Законы Украины

Новости Партнеров
 

Паспорти спеціальностей


         ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
 
 N 18-08/7 від 14.10.98
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   постановою президії
                   ВАК України
                   від 14 жовтня 1998 р.
                   N 18-08/7
 
           Паспорти спеціальностей
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
  05.05.02 - машини для виробництва будівельних матеріалів і
              конструкцій
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка вивчає процеси та закономірності
взаємодії органів машин і агрегатів з будівельними матеріалами та
конструкціями  на всіх етапах їх виготовлення, переробки та
транспортування, досліджує робочі режими машин, їх конструкційні й
експлуатаційні параметри.
           II. Напрямки досліджень:
   Дослідження процесів  і закономірностей взаємодії робочих
органів машин із будівельними матеріалами і конструкціями.
   Розроблення нових машин, удосконалення наявних конструкцій,
їх окремих вузлів та елементів.
   Експлуатація машин,  їх вузлів та елементів, оптимізація
режимів експлуатації.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
     05.05.04 - машини для земляних та дорожніх робіт
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка вивчає закономірності робочих
процесів взаємодії робочих органів машин із середовищем, досліджує
зв'язки механізмів та елементів машин, нові методи створення
машин, їх робочі  режими,  конструкційні  та  експлуатаційні
параметри, використання машин для земляних робіт у різних галузях
будівництва, дорожніх машин - для  будівництва,  ремонту  й
експлуатації шляхів.
           II. Напрямки досліджень:
   Виявлення закономірностей взаємодії робочих органів і ходових
пристроїв машин із робочим середовищем, визначення величин і
характеру робочих опорів і навантажень з метою оптимізації умов
взаємодії.
   Методи моделювання, прогнозування, оптимізації, розрахунків і
проектування машин та їх систем.
   Методи розрахунків режимів робочих процесів машин та їх
систем, оптимізація робочих режимів згідно з  технологічними
умовами використання.
   Методи розрахунку енергетичних, кінематичних, динамічних і
силових параметрів машин.
   Синтез оптимальної структури машин,  створення  модульних
машин.
   Методи і засоби технічної експлуатації машин.
   Дослідження використання машин у наземних і підземних умовах.
   Дослідження основних параметрів і формування  оптимальних
систем машин для розв'язання завдань комплексної механізації й
автоматизації робочих процесів машин.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
      05.05.05 - піднімально-транспортні машини
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка здійснює аналіз і синтез робочих
процесів, принципів дій, структур і режимів роботи та руху
пристроїв, механізмів, машин, агрегатів, комплексів і систем машин
для виконання вантажопіднімальних і транспортних операцій у різних
середовищах, а також розробляє теорію та методи їх проектування,
розрахунку, виробництва, монтажу, випробування, експлуатації та
ремонту.
           II. Напрямки досліджень:
   Закономірності взаємодії гнучких тягових і робочих органів
піднімально-транспортних машин (ПТМ) в різноманітних середовищах.
   Аналіз і синтез структур і конструктивних рішень ПТМ, їх
комплексів і систем.
   Методи дослідження та розрахунку кінематичних, динамічних та
енергетичних характеристик ПТМ і режимів їх роботи та руху.
   Методи теорії та розрахунку механічної надійності ПТМ.
   Розроблення методів і систем керування рухом і робочими
процесами ПТМ і перевантажувальних комплексів.
   Проблеми створення ПТМ, що забезпечують їх ергономічність,
надійність,  економічність  і  технологічність  проектування,
виготовлення, експлуатації та ремонту.
   Проблеми механіки  піднімально-транспортних  маніпуляторів,
роботів і роботизованих систем.
   Проблеми створення  засобів  комплексної  механізації  й
автоматизації   вантажно-розвантажувальних,  транспортних  і
складських операцій.
   Розроблення методів технічної експлуатації, обслуговування,
монтажу і ремонту ПТМ, агрегатів і комплексів.
   Розроблення методів випробування та оцінки якості ПТМ.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
       05.05.10 - машини легкої промисловості
          I. Формула спеціальності:
   Машини легкої промисловості - галузь науки і техніки, яка
вивчає зв'язки і закономірності в галузі розрахунку, проектування,
монтажу й експлуатації машин, агрегатів і апаратів основних і
допоміжних виробництв легкої промисловості.
           II. Напрямки досліджень:
   Синтез машин та їх окремих функціональних груп.
   Дослідження кінематики і динаміки перетворення й обробки
матеріалів у робочих машинах і агрегатах.
   Методи розрахунку технологічних та енергетичних параметрів
машин, агрегатів, апаратів і систем із них.
   Створення нових і вдосконалення нинішніх конструкцій машин,
агрегатів і апаратів.
   Проектування, виготовлення та експлуатація машин, агрегатів і
апаратів.
   Прогнозування та  підвищення  довговічності та надійності
експлуатації машин і агрегатів.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
    05.05.14 - холодильна та кріогенна техніка, системи
             кондиціювання
          I. Формула спеціальності:
   Холодильна та кріогенна техніка, системи кондиціювання -
галузь науки і техніки, яка розробляє наукові основи, створює нові
та  вдосконалює  наявні методи, технічні системи та прилади
холодильної та кріогенної  техніки,  установки  кондиціювання
повітря,  призначені для відведення тепла від об'єктів, які
охолоджуються,  при  температурі,  меншій  за  температуру
навколишнього середовища.
           II. Напрямки досліджень:
   Дослідження методів     термодинамічного     аналізу
енергоперетворювальних систем, що працюють за зворотними  та
прямими термодинамічними циклами.
   Розроблення та вдосконалення методів розрахунку технологічних
параметрів, систем та елементів низькотемпературної техніки та
техніки кондиціювання.
   Дослідження та розроблення методів і засобів раціонального
енерговикористання, утилізація тепла.
   Дослідження та вдосконалення процесів, методів розрахунку,
конструкцій холодильних компресорів,  а  також  насосів  для
перекачування зріджених газів і летючих рідин, робочих речовин
холодильних машин та установок.
   Удосконалення методів  зниження  енерго- та металоємності
тепломасообмінних апаратів холодильних і кріогенних машин та
установок, а також установок кондиціювання повітря.
   Розроблення нових  та  вдосконалення  наявних  систем
охолодження, повітрярозподілу та вентиляції камер.
   Дослідження та вдосконалення холодильних машин і установок з
метою одержання водяного та сухого льоду, речовинного діоксиду
вуглецю. Льодотехніка. Водо-  та  льодоакумуляторні  системи.
Побутова холодильна техніка й устаткування підприємств торгівлі та
громадського харчування.
   Дослідження процесів, які відбуваються у теплових загорожах
об'єктів холодильної та кріогенної техніки. Розроблення нових
методів і засобів зниження тепловитрат через теплозагорожувальні
конструкції, оптимізація товщини теплової ізоляції. Проектування
холодильників.
   Дослідження процесів скраплення  та  розділення  повітря,
розроблення нових та удосконалення наявних установок.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
      05.05.15 - вакуумна та компресорна техніка
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка вивчає закони, способи та процеси
перетворення енергії в вакуумних і компресорних  установках,
питання  теорії,  розрахунку,  проектування  та конструювання
елементів  основного  та  допоміжного  вакуумно-компресорного
обладнання, способи їх виготовлення й експлуатації.
           II. Напрямки досліджень:
   Дослідження, проектування,  комплектація  та  компоновка
вакуумних і компресорних установок і систем, що їх обслуговують.
   Підвищення ефективності,  надійності,  довговічності  та
ремонтопридатності основного та допоміжного обладнання і систем
вакуумних і компресорних установок, а також зниження шуму та
вібрації.
   Оптимізація режимів роботи й удосконалення робочих процесів у
вакуумних, компресорних машинах і технологічних апаратах.
   Удосконалення методів технічного обслуговування та ремонту
основного й допоміжного обладнання та систем. Основні способи та
порівняння економічності регулювання машин кінетичного стиску.
Особливості регулювання за нестійких режимів роботи.
   Розв'язання комплексних  проблем ефективності використання
паливно-енергетичних  ресурсів  у  вакуумних  і  компресорних
установках.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
    05.05.17 - гідравлічні машини та гідропневмоагрегати
            I. Формула спеціальності:
   Галузь науки  і  техніки,  яка досліджує робочий процес
гідравлічних машин і гідропневмоагрегатів, розробляє нові та
вдосконалює наявні конструкції.
           II. Напрямки досліджень:
   Теоретичні й експериментальні дослідження робочого процесу
гідравлічних машин і гідропневмоагрегатів усіх типів, а також їх
вузлів та елементів.
   Розроблення та  вдосконалення  методики  розрахунку  і
проектування гідромашин усіх типів, їх вузлів та елементів,
зокрема гідродинамічні методи профілювання проточних  частин,
розроблення методів оптимізації робочого процесу та прогнозування
характеристик гідромашин.
   Експлуатація гідромашин і гідропневмоагрегатів усіх типів.
   Розроблення та  вдосконалення  конструкцій  гідромашин  і
гідропневмоагрегатів, їх вузлів та елементів.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
 
 "Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", N 1, 2002 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка