Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення гарантій незалежним посередникам, членам примирних комісій та трудових арбітражів


     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
              Н А К А З
 
 N 74 від 18.09.2000
   м.Київ
 
 vd20000918 vn74
 
    Про забезпечення гарантій незалежним посередникам,
     членам примирних комісій та трудових арбітражів
 
   У відповідності із підпунктом 18) пункту 4 Положення про
Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом
Президента  України  від 17 листопада 1998 року  N 1258/98
( 1258/98 ), та на виконання положень статті 14 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ), частини першої статті 21, частини першої статті 24,
статті 252 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), статті 20
Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) Н А К А З У Ю:
   1. Структурним підрозділам Національної служби посередництва
і примирення забезпечити дотримання норм чинного законодавства
щодо  забезпечення  гарантій,  які поширюються на незалежних
посередників, членів примирних комісій та трудових арбітражів і
які передбачені статтею 252 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) для виборних профспілкових працівників, членів рад
(правлінь) підприємств і рад трудових колективів.
   2. Затвердити Типовий договір щодо надання послуг арбітра в
якості  члена  трудового арбітражу по вирішенню колективного
трудового спору (конфлікту) (додаток N 1).
   3. Затвердити Типовий договір щодо надання послуг посередника
в якості незалежного посередника при вирішенні  колективного
трудового спору (конфлікту) (додаток N 2).
   4. Структурним підрозділам Національної служби посередництва
і примирення при здійсненні функцій, передбачених підпунктом 18)
пункту 4 Положення про Національну службу  посередництва  і
примирення,  затвердженим  Указом  Президента України від 17
листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), по координації
вирішення  сторонами колективного трудового спору (конфлікту)
питань щодо організаційного, матеріально-технічного і фінансового
забезпечення роботи незалежних посередників, членів примирних
комісій та  трудових  арбітражів,  забезпечити  укладення  у
відповідності із статтею 44 Цивільного кодексу Української РСР
( 1540-06 ) письмових договорів щодо надання послуг арбітра і
посередника в разі залучення сторонами колективних трудових спорів
(конфліктів) арбітрів і посередників до проведення примирних
процедур по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів).
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення              В.М.Руденко
                       Додаток N 1
                   до наказу Національної служби
                   посередництва і примирення
                   від 18 вересня 2000 р. N 74
             Типовий договір
    щодо надання послуг арбітра в якості члена трудового
    арбітражу по вирішенню колективного трудового спору
              (конфлікту)
 
м.__________                "___"_________ 200_ р.
   Сторони колективного трудового спору (конфлікту):
1. ______________________________________________________________,
в особі _________________________________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________,
2. ______________________________________________________________,
в особі _________________________________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________,
з одного боку, і
   Арбітр: _____________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові, адреса проживання)
_________________________________________________________________,
який діє на підставі _____________________________________________
_________________________________________________________________,
     (серія і номер посвідчення арбітра, дата видачі)
з іншого боку,
        уклали Даний Договір про наступне:
            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
   Сторони колективного трудового спору (конфлікту) доручають, а
арбітр зобов'язується взяти участь в роботі трудового арбітражу по
вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) в якості члена
трудового арбітражу у відповідності із нормами Закону України "Про
порядок  вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)",
Положення про трудовий арбітраж, затвердженим наказом НСПП від 04
травня 1999 р. N 37, Положення про арбітра, затвердженим наказом
НСПП від 11 листопада 1999 р. N 105, Положення про порядок
підготовки і прийняття рішення трудового арбітражу при вирішенні
колективного трудового спору (конфлікту), затвердженим наказом
НСПП від 20 вересня 1999 р. N 88.
      2. ОБОВ'ЯЗКИ АРБІТРА ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОНАННЯ
   АРБІТР виконує взяті на себе зобов'язання у відповідності із
статтями 11 і 12 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)", Положенням про трудовий арбітраж,
затвердженим наказом НСПП від 4 травня 1999 року N 37, Положенням
про арбітра, затвердженим наказом НСПП від 11 листопада 1999 року
N 105, Положенням про порядок підготовки і прийняття рішення
трудового арбітражу при вирішенні колективного трудового спору
(конфлікту), затвердженим наказом НСПП від 20 вересня 1999 року
N 88.
   АРБІТР бере на себе зобов'язання використати для врегулювання
колективного  трудового спору (конфлікту) всі можливості, не
заборонені законодавством.
         3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН КОЛЕКТИВНОГО
          ТРУДОВОГО СПОРУ (КОНФЛІКТУ)
   СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ (КОНФЛІКТУ) беруть на
себе зобов'язання:
   - сприяти роботі трудового арбітражу у вирішенні колективного
трудового спору (конфлікту);
   - забезпечити АРБІТРА всією інформацією та документацією,
необхідною для виконання ним своїх зобов'язань;
   - забезпечити гарантії діяльності АРБІТРА у відповідності із
статтею 14 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових  спорів  (конфліктів)"  та  Положенням  про порядок
відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі по
вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) незалежного
посередника, членів примирної комісії і трудового арбітражу,
затвердженим  наказом  Національної  служби  посередництва  і
примирення, Міністерства фінансів України і Міністерства праці та
соціальної політики України від 1 грудня 1999 року N 116/308/210.
            4. ТЕРМІН ДОГОВОРУ
   Даний Договір укладений на термін з "___"_________ 200_ р. до
"___"______ 200_ р.
          5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
   5.1. АРБІТР за Даним Договором несе за невиконання своїх
зобов'язань  відповідальність,  передбачену статтею 29 Закону
України "Про порядок вирішення колективних  трудових  спорів
(конфліктів)" та пунктом 7 Положення про арбітра, затвердженим
наказом НСПП від 11 листопада 1999 року N 105.
   5.2. СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ (КОНФЛІКТУ) несуть
за невиконання своїх зобов'язань:
   - відповідальність, передбачену статтею 29 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";
   - за прострочення оплати послуг АРБІТРА - штрафну неустойку в
розмірі ________ грн. від суми платежу за кожен день прострочення;
   - за необгрунтоване дострокове розірвання Даного Договору -
штрафну неустойку в розмірі _________ грн.
      6. ГАРАНТІЇ ДЛЯ АРБІТРА ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ
   АРБІТР має виняткові права при проведенні роботи трудового
арбітражу.
   СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО   ТРУДОВОГО   СПОРУ   (КОНФЛІКТУ)
зобов'язуються протягом терміну дії Даного Договору всемірно
сприяти роботі трудового арбітражу та здійснити організаційне і
матеріально-технічне забезпечення роботи трудового арбітражу.
      7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (НЕПЕРЕБОРНА СИЛА)
   Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов
Даного Договору у випадку виникнення форс-мажорних  обставин
(обставин непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови
Даного Договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин
непереборної сили) повинна повідомити про це іншу Сторону.
         8. ІНШІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 
АРБІТР               СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО
______________________________   СПОРУ (КОНФЛІКТУ)
                  Юридичні адреси, банківські
                  реквізити і підписи сторін
                  ______________________________
                  ______________________________
                  ______________________________
                  ______________________________
 
                       Додаток N 2
                  до наказу Національної служби
                  посередництва і примирення
                  від 18 вересня 2000 р. N 74
             Типовий договір
    щодо надання послуг посередника в якості незалежного
   посередника при вирішенні колективного трудового спору
              (конфлікту)
 
м.__________                "___"_________ 200 _ р.
   Сторони колективного трудового спору (конфлікту):
1. ______________________________________________________________,
в особі _________________________________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________,
2. ______________________________________________________________,
в особі _________________________________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________,
з одного боку, і
   Посередник: _________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові, адреса проживання)
_________________________________________________________________,
який діє на підставі _____________________________________________
            (серія і номер посвідчення посередника,
_________________________________________________________________,
              дата видачі)
з іншого боку,
        уклали Даний Договір про наступне:
            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
   Сторони колективного трудового спору (конфлікту) доручають, а
посередник зобов'язується взяти участь в роботі примирної комісії
по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) в якості
незалежного посередника у відповідності із нормами Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)",
Положення про примирну комісію, затвердженим наказом НСПП від 04
травня 1999 р. N 36, Положення про посередника, затвердженим
наказом НСПП від 11 листопада 1999 р. N 106.
    2. ОБОВ'ЯЗКИ ПОСЕРЕДНИКА ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОНАННЯ
   ПОСЕРЕДНИК виконує взяті на себе зобов'язання у відповідності
із статтями 8-10 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)", Положенням про примирну комісію,
затвердженим наказом НСПП від 04 травня 1999 р. N 36, Положенням
про посередника, затвердженим наказом НСПП від 11 листопада 1999
р. N 106.
   ПОСЕРЕДНИК бере  на  себе  зобов'язання  використати для
врегулювання колективного  трудового  спору  (конфлікту)  всі
можливості, не заборонені законодавством.
     3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ
              (КОНФЛІКТУ)
   СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ (КОНФЛІКТУ) беруть на
себе зобов'язання:
   - сприяти роботі ПОСЕРЕДНИКА  у  вирішенні  колективного
трудового спору (конфлікту);
   - забезпечити ПОСЕРЕДНИКА всією інформацією та документацією,
необхідною для виконання ним своїх зобов'язань;
   - забезпечити гарантії діяльності ПОСЕРЕДНИКА у відповідності
із статтею 14 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів  (конфліктів)"  та  Положенням  про  порядок
відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі по
вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) незалежного
посередника, членів примирної комісії і трудового арбітражу,
затвердженим  наказом  Національної  служби  посередництва  і
примирення, Міністерства фінансів України і Міністерства праці та
соціальної політики України від 1 грудня 1999 року N 116/308/210.
            4. ТЕРМІН ДОГОВОРУ
   Даний Договір укладений на термін з "___"_________ 200_ р. до
"___"______________ 200_ р.
          5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
   5.1. ПОСЕРЕДНИК за Даним Договором несе за невиконання своїх
зобов'язань відповідальність, передбачену статтею  29  Закону
України  "Про  порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" та пунктом 7 Положення про посередника, затвердженим
наказом НСПП від 11 листопада 1999 року N 106.
   5.2. СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ (КОНФЛІКТУ) несуть
за невиконання своїх зобов'язань:
   - відповідальність, передбачену статтею 29 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";
   - за прострочення оплати послуг ПОСЕРЕДНИКА  -  штрафну
неустойку в розмірі ________ грн. від суми платежу за кожен день
прострочення;
   - за необгрунтоване дострокове розірвання Даного Договору -
штрафну неустойку в розмірі _________ грн.
     6. ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПОСЕРЕДНИКА ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ
   ПОСЕРЕДНИК має виняткові права при  здійсненні  сприяння
встановленню взаємодії між СТОРОНАМИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ
(КОНФЛІКТУ), проведенню переговорів, взятті участі у виробленні
примирною комісією взаємоприйнятного рішення.
   СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО   ТРУДОВОГО   СПОРУ   (КОНФЛІКТУ)
зобов'язуються протягом терміну дії Даного Договору всемірно
сприяти роботі  ПОСЕРЕДНИКА  та  здійснити  організаційне  і
матеріально-технічне забезпечення його роботи.
      7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (НЕПЕРЕБОРНА СИЛА)
   Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов
Даного Договору у випадку виникнення форс-мажорних  обставин
(обставин непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови
Даного Договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин
непереборної сили) повинна повідомити про це іншу Сторону.
         8. ІНШІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
ПОСЕРЕДНИК             СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО
______________________________   СПОРУ (КОНФЛІКТУ)
                  Юридичні адреси, банківські
                  реквізити і підписи сторін
                  ______________________________
                  ______________________________
                  ______________________________
                  ______________________________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка