Законы Украины

Новости Партнеров
 

Стосовно сплати вартості житлово-комунальних послуг


        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 1/11-3637 від 29.12.2000
 
 
 
   Міністерство освіти і науки України відповідно до постанови
Кабінету Міністрів  України  від  16.11.2000  р.  N  1717
( 1717-2000-п ) "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів
на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання" розробило і
публікує для обговорення проект перехідних типових навчальних
планів  загальноосвітніх  навчальних закладів на 2001/2002 -
2004/2005 навчальні роки, які передбачають реалізацію I етапу
переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст та
структуру загальноосвітніх шкіл різних типів. Просимо надсилати до
Міністерства освіти і науки (Департамент розвитку дошкільної,
загальної середньої та позашкільної  освіти)  пропозиції  та
зауваження щодо їх удосконалення.
 
 Заступник Міністра                  В.О.Огнев'юк
                              Проект
    Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних
     закладів на 2001/2002 - 2004/2005 навчальні роки
              (перехідні)
            Пояснювальна записка
   Загальні засади. Перехідні типові навчальні плани враховують
основні вимоги Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
загальну середню освіту" ( 651-14 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 16.11.2000 р. N 1717 ( 1717-2000-п ) і передбачають
поступовий перехід, починаючи з 2001/2002 навчального року, на
нову структуру і оновлений зміст загальної середньої освіти.
   Вони значною  мірою  зберігають  наступність  традицій
української школи і водночас більш повно враховують сучасне
соціальне замовлення на шкільну освіту.
   Перехідні типові навчальні плани зорієнтовані на  роботу
загальноосвітніх  навчальних  закладів  I - III ступенів за
п'ятиденним навчальним тижнем. У спеціалізованих загальноосвітніх
навчальних закладах з поглибленим вивченням навчальних предметів,
гімназіях, ліцеях, колегіумах, школах з виробничим (професійним)
навчанням, навчально-виробничих комбінатах може запроваджуватись
шестиденний робочий тиждень.
   Щодо мов  навчання у системі загальної середньої освіти
України передбачено два типи перехідних навчальних планів для
кожної ступені навчання: для загальноосвітніх навчальних закладів
з українською мовою навчання (додатки 1, 3, 5) і закладів з
навчанням мовами національних меншин (додатки 2, 4, 6).
   Згідно із Законом України "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ) і постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000
р. N 1717 ( 1717-2000-п ) "Про перехід загальноосвітніх навчальних
закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання" з
2001/2002 навчального року вводяться нова мережа годин і нові
навчальні програми у перших класах чотирирічної початкової школи,
припиняється набір учнів до перших класів трирічної початкової
школи (додатки 1, 2). У наступні три роки послідовно на нові
навчальні програми переходять інші класи початкової школи. Основна
і старша школи у перехідний період продовжуватимуть працювати за
11-річною структурою, але за оновленими навчальними програмами.
   Додатки 5, 6 передбачають передумови для профільного навчання
у старшій школі.
   Крім зазначених  вище  варіантів,  розроблено спеціальний
типовий план-схему для загальноосвітніх навчальних закладів з
поглибленим вивченням предметів, гімназій, ліцеїв, колегіумів та
інших спеціалізованих шкіл (додаток 7).
   Відповідно до  Положення  про загальноосвітній навчальний
заклад ( 964-2000-п ) на основі типових навчальних планів заклади
складають робочі навчальні плани на кожен навчальний рік, які
затверджуються  відповідним  органом  управління   освітою
(засновником) за безпосереднім підпорядкуванням загальноосвітніх
навчальних закладів.
   Індивідуальні та експериментальні варіанти навчальних планів,
зокрема для гімназій, ліцеїв, колегіумів та інших спеціалізованих
шкіл погоджуються з Міністерством освіти і науки України і
затверджуються Міністерством освіти Автономної Республіки Крим,
управліннями  освіти  і  науки  обласних,  Київської  та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
   При складанні робочих навчальних планів спеціалізованих шкіл,
загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим  вивченням
предметів, профільних старших класів, крім перехідних типових,
можуть використовуватись також аналогічні варіанти навчальних
планів, розроблених і затверджених Міністерством освіти протягом
1993 - 1999 рр. (Інформаційний збірник МО України, 1993 р., N 9 -
10, 1998 р., N 10 і 1999 р., N 17). Це ж стосується і робочих
навчальних планів вечірніх (змінних) і заочних шкіл. При цьому
необхідно дотримуватись гранично допустимого навантаження учнів, а
також загальної покласної кількості годин, які  не  повинні
перевищувати меж, встановлених перехідними типовими навчальними
планами.
   Перехідні типові навчальні плани складаються з інваріантної
частини, сформованої на державному рівні, обов'язкової для всіх
загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування
і форм власності, та варіативної частини, у якій передбачені
додаткові години на предмети інваріантної частини, предмети та
курси за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття.
Варіативна складова конкретизується самостійно навчальним закладом
з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх
потреб учнів.
   Повноцінність загальної  середньої  освіти  забезпечується
реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин навчального
плану.
   Структура навчального  року.  2001/2002  навчальний  рік
починається 1 вересня святом День знань і закінчується, включаючи
проведення навчально-виробничої практики, підсумкового оцінювання
і державної атестації навчальних досягнень учнів, в 1 - 4 класах -
31 травня, 5 - 8 класах - 18 червня, 9 - 11(12) класах - 21
червня.
   Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: I
семестр - з 1 вересня по 27 грудня (82 робочі дні), II семестр - з
14 січня по 31 травня (93 робочі дні), всього без урахування часу
на навчально-виробничу практику, підсумкове оцінювання і державну
атестацію учнів - 175 робочих днів.
   Протягом навчального року для учнів проводяться канікули:
осінні з 31 жовтня по 4 листопада, зимові з 28 грудня по 13 січня,
весняні з 27 по 31 березня. Для учнів перших класів навчальним
закладом встановлюються додаткові тижневі канікули.
   Для учнів 1 - 4 класів з 27 по 31 травня організовуються
навчальні  екскурсії  на  природу,  виробництво,  заняття на
навчально-дослідних ділянках, суспільно корисна праця (тривалістю
не більш як три години на день).
   З 1 по 12 червня проводиться навчально-виробнича практика:
для учнів 5 - 6 класів тривалістю 10 днів по три години на день, 7
- 8 класів - 10 днів по чотири години на день; а після її
завершення з 13 по 18 червня здійснюється підсумкове оцінювання
навчальних досягнень учнів цих класів.
   У випускних 9 і 11(12) класах з 3 по 21 червня проводиться
державна атестація навчальних досягнень учнів відповідно  до
Положення про державну атестацію ( z0925-00 ), затвердженого
Міністерством освіти і науки України.
   У 10 класах з 1 по 21 червня протягом 18 днів (по п'ять годин
на день) проводяться заняття з юнаками - з допризовної підготовки,
з дівчатами - з медично-санітарної підготовки, які завершуються
підсумковим оцінюванням навчальних досягнень учнів.
   Залежно від місцевих умов та специфіки навчального процесу
навчально-виробнича  практика  частково  або  повністю  може
проводитись під час навчального року. В такому випадку навчальний
рік скорочується на відповідну кількість робочих днів.
   З урахуванням регіональних особливостей, кліматичних умов за
погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою
можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських
канікул. При цьому залишається незмінною загальна  кількість
навчального часу, що обумовлюється виконанням навчальних програм
(у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня - 175 робочих
днів, II - III ступенів - 190 робочих днів).
   Порядок вивчення окремих предметів. Методологічною основою
загальної середньої освіти має бути пріоритет загальнолюдських і
національних    цінностей,    переорієнтація    методики
навчально-виховного процесу на особистість дитини.
   Особлива увага має приділятись вивченню української мови,
вітчизняної історії та культури, традицій українського народу,
становлення української державності.
   Пріоритетним є також опанування учнями принаймні однієї з
іноземних мов, комп'ютерної грамотності.
   Основними варіантами навчальних планів передбачено вивчення
іноземної мови з п'ятого класу. Проте за рішенням педагогічної
ради і наявності відповідного навчально-методичного забезпечення
її вивчення може розпочинатися з другого класу.
   Обсяг і глибина вивчення курсу інформатики залежить від умов
роботи закладу, оснащення його комп'ютерною технікою. Час на його
вивчення може бути збільшений за рахунок варіативної частини
навчального плану відповідно до варіанта обраної програми.
   Цикл суспільних предметів доповнюється новими курсами з основ
філософії та економіки.
   Курси з астрономії, креслення, основ економіки, основ безпеки
життєдіяльності можуть вивчатись автономно або інтегровано з
відповідними навчальними предметами.
   Передбачаються деякі  зміни  щодо  порядку   вивчення
правознавства, економічної і соціальної географії світу, загальної
біології (див. додатки 3, 4, 5, 6).
   Час на допризовну підготовку юнаків (та медично-санітарну
підготовку) концентрується у передвипускному 10(11) класі. Ці
заняття проводяться протягом 18 днів наприкінці навчального року з
1 по 21 червня (по п'ять - шість годин на день) на базі військових
частин,  військових  комісаріатів,  відповідних  кафедр вищих
навчальних закладів, оборонно-спортивних, військово-патріотичних
оздоровчих таборів та інших навчальних закладів, у яких створена
відповідна матеріально-технічна база.
   У спеціалізованих  школах  (класах),  гімназіях,  ліцеях,
колегіумах зміст трудової підготовки та  навчально-виробничої
практики  узгоджується  з  програмами  профільних  навчальних
предметів. Години трудового навчання в старшій школі можуть
використовуватись для введення профільних спецкурсів.
   За необхідності  години  варіативної  складової  можуть
використовуватись на збільшення обсягу часу предметів інваріантної
складової.
   Предмети та курси за вибором визначаються дирекцією школи в
межах гранично допустимого навантаження з урахуванням інтересів та
потреб   учнів,   а  також  можливостей  закладу  щодо
навчально-методичного та кадрового забезпечення. Крім поглиблення
знань з предметів інваріантної складової, вони можуть передбачати
вивчення: українознавства, мов національних  меншин,  ділової
англійської мови, другої іноземної мови, хореографії, історії і
культури рідного краю, основ екології, креслення,  художньої
культури, основ етики і естетики, валеології, вибору професії,
основ підприємництва тощо.
   Зазначений перелік  таких  предметів  може  доповнюватись
педколективом,  зокрема  в  гімназіях,  ліцеях  та  інших
спеціалізованих закладах з урахуванням їхнього профілю (логіка,
риторика, латина, мистецтво, основи психології та педагогіки
тощо).
   Гранична наповнюваність  класів  та  тривалість  уроків
встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14  ).  Мінімальна  наповнюваність  груп  для
факультативних  занять  і  курсів  за  вибором  у  міських
загальноосвітніх навчальних закладах - вісім, сільських - п'ять
учнів. За меншої кількості школярів можуть створюватись міжкласні
та міжшкільні факультативи і курси за вибором учнів.
   Поділ класів на групи. За наявності педагогічних кадрів,
необхідних приміщень та інших умов у загальноосвітніх навчальних
закладах класи діляться на дві групи, а саме:
   1 - 11(12) класи з наповнюваністю понад 27 учнів при вивченні
державної мови (незалежно від мови навчання) та інших мов, які не
є мовами навчання, а вивчаються як предмет (при вивченні різних
національних  або  іноземних мов створюються окремі групи з
кількістю не менш як вісім учнів у кожній);
   на практичних заняттях з комп'ютерами - понад 27 учнів у
класі;
   на заняттях з трудової і професійної підготовки (технологій)
5 - 9 класи у містах - понад 27 учнів, у сільській місцевості -
понад 25 учнів; 10 - 11(12) класи - понад 27 учнів;
   на уроках фізкультури і здоров'я 10 - 11(12) класи  з
наповнюваністю понад 27 учнів (заняття проводяться окремо з
хлопцями і дівчатами, якщо в кожній з цих груп не менш як вісім
учнів);
   7 - 11(12) класи загальноосвітніх навчальних закладів з
поглибленим вивченням іноземної мови із сьомого класу - понад 27
учнів.
   У спеціалізованих  загальноосвітніх навчальних закладах з
поглибленим вивченням іноземної мови з першого класу на заняттях з
цього предмета класи можуть ділитися на групи по вісім - десять
учнів (не більш як три групи на клас).
   У загальноосвітніх  навчальних  закладах  з  поглибленим
вивченням окремих предметів, профільним навчанням, гімназіях,
колегіумах, ліцеях за рішенням педради навчального закладу при
проведенні семінарських, лабораторних і практичних занять  з
профільних дисциплін, також занять з іноземних мов класи можуть
ділитися на групи в межах передбаченого на зазначені цілі ліміту
годин.
   Класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності, а
також  при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених
бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів згідно з
рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого
самоврядування.
 
 Департамент розвитку дошкільної,
 загальної середньої та
 позашкільної освіти
                             Додаток 1
   Типовий навчальний план початкової школи з українською
   мовою навчання на 2001/2002 навчальний рік (перехідний)
 
----------------------------------------------------------
| N |  Навчальні   | Кількість годин на тиждень у  |
|п/п|  предмети    |      класах        |
|---+-------------------+--------------------------------|
|  |          |   4-річні ПШ   |3-річні ПШ |
|---+-------------------+--------------------+-----------|
|  |          | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3  |
|---+----------------------------------------------------|
|  |        Інваріантна складова         |
|---+----------------------------------------------------|
| 1 |Українська мова  | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 8 | 8  |
|---+-------------------+---+-----+----+-----+----+------|
| 2 |Іноземна мова або | - | 1 | 2 | 2 |  |   |
|  |мова національної |  |   |  |   |  |   |
|  |меншини      |  |   |  |   |  |   |
|---+-------------------+---+-----+----+-----+----+------|
| 3 |Математика     | 3 | 4 | 4 | 4 |4,5 | 4,5 |
|---+-------------------+---+-----+----+-----+----+------|
| 4 |Моя Україна    | 1 | 1 | 1,5| 1,5 | 1 | 1  |
|  |(Навколишній    |  |   |  |   |  |   |
|  |світ)       |  |   |  |   |  |   |
|  |Довкілля      |  |   |  |   |  |   |
|---+-------------------+---+-----+----+-----+----+------|
| 5 |Музика       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |
|---+-------------------+---+-----+----+-----+----+------|
| 6 |Образотворче    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |
|  |мистецтво     |  |   |  |   |  |   |
|---+-------------------+---+-----+----+-----+----+------|
| 7 |Трудове навчання  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |
|---+-------------------+---+-----+----+-----+----+------|
| 8 |Фізична культура  | 3 | 2,5 | 2,5| 2,5 |2,5 | 2,5 |
|  |і здоров'я ОБЖ   |  |   |  |   |  |   |
|---+-------------------+---+-----+----+-----+----+------|
|  |Разом       |19 | 18 | 18| 18 | 19 | 19 |
|---+----------------------------------------------------|
|  |        Варіантна складова         |
|---+----------------------------------------------------|
|  |Додаткові години  | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5  |
|  |на предмети    |  |   |  |   |  |   |
|  |інваріантної    |  |   |  |   |  |   |
|  |складової, курси  |  |   |  |   |  |   |
|  |за вибором,    |  |   |  |   |  |   |
|  |факультативи,   |  |   |  |   |  |   |
|  |індивідуальні та  |  |   |  |   |  |   |
|  |групові заняття  |  |   |  |   |  |   |
|---+-------------------+---+-----+----+-----+----+------|
|  |Гранично      |  |   |  |   |  |   |
|  |допустиме     |  |   |  |   |  |   |
|  |навантаження на  |  |   |  |   |  |   |
|  |учня:       |  |   |  |   |  |   |
|---+-------------------+---+-----+----+-----+----+------|
|  |- тижневе     |20 | 21 | 22| 22 | 22 | 22 |
|---+-------------------+---+-----+----+-----+----+------|
|  |- на рік      |700| 735 | 770| 770 |770 | 770 |
|---+-------------------+---+-----+----+-----+----+------|
|  |Усього       |21 | 23 | 23| 24 | 23 | 24 |
|  |фінансується    |  |   |  |   |  |   |
|  |покласно      |  |   |  |   |  |   |
|  |(без урахування  |  |   |  |   |  |   |
|  |поділу класів на  |  |   |  |   |  |   |
|  |групи)       |  |   |  |   |  |   |
----------------------------------------------------------
   Примітки:
   1. Вивчення іноземної мови або мови національної меншини
розпочинається поступово з 2002/2003 навчального року відповідно
до Типового навчального плану чотирирічної початкової школи.
   2. Замість предметів "Образотворче мистецтво" і "Трудове
навчання" може вивчатись інтегрований курс "Художня праця", а
замість предметів "Музика" і частково "Фізична культура" (1 год.)
- інтегрований курс "Музика і рух" ("Ритміка").
   3. Робочі навчальні плани початкової школи на 2002/2003 і
наступні навчальні роки складаються на основі цього Типового
навчального плану та Базового навчального плану початкової школи,
затвердженого постановою   КМУ  від  16.11.2000  N  1717
( 1717-2000-п ).
                             Додаток 2
    Типовий навчальний план початкової школи з навчанням
   мовами національних меншин на 2001/2002 навчальний рік
              (перехідний)
 
----------------------------------------------------------
| N |  Навчальні    |Кількість годин на тиждень у  |
|п/п|   предмети    |      класах       |
|  |          |-------------------------------|
|  |          |  4-річні ПШ   | 3-річні ПШ|
|  |          |-------------------+-----------|
|  |          |1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3  |
|---+----------------------------------------------------|
|  |        Інваріантна складова         |
|---+----------------------------------------------------|
| 1 |Рідна мова     |6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6  |
|---+--------------------+---+----+-----+----+----+------|
| 2 |Українська мова   |2 |2,5 | 3 | 3 | 3 | 4  |
|---+--------------------+---+----+-----+----+----+------|
| 3 |Математика     |3 | 4 | 4 | 4 |4,5 | 4,5 |
|---+--------------------+---+----+-----+----+----+------|
| 4 |Моя Україна     |1 | 1 | 1,5 |1,5 | 1 | 1  |
|  |(Навколишній    |  |  |   |  |  |   |
|  |світ)        |  |  |   |  |  |   |
|  |Довкілля      |  |  |   |  |  |   |
|---+--------------------+---+----+-----+----+----+------|
| 5 |Музика       |1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |
|---+--------------------+---+----+-----+----+----+------|
| 6 |Образотворче    |1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |
|  |мистецтво      |  |  |   |  |  |   |
|---+--------------------+---+----+-----+----+----+------|
| 7 |Трудове навчання  |2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |
|---+--------------------+---+----+-----+----+----+------|
| 8 |Фізична культура  |3 |2,5 | 2,5 |2,5 |2,5 | 2,5 |
|  |і здоров'я ОБЖ   |  |  |   |  |  |   |
|---+--------------------+---+----+-----+----+----+------|
|  |Разом        |9 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
|---+----------------------------------------------------|
|  |        Варіантна складова         |
|---+----------------------------------------------------|
|  |Додаткові години  | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3  |
|  |на предмети     |  |  |   |  |  |   |
|  |інваріантної    |  |  |   |  |  |   |
|  |складової, курси  |  |  |   |  |  |   |
|  |за вибором,     |  |  |   |  |  |   |
|  |факультативи,    |  |  |   |  |  |   |
|  |індивідуальні та  |  |  |   |  |  |   |
|  |групові заняття   |  |  |   |  |  |   |
|---+--------------------+---+----+-----+----+----+------|
|  |Гранично      |  |  |   |  |  |   |
|  |допустиме      |  |  |   |  |  |   |
|  |навантаження на   |  |  |   |  |  |   |
|  |учня:        |  |  |   |  |  |   |
|---+--------------------+---+----+-----+----+----+------|
|  |- тижневе      |20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 |
|---+--------------------+---+----+-----+----+----+------|
|  |- на рік      |700|770 | 770 |805 |770 | 805 |
|---+--------------------+---+----+-----+----+----+------|
|  |Усього       |21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  |фінансується    |  |  |   |  |  |   |
|  |покласно      |  |  |   |  |  |   |
|  |(без урахування   |  |  |   |  |  |   |
|  |поділу класів на  |  |  |   |  |  |   |
|  |групи)       |  |  |   |  |  |   |
----------------------------------------------------------
   Примітки:
   1. Іноземна мова може вивчатись за рахунок часу варіативної
складової.
   2. Замість предметів "Образотворче мистецтво" і "Трудове
навчання" може вивчатись інтегрований курс "Художня праця", а
замість предметів "Музика" і частково "Фізична культура" (1 год.)
- інтегрований курс "Музика і рух" ("Ритміка").
                             Додаток 3
    Типовий навчальний план II ступеня загальноосвітніх
     навчальних закладів з українською мовою навчання
              (перехідний)
 
---------------------------------------------------------
| N | Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у|
|п/п|           |      класах      |
|---+---------------------+-----------------------------|
|  |           | 5 | 6 | 7 | 8  | 9 |
|---+---------------------------------------------------|
|  |        Інваріантна складом        |
|---+---------------------------------------------------|
| 1 |Українська мова і  | 6 | 5 | 5 | 4  | 4 |
|  |література      |   |   |  |   |   |
|---+---------------------+-----+-----+----+------+-----|
| 2 |Зарубіжна      | 2 | 2 | 2 | 2  | 2 |
|  |література (1)    |   |   |  |   |   |
|---+---------------------+-----+-----+----+------+-----|
| 3 |Іноземна мова    | 4 | 3 | 3 | 3  | 3 |
|---+---------------------+-----+-----+----+------+-----|
| 4 |Математика      | 4 | 4 |4,5 | 4,5 | 5 |
|---+---------------------+-----+-----+----+------+-----|
| 5 |Історія України (2) | 1 | 2 | 2 | 2  | 2,5 |
|---+---------------------|   |   |  |   |   |
| 6 |Всесвітня історій  |   |   |  |   |   |
|---+---------------------+-----+-----+----+------+-----|
| 7 |Правознавство (3)  | - | - | - | -  | - |
|---+---------------------+-----+-----+----+------+-----|
| 8 |Природознавство   | 1 | 2 | 2 | 2  | 2 |
|  |(рідний край),    |   |   |  |   |   |
|  |біологія       |   |   |  |   |   |
|---+---------------------+-----+-----+----+------+-----|
| 9 |Географія (4)    | - | 2 | 2 | 2  | 3 |
|---+---------------------+-----+-----+----+------+-----|
|10 |Фізика        | - | - | 2 | 2  | 2 |
|---+---------------------+-----+-----+----+------+-----|
|11 |Хімія        | - | - | - | 2  | 2 |
|---+---------------------+-----+-----+----+------+-----|
|12 |Музика        | 2 | 2 | 2 | 1  | - |
|---+---------------------|   |   |  |   |   |
|13 |Образотворче     |   |   |  |   |   |
|  |мистецтво      |   |   |  |   |   |
|---+---------------------+-----+-----+----+------+-----|
|14 |Фізична культура і  | 2,5 | 2,5 |2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |здоров'я, ОБЖ    |   |   |  |   |   |
|---+---------------------+-----+-----+----+------+-----|
|15 |Трудове навчання,  | 2 | 2 | 2 | 2  | 2 |
|  |креслення (5)    |   |   |  |   |   |
|---+---------------------+-----+-----+----+------+-----|
|  |Разом        | 24 | 27 | 29 | 29 | 30 |
|---+---------------------------------------------------|
|  |        Варіативна складова        |
|---+---------------------------------------------------|
|  |Додатковий час на  | 5 | 5 | 5 | 6  | 7 |
|  |предмети інваріантної|   |   |  |   |   |
|  |складової, курси та |   |   |  |   |   |
|  |предмети за вибором, |   |   |  |   |   |
|  |факультативи,    |   |   |  |   |   |
|  |індивідуальні та   |   |   |  |   |   |
|  |групові заняття   |   |   |  |   |   |
|---+---------------------+-----+-----+----+------+-----|
|  |Гранично допустиме  | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 |
|  |навантаження на учня |   |   |  |   |   |
|  |(без урахування   |   |   |  |   |   |
|  |факультативів,    |   |   |  |   |   |
|  |додаткових занять)  |   |   |  |   |   |
|---+---------------------+-----+-----+----+------+-----|
|  |Усього фінансується | 29 | 32 | 34 | 35 | 37 |
|  |покласно       |   |   |  |   |   |
|  |(без урахування   |   |   |  |   |   |
|  |поділу класів на   |   |   |  |   |   |
|  |групи)        |   |   |  |   |   |
---------------------------------------------------------
   Примітки:
   (1) Курс зарубіжної літератури може вивчатись інтегровано з
курсом української літератури.
   (2) Історія України і всесвітня історія вивчаються як окремі
предмети.
   (3) Правознавство з 2002/2003 навчального року буде вивчатись
у 10 класі, а в 9 класі може запроваджуватись курс "Практичне
право" (1 год. за рахунок часу варіативної складової).
   (4) Вивчення географії в середніх загальноосвітніх навчальних
закладах I - III ступенів з 2001/2002 навчального року буде
завершуватись у дев'ятих класах, включаючи курс економічної і
соціальної географії світу.
   (5) Креслення може вивчатись як окремий предмет (за рахунок
часу варіативної складової) або інтегровано в процесі трудового
навчання (технологій).
                             Додаток 4
    Типовий навчальний план II ступеня загальноосвітніх
    навчальних закладів з навчанням мовами національних
            меншин (перехідний)
 
----------------------------------------------------------
| N | Навчальні предмети  |Кількість годин на тиждень у |
|п/п|           |      класах      |
|---+----------------------+-----------------------------|
|  |           |   |  |   |   |   |
|  |           | 5  | 6 | 7  | 8  | 9  |
|---+----------------------------------------------------|
|  |        Інваріантна складом         |
|---+----------------------------------------------------|
| 1 |Рідна мова і     |5,5 |4,5 | 4  | 4  | 4  |
|  |література (1)    |   |  |   |   |   |
|---+----------------------+-----+----+-----+-----+------|
| 2 |Українська мова і   | 4  | 4 | 4  | 4  | 3  |
|  |література      |   |  |   |   |   |
|---+----------------------+-----+----+-----+-----+------|
| 3 |Іноземна мова     | 4  | 3 | 3  | 3  | 3  |
|---+----------------------+-----+----+-----+-----+------|
| 4 |Математика      | 4  | 4 |4,5 |4,5 | 5  |
|---+----------------------+-----+----+-----+-----+------|
| 5 |Історія України (2)  | 1  | 2 | 2  | 2  | 2,5 |
|---+----------------------|   |  |   |   |   |
| 6 |Всесвітня історія   |   |  |   |   |   |
|---+----------------------+-----+----+-----+-----+------|
| 7 |Правознавство (3)   | -  | - | -  | -  | -  |
|---+----------------------+-----+----+-----+-----+------|
| 8 |Природознавство    | 1  | 2 | 2  | 2  | 2  |
|  |(рідний край),    |   |  |   |   |   |
|  |біологія       |   |  |   |   |   |
|---+----------------------+-----+----+-----+-----+------|
| 9 |Географія (4)     | -  | 2 | 2  | 2  | 3  |
|---+----------------------+-----+----+-----+-----+------|
|10 |Фізика        | -  | - | 2  | 2  | 2  |
|---+----------------------+-----+----+-----+-----+------|
|11 |Хімія         | -  | - | -  | 2  | 2  |
|---+----------------------+-----+----+-----+-----+------|
|12 |Музика        | 2  | 2 | 2  | 1  | -  |
|---+----------------------|   |  |   |   |   |
|13 |Образотворче     |   |  |   |   |   |
|  |мистецтво       |   |  |   |   |   |
|---+----------------------+-----+----+-----+-----+------|
|14 |Фізична культура і  |2,5 |2,5 |2,5 |2,5 | 2,5 |
|  |здоров'я, ОБЖ     |   |  |   |   |   |
|---+----------------------+-----+----+-----+-----+------|
|15 |Трудове навчання,   | 2  | 2 | 2  | 2  | 2  |
|  |креслення (5)     |   |  |   |   |   |
|---+----------------------+-----+----+-----+-----+------|
|  |Разом         | 26 | 28 | 30 | 31 | 31  |
|---+----------------------------------------------------|
|  |        Варіативна складова         |
|---+----------------------------------------------------|
|  |Додатковий час на   | 4  | 4 | 4  | 4  | 6  |
|  |предмети інваріантної |   |  |   |   |   |
|  |складової, курси та  |   |  |   |   |   |
|  |предмети за вибором, |   |  |   |   |   |
|  |факультативи,     |   |  |   |   |   |
|  |додаткові       |   |  |   |   |   |
|  |індивідуальні та   |   |  |   |   |   |
|  |групові заняття    |   |  |   |   |   |
|---+----------------------+-----+----+-----+-----+------|
|  |Гранично допустиме  | 28 | 30 | 31 | 32 | 33  |
|  |навантаження на учня |   |  |   |   |   |
|  |(без урахування    |   |  |   |   |   |
|  |факультативів,    |   |  |   |   |   |
|  |додаткових занять)  |   |  |   |   |   |
|---+----------------------+-----+----+-----+-----+------|
|  |Усього фінансується  | 30 | 32 | 34 | 35 | 37  |
|  |покласно       |   |  |   |   |   |
|  |(без урахування    |   |  |   |   |   |
|  |поділу класів на   |   |  |   |   |   |
|  |групи)        |   |  |   |   |   |
----------------------------------------------------------
   Примітки:
   (1) Курс  літератури  інтегрований  (охоплює  літературу
відповідної національної меншини і зарубіжну літературу).
   (2) Історія України і всесвітня історія вивчаються як окремі
предмети.
   (3) Правознавство з 2002/2003 навчального року буде вивчатись
у 10 класі, а в 9 класі може запроваджуватись курс "Практичне
право" (1 год. за рахунок часу варіативної складової).
   (4) Вивчення географії в середніх загальноосвітніх навчальних
закладах I - III ступенів з 2001/2002 навчального року буде
завершуватись у дев'ятих класах, охоплюючи курс економічної і
соціальної географії світу.
   (5) Креслення може вивчатись як окремий предмет (за рахунок
часу варіативної складової) або інтегровано в процесі трудового
навчання (технологій).
                             Додаток 5
    Типовий навчальний план III ступеня загальноосвітніх
     навчальних закладів з українською мовою навчання
              (перехідний)
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Навчальні    |    Кількість годин на тиждень у класах                             |
|п/п| предмети    |---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |загально-|     за профілями навчання:                             |
|  |         |освітніх |-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |     |суспільно- |філологічних|фізико-   |природничих|технологічних|художньо-  |спортивних |
|  |         |     |гуманітарних|      |математичних|      |       |естетичних |      |
|  |         |---------+------------+------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
|  |         |10 | 11 |10 | 11  |10  | 11 |10 | 11  |10 | 11  |10  |  11 |10  | 11 | 10 | 11 |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|1 | Українська   |1  | 1 |1  | 2  |2  | 2  |1  | 1   |1  | 1  |1  |  1  |1   | 1 | 1 | 1  |
|  | мова      |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|2 | Українська   |3  | 3 |3  | 4  |4  | 4  |3  | 3   |3  | 3  |3  |  3  |4   | 4 | 3 | 3  |
|  | література (1) |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------|  |    |  |   |   |    |------+-----|  |   |
|3 | Зарубіжна    |2  | 2 |2  | 2  |3  | 2  |  |    |  |   |   |    |2   | 2 |  |   |
|  | література   |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|4 | Іноземна    |2  | 2 |4  | 4  |4  | 4  |2  | 2   |2  | 2  |2  |  2  |2   | 2 | 2 | 2  |
|  | мова      |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|5 | Друга      |-  | - |-  | -  |3  | 4  |-  | -   |-  | -  |-  |  -  |-   | - | - | -  |
|  | іноземна    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | мова або    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | мова      |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | національних  |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | меншин     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|6 | Математика   |4  | 4 |2  | 2  |2  | 2  |6  | 6   |4  | 4  |3  |  3  |2   | 2 | 2 | 2  |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|7 | Інформатика   |1  | 1 |1  | 1  |1  | 1  |2  | 2   |1  | 1  |1  |  1  |1   | 1 | 1 | 1  |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|8 | Історія     |2  | 1,5|3  | 2  |2  | 1,5 |1  | 1   |1  | 1  |1  |  1  |1   | 1 | 1,5| 1,5 |
|  | України     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|9 | Всесвітня    |1,5 | 1,5|2  | 2  |1  | 1,5 |1  | 1   |1  | 1  |1  |  1  |1   | 1 | 1,5| 1,5 |
|  | історія     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|10 | Правознавство  |2  | - |2  | -  |1  | -  |1  | -   |1  | -  |1  |  -  |1   | - | 1 | -  |
|  | (2)       |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|11 | Основи     |-  | - |-  | 2  |-  | 2  |-  | -   |-  | -  |-  |  -  |-   | 2 | - | 1  |
|  | філософії/   |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | Українознавство |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|12 | Географія (3)  |1  | - |2  | 2  |1  | -  |1  | 1   |2  | 1  |1  |  2  |1   | - | 1 | -  |
|---+-----------------|  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|13 | Основи     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | економіки    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|14 | Природознавство |-  | - |3  | 3  |3  | 3  |-  | -   |-  | -  |-  |  -  |3   | 3 | - | -  |
|  | (4)       |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|15 | Біологія,    |-  | 2,5|-  | -  |-  | -  |-  | 2   |3  | 3  |1  |  2  |-   | - | 1 | 2  |
|  | основи     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | екології    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|16 | Фізика     |3  | 3 |-  | -  |-  | -  |5  | 6   |4  | 4  |3  |  3  |-   | - | 2 | 2  |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|17 | Астрономія   |-  | 1 |-  | -  |-  | -  |-  | 1   |-  | 1  |-  |  -  |-   | - | - | -  |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|18 | Хімія      |2  | 2 |-  | -  |-  | -  |2  | 1   |3  | 3  |2  |  2  |-   | - | 1 | 1  |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|19 | Мистецтво/   |-  | - |-  | -  |-  | -  |-  | -   |-  | -  |-  |  -  |6   | 5 | 1 | 2  |
|  | Художня     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | культура    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|20 | Фізична     |3  | 3 |3  | 3  |3  | 3  |3  | 3   |3  | 3  |2  |  2  |3   | 4 | 6 | 6  |
|  | культура    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | і здоров'я   |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|21 | ОБЖ       |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |1  |  1  |   |   | 1 | 1  |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|22 | ДПЮ (5)     |-  | - |-  | -  |-  | -  |-  | -   |-  | -  |-  |  -  |-   | - | 2 | -  |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|23 | Трудове     |2  | 2 |-  | -  |-  | -  |-  | -   |-  | -  |5  |  5  |-   | - | - | -  |
|  | (професійне)  |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | навчання/    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | Технології   |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|24 | Креслення    |-  | - |-  | -  |-  | -  |2  | -   |-  | -  |2  |  -  |-   | - | - | -  |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|  | РАЗОМ      |29,5| 30 |29 | 28  |30  | 30 |30 | 30  |29 | 28  |30  |  29 |28  | 29 | 28 | 28 |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|  | Додатковий час |8,5 | 8 |9  | 10  |8  | 8  |8  | 8   |9  | 10  |8  |  9  |10  | 9 | 10 | 10 |
|  | на поглиблення |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | знань з     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | предметів,   |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | профільне    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | навчання,    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | заняття     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | за       |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | вибором,    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | факультативні, |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | індивідуальні  |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | і групові    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | заняття     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|  | Гранично    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | допустиме    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | навантаження  |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | на учня:    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|  | - 5-денний   |33 | 33 |33 | 33  |33  | 33 |33 | 33  |33 | 33  |33  |  33 |33  | 33 | 33 | 33 |
|  | робочий     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | тиждень     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|  | - 6-денний   |36 | 36 |36 | 36  |36  | 36 |36 | 36  |36 | 36  |36  |  36 |36  | 36 | 36 | 36 |
|  | робочий     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | тиждень     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|  | Усього     |38 | 38 |38 | 38  |38  | 38 |38 | 38  |38 | 38  |38  |  38 |38  | 38 | 38 | 38 |
|  | фінансується  |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | покласно    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | (без      |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | урахування   |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | поділу     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | класів     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  | на групи)    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             Додаток 6
    Типовий навчальний план III ступеня загальноосвітніх
    навчальних закладів з навчанням мовами національних
            меншин (перехідний)
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Навчальні    |    Кількість годин на тиждень у класах                             |
|п/п| предмети    |---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |загально-|     за профілями навчання:                             |
|  |         |освітніх |-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |     |суспільно- |філологічних|фізико-   |природничих|технологічних|художньо-  |спортивних |
|  |         |     |гуманітарних|      |математичних|      |       |естетичних |      |
|  |         |---------+------------+------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
|  |         |10 | 11 |10 | 11  |10  | 11 |10 | 11  |10 | 11  |10  |  11 |10  | 11 | 10 | 11 |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|1 |Рідна мова    |1  |1  |1  | 1   |2  |2   |1  | 1   |1  |1   |1  | 1   | 1  |1  |1  | 1  |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|2 |Література (1)  |3  |3  |3  | 3   |4  |4   |2  | 2   |2  |2   |2  | 2   | 4  |3  |2  | 2  |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|3 |Українська мова |1  |1  |1  | 2   |2  |2   |1  | 1   |1  |1   |1  | 1   | 1  |1  |1  | 1  |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|4 |Українська    |2  |2  |3  | 2   |3  |4   |2  | 2   |2  |2   |2  | 2   | 2  |3  |2  | 2  |
|  |література    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|5 |Іноземна мова  |2  |2  |3  | 4   |4  |4   |2  | 2   |2  |2   |2  | 2   | 2  |2  |2  | 2  |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|6 |Математика    |4  |4  |2  | 2   |2  |2   |6  | 6   |3  |4   |3  | 3   | 2  |2  |2  | 2  |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|7 |Інформатика   |1  |1  |1  | 1   |1  |1   |2  | 2   |1  |1   |1  | 1   | 1  |1  |1  | 1  |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|8 |Історія     |2  |1,5 |2,5 | 2   |2  |1,5  |1  | 1   |1  |1   |1  | 1   | 1  |1  |1  | 1  |
|  |України     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|9 |Всесвітня    |1,5 |1,5 |2  | 2   |1  |1,5  |1  | 1   |1  |1   |1  | 1   | 1  |1  |1  | 1  |
|  |історія     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|10 |Правознавство (2)|2  |-  |2,5 | -   |1  |-   |1  | -   |1  |-   |1  | -   | 1  |-  |1  | -  |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|11 |Основи      |-  |-  |-  | 2   |-  |2   |-  | -   |-  |-   |-  | -   | -  |2  |-  | 1  |
|  |філософії/    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |Українознавство |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|12 |Географія (3)  |1  |-  |2  | 2   |1  |-   |1  | 1   |2  |1   |1  | 2   | 1  |-  |1  | -  |
|---+-----------------|  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|13 |Основи економіки |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|14 |Природознавство |-  |-  |3  | 3   |3  |3   |-  | -   |-  |-   |-  | -   | 3  |3  |-  | -  |
|  |(4)       |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|15 |Біологія,    |-  |2,5 |-  | -   |-  |-   |-  | 1   |3  |3   |1  | 2   | -  |-  |1  | 2  |
|  |основи екології |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|16 |Фізика      |3  |3  |-  | -   |-  |-   |5  | 5   |4  |4   |2  | 3   | -  |-  |2  | 2  |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|17 |Астрономія    |-  |1  |-  | -   |-  |-   |-  | 1   |-  |1   |-  | -   | -  |-  |-  | -  |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|18 |Хімія      |2  |2  |-  | -   |-  |-   |1  | 1   |3  |3   |2  | 1   | -  |-  |1  | 1  |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|19 |Мистецтво/    |-  |-  |-  | -   |-  |-   |-  | -   |-  |-   |-  | -   | 6  |5  |1  | 2  |
|  |Художня культура |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|20 |Фізична культура |2,5 |2,5 |3  | 3   |3  |3   |3  | 3   |3  |3   |2  | 2   | 3  |4  |6  | 6  |
|  |і здоров'я    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|21 |ОБЖ       |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |1  | 1   |   |   |1  | 1  |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|22 |ДПЮ (5)     |-  |-  |-  | -   |-  |-   |-  | -   |-  |-   |-  | -   | -  |-  |2  | -  |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|23 |Трудове     |2  |2  |-  | -   |-  |-   |-  | -   |-  |-   |5  | 5   | -  |-  |-  | -  |
|  |(професійне)   |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |навчання/    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |Технології    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|24 |Креслення    |-  |-  |-  | -   |-  |-   |1  | -   |-  |-   |1  | -   | -  |-  |-  | -  |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|  |РАЗОМ      |30 |30 |29 | 30  |30  |30  |30 | 30  |30 |30  |30  | 30  | 29  |29  |29 | 29  |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|  |Додатковий    |8  |8  |9  | 8   |9  |8   |8  | 8   |8  |8   |8  | 8   | 9  |9  |9  | 9  |
|  |час на      |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |поглиблення   |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |знань з     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |предметів,    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |профільне    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |навчання,    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |заняття за    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |вибором,     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |факультативні,  |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |індивідуальні і |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |групові     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |заняття     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|  |Гранично     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |допустиме    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |навантаження   |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |на учня:     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|  |- 5-денний    |33 |33 |33 | 33  |33  |33  |33 | 33  |33 |33  |33  | 33  | 33  |33  |33 | 33  |
|  |робочий     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |тиждень     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|  |- 6-денний    |36 |36 |36 | 36  |36  |36  |36 | 36  |36 |36  |36  | 36  | 36  |36  |36 | 36  |
|  |робочий     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |тиждень     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|---+-----------------+----+----+----+-------+-----+------+----+-------+----+------+-----+-------+------+-----+----+------|
|  |Усього      |38 | 38 |38 | 38  |38  | 38 |38 | 38  |38 | 38  |38  |  38 |38  | 38 | 38 | 38 |
|  |фінансується   |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |покласно     |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |(без       |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |урахування    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |поділу      |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |класів      |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
|  |на групи)    |  |  |  |    |   |   |  |    |  |   |   |    |   |   |  |   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Примітки до додатків 5 і 6:
   (1) У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами
національних  меншин  та  в  класах  фізико-математичного,
природничо-наукового, технологічного  і  спортивного  профілів
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
вивчається інтегрований курс літератури.
   (2) Правознавство буде вивчатися в десятих класах з 2002/2003
навчального року. У 2001/2002 навчальному році передбачений на цей
предмет час використовується на інші предмети.
   (3) У зв'язку з перенесенням у загальноосвітніх класах та
спеціалізованих гуманітарних класах з 2001/2002 навчального року
курсу економічної і соціальної географії світу до дев'ятих класів
передбачений на цей предмет в десятих класах час з 2002/2003
навчального року використовується на інші предмети.
   (4) Природознавство - інтегрований курс.
   (5) Заняття з ДПЮ передбачаються в десятих  класах  по
закінченні навчального року шляхом проведення тритижневих зборів
на базі військових частин, спортивних, військово-патріотичних
таборів,  у  яких  наявне  відповідне  матеріально-технічне
забезпечення.
                             Додаток 7
  Типовий навчальний план-схема загальноосвітніх навчальних
    закладів з поглибленим вивченням предметів гімназій,
     ліцеїв, колегіумів та інших спеціалізованих шкіл
 
------------------------------------------------------------
| Навчальні предмети |Кількість годин на тиждень у класах |
|           |------------------------------------|
|           |5  |6  |7  | 8  |9  |10 |11  |
|---------------------+----+----+----+-----+----+----+-----|
|Навчальні предмети  |24 -|27 -|29 -| 29 -|30 -|28 -|28 - |
|інваріантної     |26 |28 |30 | 31 |31 |29 |29  |
|складової      |  |  |  |   |  |  |   |
|(плануються за    |  |  |  |   |  |  |   |
|додатком 3 або 4   |  |  |  |   |  |  |   |
|відповідно)     |  |  |  |   |  |  |   |
|---------------------+----+----+----+-----+----+----+-----|
|Додатковий час на  |4  |5  |4  | 4  |4  |6  |6  |
|поглиблене вивчення |  |  |  |   |  |  |   |
|предметів, введення |  |  |  |   |  |  |   |
|додаткових предметів |  |  |  |   |  |  |   |
|та курсів за     |  |  |  |   |  |  |   |
|вибором       |  |  |  |   |  |  |   |
|---------------------+----+----+----+-----+----+----+-----|
|Факультативні,    |2  |2  |2  | 2  |3  |4  |4  |
|індивідуальні і   |  |  |  |   |  |  |   |
|групові заняття та  |  |  |  |   |  |  |   |
|консультації     |  |  |  |   |  |  |   |
|---------------------+----+----+----+-----+----+----+-----|
|Гранично допустиме  |  |  |  |   |  |  |   |
|навантаження учнів: |  |  |  |   |  |  |   |
|---------------------+----+----+----+-----+----+----+-----|
|- 5-денний робочий  |28 |30 |32 |32  |33 |33 |33  |
|тиждень       |  |  |  |   |  |  |   |
|---------------------+----+----+----+-----+----+----+-----|
|- 6-денний робочий  |30 |33 |34 |35  |36 |36 |36  |
|тиждень       |  |  |  |   |  |  |   |
|---------------------+----+----+----+-----+----+----+-----|
|Усього фінансується |32 |35 |36 |37  |38 |39 |39  |
|покласно       |  |  |  |   |  |  |   |
|(без урахування   |  |  |  |   |  |  |   |
|поділу класів на   |  |  |  |   |  |  |   |
|групи)        |  |  |  |   |  |  |   |
------------------------------------------------------------
   Примітка:
   Для складання робочих навчальних  планів  спеціалізованих
загальноосвітніх навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, колегіумів
можуть використовуватись також відповідні варіанти навчальних
планів, затверджених Міносвіти України протягом 1993 - 1999 рр., з
внесенням коректив щодо гранично допустимого і максимального
обсягу навчального навантаження.
 
 Надруковано: "Освіта України", N 4, 24 січня 2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка