Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Ревізійну комісію ДАК "Укрмедпром"


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 319 від 04.12.2000
   м.Київ
 
 vd20001204 vn319
 
       Про Ревізійну комісію ДАК "Укрмедпром"
 
   Відповідно до пункту 7.23 Статуту Державної  акціонерної
компанії "Укрмедпром" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Ревізійну  комісію  Державної  акціонерної
компанії в складі:
   - Сребницької  Т.Ю.  -  начальника відділу інвестиційної
політики Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та
виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення;
   - Данчук С.В. - головного спеціаліста відділу інвестиційної
політики Департаменту;
   - Сохань Т.П. - головного бухгалтера Департаменту.
   2. Затвердити Положення про Ревізійну комісію  Державної
акціонерної компанії "Укрмедпром".
 
 Міністр                     В.Ф. Москаленко
                       Затверджено
                       наказом МОЗ
                       від 04.12.2000 N 319
         Положення про Ревізійну комісію
      Державної акціонерної компанії "Укрмедпром"
           1. Загальні положення
   1.1. Це  Положення  розроблено  відповідно  до  чинного
законодавства України та Статуту Державної акціонерної компанії
"Укрмедпром" (далі - Компанія) і  визначає  статус,  склад,
повноваження Ревізійної комісії, процедуру обрання та порядок
роботи членів Ревізійної комісії.
   1.2. Це  Положення  затверджується  Загальними  зборами
акціонерів і може бути змінене або скасоване лише ними.
   2. Склад, термін повноважень членів Ревізійної комісії
   2.1. Ревізійна комісія Компанії є органом, що  здійснює
контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії.
   2.2. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів
Компанії.
   2.3. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується чинним
законодавством України, Статутом Компанії, цим Положенням, іншими
внутрішніми нормативними документами  Компанії  і  рішеннями,
прийнятими Загальними зборами акціонерів.
   2.4. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа
акціонерів у кількості 3 осіб терміном на 3 роки. Висунення осіб
для обрання в члени Ревізійної комісії здійснюється в порядку,
передбаченому ст. 3 цього Положення.
   2.5. Для заміщення членів Ревізійної комісії, які вибули
та/або не мають можливості з тих чи інших підстав виконувати свої
обов'язки, Загальні збори обирають двох кандидатів у  члени
Ревізійної комісії. Кандидати обираються на термін повноважень
членів Ревізійної комісії.
   2.6. Кандидат, який заміщує члена Ревізійної комісії, що
вибув, призначається на посаду рішенням Ревізійної комісії. При
цьому  Ревізійна  комісія проводить голосування щодо кожного
кандидата і призначає того кандидата, за якого проголосувала
більша кількість членів Ревізійної комісії.
   2.7. Член Ревізійної комісії не може одночасно бути членом
Спостережної ради, Правління або іншою посадовою особою Компанії.
   2.8. Одна і та ж сама особа може обиратися членом Ревізійної
комісії необмежену кількість разів.
   2.9. До складу Ревізійної комісії може обиратися юридична
особа. В цьому випадку керівник обраної юридичної особи сам
виконує функції члена Ревізійної комісії або видає іншій посадовій
особі відповідну довіреність від імені юридичної особи, обраної до
складу Ревізійної комісії.
   2.10. Член  Ревізійної комісії може бути відкликаний до
закінчення терміну повноважень  Ревізійної  комісії  рішенням
Загальних зборів акціонерів Компанії.
   3. Порядок висунення осіб для обрання в члени Ревізійної
      комісії. Обрання членів Ревізійної комісії
   3.1. Право висувати кандидатури  для  обрання  в  члени
Ревізійної комісії мають:
   а) акціонери Компанії;
   б) органи управління Компанії.
   3.2. Будь-який з акціонерів Компанії має право висунути свою
кандидатуру для обрання в члени Ревізійної комісії, якщо таке
самовисунення попередньо підтримують акціонери, які у сукупності
володіють не менш, ніж 2% голосів. Попередня підтримка кандидата
не зобов'язує акціонера голосувати за цього кандидата під час
Загальних зборів. У разі самовисунення кандидат зобов'язаний
надати документи, передбачені п. 3.6 цього Положення.
   3.3. Пропозиції  щодо висунення (самовисунення) осіб для
обрання в члени Ревізійної комісії можуть подаватися органу
(комітету),  що  скликає Загальні збори акціонерів, з метою
складення необхідного переліку кандидатів та підготовки бюлетенів
для голосування. Прийом пропозицій припиняється за 48 годин до
початку Загальних зборів акціонерів.
   3.4. Під час проведення зборів кандидатури для обрання в
члени Ревізійної комісії можуть висуватися лише у випадку, якщо
попередньо висунуті кандидати не набрали достатньої кількості
голосів, в результаті чого виникли вакансії у складі Ревізійної
комісії.
   3.5. Якщо висунення (самовисунення) осіб для обрання в члени
Ревізійної комісії відбувається безпосередньо на Загальних зборах
акціонерів - пропозиції щодо обрання та необхідні документи,
передбачені п. 3.6. цього Положення, подаються голові зборів.
   3.6. Пропозиція  щодо висунення (самовисунення) осіб для
обрання в члени Ревізійної комісії повинна містити:
   3.6.1. Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера
або органу, що подає пропозицію;
   3.6.2. Прізвище,  ім'я, по батькові (найменування); дату
народження, громадянство, адресу переважного  місцезнаходження
акціонера, який висувається для обрання;
   3.6.3. Стислу інформацію про особу, яка висувається для
обрання:
   а) про професійну підготовку;
   б) про досвід роботи, в тому числі на керівних посадах;
   в) про останнє місце роботи із зазначенням  посади  та
переліком посадових обов'язків;
   г) документ, що підтверджує наявність у власності кандидата
акцій (акції) даної Компанії;
   д) інформацію про наявні заборони суду займатися певними
видами діяльності (з переліком видів діяльності, якими заборонено
займатися);
   є) інформацію про наявні непогашені судимості за розкрадання,
хабарництво та інші корисливі злочини;
   ж) інформацію про будь-яку суперечність інтересів кандидатата
Компанії, у тому числі перелік угод Компанії або її дочірніх
підприємств, у яких кандидат або його родичі мали або мають
безпосередню або опосередковану зацікавленість (матеріальну або
іншу);
   з) у разі самовисунення - документ (підписний лист), що
підтверджує наявність у кандидата необхідної кількості голосів,
наданих на його підтримку. Цей документ має бути засвідчений
Правлінням Компанії.
   Наявність (відсутність) фактів, зазначених у п.п. д), є), ж)
цієї статті, повинна бути письмово підтверджена особою, яка
висувається в члени Ревізійної комісії.
   3.7. Загальна кількість осіб, які висуваються для обрання в
члени Ревізійноі комісії, повинна не менш ніж на 2  особи
перевищувати чисельний склад цього органу управління, встановлений
Статутом (Положенням).
   3.8. Під  час  виборів  Ревізійної  комісії  голосування
проводиться щодо кожної кандидатури окремо, але єдиним бюлетенем
для голосування.
   3.9. Член Ревізійної комісії (кандидат у члени Ревізійної
комісії) вважається обраним, якщо за нього проголосували акціонери
або їх представники, що беруть участь у зборах та володіють у
сукупності більш ніж 50% голосів.
   Якщо зазначену кількість голосів набрала більша кількість
осіб, ніж це передбачено п. 2.4 цього  Положення,  обраними
вважаються перші 3 особи, які набрали більше голосів відносно
інших. Наступні за ними дві особи вважаються обраними кандидатами
в члени Ревізійної комісії.
   Якщо зазначену кількість голосів набрала менша кількість
осіб, ніж це передбачено п. 2.4 цього Положення, довибори членів
Ревізійної  комісії  (кандидатів у члени Ревізійної комісії)
проводяться в порядку, передбаченому цим Положенням.
   Якщо жодна з кандидатур, внесених до списків для голосування,
не набрала зазначеної кількості голосів, проводиться висунення
нових кандидатур та нове голосування в порядку, передбаченому цим
Положенням. При цьому  особи,  щодо  яких  вже  проводилося
голосування, можуть висуватися повторно.
    4. Функції, права та обов'язки Ревізійної комісії
   4.1. Ревізійна комісія Компанії у відповідності з покладеними
на неї завданнями контролює та перевіряє фінансово-господарську
діяльність Компанії.
   4.2. Ревізійна комісія зобов'язана:
   здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю
Компанії шляхом проведення чергових та позачергових перевірок
(ревізій);
   своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів,
Спостережної ради, Правління результати проведених перевірок у
формі письмових звітів, доповідних записок,  повідомлень  на
засіданнях органів управління Компанії;
   інформувати Загальні збори акціонерів, а в перерві між ними -
Спостережну раду, про всі виявлені під час перевірок недоліки та
зловживання посадових осіб Компанії;
   готувати висновки стосовно річних звітів та балансів, без
яких Загальні збори акціонерів неправомочні затверджувати баланс;
   вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у
разі виникнення загрози суттєвим інтересам Компанії або виявлення
зловживань з боку посадових осіб Компанії.
   4.3. Під час виконання своїх функцій Ревізійна  комісія
Компанії здійснює:
   перевірку фінансової документації Компанії, ведення  якої
забезпечує Правління;
   перевірку дотримання Правлінням у фінансово-господарській та
виробничій діяльності нормативів та правил, встановлених чинним
законодавством  України,  Статутом  Компанії,  внутрішніми
нормативними документами Компанії та рішеннями Загальних зборів
акціонерів та Спостережної ради;
   перевірку своєчасності   та   правильності   платежів
постачальникам продукції та  послуг,  платежів  до  бюджету,
нарахувань  та  виплат дивідендів, відсотків за облігаціями,
погашення інших зобов'язань;
   перевірку правильності складання балансів Компанії, звітної
документації для податкової адміністрації, статистичних органів;
   перевірку використання коштів резервного та інших фондів
Компанії;
   перевірку дотримання  порядку  оплати  акцій акціонерами,
передбаченого установчими документами;
   перевірку сплати акціонерами встановленої пені за несвоєчасну
оплату акцій, що ними придбаваються;
   аналіз фінансового  стану Компанії, її платоспроможності,
ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів,
виявлення резервів покращення економічного стану підприємства та
розробку рекомендацій для органів управління Компанії;
   аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного
обліку відповідним нормативним документам.
   Під час виконання своїх обов'язків члени Ревізійної комісії
повинні належним чином вивчити всі документи та матеріали, що
стосуються предмета перевірок. При цьому члени Ревізійної комісії
повинні  зберігати  комерційну  таємницю,  не  розголошувати
конфіденційні відомості, до яких члени Ревізійноі комісії мають
доступ під час виконання своїх функцій.
   4.4. Ревізійна комісія Компанії має право:
   отримувати від органів управління Компанії, її підрозділів та
служб, посадових осіб усі документи, що вимагаються, необхідні для
роботи  матеріали,  вивчення  яких  відповідає  функціям  та
повноваженням Ревізійної комісії. Ці документи мають бути надані
Ревізійній комі сії протягом двох днів після її письмового запиту;
   вимагати особистого пояснення від  працівників  Компанії,
включаючи її посадових осіб, стосовно питань, що належать до
компетенції Ревізійної комісії Компанії;
   вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів
або проведення позачергового засідання Спостережної ради Компанії,
якщо виникла загроза інтересам Компанії або виявлені зловживання з
боку посадових осіб;
   вносити на  рогляд  Загальних  зборів  акціонерів  або
спостережної ради Компанії питання стосовно діяльності посадових
осіб Компанії.
   У разі необхідності члени Ревізійної комісії беруть участь у
засіданнях Правління Компанії з правом дорадчого голосу.
    5. Організація роботи Ревізійної комісії Компанії
   5.1. Організаційною  формою  роботи Ревізійної комісії є
проведення перевірок. Ревізійна комісія Компанії проводить чергові
та позачергові перевірки.
   5.2. Чергові перевірки Ревізійна комісія Компанії проводить
за  підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для
подання висновків стосовно річного звіту та балансу.
   5.3. Позачергові перевірки Ревізійна комісія проводить:
   а) за рішенням Загальних зборів акціонерів;
   б) за рішенням Спостережної ради Компанії;
   в) з власної ініціативи;
   г) на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж
10% голосів.
   5.4. За  підсумками  проведення чергових та позачергових
перевірок Ревізійна комісія Компанії складає  висновки,  які
підписуються членами Ревізійної комісії Компанії, що брали участь
в перевірці.  Висновки  підлягають затвердженню на засіданнях
Ревізійної комісії Компанії.
   Висновки за підсумками річної перевірки повинні містити:
   підтвердження достовірності даних, що містяться в звітах та
інших фінансових документах;
   інформацію про   факти   порушення   порядку  ведення
бухгалтерського  обліку  та  надання  фінансової  звітності,
встановлених нормативними  актами  України,  а  також  інших
нормативних   актів   України   під   час   здійснення
фінансово-господарської діяльності.
   5.5. Висновки за підсумками позачергових перевірок надаються
Спостережній раді Компанії не пізніше 7 робочих днів після
закінчення перевірки.
   5.6. Висновки  за  підсумками  річної  перевірки повинні
надаватися Спостережній раді Компанії не пізніше, ніж за 10 днів
до річних зборів акціонерів.
   В цей же термін Ревізійна комісія Компанії передає один
примірник затвердженого висновку Правлінню Компанії, яке вносить
його із своїми поясненнями на розгляд Загальних зборів акціонерів.
   5.7. Ревізійна комісія Компанії вирішує усі питання на своїх
засіданнях. Засідання проводяться по мірі необхідності, але не
менше одного разу на три місяці, а також перед початком перевірок
та за їх результатами.
   Перед початком перевірки засідання Ревізійноі комісії носить
організаційний характер. Під час такого засідання встановлюється
план проведення зазначеної перевірки.
   5.8. Засідання Ревізійної комісії можуть проводитися шляхом:
   а) безпосереднього збору членів Ревізійної комісії в одному
місці;
   б) проведення засідання за допомогою конференц-телефону або
яких-небудь інших засобів зв'язку, що дозволяють членам Ревізійної
комісії чути один одного.
   5.9. На першому засіданні Ревізійної комісії з числа її
членів обираються голова, заступник голови та секретар комісії.
   5.10. Голова Ревізійної комісії:
   а) керує роботою Ревізійної комісії;
   б) скликає засідання Ревізійної комісії;
   в) головує на засіданнях Ревізійної комісії;
   г) виконує інші функції, необхідні для організації діяльності
Ревізійної комісії в межах його повноважень.
   5.11. Заступник голови Ревізійної комісії надає допомогу
голові, а під час його відсутності виконує функції голови.
   5.12. Секретар Ревізійної комісії веде діловодство, протоколи
та книгу протоколів засідань, оформлює інші документи Ревізійної
комісії.
   5.13. Про чергове засідання Ревізійної комісії її члени
повинні інформуватися в письмовій формі не пізніше, ніж за 5
робочих днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості
про дату, час та місце проведення засідання, а також порядок
денний засідання.
   5.14. Не пізніше, ніж за день до дати проведення засідання
будь-який з членів Ревізійної комісії може запропонувати зміни або
доповнення до порядку денного.
   5.15. Позачергові засідання Ревізійної комісії скликаються
головою Ревізійної комісії (а під час його  відсутності  -
заступником голови) з власної ініціативи, а також на письмову
вимогу будь-якого з членів Ревізійної комісії. Вимога  щодо
скликання  позачергового засідання Ревізійної комісії повинна
містити зазначення питань, що потребують обговорення Ревізійної
комісії.
   5.16. Позачергове засідання Ревізійної комісії має  бути
скликане не пізніше 3 робочих днів з дати надходження вимоги на
адресу Ревізійної комісії від осіб, зазначених у п.5.15  цього
Положення.
   5.17. Про скликання позачергового засідання члени Ревізійної
комісії повинні бути проінформовані не пізніше, ніж за два робочих
дні до очікуваної дати засідання.
   5.18. Член Ревізійної комісії повинен особисто виконувати
свої обов'язки. Член Ревізійної комісії не може передавати свої
повноваження іншому члену Ревізійної комісії або третім особам.
Усі члени Ревізійної комісії повинні сумлінно виконувати свої
обов'язки і у своїй діяльності керуватися перш за все інтересами
Компанії, а не інтересами особистого характеру чи інтересами
третіх сторін.
   5.19. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо в
засіданні беруть участь не менше половини її членів. У разі
відсутності кворуму для проведення засідань Ревізійної комісії у
зв'язку з відкликанням члена із складу цього органу управління,
Спостережна рада може  обрати  виконувача  обов'язків  члена
Ревізійної комісії. Виконувач обов'язків члена Ревізійної комісії
обирається із складу кандидатів, передбачених п. 3.9  цього
Положення, і працює у складі Ревізійної комісії лише до проведення
Загальних зборів акціонерів.
   5.20. Кожен член Ревізійної комісії має під час голосування
один голос.
   5.21. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів
членів Ревізійної комісії відкритим голосуванням.
   5.22. Протокол  засідання Ревізійної комісії підписується
головою Ревізійної комісії (або особою,  яка  виконує  його
обов'язки)  та секретарем Ревізійної комісії. Якщо засідання
Ревізійної комісії проводилося способом,  що  не  передбачає
безпосередньої присутності членів Ревізійної комісії в одному
місці, то особи, які беруть участь в засіданні, повинні поставити
свої підписи під копіями протоколу засідання або будь-яким іншим
документом, що відображає їх думку стосовно того чи іншого питання
порядку денного.
   5.23. Усі протоколи засідань Ревізійної комісії оформлюються
секретарем Ревізійної комісії та підшиваються до книги протоколів,
яка зберігається у голови Ревізійної комісії або в  архіві
Компанії.
   5.24. Книга протоколів, або засвідчені витяги з неї повинні
надаватися  для  ознайомлення будь-якому з членів Ревізійної
комісії, Спостережній раді та акціонерам Компанії.
     6. Відповідальність членів Ревізійної комісії
   6.1. За порушення чинного законодавства України, а також
положень  Статуту та інших внутрішніх нормативних документів
Компанії члени Ревізійної комісії можуть бути притягнені до
дисциплінарної,  майнової,  адміністративної  та  кримінальної
відповідальності у відповідності до норм чинного законодавства
України.
   6.2. Компанія має право вимагати від членів  Ревізійної
комісії  відшкодування  збитків, включаючи неотримані доходи,
спричинених в результаті невиконання чи неналежного виконання
покладених на них обов'язків у відповідності до порядку та в
розмірах, визначених чинним законодавством України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка