін-
                 стату
   Ляшов           - начальник Управління Мінмашпрому
   Вадим Трохимович       (секретар комісії)
 
              СКЛАД КОМІСІЇ
     з питань проведення секторного аналізу економіки
        машинобудування та приладобудування
   Голова комісії:
   Павлюков          - заступник Міністра машинобуду-
   Валерій Васильович      вання, військово-промислового
                 комплексу і конверсії
   Члени комісії:
   Врублевський        - начальник відділу економіки га-
   Анатолій Григорович     лузей машинобудування та прила-
                 добудування Мінекономіки
   Кузьмін          - провідний спеціаліст відділу по
   Радіслав Іванович      проведенню оцінки державного
                 майна Фонду державного майна
   Рибальченко        - головний спеціаліст відділу по
   Анатолій Андрійович     проведенню оцінки державного
                 майна Фонду державного майна
   Богданович         - начальник відділу по проведенню
   Едуард Михайлович      оцінки державного майна Фонду
                 державного майна
   Андрусенко         - начальник відділу розвитку кон-
   Олександр Іванович      куренції Антимонопольного комі-
                 тету
   Іваницька         - заступник начальника Управління
   Ніла Панасівна        статистики промисловості Мін-
                 стату
   Василькова         - заступник начальника відділу
   Ада Семенівна        фінансів машинобудування Мінфіну
   Александров        - начальник відділу Мінмашпрому
   Олександр Іванович      (секретар комісії)
 
              СКЛАД КОМІСІЇ
       з питань проведення секторного аналізу
        економіки лісової, деревообробної та
         целюлозно-паперової промисловості
   Голова комісії:
   Миколайчук         - заступник Міністра лісового гос-
   Роман Іванович        подарства
   Мурашко          - заступник Міністра промисловості
   Андрій Петрович       (співголова комісії)
   Члени комісії:
   Матвіїшин         - начальник підвідділу відділу
   Орест Ярославович      економіки лісопромислового та
                 лісогосподарського комплексів
                 Мінекономіки
   Солодка          - провідний спеціаліст відділу
   Лілія Миколаївна       розробки нормативних актів і
                 міждержавних угод з питань влас-
                 ності Фонду державного майна
   Ільюченко         - заступник начальника секторно-
   Віра Миколаївна       аналітичного відділу Антимоно-
                 польного комітету
   Вороніна          - головний економіст управління
   Раїса Іванівна        статистики промисловості Мін-
                 стату
   Бевський          - начальник економічного управлін-
   Петро Ярославович      ня Мінлісгоспу (секретар комі-
                 сії)
   Іконнікова         - головний спеціаліст Мінпрому
   Тамара Володимирівна
 
              СКЛАД КОМІСІЇ
       з питань проведення секторного аналізу
        економіки промисловості будівельних
       матеріалів та економіки будівельного комплексу
   Голова комісії:
   Беркута          - заступник Міністра у справах
   Анатолій Всеволодович    будівництва і архітектури
   Члени комісії:
   Крамковський        - заступник начальника відділу
   Адам Казимирович       економіки будівельного комплек-
                 су та промисловості будівельних
                 матеріалів Мінекономіки
   Васильєв          - начальник Управління стратегії
   Вадим Валерійович      та методології реформування
                 власності Фонду державного майна
   Кліш            - заступник начальника відділу з
   Вячеслав Григорович     питань перетворення державної
                 власності Антимонопольного ко-
                 мітету
   Лаукс           - заступник начальника Управління
   Едгар Альфредович      статистики капітального будів-
                 ництва Мінстату
   Верба           - заступник начальника відділу фі-
   Людмила Іванівна       нансів будівельних організацій
                 будівельної індустрії Мінфіну
   Шевальов          - начальник Головного управління
   Валентин Миколайович     економіки, зміни форм власності
                 та антимонопольних заходів Мін-
                 будархітектури (секретар комі-
                 сії)
              СКЛАД КОМІСІЇ
       з питань проведення секторного аналізу
         економіки легкої промисловості
   Голова комісії:
   Масло           - перший заступник голови Держ-
   Микола Трохимович      комлегтексу
   Члени комісії:
   Онищенко          - заступник начальника відділу
   Володимир Степанович     економіки виробництва товарів
                 народного споживання та послуг
                 населенню Мінекономіки
   Гончар           - головний спеціаліст відділу по
   Світлана Миколаївна     розмежуванню власності, роботи
                 з регіональними фондами Фонду
                 державного майна
   Висоцька          - головний спеціаліст секторно-
   Валентина Іванівна      аналітичного відділу Антимоно-
                 польного комітету
   Розумна          - головний спеціаліст Управління
   Ганна Іванівна        статистики промисловості Мін-
                 стату
   Побірський         - начальник відділу фінансів
   Анатолій Леонідович     промисловості Мінфіну
   Кухарський         - заступник начальника Управління
   Анатолій Іванович      ринкових відносин Держкомлег-
                 тексу (секретар комісії)
              СКЛАД КОМІСІЇ
       з питань проведення секторного аналізу
         економіки харчової промисловості
   Голова комісії:
   Жихарєв          - заступник голови Держхарчопрому
   Юрій Валентинович
   Члени комісії:
   Гончаров          - начальник відділу по розмежуван-
   Сергій Миколайович      ню державної власності, роботи з
                 регіональними фондами Фонду
                 державного майна
   Отченаш          - начальник відділу методології
   Анатолій Антонович      розробки програм роздержавлення
                 та методики оцінки майна Фонду
                 державного майна
   Погрібний         - заступник начальника відділу з
   Анатолій Олександрович    питань зловживання монопольним
                 становищем Антимонопольного ко-
                 мітету
   Мартинюк          - провідний економіст Управління
   Катерина Миколаївна     статистики промисловості Мін-
                 стату
   Олізаренко         - начальник відділу фінансів пере-
   Раїса Іванівна        робних галузей АПК Мінфіну
   Герасименко        - заступник начальника Управління
   Анатолій Дмитрович      економіки і розвитку ринкових
                 відносин Держхарчопрому
                 (секретар комісії)
   Сергієнко         - начальник підвідділу відділу
   Валентина Яківна       економіки виробництва продо-
                 вольчих товарів Мінекономіки
              СКЛАД КОМІСІЇ
       з питань проведення секторного аналізу
        економіки сільського господарства
   Голова комісії:
   Гревцов          - заступник Міністра сільського
   Вячеслав Дмитрович      господарства і продовольства
   Члени комісії:
   Дудинець          - заступник начальника Зведеного
   Філарет Никифорович     відділу реформи АПК та розвитку
                 невиробничоі сфери Мінекономіки
   Філозоп          - заступник начальника управління
   Євген Тимофійович      по реформуванню власності Фонду
                 державного майна
   Погрібний         - заступник начальника відділу з
   Анатолій Олександрович    питань зловживання монопольним
                 становищем Антимонопольного ко-
                 мітету
   Белокур          - заступник начальника Управління
   Ольга Аркадіївна       статистики Мінстату
   Сердюк           - заступник начальника Управління
   Олександр Іванович      фінансів сільського господарства
                 Мінфіну   
   Крисюк           - заступник начальника Управління,
   Ніна Миколаївна       начальник сектора методології
                 промисловості Мінсільгосппроду
                 (секретар комісії)
              СКЛАД КОМІСІЇ
       з питань проведення секторного аналізу
         економіки транспорту та зв'язку
   Голова комісії:
   Третяков          - заступник Міністра зв'язку
   Олександр Миколайович
   Члени комісії:
   Шишко           - заступник начальника відділу
   Дмитро Григорович      економіки транспорту, зв'язку,
                 телекомунікації та інформатики
                 Мінекономіки
   Лісовий          - начальник відділу по акціону-
   Віктор Петрович       ванню підприємств, обліку акцій
                 державного пакету, роботи з ко-
                 мерційними структурами Фонду
                 державного майна
   Прокуратов         - провідний спеціаліст відділу
   Віктор Миколайович      розробки нормативних актів і
                 міждержавних угод з питань влас-
                 ності Фонду державного майна
   Сорокін          - головний спеціаліст відділу з
   Микола Валентинович     питань перетворення державної
                 власності Антимонопольного комі-
                 тету
   Голуб           - заступник начальника Управління
   Ольга Василівна       статистики науково-технічного
                 прогресу, транспорту та зв'язку
                 Мінстату
   Мотренко          - начальник відділу фінансів тран-
   Олександр Миколайович    спорту, зв'язку і шляхового гос-
                 подарства Мінфіну
   Артюшенко         - заступник начальника Управління
   Людмила Василівна      Мінзв'язку (секретар комісії)
              СКЛАД КОМІСІЇ
       з питань проведення секторного аналізу
      економіки торгівлі та громадського харчування
   Голова комісії:
   Пазуха           - начальник відділу економіки тор-
   Микола Дмитрович       гівлі та кон'юнктури споживчого
                 ринку Мінекономіки
   Члени комісії:
   Тараба           - начальник відділу методичного
   Валентина Павлівна      та нормативного забезпечення
                 фінансових питань приватизації
                 Фонду державного майна
   Жура            - економіст 2 категорії відділу
   Надія Анатоліївна      методичного забезпечення фінан-
                 сових питань приватизації Фонду
                 державного майна
   П'ятковський        - начальник відділу з питань не-
   Володимир Дмитрович     добросовісної конкуренції Анти-
                 монопольного комітету
   Івченко          - головний економіст управління
   Лариса Василівна       статистики торгівлі та послуг
                 Мінстату
   Хіврич           - начальник відділу фінансів тор-
   Віра Дмитрівна        гівлі та постачання Мінфіну
 
   Перший заступник Міністра 
   Кабінету Міністрів України           В. НЕСМІХ
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка