Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про обласне, Київське міське управління по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 31 грудня 1993 р. N 1093
                Київ
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
     N 803 ( 803-94-п ) від 01.12.94 )
     Про затвердження Положення про обласне, Київське
     міське управління по охороні державних таємниць
      у пресі та інших засобах масової інформації
 
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
     N 803 ( 803-94-п ) від 01.12.94 )
   Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   Затвердити Положення про обласне, Київське міське управління
по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах масової
інформації, що додається.
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України          Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
      Міністр
   Кабінету Міністрів України            І.ДОЦЕНКО
   Інд.28
 
 
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
     N 803 ( 803-94-п ) від 01.12.94 )
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   постановою Кабінету Міністрів
                   України
                   від 31 грудня 1993 р. N 1093
              ПОЛОЖЕННЯ
       про обласне, Київське міське управління
     по охороні державних таємниць у пресі та інших
          засобах масової інформації
 
   1. Обласне, Київське міське управління по охороні державних
таємниць у пресі та інших засобах масової інформації (надалі -
управління) є місцевим органом Держкомтаємниць і входить до складу
обласної, Київської міської державних адміністрацій за принципом
подвійного підпорядкування.
   Управління створюється Держкомтаємниць за  погодженням  з
обласною, Київською міською державною адміністрацією.
   Управління проводить державну політику щодо охорони державних
таємниць і таємних відомостей від розголошення у пресі та інших
засобах масової інформації, а також у матеріалах, призначених для
вивезення за кордон.
   2. Управління у межах повноважень, визначених цим Положенням,
забезпечує виконання законів України, постанов Верховної Ради
України, указів і розпоряджень Президента України, дикретів,
постанов  і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів
Держкомтаємниць, інших центральних органів державної виконавчої
влади, розпоряджень Представника Президента України в області,
місті Києві, рішень обласної, Київської міської Рад народних
депутатів.
   3. Основними завданнями управління є:
   здійснення на основі чинного законодавства і в порядку,
встановленому цим Положенням, охорони державних таємниць і таємних
відомостей у друкованих та інших засобах масової інформації
(газети, журнали, книжкова продукція, теле- і радіопрограми,
кінодокументалістика, виставки тощо), а також текстових, аудіо- та
аудіовізуальних матеріалах, призначених для вивезення за межі
України,  розголошення яких може заподіяти шкоду військовим,
оборонним, науково-технічним, економічним інтересам України;
   координація діяльності  й надання консультатино-методичної
допомоги місцевим органам державної виконавчої влади, органам
місцевого  і  регіонального  самоврядування,  організаціям,
підприємствам,  видавництвам,  засобам  масової  інформації,
експертним  комісіям  щодо запобігання розголошенню державних
таємниць і таємних відомостей у матеріалах, що готуються до
опублікування, проголошення і вивезення за кордон.
   Управління не здійснює контроль за ідеологічним  змістом
матеріалів, що публікуються або проголошуються. Воно проводить
свою діяльність виключно на основі нормативних актів з питань
охорони державних таємниць і таємних відомостей у пресі та іншіх
засобах масової інформації.
 
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
     N 803 ( 803-94-п ) від 01.12.94 )
   4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
   1) організує виконання законодавства  з  питань  охорони
державних таємниць і таємних відомостей, здійснює заходи щодо
охорони від розголошення в пресі та інших засобах  масової
інформації державних таємниць і таємних відомостей військового,
оборонного, науково-технічного, економічного характеру;
   2) доводить до відома місцевих органів державної виконавчої
влади,  органів  місцевого  і  регіонального  самоврядування,
підприємств, установ і організацій, засобів масової інформації, іх
засновників нормативні документи з питань охорони  державних
таємниць і таємних відомостей, контролює їх виконання, проводить
інструктивно-методичну й роз'яснювальну роботу з цих питань;
   3) вирішує  спірні  питання  про надання і використання
інформації, розглядає запити власників інформації  (державних
органів,  інших юридичних і фізичних осіб), засобів масової
інформації щодо публікування відомостей,  що  не  підлягають
розголошенню;
   4) спільно з місцевими органами державної виконавчої влади,
підприємствами,  установами  і  організаціями, які займаються
видавничою діяльністю, редакціями засобів масової  інформації
проводить роботу щодо запобігання розголошенню державних таємниць
і таємних відомостей. З  цією  метою  управління  розглядає
(консультує), в тому числі на договірній основі:
   матеріали, що готуються до опублікування редакціями газет і
журналів,  інформаційними  агенствами,  телерадіокомпаніями,
відавництвами,  органами   державної   виконавчої   влади,
підприємствами, установами, організаціями, в яких можуть міститися
таємні відомості;
   текстові, аудіо- та аудіовізуальні матеріали, призначені для
вивезення (у тому числі для пересилання міжнародними поштовими
відправленнями) за кордон або для передачі іноземним організаціям
та особам, у яких можуть міститися таємні відомості військового,
оборонного, науково-технічного, економічного характеру;
   5) подає методичну допомогу працівникам газет і журналів,
видавництв, телебачення і радіомовлення, інформаційних агенств,
музеїв, виставок, які відповідають за охорону від розголошення
державних таємниць і таємних відомостей в матеріалах, призначених
для опублікування, передачі в ефір та вивезення за кордон;
   6) аналізує  матеріали  преси  та інших засобів масової
інформації після виходу їх у світ і повідомляє керівників місцевих
органів  державної  виконавчої влади та органів місцевого і
регіонального самоврядування, підприємств, установ та організацій,
засобів масової інформації, їх засновників про факти порушень
законодавства з питань охорони державних таємниць і таємних
відомостей з метою запобігання розголошенню їх у майбутньому;
   7) проводить з працівниками відповідних  служб  місцевих
органів  державної  виконавчої влади, підприємств, установ і
організацій, а також експертами навчально-інструктивні заходи з
питань організації роботи щодо запобігання розголошенню державних
таємниць і таємних відомостей;
   8) аналізує практику застосування нормативних документів, що
регламентують  діяльність  управління,  вносить  на  розгляд
Держкомтаємниць пропозиції про їх удосконалення;
   9) проводить роботу щодо забезпечення управління кадрами, їх
навчання, підвищення кваліфікації, соціального захисту;
   10) у встановленому порядку подає  звітність  з  питань
виробничої і фінансової діяльності.
 
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
     N 803 ( 803-94-п ) від 01.12.94 )
   5. Управління має право:
   1) перевіряти  дотримання  місцевими  органами  державної
виконавчої  влади  та  органами  місцевого  і  регіонального
самоврядування,  підприємствами,  установами,  організаціями,
видавництвами,  засобами масової інформації вимог нормативних
документів з питань охорони від розголошення державних таємниць і
таємних відомостей під час підготовки матеріалів до опублікування
і вивезення за кордон;
   2) залучати фахівців для проведення консультацій та експертиз
з питань охорони державних таємниць і таємних відомостей;
   3) порушувати перед відповідними  органами  питання  про
відповідальність  осіб,  які допустили розголошення державних
таємниць і таємних відомостей, про тимчасове затримання тиражу,
припинення  випуску  або зняття з реєстрації засобу масової
інформації, який допускає розголошення державних таємниць;
   4) одержувати в установленому Кабінетом Міністрів України
порядку обов'язкові безкоштовні примірники надрукованих в області,
місті  Києві  видань (за винятком службових документів), що
безплатно пересилаються управлінню підприємствами Мінзв'язку, а
також контролювати їх розсилання проліграфічними підприємствами і
організаціями, які виготовляють друковану продукцію.
   6. Управління при виконанні покладених на нього завдань
взаємодіє з органами державної  виконавчої  влади,  органами
місцевого  і  регіонального  самоврядування,  а  також  з
підпріємствами,  установами,  організаціями  і  громадськими
об'єднаннями.
   7. Для координації  діяльності  щодо  вирішення  питань,
пов'язанних з охороною державних таємниць і таємних відомостей від
розголошення у друкованих та інших засобах масової інформації, в
області, місті Києві можуть створюватися на громадських засадах
міжвідомчі ради на чолі із заступником Представника Президента
України.  Склад  ради  і  положення  про неї затверджується
Представником Президента України в області, місті Києві.
   8. Управління очолює начальник, який за  погодженням  з
Представником  Президента  України  в  області,  місті Києві
призначається Держкомтаємниць.
   9. Начальник управління:
   керує діяльністю    управління,   несе   персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань і
здійснення ним своїх функцій, призначає на посаду та звільняє з
посади працівників управління;
   затверджує функціональні   обов'язки   та   визначає
відповідальність працівників управління;
   видає у  межах  компетенції  управління  накази,  які є
обов'язковими для виконання працівниками управління;
   у необхідних  випадках  видає разом з керівниками інших
місцевих органів державної виконавчої влади спільні накази;
   розпоряджається коштами  у  межах затвердженого кошторису
витрат.
   10. Керівники видавництв,  редакцій  газет  і  журналів,
поліграфічних  підприємств,  телерадіоорганізацій,  підприємств
зв'язку безкоштовно забезпечують працівників управління,  які
виконують свої функції, службовими приміщеннями з телефонним
зв'язком, необхідним інвентарем і комунальними послугами.
   11. Управління утримується за рахунок державного бюджету.
Загальну чисельність, фонд оплати праці працівників, структуру
управління затверджує Держкомтаємниць.
   Штатний розпис управління затверджує начальник управління.
   12. Управління є юридичною особою, має рахунки в установах
банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм
найменуванням.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка