Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Національне центральне бюро Інтерполу


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
             П О С Т А Н О В А
          від 25 березня 1993 р. N 220
                Київ
      Про Національне центральне бюро Інтерполу
   У зв'язку з прийняттям України до Міжнародної організації
кримінальної поліції - Інтерполу Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
   1. Установити, що:
   взаємодія правоохоронних органів України  з компетентними
органами зарубіжних держав щодо вирішення питань боротьби із
злочинністю, що має транснаціональний характер або виходить за
межі країни, здійснюється лише через Національне центральне бюро
Інтерполу;
   Міністерство внутрішніх справ  виступає  як  Національне
центральне бюро Інтерполу. У зв'язку з цим збільшити граничну
чисельність працівників центрального апарату Міністерства на 35
одиниць для утворення робочого апарату Бюро;
   витрати, пов'язані з участю України в діяльності Інтерполу,
фінансуються з державного бюджету;
   керівник робочого апарату Бюро за граничним спеціальним
званням, дисциплінарними  правами  і  умовами  оплати  праці
прирівнюється до начальника головного управління Міністерства
внутрішніх справ.
   Міністерству внутрішніх справ подавати щорічно у  січні
Кабінетові Міністрів України звіт про результати  діяльності
Національного центрального бюро Інтерполу.
   2. Затвердити Положення про Національне центральне бюро
Інтерполу, що додається.
   3. Міністерству зв'язку і Міністерству внутрішніх справ
вирішити у  найкоротший  термін  питання  щодо  встановлення
телекомунікаційного зв'язку між робочим апаратом Національного
центрального бюро Інтерполу і Виконавчим комітетом та Генеральним
секретаріатом Інтерполу, відповідними органами зарубіжних держав.
   Міністерству внутрішніх справ укомплектувати протягом трьох
місяців робочий апарат Бюро кваліфікованими спеціалістами (як
правило, тими, що володіють однією або декількома іноземними
мовами), створити для них належні умови праці,  встановивши
відповідний режим роботи з документами; вирішити питання щодо
редакційно-видавничого і транспортного забезпечення діяльності
цього апарату та осіб, які прибувають до України по лінії
Інтерполу.
   Прем'єр-міністр України             Л. КУЧМА
    Заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України            І. ЄМЕЦЬ
   Інд.39
                    ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 березня 1993 р. N 220
              Положення
       про Національне центральне бюро Інтерполу
   1. Національне центральне бюро Інтерполу (Укрбюро Інтерполу)
представляє Україну в Міжнародній організації кримінальної поліції
- Інтерполі та є центром координації взаємодії правоохоронних
органів країни з компетентними органами зарубіжних держав щодо
ведення боротьби із злочинністю, що має транснаціональний характер
або виходить за межі країни.
   Повноваження Укрбюро Інтерполу покладаються на МВС, у рамках
якого створюється робочий апарат Бюро.
   2.  Укрбюро  Інтерполу  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією України ( 888-09 ) і законодавчими актами України
щодо боротьби із злочинністю, міжнародними договорами України,
Статутом  та  іншими  нормативними  документами  Інтерполу,
нормативними актами МВС, а також цим Положенням.
   3. Основними завданнями Укрбюро Інтерполу є:
   координація діяльності правоохоронних органів  країни  у
боротьбі із злочинністю, що має транснаціональний характер або
виходить за межі країни;
   забезпечення взаємодії з  Генеральним  секретаріатом  та
відповідними органами держав - членів Інтерполу в боротьбі із
злочинністю;
   оцінка рівня поширення в Україні злочинності,  що  має
транснаціональний характер, і  загрози  злочинної  діяльності
громадян України за кордоном.
   4. Укрбюро Інтерполу відповідно до покладених на нього
завдань:
   1)  забезпечує  обмін  офіційною  та  конфіденційною
(оперативно-розшуковою)  інформацією  у  межах  Інтерполу  та
правоохоронних органів України з питань боротьби із злочинністю;
   2) надсилає до Генерального секретаріату і національних
центральних бюро держав - членів Інтерполу запити та відомості
правоохоронних органів країни, пов'язані з інформацією про злочини
і злочинців, розшукуваних осіб, предмети, документи, здійснення
нагляду за особами, які підозрюються у скоєнні злочинів, тощо;
   3) приймає і контролює реалізацію запитів та інформацій
генерального секретаріату і національних центральних бюро держав -
членів Інтерполу;
   4) сприяє представникам компетентних органів  зарубіжних
держав, які прибули в Україну для здійснення оперативно-розшукових
та інших заходів, пов'язаних з боротьбою із злочинністю;
   5) терміново інформує національні центральні бюро держав -
членів Інтерполу про випадки безпосереднього звертання до їх
компетентних органів правоохоронних органів країни;
   6) у разі необхідності подає до Генерального секретаріату і
до національних центральних бюро держав - членів Інтерполу зведену
інформацію про злочини,  скоєні  іноземними  громадянами  на
території України, а також іноземних громадян, яких затримано в
Україні за підозрою  у  вчиненні  злочинів,  притягнуто  до
кримінальної відповідальності або засуджено;
   7) організовує участь представників України у зустрічах і
конференціях, що проводяться Інтерполом;
   8) складає на підставі інформації,  що  надходить  від
правоохоронних органів країни, звіти, передбачені Інтерполом, і
надсилає їх до Генерального секретаріату;
   9) готує аналітичні огляди, звіти та  узагальнення  за
матеріалами Інтерполу з проблем боротьби із злочинністю;
   10) формує на підставі інформації, одержаної у ході своєї
діяльності, банк даних про злочини і злочинців, розшукуваних осіб,
предмети і документи;
   11) бере участь у  розробці  проектів  законодавчих  і
нормативних актів, що регламентують роботу, спрямовану на боротьбу
із злочинністю;
   12) бере участь у проведенні кримінологічної експертизи
законодавчих і нормативних актів та міжнародних договорів України,
з прийняттям і укладанням  яких  може  відбутися  поширення
злочинності;
   13) контролює  в  межах  своєї  компетенції  додержання
міжнародних договорів України щодо боротьби із злочинністю;
   14) замовляє в бібліотеці Генерального секретаріату Інтерполу
законодавчі та нормативні акти держав - членів Інтерполу з питань
боротьби із злочинністю, міжнародно-правові документи, угоди, що
регламентують міжнародне співробітництво у цьому напрямі, а також
документи про діяльність поліції; формує банк даних з такої
інформації;
   15) видає інформаційний бюлетень.
   5. Укрбюро Інтерполу при виконанні покладених на нього
функцій взаємодіє з правоохоронними органами, центральними і
місцевими органами державної влади України, керівними органами і
структурними підрозділами Інтерполу, правоохоронними  органами
зарубіжних держав.
   6. Укрбюро Інтерполу отримує інформацію від правоохоронних
органів, центральних і місцевих органів державної виконавчої влади
України з питань, що входять до його компетенції, та надає їм
отриману по лінії Інтерполу інформацію безплатно.
   7.  Для  визначення  науково  обгрунтованої  державної
протизлочинної політики та розроблення рекомендацій і пропозицій
щодо боротьби із злочинністю, що має транснаціональний характер
або виходить за межі країни, Укрбюро Інтерполу може звертатися до
радників, які виконують виключно консультаційні  функції  на
договірних засадах.
   Склад радників визначається МВС за погодженням з Мінюстом і
Службою безпеки.
   8. Робочий апарат Укрбюро Інтерполу є самостійним структурним
підрозділом центрального апарату МВС, його очолює керівник, який
призначається наказом МВС.
   9. Структура і штати робочого апарату Укрбюро Інтерполу
затверджуються Міністром внутрішніх справ.
   10. Діловодство в Укрбюро Інтерполу здійснюється українською
мовою з використанням на бланках символіки Інтерполу відповідно до
вимог, встановлених у МВС,  і  з  урахуванням  рекомендацій
Генерального секретаріату Інтерполу.
   11. Укрбюро Інтерполу має печатку зі своїм найменуванням.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка