Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про Міністерство внутрішніх справ України


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
         Про внесення змін до Положення
      про Міністерство внутрішніх справ України
 
   Внести до  Положення  про  Міністерство внутрішніх справ
України, затвердженого Указом Президента України від 17 жовтня
2000 року N 1138 ( 1138/2000 ), зміни, що додаються.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 24 грудня 2001 року
     N 1248/2001
 
                       ДОДАТОК
                  до Указу Президента України
                від 24 грудня 2001 року N 1248/2001
               ЗМІНИ,
      що вносяться до Положення про Міністерство
       внутрішніх справ України ( 1138/2000 )
 
   1. Доповнити пункт 4 підпунктом 31-1 такого змісту:
   "31-1) організовує  і  забезпечує функціонування відомчої
мережі зв'язку".
   2. Пункти 9 і 10 викласти в такій редакції:
   "9. МВС України очолює Міністр, якого призначає на посаду за
поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент
України.
   Міністр:
   1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність
перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за
розроблення і реалізацію державної політики у сфері захисту прав і
свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних
посягань, охорони громадського порядку, забезпечення громадської
безпеки, боротьби із злочинністю, виконання Міністерством своїх
завдань і функцій;
   2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України
здійснення  центральними органами виконавчої влади заходів з
питань, віднесених до його відання, визначає на виконання вимог
законодавства  в  межах  наданих  йому повноважень політичні
пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства, шляхи
досягнення поставленої мети;
   3) подає  в  установленому  порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів  Президента
України  та  Кабінету Міністрів України, розробником яких є
Міністерство;
   4) подає  Прем'єр-міністрові  України  пропозиції  щодо
кандидатури на посаду Державного секретаря МВС України (далі -
Державний секретар);
   5) затверджує програми і плани роботи Міністерства та звіт
Державного секретаря про їх виконання;
   6) підписує нормативно-правові акти Міністерства;
   7) приймає за поданням Державного секретаря рішення про
розподіл бюджетних коштів,  головним  розпорядником  яких  є
Міністерство,  та  затверджує  звіт Державного секретаря про
виконання цих рішень;
   8) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Міністерства;
   9) погоджує здійснення Державним  секретарем  функцій  з
управління майном, яке перебуває у сфері управління Міністерства;
   10) порушує в установленому порядку питання про притягнення
до дисциплінарної відповідальності Державного секретаря, його
перших заступників та заступників;
   11) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення
державними нагородами працівників органів внутрішніх справ;
   12) погоджує за поданням Державного секретаря пропозиції
щодо:
   призначення на  посади перших заступників та заступників
Державного секретаря;
   розподілу обов'язків між першими заступниками і заступниками
Державного секретаря;
   утворення, реорганізації, ліквідації територіальних та на
транспорті органів МВС України, а також підприємств, установ і
організацій,  що  належать до сфери управління Міністерства,
затвердження їх положень (статутів), призначення на посади та
звільнення з посад їх керівників;
   13) вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України про
утворення та ліквідацію вищих навчальних закладів МВС України;
   14) призначає в установленому порядку на посади та звільняє з
посад керівників відповідних головних управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області,
управлінь  МВС України в областях, місті Севастополі та на
транспорті;
   15) присвоює в установленому порядку спеціальні звання особам
рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та
військові звання військовослужбовцям внутрішніх військ, заохочує,
притягає їх до дисциплінарної відповідальності;
   16) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
   10. Організаційне,    експертно-аналітичне,    правове,
інформаційне, матеріально-технічне, кадрове та інше забезпечення
діяльності МВС України здійснюється Державним секретарем.
   Державного секретаря  призначає  на  посаду  за поданням
Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.
   Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові.
   Державний секретар має перших заступників та заступників,
яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та
звільняє з посад Президент України.
   Державний секретар, його перші заступники та  заступники
призначаються на посаду на строк повноважень Президента України.
   Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром
обов'язки між першими заступниками та заступниками Державного
секретаря, визначає ступінь їх відповідальності.
   Основними завданнями Державного секретаря є:
   організація забезпечення виконання завдань, покладених на МВС
України;
   забезпечення діяльності Міністра як керівника МВС України та
члена Кабінету Міністрів України;
   здійснення поточної  роботи,  пов'язаної  з  виконанням
покладених на МВС України завдань;
   забезпечення стабільності і наступності в роботі МВС України.
   Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань:
   1) організовує роботу центрального апарату Міністерства;
   2) готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани
роботи МВС України, організовує і контролює їх виконання, звітує
про їх виконання перед Міністром;
   3) забезпечує підготовку проектів законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких
є Міністерство, інших документів і подає їх на розгляд Міністрові;
   4) організовує розроблення проектів нормативно-правових актів
МВС України та подає їх на підпис Міністрові;
   5) організовує та контролює виконання законів України, актів
і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а
також наказів та доручень Міністра;
   6) у разі відсутності Міністра доповідає за  дорученням
Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та
інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України; бере
участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом
Міністрів України;
   7) забезпечує  вирішення  питань,  що  виникають  у
взаємовідносинах центрального апарату МВС України з Адміністрацією
Президента України, апаратом Верховної Ради України,  іншими
державними органами і належать до їх відання;
   8) забезпечує взаємодію центрального апарату МВС України з
Секретаріатом Кабінету Міністрів України;
   9) забезпечує  співробітництво  МВС  України  з  іншими
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами
місцевого самоврядування у процесі виконання завдань, покладених
на Міністерство;
   10) координує і контролює роботу територіальних  та  на
транспорті органів МВС України, підприємств, установ, організацій,
що належать до сфери управління Міністерства, вживає заходів до
забезпечення ефективності їх роботи;
   11) за  погодженням  з  Міністром  приймає рішення щодо
утворення, реорганізації,  ліквідації  територіальних  та  на
транспорті органів МВС України, а також підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери  управління  Міністерства,
затверджує їх положення (статути), призначає на посади та звільняє
з посад у встановленому порядку їх керівників;
   12) організовує роботу з документами в Міністерстві;
   13) затверджує  положення  про  структурні  підрозділи
центрального апарату МВС України, визначає відповідальність їх
керівників;
   14) подає Прем'єр-міністрові України  за  погодженням  з
Міністром пропозиції щодо призначення на посади перших заступників
та заступників Державного секретаря;
   15) призначає на посади та звільняє з посад згідно із
законодавством працівників центрального апарату МВС України та за
пропозицією Міністра - працівників патронатної служби;
   16) розглядає питання про присвоєння працівникам апарату
Міністерства відповідних рангів державних службовців, заохочення,
притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
   17) формує і затверджує  кадровий  резерв  Міністерства,
забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації його працівників;
   18) подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних
коштів, головним розпорядником яких є Міністерство, забезпечує та
контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу цих коштів,
звітує перед Міністром з цього питання;
   19) розпоряджається  бюджетними коштами, передбаченими на
утримання центрального апарату МВС України і його територіальних
органів, та інформує Міністра про їх використання;
   20) здійснює за погодженням з Міністром функції з управління
майном, яке перебуває у сфері управління Міністерства;
   21) забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи
щодо  мобілізаційної  підготовки  органів внутрішніх справ і
внутрішніх військ МВС України в межах повноважень, передбачених
законом;
   22) забезпечує використання в установленому порядку гербової
печатки МВС України;
   23) видає накази організаційно-розпорядчого  характеру  з
питань,  що  належать до його компетенції, та контролює їх
виконання;
   24) виконує інші  функції,  пов'язані  із  забезпеченням
діяльності МВС України.
   Державний секретар має право:
   брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом
дорадчого голосу під час розгляду питань, що належать до сфери
діяльності МВС України;
   залучати в  установленому  порядку  працівників  органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати
робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до
компетенції МВС України;
   одержувати в установленому порядку  від  центральних  та
місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання
покладених на нього завдань".
   3. В абзаці першому пункту 11 слова "заступників Міністра"
замінити словами "Державного секретаря, його перших заступників та
заступників".
   4. Абзаци  другий і третій пункту 13 викласти в такій
редакції:
   "Структуру центрального апарату  МВС  України  затверджує
Державний секретар за погодженням з Міністром.
   Штатний розпис та кошторис видатків центрального апарату МВС
України  затверджує  Державний  секретар  за  погодженням  з
Міністерством фінансів України".
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                    В.ЛИТВИН
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка