Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про порядок нарахування, сплати, витрат та обліку коштів Фонду соціального страхування України


        ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 33 від 02.10.91
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   постановою правління  Фонду
                   соціального   страхування
                   України від 2 жовтня 1991 р.
                   N 33
    ( Інструкція втратила чинність на підставі Постанови
                      Фонду соцстраху
     N 44 ( z0032-95 ) від 28.12.94 )
              Інструкція
         про порядок нарахування, сплати,
      витрат та обліку коштів Фонду соціального
            страхування України
 
   Відповідно до  постанови  Ради Міністрів України і Ради
Федерації  незалежних профспілок України від 11 лютого 1991 року
N 25 ( 25-91-п ) "Про управління соціальним страхуванням в
Українській РСР" до Фонду соціального  страхування  України*
спрямовується встановлювана Кабінетом міністрів України частина
коштів від внесків на державне соціальне страхування підприємств,
установ, організацій і кооперативів** (крім колгоспів, у тому
числі риболовецьких), розташованих на  території  республіки,
незалежно від їх відомчого підпорядкування, форм власності та
господарювання, а також громадян, які працюють в умовах оренди,
найму чи займаються індивідуальною трудовою діяльністю. Указаний
Фонд є самостійною фінансовою банківською системою і перебуває у
віданні  профспілок  України.  Кошти  Фонду  не  підлягають
оподаткуванню, грошовим, митним зборам і не входять до складу
республіканського бюджету України.
   На кошти Фонду поширюється єдиний порядок їх нарахування,
сплати, витрат та звітності, передбачений даною Інструкцією,
незалежно від органу, в якому зареєстрований страхувальник, а
також  постановою Ради Міністрів України від 12 квітня 1991 року
N 91 ( 91-91-п ) "Про затвердження Умов та порядку державного
соціального страхування осіб, які займаються індивідуальною й
іншою трудовою діяльністю та іншими видами підприємництва, в тому
числі на умовах індивідуальної (групової) оренди, або в особистому
селянському господарстві, в Українській РСР".
____________
   * Надалі - "Фонд".
   ** Надалі - "організації".
    I. ПЛАТЕЖІ ДО ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
         ТА РЕЄСТРАЦІЯ СТРАХУВАЛЬНИКІВ
   1. Всі організації республіки, у яких працюючі підлягають
державному соціальному страхуванню, а також особи, які наймають
окремих громадян за трудовими договорами, відповідно до діючого
законодавства зобов'язані сплачувати страхові внески, а також
вносити до Фонду:
   - суми, одержувані ними в установленому порядку від трудящих
за  видані  профспілковими  організаціями   путівки   на
санаторно-курортне лікування, відпочинок та туризм;
   - суми  витрат  на  виплату  допомоги  по  тимчасовій
непрацездатності, спричиненої трудовими каліцтвами і професійними
захворюваннями в результаті порушень адміністрацією діючих правил
захисту  праці  і  техніки безпеки; у зв'язку з підвищеною
захворюваністю з вини адміністрації, а також травмами, скоєними з
провини інших організацій чи окремих осіб;
   - суми нарахованої пені у випадках несплати страхових внесків
у встановлений строк і штрафів, накладених технічними і правовими
інспекторами праці профспілкових органів на  посадових  осіб
організацій. Вказані штрафи стягуються із заробітної плати цих
посадових осіб адміністрацією організацій і зараховуються на
поточний субрахунок "Розрахунки по соціальному страхуванню".
   2. Всі організації і особи, вказані в пункті 1, зобов'язані
реєструватися  як  страхувальники  в  обласних  (міських),
республіканських комітетах (радах) профспілок, які мають бюджети,
у відділеннях Фонду соціального страхування України, в Кримській
АРСР, областях та м. Києві*, в безпосередньому обслуговуванні яких
по соціальному страхуванню вони перебувають.
   Організації, які не входять в профоб'єднання, а також особи,
які займаються індивідуальною й іншою трудовою діяльністю та
іншими  видами  підприємництва,  в  тому  числі  на  умовах
індивідуальної (групової) оренди, або в особистому селянському
господарстві, реєструються як страхувальники у  регіональному
відділенні Фонду.
   Структурні підрозділи, які знаходяться в складі організацій і
мають самостійний баланс і рахунки в установах банку, реєструються
як страхувальники у відповідних профспілкових органах, органах
фонду за місцем їх розташування.
_____________
  * Надалі - "відділення Фонду".
   3. Громадяни,  які  уклали трудові договори з домашніми
працівниками, релігійні організації реєструються як страхувальники
в міських, обласних комітетах профспілки працівників місцевої
промисловості і комунально-побутових підприємств.
   4. Заново створені організації зобов'язані реєструватися як
страхувальники в десятиденний строк від дня їх організації.
   5. Страхувальник зобов'язаний подати за місцем реєстрації
необхідні для цього дані.
   Кожному страхувальнику  після  реєстрації  присвоюється
реєстраційний номер і надсилається письмове повідомлення про
розмір і строки сплати страхових внесків.
   6. При передачі страхувальника в обслуговування із однієї
галузевої профспілки до іншої профспілковий орган (відділення
Фонду), в обслуговування якого він передається, надсилає йому
письмове повідомлення про реєстраційний номер, розмір і строк
сплати внесків.
        II. НАРАХУВАННЯ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ
   7. Страхові внески на соціальне страхування сплачуються за
тарифами, установленими законодавством України.
   Їх частина, що спрямовується до Фонду соціального страхування
України, у процентному виразі встановлюється Кабінетом міністрів
України за поданням Фонду соціального страхування України і
Пенсійного фонду України.
   8. Нарахування страхових внесків провадиться, виходячи з
установленого тарифу внесків на соціальне страхування і заробітної
плати всіх працюючих, які підлягають соціальному страхуванню, в
тому числі штатних, позаштатних, сезонних, тимчасових працюючих за
сумісництвом чи виконуючих разові, випадкові і короткочасні роботи
при наявності укладених з ними письмових трудових договорів.
   9. Страхові внески нараховуються на всі види  заробітку
(доходу), крім виплат, указаних в п. 10 інструкції. При цьому не
мають значення джерела фінансування вказаних виплат, статті і види
платіжних документів (розрахунково-платіжні відомості, особові
рахунки і т. п.), документи, по яких були проведені розрахунки по
заробітку (доходу).
   10. Внески не нараховуються на слідуючі види виплат працюючих
громадян:
   - компенсація за невикористану відпустку;
   - вихідна допомога при звільненні;
   - різні види грошової допомоги, що видається як матеріальна
допомога;
   - компенсаційні виплати (добові на відрядження і виплати
замість добових, виплати відшкодованих збитків, завданих трудящим
каліцтвом або іншим пошкодженням здоров'я, пов'язаним з  їх
роботою);
   - вартість безкоштовно наданих деяким категоріям працівників
квартир, комунальних послуг, палива, проїзних квитків або вартість
їх відшкодування;
   - вартість виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту, мила, обезжирюючих засобів, молока і
лікувально-профілактичного харчування;
   - вартість раціону безкоштовного колективного харчування,
наданого у випадках, передбачених законодавством;
   - дотації на обіди, вартість путівок на санаторне-курортне
лікування та в будинки відпочинку за рахунок Фонду соціального
розвитку (фонду споживання);
   - відшкодування витрат на проїзд, провіз майна та наймання
приміщення при переводі чи переїзді на роботу до іншої місцевості;
   - доплати і надбавки до заробітної плати замість добових у
випадках, коли постійна робота здійснюється в дорозі чи має
роз'їзний характер або в зв'язку з службовими поїздками в межах
обслуговуючої дільниці;
   - заробітна плата за дні роботи без винагородження за працю
(суботники, недільники і т. п.), перерахована до відповідних
бюджетів чи благодійних фондів;
   - заохочувальні виплати (включаючи премії) в зв'язку  з
ювілейними датами, днями народження, за довгорічну і сумлінну
працю, активну громадську роботу та в інших аналогічних випадках,
проведені за рахунок фонду заробітної плати (єдиного фонду оплати
праці);
   - грошові нагороди, які присуджуються за призові місця по
підсумках змагань, оглядів, конкурсів і т. п.;
   - стипендії, виплачувані підприємствами  і  організаціями
студентам (аспірантам), направленим на навчання з відривом від
виробництва;
   - допомога,  яка  виплачується  за рахунок підприємства,
установи та організації молодим спеціалістам за час відпустки
після закінчення вищого чи середнього спеціального навчального
закладу;
   - допомога по соціальному страхуванню і пенсії;
   - винагороди, які виплачуються громадянам підприємствами,
установами, організаціями та кооперативами за виконання робіт
договорами цивільно-правового характеру.
     III. СТРОКИ І ПОРЯДОК СПЛАТИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ
   11. Нараховані страхові внески, за відрахуванням витрат,
понесених організацією по соціальному страхуванню, страхувальники
сплачують шляхом безготівкових розрахунків  -  перерахуванням
відповідних сум із своїх поточних рахунків в кредитних установах
на рахунок N 691 Фонду в місцевому відділенні банку. Платіжне
доручення  про  перерахування  внесків  на  рахунок  N  691
страхувальники подають до установи банку одночасно з одержанням
грошей на заробітну плату за відповідний період.
   Перерахування внесків на інші рахунки не допускаються.
   Страхувальники, які сплачують внески два рази в місяць при
одержанні сум на заробітну плату за другу половину місяця, подають
в установу банку платіжне доручення про перерахування внесків по
уточненому розрахунку за весь минулий місяць.
   12. Бюджетні та громадські організації сплачують внески та
інші платежі до Фонду один раз на місяць - в строк, установлений
для виплати заробітної плати за другу половину місяця. При
одержанні заробітної плати і відсутності платіжного доручення про
перерахування внесків на соціальне страхування у зв'язку  з
відсутністю даних платежів у платіжному дорученні на перерахування
інших податків робиться помітка "Заборгованості по внесках в Фонд
соціального  страхування  України немає". В разі відсутності
платіжних доручень на перерахування податків із заробітної плати
така помітка робиться на зворотній стороні чека на одержання
грошей.
   Організації, які перейшли на  виплату  заробітної  плати
трудящим через банківські установи, сплачують внески та інші
платежі в Фонд в дні перерахування заробітної плати в ці установи.
   13. Релігійні організації, особи, які  наймають  окремих
громадян за договорами, сплачують внески кожного місяця, не
пізніше 5 числа місяця, слідуючого за місяцем виплати заробітної
плати.
   Сплата внесків указаними особами провадиться безготівковим
порядком або готівкою на рахунок Фонду за місцем реєстрації
страхувальника.
   Організації з місячним фондом заробітної плати до 10 тис.
крб. сплачують внески один раз в квартал - в строк, установлений
для виплати заробітної плати за другу половину місяця.
   14. Виконавчі дирекції відділень Фонду чи республіканські,
обласні (міські) комітети (ради) профспілок можуть за погодженням
між  страхувальниками встановлювати їм спільні розрахунки по
внесках до Фонду.
   15. Організації,  внески  на  заробіток працівників яких
сплачують вищестоящі органи управління,  подають  банківській
установі довідку за підписами керівника та головного бухгалтера
про те, що на основі домовленості з відповідним страховим органом,
внески в Фонд сплачуються в централізованому порядку.
   16. Платіжні  доручення  про  перерахування внесків, які
подаються в банківську установу,  страхувальники  зобов'язані
виписувати повністю в належній сумі незалежно від наявності коштів
на поточному рахунку страхування. Платіжні доручення по внесках
виконуються  установою  банку  в  календарній  послідовності
надходження розрахункових документів (настання строків платежів).
   Платіжне доручення про перерахування внесків, не виконане
частково або повністю, залишається в установі банку і виконується
ним при подальшому надходженні коштів на поточний чи розрахунковий
рахунок страхувальника.
   Платіжні доручення на сплату внесків та інших платежів в Фонд
виписуються в цілих карбованцях.
   17. При ліквідації підприємства,  установи,  організації,
кооперативу страхувальник зобов'язаний провести повний розрахунок
по страхових внесках по день ліквідації і звернутися за місцем
реєстрації про зняття з обліку як страхувальника. Відповідальність
за своєчасне і правильне надходження платежів в Фонд при цьому
несуть ліквідаційні комісії, утворені у встановленому порядку, по
відношенню до яких застосовуються заходи стягнень, викладені в
пунктах 17, 18 і 25 даної Інструкції.
   У випадках, коли строк внесення платежів, які  належить
здійснити ліквідованій організації, ще не наступив, ліквідаційна
комісія зобов'язана включити цю суму в баланс для передачі
правонаступнику ліквідованої організації і оформити це включення
особливим актом. В акті вказується правонаступник ліквідованої
організації, суми належних платежів і дата їх внесення, яка не
може бути пізніше дати, встановленої організації для їх сплати до
її ліквідації.
   Копії актів,  підписаних  ліквідаційною  комісією   і
правонаступником,  представляються  за  місцем  реєстрації
ліквідованої організації і правонаступника.
   Якщо належна  з  ліквідованої  організації сума платежів
перевищує суму, вказану в акті, правонаступник зобов'язаний внести
належну суму повністю і одночасно внести відповідні зміни в
одержаний від ліквідаційної комісії баланс.
    IV. СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО СТРАХОВИХ ВНЕСКАХ ТА
             НАРАХУВАННЯ ПЕНІ
   18. Не внесені страхувальником у встановлений строк платежі у
Фонд вважаються недоїмкою і стягуються в безспірному порядку,
установленому для стягнень не внесених в строк податків, з
нарахуванням пені. Пеня нараховується з сум недоїмки за кожний
прострочений день в розмірі встановленому чинним законодавством.
   19. Пеня нараховується, починаючи із слідуючого дня після
строку сплати внесків і по день сплати включно. Наприклад, якщо
внески необхідно сплатити 5 липня, а були сплачені 15 липня, то
пеню необхідно нарахувати за 10 днів (з 6 по 15 липня включно).
   Пеня нараховується на повні карбованці сум простроченого
платежу.
   Пеня на пеню не нараховується.
   20. Днем сплати вважається:
   - при перерахуванні сум платежу з рахунку страхувальника в
кредитній установі - день списання кредитною установою платежу з
рахунку страхувальника незалежно від часу зарахування сум на
відповідний рахунок;
   - при сплаті готівкою - день внесення грошей у відповідне
відділення банку;
   - при переказі грошей поштою або через кредитну установу -
день внесення грошей на пошту або в кредитну установу.
   У випадку, коли строк сплати співпадає з вихідним (святковим)
днем, пеня нараховується, починаючи з другого після вихідного
(святкового) робочого дня.
   21. Страхувальники самі зобов'язані нараховувати пеню на всю
суму недоїмки і за весь період прострочки і відображати її в
розрахунковій відомості по внесках в Фонд. Якщо пеня не була
перерахована страхувальником, то її нараховують при перевірці
розрахункових відомостей працівники відповідних  профспілкових
органів, відділень Фонду чи податкової інспекції, про що письмово
повідомляють страхувальника.
   22. За несвоєчасне зарахування платежів з вини кредитних
установ в доход Фонду кредитна установа сплачує пеню за кожний
день прострочки в розмірі, передбаченому чинним законодавством. Із
страхувальників за ці дні пеня не стягується.
   23. Право безспірного стягнення недоїмки по внесках до Фонду
соціального страхування України надається обласним, Київським
міським, республіканським комітетам (радам) профспілок, а також
виконавчим дирекціям Фонду соціального страхування України, його
відділень.
   При застосуванні заходів безспірного стягнення вони керуються
чинними нормативними актами про стягнення не внесених в строк
податків і інших платежів, до державного бюджету.
   24. Безспірне стягнення провадиться шляхом списання недоїмки
і пені з поточного рахунку страхувальника і зарахування цих сум в
доход Фонду. Таке списання виконується установою банку  при
одержанні інкасового доручення відповідного профспілкового органу,
виконавчих дирекцій Фонду, його відділень в порядку черговості,
встановленому законом.
   25. Недоїмка по внесках, не сплачена в установлений строк
особам, які наймають окремих громадян по договорах, стягується за
рішенням суду.
   26. При стягненні недоїмки по внесках строки давності не
застосовуються.
   27. Правління Фонду, його відділення, галузеві профоргани в
порядку винятку можуть на прохання  страхувальника  надавати
відстрочку чи розстрочку для сплати недоїмки. В рішенні про
відстрочку повинно бути вказано, на який строк вона надається.
   У випадку несплати недоїмки у вказаний строк відстрочки чи
розстрочки відновлюється нарахуванням пені на прострочену суму за
весь період від дня утворення недоїмки.
      V. ПОТОЧНІ РАХУНКИ І ПОРЯДОК ВИТРАТ КОШТІВ
       ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
   28. Кошти  Фонду  зберігаються  на  поточних рахунках в
банківських установах Національного банку України, Укрсоцбанку,
Агропромбанку, Промбудбанку.
   Для зберігання та обліку коштів установлені слідуючі поточні
рахунки в установах банків:
   а) поточні  субрахунки і транзитні поточні рахунки, які
відкриваються в установах банків для кожної галузевої профспілки;
   б) поточні рахунки, які відкриваються на ім'я галузевих
комітетів профспілок;
   в) централізовані рахунки Фонду  соціального  страхування
України, його відділень.
   Відкриття та  закриття  поточних  рахунків  для  коштів
соціального  страхування  здійснюється  установами  банків за
погодженням з виконавчими дирекціями Фонду соціального страхування
України, його відділень.
   На поточні  субрахунки  по  соціальному   страхуванню
зараховуються страхові внески та інші платежі по соціальному
страхуванню.
   Всі суми, які надходять на поточні субрахунки, установами
банків перераховуються в установлені строки на транзитні поточні
рахунки по соціальному страхуванню.
   Суми, які надходять на  транзитні  поточні  рахунки  по
соціальному  страхуванню, установами банків перераховуються в
установлені строки  на  централізовані  поточні  рахунки  по
соціальному страхуванню органів Фонду.
   29. З  поточних  рахунків  Фонду,  його  відділень,
республіканських комітетів (рад) профспілок, які мають бюджети,
провадиться  фінансування  відповідних  комітетів  профспілок,
відділень  Фонду,  для  чого перераховуються необхідні суми,
передбачені бюджетом Фонду на черговий рік на їхні поточні рахунки
і оплачуються, у відповідності з затвердженим кошторисом, витрати
по соціальному страхуванню.
   Крім того, з поточних рахунків республіканських комітетів
(рад) профспілок, які мають бюджет соціального  страхування,
відділень Фонду перераховується в установлені строки частина
коштів, передбачена бюджетом і нормативними документами,  на
поточний рахунок Фонду соціального страхування України. Суми, не
перераховані в установлені строки, безспірно стягуються з їх
поточних рахунків.
   30. Перерахування коштів з поточних рахунків відділень Фонду
на поточний рахунок виконавчої дирекції фонду провадиться по
платіжних дорученнях в тисячах карбованців без десяткового знаку.
   31. Кошти,  які надійшли на поточний рахунок виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України, використовуються
на цілі, передбачені Положенням про цей Фонд.
   Суми тимчасово вільних лишків коштів Фонду, його відділень,
що  знаходяться  як  депозити  на  рахунках  банку,  можуть
використовуватися відповідно Положенню про Фонд на комерційну та
господарську діяльність.
   Кошти Фонду  з рахунків виконавчих дирекцій Фонду, його
відділень можуть використовуватися на оплату будівництва житла для
своїх працівників, придбання, ремонт, обслуговування та оренду
службового автотранспорту.
   32. В організаціях за рахунок коштів Фонду  провадяться
витрати на:
   - виплати допомоги по  тимчасовій  непрацездатності,  по
вагітності і пологах, при народженні дитини, на поховання;
   - організацію санаторно-курортного лікування та відпочинку
трудящих, їхніх дітей, ветеранів та інвалідів.
   Кошти Фонду  можуть  витрачатися страхувальниками лише у
відповідності з їх цільовим призначенням у встановленому порядку.
   33. Витрати за рахунок внесків оплачуються страхувальником з
його каси або через його поточний рахунок в установі банку.
   34. Для бухгалтерії страхувальника підставою для виплати
допомоги трудящим за рахунок коштів Фонду є діючі законодавчі та
нормативні документи по даних питаннях.
   35. Виплата  допомоги за поточний місяць здійснюється в
строки, установлені для виплати заробітної плати за другу половину
місяця.
   36. Страхувальники не мають права припиняти виплату допомоги
навіть у тих випадках, коли суми нарахованих внесків та інших
платежів у Фонд не покривають фактичних витрат по  виплаті
допомоги.
   37. У випадках, коли витрати, оплачені страхувальником за
звітний квартал, перевищують нараховану за цей квартал суму
внесків та інших платежів, різниця між сумою витрат і сумою
внесків зараховується за рахунок оплати слідуючого кварталу.
   В той же час, коли витрати перевищують суму внесків і не
можуть бути покриті внесками в Фонд слідуючого кварталу, то сума
перевищення із врахуванням очікуваного результату розрахунків за
слідуючий квартал компенсується страхувальнику галузевим комітетом
(радою) профспілки чи відділенням Фонду в десятиденний строк після
одержання від нього розрахункової відомості за минулий квартал.
   Компенсація страхувальнику суми перевищення витрат над сумою
внесків  у випадках, коли належні до нарахування внески не
покривають витрати, може провадитися і до одержання розрахункової
відомості на основі довідки-розрахунку, підписаної керівником і
головним бухгалтером організації.
   Компенсація провадиться по платіжному дорученню відповідного
профспілкового органу або відділення Фонду шляхом перерахування
коштів з їх поточних рахунків на поточний рахунок страхувальника.
   38. Всі  розрахунки  по  внесках  між  організаціями  і
профспілковими органами  провадяться  лише  по  безготівкових
розрахунках.
   39. Профспілкові  комітети  організацій  в  межах  сум,
установлених  вищестоящим  профспілковим  органом,  фінансують
санаторно-курортне лікування трудящих і членів їхніх сімей.
   Оплата цих витрат відбувається за платіжними документами,
підписаними головою профспілкового комітету. При цьому необхідно
дотримуватись слідуючого:
   - оплата  за путівки в санаторії, пансіонати і будинки
відпочинку, придбані  безпосередньо  профспілковим  комітетом,
провадиться за рахунками організацій, у яких придбано путівку.
Забороняється перераховувати кошти на оплату путівок без рахунку,
в формі будь-яких авансових платежів;
   - кошти на дієтичне харчування перераховуються на поточний
рахунок їдалень на основі договору, укладеного між профспілковим
комітетом і підприємством громадського  харчування.  Подальші
розрахунки з їдальнями провадяться у відповідності з Інструкцією
про організацію дієтичного харчування;
   - асигнування  на  пайову  участь  на утримання дитячих
оздоровчих таборів, часткове утримання дитячо-юнацьких спортивних
шкіл можуть за рішенням профспілкових комітетів перераховуватися
на їх поточні рахунки по профбюджету або на поточні рахунки
оздоровчих таборів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
   - кошти, передбачені на утримання санаторіїв-профілакторіїв,
перераховуються на їх поточні рахунки.
   Порядок оплати витрат на інші заходи, які здійснюються за
рахунок коштів Фонду, встановлюється правлінням Фонду соціального
страхування України.
   40. Кошти Фонду можуть перераховуватися з поточних рахунків
виконавчих дирекцій Фонду, його відділень, обласних (міських),
республіканських комітетів (рад) профспілок на поточні рахунки
профспілкових органів по профспілковому бюджету лише в межах
дозволених асигнувань на слідуючі цілі:
   - утримання, ремонт, оренда і обладнання дитячих оздоровчих
таборів, фінансування студентських оздоровчо-спортивних таборів і
позашкільне обслуговування;
   - організаційно-адміністративні та господарські витрати по
соціальному страхуванню;
   - утримання технічної, правової інспекцій праці, довірених
лікарів;
   - підготовку кадрів.
   41. Профспілковим  органам забороняється запозичати кошти
Фонду на профспілкові потреби.
       VI. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПО КОШТАХ ФОНДУ
         СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
   42. Державні,  кооперативні,  громадські  підприємства,
об'єднання, установи та організації, інші структурні формування
зобов'язані вести облік розрахунків по коштах страхових внесків та
інших надходжень Фонду з профспілковим органом, органом Фонду, в
якому вони зареєстровані як страхувальники.
   Облік повинен відображати: суми нарахованих внесків та інших
платежів по їх видах; суми виконаних витрат по видах; кількісні
показники - число днів тимчасової непрацездатності, в тому числі
по трудових каліцтвах і професійних захворюваннях, по загальних
захворюваннях, по догляду за хворими, по вагітності і родах,
кількість виплаченої допомоги при народженні дитини, на поховання,
кількість путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок
трудящих і членів їхніх сімей, придбаних профспілковим комітетом
за рахунок коштів Фонду.
   43. Організації,  які  знаходяться  на  господарському
розрахунку, відображають розрахунки по перерахуваннях на соціальне
страхування з профспілковими  органами  на  субрахунку  69-1
"Розрахунки по соціальному страхуванню" рахунку 69 "Розрахунки по
страхуванню".
   По кредиту субрахунку 69-1 відображаються суми:
   - нарахованих страхових внесків з дебетом рахунків, на яких
відображаються  нарахування  заробітної  плати,  премій  і
винагороджень;
   - пені за порушення платіжної дисципліни в кореспонденції з
дебетом рахунків фінансових результатів чи винних осіб;
   - одержані від трудящих за оплату вартості путівок, виданих
за рахунок коштів Фонду в кореспонденції з дебетом рахунку 50
"Каса";
   - одержані від профспілкового органу у випадках перевищення
витрат над сумою відрахувань, в кореспонденції з дебетом рахунку
51 "Розрахунковий рахунок".
   По дебету субрахунку 69-1 ведеться облік сум, перерахованих з
розрахункового рахунку на сплату проведених відрахувань, а також
сум, які відповідно діючим положенням виплачуються за рахунок
коштів Фонду, різних видів допомоги, яка надається працюючим (в
кореспонденції  з кредитом рахунку 70 "Розрахунки по оплаті
праці").
   Суми нарахованої допомоги та інші витрати, проведені за
рахунок відрахувань на соціальне страхування, відносяться  з
кредиту субрахунку 70-1 в дебет субрахунку 69-1.
   44. Установи та організації, які знаходяться на державному
бюджеті, відображують розрахунки по відрахуванню на соціальне
страхування  з  профспілковими органами на субрахунку N 171
"Розрахунки по соціальному страхуванню".
   По кредиту субрахунку 171 записуються суми:
   - нарахованих страхових внесків;
   - які надійшли  від  профспілкового  органу  на  сплату
заборгованості;
   - одержані від трудящих за оплату вартості путівок, виданих
за рахунок коштів Фонду соціального  страхування,  та  інші
надходження.
   По дебету субрахунку 171 записуються суми:
   - виплаченої працюючим допомоги за рахунок коштів Фонду;
   - інших виплат за рахунок коштів Фонду;
   - внесків та інших платежів, перерахованих  вищестоящому
профспілковому органу.
   45. Організації щоквартально складають в трьох примірниках
розрахункові відомості по коштах Фонду із вказаними в них сумами
нарахованих і оплачених страхових внесків та інших надходжень, а
також сумами, витраченими на допомогу, оздоровлення трудящих і
членів сімей та інші заходи, фінансування яких проводиться за
рахунок коштів Фонду.
   Розрахункові відомості  є  одночасно  також   звітами
профспілкових комітетів організацій по виконанню бюджету Фонду.
   Всі примірники  розрахункових  відомостей  підписуються
керівником,  головним  (старшим)  бухгалтером  і  головою
профспілкового комітету організації.
   46. Один примірник розрахункової відомості не пізніше 8 числа
слідуючого  за  звітним  періодом місяця подається по місцю
реєстрації страхувальника.
   Розрахункову відомость  за  кожну групу працівників, які
одержують заробітну плату в сільській (селищній) Раді народних
депутатів, бухгалтерії сільських Рад направляють не пізніше 5
числа слідуючого за звітним періодом місяця в централізовані
бухгалтерії районних відділів: народної освіти, культури, охорони
здоров'я і райвиконкому Ради народних депутатів, які складають
зведені відомості і направляють їх відповідно галузевим комітетам
профспілок або відділенням Фонду не пізніше 10 числа слідуючого за
звітним періодом місяця.
   При відсутності галузевих централізованих бухгалтерій вказані
зведені відомості по кожній галузі складають  централізовані
бухгалтерії райвиконкомів. Ці відомості вони направляють галузевим
комітетам профспілок (відділенням Фонду) не пізніше 10 числа
слідуючого за звітним періодом місяця.
   Другий примірник розрахункової відомості організація передає
своєму профспілковому комітету, а третій залишається в бухгалтерії
страхувальника.
   Профспілковий орган,  відділення  Фонду можуть в порядку
винятку встановлювати для окремих організацій більш пізніші строки
представлення розрахункових відомостей, але не пізніше строку,
встановленого для виплати заробітної плати за другу половину
місяця.
   47. Обласні  (міські),  республіканські  комітети  (ради)
профспілок,  які мають бюджети, Фонд соціального страхування
України, його відділення ведуть облік виконання бюджету Фонду
стосовно плану рахунків бухгалтерського обліку коштів соціального
страхування.
   Відповідальність і  контроль  за веденням бухгалтерського
обліку і складання звітів покладається на головних бухгалтерів
обласних (міських), республіканських комітетів (рад) профспілок,
виконавчих дирекцій Фонду, його відділень у відповідності до
Положення  про  головних  (старших)  бухгалтерів  державних,
кооперативних, громадських установ, організацій,  підприємств,
об'єднань.
   48. Фінансові звіти про виконання бюджету складаються по
формі, затвердженій Мінфіном України і Держкомстатом України.
Звіти представляються:
   - обласними (міськими) комітетами профспілок  відповідним
відділенням  Фонду, а також своїм галузевим республіканським
комітетам профспілок щоквартально в установлені цими органами
строки;
   - відділеннями Фонду, республіканськими комітетами (радами)
профспілок, які мають бюджети, щоквартально в установлені їм
строки виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України.
 
  VII. КОНТРОЛЬ ЗА СПЛАТОЮ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ І ВИТРАТОЮ КОШТІВ
       ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ.
         ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ
   49. Контроль за своєчасним і повним надходженням страхових
внесків та інших платежів, а також правильністю витрат коштів
соціального  страхування  Фонду  здійснюють  страхувальники,
профспілкові комітети, територіальні і галузеві  профспілкові
органи, органи Фонду соціального страхування України, державна
податкова інспекція, ревізійні комісії профспілкових організацій.
   50. Контроль на підприємствах, в установах, організаціях,
кооперативах  відбувається  шляхом  перевірки  бухгалтерських
документів про нарахування заробітної плати та інших виплат, на
які нараховуються страхові  внески,  платіжних  доручень  на
перерахування  сум  страхових  внесків та інших платежів на
відповідний рахунок Фонду, касових документів про уплату часткової
(повної) вартості путівок на лікування та відпочинок, виданих за
рахунок коштів соціального страхування, видаткових документів на
проведені виплати і перерахування, актів про нещасні випадки,
пов'язані з виробництвом, відповідності фінансових звітів по
коштах соціального страхування балансовим рахункам "Розрахунки по
соціальному страхуванню".
   Перевірці підлягають документи за поточний рік і за один
календарний рік, попередній року перевірки.
   За більш ранні періоди перевірка документів ведеться лише при
виявленні порушень установленого порядку, зловживань у витраті
коштів чи приховуванні сум заробітку, на які належало нараховувати
страхові внески.
   51. Адміністрація  підприємств,  установ,  організацій,
кооперативів зобов'язана безперешкодно пред'являти посадовим чи
уповноваженим особам профспілкових органів, Фонду соціального
страхування України та державної податкової інспекції, ревізійним
комісіям профспілкових організацій, ведучим перевірку, потрібні
документи, а також необхідні дані і виділяти для участі в
перевірці свого представника.
   52. Після перевірки складається акт в чотирьох примірниках,
один з яких передається адміністрації, другий - профспілковому
комітету, третій -  відповідному  органу,  де  страхувальник
знаходиться на  обліку,  четвертий  -  органу, який проводив
перевірку.
   В акті вказується: за який період проведена перевірка, які
виявлені порушення в нарахуванні і оплаті страхових внесків,
нарахувань  і  виплати  допомоги;  вказується сума додатково
нарахованих внесків, пені (нарахування пені здійснюється при умові
відсутності дебетового сальдо) і суми витрат, які не можуть бути
прийнятими до заліку в рахунок страхових внесків чи належать до
виплати застрахованим додатково; встановлюється строк, за який
страхувальник зобов'язаний перерахувати на рахунок Фонду суму
виявлених додаткових платежів. Акт підписується особами, які вели
перевірку, представниками адміністрації (керівником,  головним
бухгалтером) підприємства, установи, організації, кооперативу,
профспілкового комітету. Зауваження з боку ревізуємого органу по
суті проведеної перевірки заносяться до акта.
   53. Суми додатково нарахованих по акту платежів у випадку їх
несплати в установлений строк стягуються установами банку з
підприємств, установ, організацій, кооперативів, профспілкових
органів, відділень Фонду безспірним порядком, установленим для
стягнення недоїмки по платежах до Фонду соціального страхування
України на основі інкасового доручення, підготовленого відповідним
профспілковим органом чи органом Фонду.
   54. Витрати, які проведені з порушенням діючого законодавства
і заподіяли Фонду збитків, не приймаються до заліку в рахунок
внесків і відносяться за рахунок організації.
   В разі представлення страхувальником розрахункової відомості
із запізненням проти установленого строку більш ніж на 10 днів
профспілкові органи або відділення Фонду мають право не приймати
до заліку в рахунок страхових внесків середньомісячну суму витрат,
включених в цю розрахункову відомость.
   Не приймаються до заліку в рахунок страхових внесків і
відносяться за рахунок організації витрати, якщо вони включені в
розрахункову відомость не за той квартал, в якому відповідні
документи були передані профкомом адміністрації для оплати.
   55. Посадові особи організацій, профспілкових органів та
органів Фонду, винні в порушенні законодавства про реєстрацію
страхувальників, платежі в Фонд, представленні звітності, витрати
коштів,  несуть  в  залежності  від  обставин дисциплінарну,
матеріальну чи кримінальну відповідальність відповідно до чинного
законодавства.
      VIII. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ СТРАХУВАЛЬНИКІВ
   56. Всі спори між страхувальниками і профспілковими органами
чи органами Фонду в питаннях нарахування страхових внесків і пені,
стягнення недоїмки і неприйняття до заліку витрат в рахунок
страхових внесків вирішуються вищестоящим профспілковим органом чи
органом Фонду у відповідності з даною інструкцією або в судовому
порядку у відповідності з діючим законодавством.
   57. Дії профкомів по нарахуванню та стягненню страхових
внесків і пені, які стосуються окремих страхувальників, можуть
бути оскарженими  в  десятиденний  строк  перед  вищестоящим
профспілковим органом чи органом Фонду.
   Постанови обласних (міських),  республіканських  комітетів
(рад)  профспілок можуть бути оскарженими на протязі місяця
відповідно обласними (міськими) радами профспілок, Радою Федерації
незалежних профспілок України або Виконавчою дирекцією Фонду
соціального страхування України, його відділеннями.
   Рішення по скаргах виносяться профспілковими органами чи
виконавчими дирекціями Фонду, його відділень в 10-денний строк.
   Подання скарги не припиняє виконання стягнення, якщо таке
припинення не приписане вищестоящим профспілковим органом чи
виконавчими дирекціями Фонду, його відділень.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка