Законы Украины

Новости Партнеров
 

Паспорти спеціальностей


         ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
 
 N 17-08/7 від 14.10.98
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   постановою президії ВАК
                   України
                   від 14 жовтня 1998 р.
                   N 17-08/7
 
           Паспорти спеціальностей
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
    05.01.01 - прикладна геометрія, інженерна графіка
          I. Формула спеціальності:
   Прикладна геометрія, інженерна графіка - галузь науки і
техніки, яка розробляє теоретичні основи та практичні методи
геометричного моделювання об'єктів, процесів та явищ.
           II. Напрямки досліджень:
   Теорія і практика дискретного геометричного моделювання.
   Теорія геометричних перетворень та їх запровадження.
   інтерпретації геометричних моделей.
   Конструювання кривих ліній і поверхонь за заданими вимогами.
   Багатовимірна прикладна геометрія як метод  геометричного
моделювання багатопараметричних процесів та явищ.
   Геометричні методи оптимізації в різних галузях науки і
техніки.
   Геометричні основи   комп'ютерного   дослідження   та
конструювання.
   Теорія зображень і практичні методи її реалізації.
   Розроблення алгоритмів і методів візуалізації двомірних і
тривимірних комп'ютерних моделей.
   Створення нових  і  розширення  наявних мов комп'ютерної
графіки.
   Розроблення інструментальних  засобів  для  створення  та
підтримки систем комп'ютерної графіки.
   Розроблення технології та методів комп'ютерної графіки.
   Моделювання візуальних і функціональних елементів середовища
з  урахуванням  специфіки  виробництва  у  промисловості  та
будівництві.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
          05.02.02 - машинознавство
          I. Формула спеціальності:
   Машинознавство - галузь науки і техніки, яка  розв'язує
проблеми  проектування,  розрахунків,  методів  і  засобів
експериментального  визначення  пружнодеформованого   стану,
випробування,  виготовлення, експлуатації та ремонту деталей,
вузлів, окремих механізмів і машин загалом, створення раціональних
конструкцій,   підвищення  працездатності,  надійності  та
довговічності деталей і вузлів машин, розроблення  нових  і
вдосконалення наявних технічних і конструкторських рішень, які
забезпечують підвищення якості та ефективності роботи, незалежно
від галузі техніки та призначення машин.
           II. Напрямки досліджень:
   Загальні проблеми машинознавства. Принципи створення машин,
методи розрахунків і конструювання деталей і вузлів  машин,
системний аналіз конструкцій та узагальнення інженерного досвіду
проектування машин, шляхи підвищення питомих показників машин,
удосконалення наявних конструкцій з метою підвищення коефіцієнта
корисної дії та зменшення маси машин.
   Прикладні проблеми машинознавства. Структурний, кінематичний
і динамічний аналіз схем механізмів і машин. Працездатність,
надійність і довговічність механізмів і машин. Розвиток теорії та
методів оптимального синтезу механізмів і машинних агрегатів за
заданими  умовами роботи. Теорія машин-автоматів. Дослідження
кінематики механізмів і машин, методи та засоби навантаження їх
елементів, вимірів напружень, деформацій.
   Розрахунок, проектування  та  випробування  машин.  Вплив
матеріалів,  технології  обробки  та  умов  експлуатації  на
працездатність, надійність, довговічність машин і механізмів.
Випробування та діагностика деталей машин і вузлів. Методи і
засоби діагностики машин. Методи й засоби захисту машин від
перевантаження.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
          05.02.03 - системи приводів
          I. Формула спеціальності:
   Системи приводів  - галузь науки і техніки, яка вивчає
структурні зв'язки та закономірності в технічних комплексах,
призначених для приведення в рух машин та їх робочих органів, які
включають механізми та пристрої, що передають і перетворюють
енергію відповідно до заданих законів управління параметрами руху
чи законами регулювання процесами, а також розробляє нові приводи
і вдосконалює наявні.
           II. Напрямки досліджень:
   Дослідження робочих процесів у приводі загалом та в його
елементах, зокрема фізичні властивості рідин і газів, твердих тіл,
еластичних елементів і т. ін. як ланок кінематичного ланцюга
приводів, процесів в ущільненнях та очисних елементах.
   Розроблення методів кінематичних, енергетичних, динамічних
розрахунків параметрів і показників приводів, зокрема оптимізація
параметрів структури приводів і процесів регулювання.
   Розроблення нових типів пристроїв і апаратів управління, що
передають і перетворюють енергію.
   Системний аналіз функціонування та  синтез  структури  й
основних  параметрів приводів, зокрема оптимізація параметрів
структури приводів і процесів регулювання.
   Дослідження процесів,   пов'язаних   з   експлуатацією,
діагностикою та ергономічною керованістю приводів.
   Розроблення методів  проектування  систем  приводів,  їх
передавальних і регулювальних елементів.
   Розроблення методів порівняльного аналізу систем приводів
різних типів.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
       05.02.04 - тертя та зношування в машинах
          I. Формула спеціальності:
   Тертя та зношування в машинах - галузь науки і техніки, яка
вивчає тертя, мастіння, зношування та взаємодію контактуючих
поверхонь машин, механізмів та їх вузлів за умов їх відносного
переміщення.
           II. Напрямки досліджень:
   Прогнозування результатів контактної взаємодії твердих тіл у
заданих умовах.
   Розроблення методів  проведення  випробувань на тертя та
зношування устаткування, випробувальних стендів і трибометричних
комплексів.
   Дослідження процесів, які розвиваються на поверхнях тертя
контактуючих тіл, зв'язок цих процесів із тріадою тертя та
керування цими процесами. Розв'язок конкретних задач для вузлів
тертя.
   Розрахунок і прогнозування параметрів тертя та зношування
елементів машин з урахуванням зміни властивостей матеріалів,
поверхонь тертя, мастильних матеріалів і зовнішніх факторів.
Дослідження впливу процесів тертя та зношування на статичну й
циклічну міцність матеріалів.
   Дослідження триботехнічних аспектів формоутворення деталей,
обробка матеріалів руйнівними та деформуючими способами.
   Розроблення методів  досягнення  потрібних  триботехнічних
властивостей поверхонь тертя завдяки зміцнюючому  впливу  та
нанесенню покриття і дослідження їх трибологічних характеристик.
   Конструювання вузлів  тертя,  систем  змащення  та  їх
оптимізація, методи розрахунку вузлів тертя, їх надійність.
   Дослідження процесів, які відбуваються в мастильному шарі з
урахуванням властивостей мастила та контактуючих твердих тіл.
Побудова моделей цих процесів і керування ними.
   Дослідження механізму мастильного впливу рідких, напіврідких,
пластичних, твердих і газоподібних мастильних матеріалів.
   Дослідження процесів, котрі самоорганізуються при фрикційній
взаємодії в трибологічній системі.
   Розроблення методів  і засобів безперервного контролю та
керування станом фрикційних параметрів трибовузлів. Застосування
трибодіагностики на модельних і реальних конструкціях з метою
контролю  експлуатаційних  характеристик  вузлів  тертя  та
прогнозування їх ресурсу.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
       05.02.08 - технологія машинобудування
          I. Формула спеціальності:
   Технологія машинобудування - галузь науки і техніки, яка
теоретично досліджує, проектує та вдосконалює технологічні процеси
виготовлення деталей машин, технологічного обладнання, оснащення
машинобудівних цехів і складання виробів.
           II. Напрямки досліджень:
   Основи проектування  прогресивних  технологічних  процесів
виготовлення деталей і складання машин.
   Технологічні основи формування точності та якості поверхонь
деталей машин.
   Методи управління точністю та якістю обробки і складання.
   Методи механічної обробки, їх стабільність і надійність.
   Аналіз і синтез технологічних систем механічної обробки та
складання.
   Контроль, управління та діагностика технологічних систем.
   Проблеми типізації та розробки групових технологічних систем.
   Автоматизація допоміжних   операцій   механоскладального
виробництва.
   Технологічні проблеми   гнучкого   й   автоматизованого
машинобудівного виробництва.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
       05.02.09 - динаміка та міцність машин
          І. Формула спеціальності:
   Зміст спеціальності  - дослідження динамічних процесів в
енергетичних, технологічних, транспортних та  інших  машинах,
приладах і апаратах, створення розрахункових та експериментальних
методів оцінки їх конструкційної міцності, довговічності  та
надійності на стадіях проектування, виробництва й експлуатації.
           II. Напрямки досліджень:
   Прикладна теорія коливань.
   Прикладна теорія пружності.
   Методи дослідження  та  розрахунку динамічних процесів у
машинах, приладах і апаратах.
   Теорія і методи захисту машин, приладів і апаратури, а також
оператора від ударів і вібрацій.
   Конструкційна міцність  машин,  приладів і апаратури при
статичних, циклічних і динамічних навантаженнях.
   Теорія механічної  надійності  та  довговічності машин і
приладів.
   Експериментальні методи й засоби досліджень міцності машин,
приладів і апаратури.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
 05.03.01 - процеси механічної обробки, верстати та інструменти
          I. Формула спеціальності:
   Зміст спеціальності  -  розроблення  теоретичних  основ
механічної  обробки  матеріалів, створення та впровадження у
виробництво процесів механічної обробки, верстатів, обладнання та
інструмента  для  обробки  матеріалів, особливості технології
виготовлення  інструмента,  проектування,  виготовлення  й
експлуатація верстатів та інструмента.
           II. Напрямки досліджень:
   Теорія різання матеріалів.
   Механічна обробка матеріалів.
   Фізичні методи досліджень процесів механічної обробки.
   Математичне моделювання процесів механічної обробки.
   Теорія проектування верстатів для матеріалообробки.
   Теорія проектування різальних інструментів.
   Працездатність інструментів із нових матеріалів.
   Системи автоматизованого  проектування   верстатів   та
інструментів.
   Діагностування процесів механічної обробки, роботи верстатів
та інструментів.
   Надійність процесів  механічної  обробки,  верстатів  та
інструментів.
   Обладнання інструментального виробництва.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
     05.03.06 - зварювання та споріднені технології
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка вивчає природу зв'язків  і
закономірностей при зварюванні, наплавленні, нанесенні покриття,
паянні, термічному різанні та  інших  споріднених  процесах,
розробляє методи розрахунку, проектування, виробництва і монтажу
зварних  конструкцій  і  виробів,  розробляє  високоефективні
ресурсозбережні технології, обладнання для виготовлення виробів
методами  зварювання  та  споріднених  процесів,  розробляє
зварювальне,  механічне та допоміжне технологічне обладнання,
управління якістю зварних виробів.
           II. Напрямки досліджень:
   Теоретичні основи процесів зварювання та інших споріднених
процесів, таких як нанесення покриття, паяння, термічне різання і
т. ін.
   Технологія зварювання, нанесення покриття, паяння, термічного
різання та інших споріднених процесів.
   Зварні конструкції та їх оптимізація.
   Обладнання для зварювання, наплавлення, нанесення покриття,
паяння,  термічного  різання,  інших  споріднених  процесів,
технологічне обладнання й системи механізації та автоматизації
зварювального виробництва.
   Управління якістю зварних виробів.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
 
 "Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", N 1, 2002 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка