Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про поліпшення роботи з кадрами в центральному апараті міністерства


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 243 від 05.12.2000
   м.Київ
 
 vd20001205 vn243
 
     Про поліпшення роботи з кадрами в центральному
            апараті міністерства
 
   Розглянувши матеріали  перевірки  Головного  управління
організаційно-кадрової  роботи  та  взаємодії  з  регіонами
Адміністрації Президента України з питань організації роботи з
кадрами в міністерстві та з метою її поліпшення Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити заходи щодо реалізації зауважень і пропозицій
Головного управління організаційно-кадрової роботи та взаємодії з
регіонами Адміністрації Президента України, відмічених в ході
перевірки стану роботи з кадрами в Мінагрополітики (додаються).
   2. Заступникам Міністра, керівникам державних департаментів
та структурних підрозділів міністерства забезпечити безумовне
виконання зазначених заходів у встановлені строки.
   3. Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки
(Мельник)  забезпечити  дотримання  чинного законодавства при
підборі, прийомі та розстановці кадрів у центральному апараті
міністерства.
   4. Департаменту організаційної  роботи  (Шейко)  посилити
вимогливість до керівників структурних підрозділів міністерства за
дотримання виконавської дисципліни, своєчасне і якісне виконання
доручень Адміністрації Президента України, урядових та власних
рішень.
   5. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра Лузана Ю.Я.
 
 Міністр                        І.Кириленко
                        Затверджено
                    Наказ Міністерства аграрної
                    політики України
                    05.12.2000 N 243
               Заходи
  щодо реалізації зауважень і пропозицій Головного управління
   організаційно-кадрової роботи та взаємодії з регіонами
    Адміністрації Президента України, відмічених в ході
    перевірки стану роботи з кадрами в Мінагрополітики
---------------------------------------------------------------------
| N |     Зміст заходу     |  Виконавці   |Термін   |
|з/п|                |         |виконання |
|---+--------------------------------+------------------+-----------|
| 1 |        2        |    3     |  4   |
|---+--------------------------------+------------------+-----------|
| 1.|За підсумками    проведеного|Управління    |грудень  |
|  |функціонального  обстеження  в|реформування   |2000 -   |
|  |структурних     підрозділах|управління АПК та|січень   |
|  |міністерства   та  державних|соціально-трудових|2001 року |
|  |департаментах  переглянути  їх|відносин,     |      |
|  |функції, а також привести штатні|Департамент    |      |
|  |розписи  у  відповідність  до|кадрової політики,|      |
|  |встановлених  вимог в частині|аграрної освіти та|      |
|  |пропорційного     відношення|науки,  керівники|      |
|  |керівних  посад  до  посад|державних     |      |
|  |спеціалістів та усунути факти|департаментів   |      |
|  |порушення   штатно-фінансової|         |      |
|  |дисципліни.           |         |      |
|  |                |         |      |
| 2.|Визначити повноваження,    що|Управління    |      |
|  |делегуються    міністерством|державною     |      |
|  |державним  департаментам  та|власністю    та|грудень  |
|  |підготувати  відповідний наказ|приватизації,   |2000 року |
|  |міністерства          |Юридичне     |      |
|  |                |управління    |      |
|  |                |         |      |
| 3.|Запровадити в     державних|Департамент    |      |
|  |департаментах  та  структурних|організаційної  |      |
|  |підрозділах     міністерства|роботи, керівники|З     |
|  |перспективне та річне планування|державних     |2001 року |
|  |роботи з урахуванням актуальних|департаментів  та|      |
|  |питань  розвитку  галузей, їх|структурних    |      |
|  |наукового   і    кадрового|підрозділів    |      |
|  |забезпечення,    періодичний|міністерства   |      |
|  |розгляд їх виконання на нарадах|         |      |
|  |у Міністра та засіданнях колегії|         |      |
|  |                |         |      |
| 4.|Привести у  відповідність  до|Керівники     |грудень  |
|  |положень   про   структурні|структурних    |2000 року |
|  |підрозділи    Мінагрополітики|підрозділів    |      |
|  |посадові інструкції працівників,|         |      |
|  |не допускаючи дублювання функцій|         |      |
|  |та   дотримуючись   чіткого|         |      |
|  |розмежування  обов'язків  між|         |      |
|  |підрозділами і працівникам   |         |      |
|  |                |         |      |
| 5.|Вжити заходів  щодо  суворого|Департамент    |      |
|  |дотримання вимог Закону України|кадрової політики,|      |
|  |"Про державну      службу"|аграрної освіти та|постійно  |
|  |( 3723-12 ) в частині заміщення|науки,      |      |
|  |вакантних  посад   державних|Конкурсна комісія|      |
|  |службовців фахівцями пенсійного|міністерства,   |      |
|  |та передпенсійного віку, а також|керівники     |      |
|  |відповідності    претендентів|державних     |      |
|  |вимогам         Типових|департаментів  та|      |
|  |професійно-кваліфікаційних   |структурних    |      |
|  |характеристик посад  державних|підрозділів    |      |
|  |службовців.           |міністерства   |      |
|  |                |         |      |
|6. |При заміщенні вакантних  посад|Департамент    |      |
|  |державних службовців ввести в|кадрової політики,|      |
|  |практику інформування установ та|аграрної освіти та|постійно  |
|  |організацій при міністерстві (в|науки,  керівники|      |
|  |тому  числі  через  галузеві|державних     |      |
|  |друковані видання) про наявні|департаментів   |      |
|  |вакантні посади в центральному|         |      |
|  |апараті   міністерства   та|         |      |
|  |державних департаментах.    |         |      |
|  |                |         |      |
|7. |Запровадити розгляд      на|Департамент    |      |
|  |конкурсній комісії не менше як|карової політики,|      |
|  |двох претендентів на заміщення|аграрної освіти та|      |
|  |вакантної  посади  державного|науки,  керівники|      |
|  |службовця,  в  тому  числі|державних     |постійно  |
|  |кандидатур,  зарахованих  до|департаментів  та|      |
|  |складу кадрового резерву на цю|структурних    |      |
|  |посаду.             |підрозділів    |      |
|  |                |міністерства   |      |
|  |                |         |      |
|8. |Забезпечити      дотримання|Департамент    |      |
|  |встановленого порядку присвоєння|кадрової політики,|      |
|  |чергових   рангів  державним|аграрної освіти та|      |
|  |службовцям та посилити вимоги|науки,  керівники|      |
|  |щодо  всебічного обгрунтування|державних     |постійно  |
|  |присвоєння  їм  позачергових|департаментів  та|      |
|  |рангів.             |структурних    |      |
|  |                |підрозділів    |      |
|  |                |міністерства   |      |
|  |                |         |      |
|9. |Переглянути резерв  кадрів  на|Департамент    |      |
|  |посади державних службовців та|кадрової політики,|      |
|  |подати його  на  затвердження|аграрної освіти та|      |
|  |Міністру.            |науки,  керівники|      |
|  |                |державних     |2000 рік  |
|  |                |департаментів  та|      |
|  |                |структурних    |      |
|  |                |підрозділів    |      |
|  |                |міністерства   |      |
|  |                |         |      |
|10.|Розробити та     забезпечити|Департамент    | з грудня |
|  |виконання річних планів роботи з|кадрової політики,|2000 року |
|  |спеціалістами, зарахованими до|аграрної освіти та|постійно  |
|  |складу кадрового резерву.    |науки,  керівники|      |
|  |                |структурних    |      |
|  |                |підрозділів    |      |
|  |                |         |      |
|11.|Для залучення   на   посади|Департамент    |      |
|  |державних       службовців|кадрової політики,|      |
|  |висококваліфікованих  фахівців|аграрної освіти та|грудень  |
|  |галузей підготувати пропозиції|науки       |2000 року |
|  |Головдержслужбі  щодо внесення|         |      |
|  |змін до порядку обчислення стажу|         |      |
|  |державної служби.        |         |      |
|  |                |         |      |
|12.|Скласти план-графік      та|Департамент    |січень -  |
|  |організувати    систематичне|кадрової політики,|лютий   |
|  |підвищення     кваліфікації|аграрної освіти та|2001 року, |
|  |державних       службовців|науки       |щорічно  |
|  |центрального       апарату|         |      |
|  |міністерства з актуальних питань|         |      |
|  |управління  та  реформування|         |      |
|  |сільського господарства на базі|         |      |
|  |Інституту       підвищення|         |      |
|  |кваліфікації кадрів Української|         |      |
|  |академії державного управління|         |      |
|  |при  Президентові  України та|         |      |
|  |Інституту післядипломної освіти|         |      |
|  |керівників і спеціалістів АПК. |         |      |
|  |                |         |      |
|13.|Провести звірку    наявності|Департамент    |до     |
|  |необхідних документів в особових|кадрової політики,|15 квітня |
|  |справах працівників центрального|аграрної освіти та|2001 року |
|  |апарату міністерства і державних|науки,  державні|      |
|  |департаментів    відповідних|департаменти   |      |
|  |записів у трудових книжках.   |         |      |
|  |                |         |      |
|14.|Проаналізувати стан  роботи  з|Департамент    |січень -  |
|  |кадрами   в   департаментах|кадрової політики,|березень  |
|  |міністерства:          |аграрної освіти та|2001    |
|  |фінансово-кредитної      та|науки, керівни ки|року    |
|  |податкової політики; стратегії|відповідних    |      |
|  |розвитку  аграрної  економіки;|структурних    |      |
|  |науково-технічної   політики;|підрозділів    |      |
|  |ринків продукції рослинництва та|         |      |
|  |розвитку   насінництва   та|         |      |
|  |підготувати   матеріали  для|         |      |
|  |інформації керівництву.     |         |      |
|  |                |         |      |
|15.|Надати практичну    допомогу|Департамент    |грудень  |
|  |кадровим   службам  головних|кадрової політики,|2000 року -|
|  |управлінь       сільського|аграрної освіти та|березень  |
|  |господарства  і  продовольства|науки       |2001 року |
|  |Донецької,     Житомирської,|         |      |
|  |Харківської   та  Черкаської|         |      |
|  |областей.            |         |      |
---------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту кадрової
 політики аграрної освіти та науки           С.І.Мельник
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка