Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій комерційних банків з векселями


       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 282 від 18.07.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 серпня 2001 р.
                   за N 658/5849
 
   Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського
     обліку операцій комерційних банків з векселями
 
   Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) та з метою забезпечення
бухгалтерського  обліку  операцій з векселями у комерційних
банках  України  Правління  Національного  банку  України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Затвердити Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку
операцій комерційних банків з векселями, затвердженої постановою
Правління  Національного банку України  від 08.06.2000 N 234
( z0400-00 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
07.07.2000 за N 400/4621, що додаються.
   2. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
   3. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
територіальні управління Національного банку України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
                        Затверджено
                      Постанова Правління
                    Національного банку України
                     від 18.07.2001 за N 282
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   від 2 серпня 2001 р.
                   за N 658/5849
 
      Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку
       операцій комерційних банків з векселями
             ( z0400-00 )
   1. У підпункті "а" пункту 1 розділу II:
   після рахунку "1628 П "Нараховані витрати за кредитами, які
отримані від інших банків" додати рахунки "1780 А "Сумнівна
заборгованість за нарахованими  доходами  за  міжбанківськими
операціями" та "1790 КА "Резерви під сумнівну заборгованість за
нарахованими доходами за міжбанківськими операціями";
   після рахунку "2401 КА "Резерви під стандартну заборгованість
за кредитами, які надані клієнтам" додати рахунки "2480  А
"Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з
клієнтами" та "2490 КА "Резерви під сумнівну заборгованість за
нарахованими доходами за операціями з клієнтами";
   рахунок 2602 П "Кошти в розрахунках суб'єктів господарської
діяльності" виключити;
   після  рахунку "2611 П "Кошти, отримані від  суб'єктів
господарської діяльності за операціями репо" додати рахунок "2612
П "Кошти суб'єктів господарської діяльності для забезпечення
зобов'язань";
   після рахунку "3579 А "Прострочені інші нараховані доходи"
додати  рахунок "3589 А "Сумнівна заборгованість за  іншими
нарахованими  доходами" та "3599 КА "Резерви  під  сумнівну
заборгованість за іншими нарахованими доходами";
   рахунки "7711 А "Списання безнадійної заборгованості інших
банків",  "7712  А  "Списання  безнадійної заборгованості за
кредитами, які надані клієнтам", "7713 А "Списання безнадійної
заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж", "7714 А
"Списання безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів
на інвестиції", "7717 А "Списання безнадійних, нарахованих у
минулому році процентних доходів" виключити;
   після рахунку "7704 АП "Відрахування в резерв під знецінення
цінних паперів  на  інвестиції"  додати  рахунок  "7720  АП
"Відрахування  в  резерви  під  сумнівну  заборгованість  за
нарахованими доходами".
   2. У розділі III:
   2.1. Абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
   "Формування резерву за врахованими векселями здійснюється як
за кредитними операціями".
   2.2. В абзаці другому пункту 8 номер рахунку "2602" замінити
номером "2612".
   2.3. У пункті 9 слова "то ця проводка не здійснюється"
замінити словами "то ці рахунки не використовуються".
   3. У розділі IV:
   3.1. Главу 7 викласти в такій редакції:
   "Глава 7. Облік прострочених векселів
   Якщо на час строку погашення векселя кошти від платника не
надійшли або надійшли частково, то вексель є простроченим у повній
чи залишковій сумі і прострочена сума векселя обліковується за
рахунком 2027:
   Дебет - 2027;
   Кредит - 2020.
   Якщо банк у разі опротестування векселя сплачує нотаріальні
послуги, збори за повідомлення осіб, зобов'язаних за векселем
тощо, які обліковуються як витрати банку, то здійснюється така
проводка:
   Дебет - 7103;
   Кредит - 1200, 2600.
   Відсотки, що нараховані за векселем (для процентних векселів)
і  не  погашені  в строк, обліковуються згідно з Правилами
бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат
банків, затвердженими постановою Правління від 25.09.97 N 316
( v0474500-97 ), змінами і доповненнями, за рахунками прострочених
нарахованих доходів:
   Дебет - 2029;
   Кредит - 2028.
   Якщо прострочена заборгованість  за  векселем  визнається
сумнівною, то здійснюється така проводка:
   Дебет - 2092;
   Кредит - 2027.
   Нараховані за векселем відсотки (для процентних векселів)
переносяться на рахунки сумнівних нарахованих доходів:
   Дебет - 2480;
   Кредит - 2029.
   Під сумнівну заборгованість за нарахованими відсотками (для
процентних векселів) банки здійснюють формування резервів:
   Дебет - 7720;
   Кредит - 2490.
   Якщо заборгованість за векселем визнається безнадійною щодо
повернення, то в установленому порядку приймається рішення про
списання за рахунок резерву:
   його номінальної вартості:
   Дебет - 2400;
   Кредит - 2092;
   нарахованих відсотків (для процентних векселів):
   Дебет - 2490;
   Кредит - 2480.
   Одночасно заборгованість за номінальною сумою векселя і сумою
нарахованих відсотків (для процентних векселів) обліковується за
позабалансовими рахунками. При цьому здійснюються такі проводки:
   на номінальну суму векселя:
   Дебет - 9611;
   Кредит - 991х;
   на суму нарахованих відсотків (для процентних векселів):
   Дебет - 9601;
   Кредит - 991х".
   3.2. Главу 8 викласти в такій редакції:
   "Глава 8. Погашення прострочених векселів
   Якщо погашається вексель, який обліковується на  рахунку
простроченої або сумнівної заборгованості, то здійснюється така
проводка:
   Дебет - 1200, 2600;
   Кредит - 2027, 2092.
   При погашенні  прострочених  нарахованих  відсотків  (для
процентних векселів) здійснюється така проводка:
   за простроченими векселями:
   Дебет - 1200, 2600;
   Кредит - 2029;
   за сумнівними щодо оплати векселями:
   Дебет - 1200, 2600;
   Кредит - 2480.
   Сторнування (зменшення  суми)  сформованих  резервів  під
сумнівну заборгованість за нарахованими відсотками (для процентних
векселів) відображається проводкою:
   Дебет - 2490;
   Кредит - 7720.
   Якщо погашається вексель, який вже списано  за  рахунок
резерву, відшкодування витрат відображається проводками:
   на номінальну суму погашеного векселя:
   Дебет - 1200, 2600;
   Кредит - 7702, 6712 (якщо вексель списаний у минулому році);
   на суму нарахованих відсотків (для процентних векселів):
   Дебет - 1200, 2600;
   Кредит - 7720, 6717 (якщо вексель списаний у минулому році).
   Одночасно з цим  списується  з  позабалансових  рахунків
безнадійна щодо сплати заборгованість:
   на номінальну суму погашеного векселя:
   Дебет - 991х;
   Кредит - 9611;
   на суму  одержаних нарахованих відсотків (для процентних
векселів):
   Дебет - 991х;
   Кредит - 9601.
   Після закінчення строку позовної давності непогашений вексель
списується з позабалансових рахунків і знищується після закінчення
строків зберігання, встановлених чинним законодавством.
   Якщо списується з позабалансових рахунків номінальна вартість
векселя  як  безнадійна заборгованість, то здійснюється така
проводка:
   Дебет - 991х;
   Кредит - 9611.
   Якщо списується  з  позабалансових  рахунків  неодержаний
процентний дохід (для процентних векселів), то здійснюється така
проводка:
   Дебет - 991х;
   Кредит - 9601".
   4. У розділі V:
   4.1. Главу 5 викласти в такій редакції:
   "Глава 5. Операції з простроченими векселями
   Якщо на  час  погашення  векселя кошти від платника не
надходять, то здійснюються такі проводки:
   У разі  опротестування  векселя банк сплачує нотаріальні
послуги, збори за повідомлення осіб, зобов'язаних за векселем,
тощо, які обліковуються як витрати банку, здійснюється така
проводка:
   Дебет - 7103;
   Кредит - 1200, 2600.
   Відсотки (для  процентних векселів), що нараховані і не
погашені в строк, обліковуються  за  рахунками  прострочених
нарахованих відсотків:
   Дебет - 3119, 3219;
   Кредит - 3118, 3218.
   Прострочені векселі (у тому числі опротестовані) у портфелі
цінних паперів банку обліковуються за тим самим рахунком, за яким
вони обліковувалися до настання строку платежу.
   Якщо заборгованість за векселем визнається сумнівною щодо
повернення, то нараховані відсотки (для процентних векселів)
обліковуються за рахунками сумнівних нарахованих доходів:
   Дебет - 3589;
   Кредит - 3119, 3219.
   Під сумнівну заборгованість за нарахованими відсотками (для
процентних векселів) банки здійснюють формування резервів:
   Дебет - 7720;
   Кредит - 3599.
   Якщо заборгованість за векселем визнається безнадійною щодо
повернення, то в установленому порядку приймається рішення про
списання за рахунок резерву:
   його номінальної вартості:
   Дебет - 3190, 3290;
   Кредит - 3113, 3114, 3213, 3214;
   нарахованих відсотків (для процентних векселів):
   Дебет - 3599;
   Кредит - 3589.
   Одночасно заборгованість за номінальною сумою векселя і сумою
нарахованих відсотків (для процентних векселів) обліковується за
позабалансовими рахунками. При цьому здійснюються такі проводки:
   на номінальну суму векселя:
   Дебет - 9611;
   Кредит - 991х;
   на суму нарахованих відсотків (для процентних векселів):
   Дебет - 9601;
   Кредит - 991х".
   4.2. Главу 6 викласти в такій редакції:
   "Глава 6. Погашення прострочених векселів
   При погашенні простроченого векселя у портфелі цінних паперів
банку здійснюється така проводка:
   Дебет - 1200, 2600;
   Кредит - 3113, 3114, 3213, 3214.
   При погашенні  прострочених  нарахованих  відсотків  (для
процентних векселів) здійснюються такі проводки:
   за простроченими векселями:
   Дебет - 1200, 2600;
   Кредит - 3119, 3219;
   за сумнівними щодо оплати векселями:
   Дебет - 1200, 2600;
   Кредит - 3589.
   Сторнування (зменшення  суми)  сформованих  резервів  під
сумнівну заборгованість за нарахованими відсотками (для процентних
векселів) відображається проводкою:
   Дебет - 3599;
   Кредит - 7720.
   Якщо погашається  вексель,  який вже списано за рахунок
резерву, відшкодування витрат відображається проводками:
   на номінальну суму погашеного векселя:
   Дебет - 1200, 2600;
   Кредит - 7703, 7704, 6712 (якщо вексель списаний у минулому
році);
   на суму нарахованих відсотків (для процентних векселів):
   Дебет - 1200, 2600;
   Кредит - 7720, 6717 (якщо вексель списаний у минулому році).
   Одночасно з цим  списується  з  позабалансових  рахунків
безнадійна щодо сплати заборгованість:
   на номінальну суму погашеного векселя:
   Дебет - 991х;
   Кредит - 9611;
   на суму  одержаних нарахованих відсотків (для процентних
векселів):
   Дебет - 991х;
   Кредит - 9601.
   Після закінчення строку позовної давності непогашений вексель
списується з позабалансових рахунків за номінальною вартістю і
знищується  після закінчення строків зберігання, встановлених
чинним законодавством.
   При списанні  з позабалансових рахунків номінальної суми
векселя як безнадійної щодо повернення заборгованості здійснюються
такі проводки:
   Дебет - 991х;
   Кредит - 9611.
   При списанні неодержаного процентного доходу (для процентних
векселів):
   Дебет - 991х;
   Кредит - 9601.
   Приклад обліку купівлі векселя наведено в додатку 3".
   5. У розділі VI:
   5.1. У тексті глав 1 та 2 номер рахунку "2602" замінити
номером "2612".
   5.2. У абзаці четвертому глави 3 слова "під знецінення цінних
паперів" виключити.
   5.3. Абзац шістнадцятий глави 3 викласти в такій редакції:
   "Кредит - 7702, 6712 (якщо вексель списаний у минулому
році)".
   6. У таблиці додатка 1:
   6.1. Таблицю після рядка 11 доповнити рядками такого змісту:
  ---------------------------------------------------------
  |"Сумнівна      | 2480  |  1780  |  2480 |
  |заборгованість за  |     |      |     |
  |нарахованими     |     |      |     |
  |відсотками (для   |     |      |     |
  |процентних векселів) |     |      |     |
  |---------------------+---------+------------+----------|
  |Резерви під сумнівну | 2490  |  1790  |  2490 |
  |заборгованість за  |     |      |     |
  |нарахованими     |     |      |     |
  |відсотками (для   |     |      |     |
  |процентних      |     |      |     |
  |векселів)".     |     |      |     |
  ---------------------------------------------------------
   У зв'язку з цим рядки 12-47 вважати відповідно рядками 14-49.
   6.2. У рядку 15 номер рахунку "2602" замінити номером "2612".
   6.3. У рядку 16 номер рахунку "2608" замінити номером "2618".
 
 Головний бухгалтер -               В.І. Ричаківська
 директор Департаменту
 бухгалтерського обліку
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка