Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про нарощування випуску устаткування для виробництва цегли та інших будівельних матеріалів на підприємствах машинобудування і оборонного комплексу в 1992-1995 роках


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 16 червня 1992 р. N 331
                Київ
       Про нарощування випуску устаткування для
    виробництва цегли та інших будівельних матеріалів на
      підприємствах машинобудування і оборонного
          комплексу в 1992-1995 роках
 
   З метою створення додаткових потужностей по виробництву цегли
та  інших  будівельних  матеріалів Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
   1. Прийняти  пропозицію  асоціації  "Укртехбудматеріалів",
погоджену  з  підприємствами  й  організаціями,  про  випуск
технологічного устаткування для виробництва цегли  та  інших
будівельних матеріалів, обладнання і комплектуючих виробів до
нього, освоєння серійного виробництва нових видів устаткування в
1992-1995 роках згідно з додатками N 1-3.
   2. Покласти на асоціацію "Укртехбудматеріалів", за її згодою,
функції по координації робіт, пов'язаних із комплексним вирішенням
питань створення потужностей по виготовленню стінових матеріалів і
черепиці згідно з додатком N 4.
   3. Міністерству економіки та Міністерству державних ресурсів
України:
   передбачати щорічно починаючи з 1993 року у складі державного
замовлення  виготовлення  технологічного  устаткування  для
виробництва цегли та інших будівельних матеріалів, обладнання і
комплектуючих виробів до нього, виходячи з обсягів, визначених у
додатках  N  1-3,  а  також  будівництво об'єктів, на яких
створюватимуться потужності по випуску вказаного устаткування,
згідно з додатком N 5;
   виділити у 1993-1994 роках підприємствам - виготовлювачам
технологічного устаткування для виробництва цегли  та  інших
будівельних матеріалів обладнання й матеріали згідно з додатком
N 6;
   подавати підприємствам  -  виготовлювачам   зазначеного
технологічного устаткування допомогу в укладанні договорів на
поставку необхідних для виконання державного замовлення матеріалів
і комплектуючих виробів.
   4. Міністерству економіки, Міністерству фінансів разом з
Національним банком України і асоціацією "Укртехбудматеріалів"
розглянути питання про надання у 1992 році Міністерству сільського
господарства  і  продовольства  України  та   корпорації
"Украгропромбуд"  пільгового  кредиту  для  введення  в  дію
споруджуваних відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від
1 вересня 1989 р. N 227 цегельних заводів, будівельна готовність
яких дозволяє ввести їх в експлуатацію у 1992-1993 роках.
   5. Міністерству  машинобудування,  військово-промислового
комплексу і конверсії України профінансувати витрати на:
   підготовку виробництва та створення потужностей по випуску
технологічного устаткування для виробництва цегли  та  інших
будівельних матеріалів на підприємствах цивільного машинобудування
за рахунок спеціального фонду позабюджетних коштів, що створюється
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого
1992 р. N 77 ( 77-92-п );
   проведення проектно-конструкторських  робіт,   підготовку
виробництва  та створення потужностей, пов'язаних з випуском
технологічного устаткування для виробництва цегли  та  інших
будівельних матеріалів на підприємствах оборонного комплексу, за
рахунок Державного фонду сприяння конверсії.
 
         Перший
   віце-прем'єр-міністр України             К.МАСИК
        Міністр
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
   Інд.30
 
                     Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 16 червня 1992 р. N 331
               ОБСЯГИ
        випуску технологічного устаткування
      для виробництва цегли та інших будівельних
      матеріалів на підприємствах машинобудування
      та оборонного комплексу в 1992-1995 роках
 
                              (штук)
------------------------------------------------------------------------
   Найменування    | Підприємство-  |Кількість по роках
   устаткування    | виготовлювач   |---------------------------
            |          | 1992 | 1993 | 1994 | 1995
------------------------------------------------------------------------
       I. Устаткування для виготовлення цегли
              і черепиці
 
Технологічний комплекс  ВО "Червоний Жов-    50   50   50   50
для виготовлення кера-  тень", м. Харків
мічної цегли на базі
пресу "КРОК-1" продук-
тивністю 1,5-2 млн.
штук на рік
 
Технологічний комплекс  ВО "Червоний Жов-    -   -   60   60
для виготовлення кера-  тень", м. Харків
мічної цегли продукти-
вністю 5 млн. штук на
рік
 
Технологічний комплекс  Васильківський до-    -   3   4   5
для виготовлення цегли  слідно-експеримен-
продуктивністю 5 млн.  тальний механічний
штук на рік       завод, Київська
             область
 
Комплекс формуючий про- Васильківський до-    -   3   4   5
дуктивністю 5 млн. штук слідно-експеримен-
цегли на рік (без за-  тальний механічний
собів механізації)    завод, Київська
             область
 
Технологічний комплекс  калинівське ВО     00  500  500  500
для виробництва цегли  "Харчомаш", Він-
методом напівсухого   ницька область
пресування продуктив-
ністю 5 млн. штук на
рік - КІК-1
 
Технологічний комплекс  ВО "Карпатпресмаш",   5   5   5   5
для виготовлення кера-  м. Івано-Франківськ
мічної цегли продукти-
вністю 5 млн. штук на
рік
 
Технологічний комплекс  ВО "Червоний Жов-    -   -   -   2
для виготовлення кера-  тень", м. Харків
мічної черепиці проду-
ктивністю 300 тис. кв.
метрів на рік
 
Технологічний комплекс  ВО "Червоний Жов-    -   5   10   20
для виготовлення силі-  тень", м. Харків
катної цегли на базі
пресу СМС-294
 
Автоклав         Фірма "Азовзагаль-   20   25   30   30
             номаш", м. Марі-
             уполь
 
Технологічна лінія на-  Малинський дослід-    2   5   10   15
півсухого пресування   но-експерименталь-
цегли ГРП-60 проду-   ний завод, Жито-
ктивністю 3 млн. штук  мирська область
на рік
 
Автоматична лінія укла- Васильківський до-   40   35   30   2
дання цегли на транс-  слідно-експеримен-
портуючі засоби     тальний механічний
             завод, Київська
             область
 
Автоматична лінія са-     -"-        3   5   10   15
діння цегли на випа-
лювальні вагонетки
 
Комплект устаткування  калинівське ВО      -   1   10   60
для виробництва чере-  "Харчомаш",
пиці і облицьовуваль-  Вінницька
ної плитки        область
 
Комплект устаткування  Васильківський до-    2   2   3   4
для виготовлення гли-  слідно-експеримен-
няної цегли продук-   тальний механічний
тивністю 15 млн. штук  завод, Київська
на рік (без формую-   область
чого комплексу)
 
Мобільна установка    Одеське верстато-    50   75  100  150
для виробництва цегли  будівне виробниче
і черепиці        об'єднання
 
Верстат імпульсного   павлоградське ВО    100  100   85   70
пресування цегли мод.  "Верстатозавод"
ВІП продуктивністю
4 млн. штук на рік
 
Установка для вироб-   лисичанський за-    50   50   50   50
ництва черепиці мод.   вод "Будмехмаш"
К-120.000
        II. Устаткування для виготовлення
            вогнетривкої цегли
 
Прес коліноважільний   ВО "Червоний Жов-    -   4   4   5
СМК-491 зусиллям     тень", м. Харків
6300 кН (630 тонн) на
заміну пресу СМ 1085Б
 
Прес коліноважільний   ВО "Червоний Жов-    -   -   -   9
ПКЧ-500         тень", м. Харків
 
Змішувач двоваловий      -"-        7   2   2   3
 
Віз електропередаваль-     -"-        -   -   -   2
ний вантажністю 30 тонн
 
Глинорізальна машина      -"-        -   -   -   2
 
Валкова дробарка        -"-        -   -   -   2
ДГ-1000 х 550
 
Запасні частини до пресу   -"-
СМ-1085Б:
 
  механізм пресування              -   -   -   2
 
  колінчастий вал                -   -   -   2
 
  проміжний вал                 -   -   -   2
 
  приводний вал                 -   -   -   2
 
  регулятор глибини               -   -   -   2
  засипки
 
  механізм регулювання              -   -   -   2
  засипки
      III. Устаткування для виготовлення стінових
        і дорожніх блоків та обробки каменю
 
Технологічна лінія    черкаський завод    30   40   45   50
для виготовлення сті-  "Будмехмаш"
нових і дорожніх ви-
робів широкої номен-
клатури СМЖ-854
 
Технологічна лінія для  одеський завод     10   20   20   30
виготовлення стінового  "Будмехмаш"
каменю (шлакоблоків)
 
Технологічна лінія для  лисичанський за-    100  100  100  100
виробництва шлакоблоків вод "Будмехмаш"
мод. К-2324
 
Технологічна лінія об-     -"-        95   95   95   95
робки зовнішніх стінових
панелей СМЖ-463А-466А
 
Комплект устаткування  Васильківський      3   5   5   5
для виготовлення гіп-  дослідно-експе-
сових блоків       риментальний
             механічний завод,
             Київська область
 
Комплект устаткування  черкаський       15   20   25   30
для виготовлення стіно- завод
вих і дорожніх виробів  "Будмехмаш"
широкої номенклатури
СМЖ-850 продуктивністю
15-20 тис. куб. метрів
на рік
 
 в тому числі ком-       -"-        -   1   3   5
плектний завод по
виробництву бетонних
виробів на базі комп-
лексу СМЖ-850
 
Автоматичний прес для  Київський завод     30   50   50   50
виготовлення грунтобло- дослідних машин
ків мод. ЛВГ-1     інституту "Укр-
             НДІпластмаш"
 
Установка для виготов-  цюрупинський за-    200  200  350  500
лення грунтоблоків    вод "Аметист",
продуктивністю 2 млн.  Херсонська
штук на рік       область
 
Установка для виготов-  черкаський        5   50  150  200
лення малорозмірних   завод
бетонних стінових і   "Будмехмаш"
дорожніх виробів
СМЖ-852
 
Установка для виготов-  ужгородський       -   30   40   50
лення шлакоблоків    завод
мод. ВПБС-1       "Турбогаз"
 
Ручна віброустановка      -"-        -  150  200  200
для пресування блоків
мод. РУПІК-3
 
Установка для виготов-  одеський завод     80   70   70   60
лення стінового каменю  "Будмехмаш"
(шлакоблоків)
 
Установка для виготов-  лисичанський      300  300  300  300
лення шлакоблоків    завод
мод. К-2304       "Будмехмаш"
 
Піддон для шлакоблоків     -"-      4000 0 400000 400000 400000
 
Комплект устаткування  Дніпроруднен-      50   50   50   50
для монолітного домо-  ський завод
будування без опалубки  будівельнооздоб-
             лювальних машин
 
Віброустановка для ви-  Тернопільський     50  100  150  200
готовлення стінових   завод засобів
блоків мод. ВІБ-1    механізації
продуктивністю 1500
штук за зміну
 
Установка для виго-   лисичанський
товлення блоків сані-  завод
тарно-технічних     "Будмехмаш"
приміщень:
 
 мод. СМЖ-830А        -"-        35   35   35   35
 
 мод. СМЖ-831А        -"-       200  200  200  200
 
 мод. СМЖ-832А        -"-        35   35   35   35
 
Установка для виго-      -"-        50   50   50   50
товлення блоків шахт
ліфтів мод.834А
 
Форма для вентиляцій-     -"-        50   50   50   50
них блоків мод. СМЖ-822
 
Верстат фрезерний для  Житомирське       30   30   30   30
різання граніту     підприємство
             в/ч 63641
 
Штрипсова пилорама для     -"-        50   50   50   5
різання природного ка-
меню
 
Каменерізальна машина  Київський        5   20   25   30
             редукторний
             завод
      IV. Устаткування для виготовлення асфальто-
       бетонних сумішей та будівельних розчинів
 
Установка асфальтозмі-  кременчуцьке      475  600  650   50
шувальна ДС-158     ВО "Дормашина"
 
Установка для приготу-     -"-        25   25   25   25
вання грунтової суміші
ДС-30Б (ДС-174-1)
 
Асфальтобетонозмішувач  калинівське       10   60   60   60
продуктивністю 50 тонн  ВО "Харчомаш",
на годину        Вінницька область
 
Асфальтобетонозмішувач     -"-        -   1   60   60
мобільний продуктивні-
стю 25 тонн на годину
 
Установка автоматизо-  акціонерне       288  288  288  288
вана бетонозмішувальна  об'єднання
мод. СБ-145-5      "Слов'янськ-
             бетонмаш"
 
Бетонозмішувач         -"-       225  590  590  590
мод. СБ-146А-01
 
Бетонозмішувач         -"-       930   30  930  930
мод. СБ-138Б-01
 
Бетонозмішувач         -"-       230  230  230  230
мод. СБ-153А
 
Бетонозмішувач      житомирський      70   70   90  100
мод. БС-1650       завод "Будмаш"
продуктивністю      корпорації
1600 літрів на      "Украгропром-
годину          буд"
 
Приоб'єктний змі-       -"-       225  225  250  300
шувальний блок
мод. ПЗБ-500
продуктивністю
500 літрів на годину
 
Пересувний розчино-      -"-        2   25   30   30
бетонний вузол
мод. ПРБУ-81
 
Насос для будівельних     -"-       300  300  350   40
розчинів мод. СО-49
 
Установка насосна    лисичанський      100  100  100  100
СМЖ-817         завод
             "Будмехмаш"
 
Насос діафрагмовий    Васильків-       20   25   30   30
мод. 1450        ский дослідно-
             експериментальний
             механічний завод,
             Київська область
 
Дробарка мод.         -"-        20   15   15   15
ДА-10512
 
Змішувач суміші для      -"-        10   10   10   10
силікатної
цегли мод. 1Б-40
 
Вапногасилка       прилуцький      1000  1000  1000  1000
мод. СМ-1247       завод "Будмаш"
 
Автоцементовоз на       -"-       300  300  300  300
базі автомобілів
КАМАЗ і ЗІЛ
 
Бетонозмішувач      Київський       300  500  500  500
БС-100А міст-      редукторний
кістю 0,3 куб. метрів  завод
 
 
Бетонозмішувачі     павлоград-       130  130  130  130
місткістю 0,3; 0,5;   ське ВО
1,5 куб. метрів     "Верстато-
             завод"
 
Бетонозмішувач      Дніпроруд-      1000  2000  1000  1000
місткістю        ненський за-
0,12 куб. метрів     вод будівель-
             но-оздоблю-
             вальних машин
 
Дозатори безперервної  Київський       120  170  220  270
дії мод. СБ-110     дослідно-
(СБ-111)         експеримен-
             тальний за-
             вод техноло-
             гічного ус-
             таткування
             імені
             Калініна
 
Варіатори ланцюгові      -"-       1000  2000  2000  2000
пластинчасті мод.
ВЦ-14
 
Дозатори цементу:    Кірово-
             градський
 мод. АД-200-800    завод         1740  1740  1740  1740
             дозуючих
 мод. АД-1600      автоматів        80   80   80   80
 
Дозатор асфальтний       -"-        00  500  500  500
мод. АД-6 0-АБ-1
        V. Устаткування для деревообробки
 
Рама лісопильна     Олександ-        50  250  250  250
             рійський
             механіч-
             ний завод,
             Кіровоград-
             ська область
 
Рама лісопильна     красилів-        -  400  600  1000
             ське ВО
             "Харчомаш",
             Хмельниць-
             ка область
 
Рама лісопильна     Житомир-        150  150  150  150
             ський
             авторе-
             монтний
             завод
 
Верстат деревооброб-   Городоцьке      1000  1500  2000  2500
ний комбінований     верстато-
мод. К40М1        будівне
             виробниче
             об'єднання,
             Хмельницька
             область
 
Верстат фрезерно-       -"-       150  160  170  180
стругальний чоти-
ристоронній мод. С16Ф1
 
Комплект устаткування     -"-        -   1   5   5
для виробництва штуч-
ного паркету
 
Універсальний багато-  Херсонський       10  1000  1000  1000
операційний деревооб-  судно-буді-
робний верстат      вельний
             завод
 
Універсальний дерево-  Городоцьке        -   -   1   3
обробний центр      верстато-
             будівне ви-
             робниче
             об'єднання,
             Хмельницька
             область
 
Верстат деревооброб-   Городоцьке       500  600  1000  1500
ний побутовий      верстато-
мод. СКН-4        будівне
             виробниче
             об'єднання,
             Хмельницька
             область
 
Деревообробний модуль  Київський        -  100  120  150
для виготовлення     експеримен-
паркету         тально-меха-
             нічний завод
             сільгосп-
             машин
 
Деревообробний верстат  павлоград-       50   50   50   50
мод. ФСА-2        ське ВО
             "Верстато-
             завод"
 
Машина рубальна для   хмельницьке       10   20   30   40
дрібних відходів     ВО "Адвіс"
мод. МРБ-2
 
Горизонтально-фрезерний    -"-        4   10   10   15
верстат деревообробний
мод. ГКФ-8
 
Установка для пресуван-    -"-        2   4   10   20
ня черепиці продуктив-
ністю 1 тис. штук за
зміну
 
Бетонозмішувач БТ-3      -"-        10   50  100  200
 
Верстат універсальний  Київський        10   50  100  150
деревообробний      дослідний
мод. СДБ-2        машинобу-
             дівний
             завод
 
Брусорізальний *        -"-        -   20   50   50
верстат
_______________
   * Дослідний зразок виготовляється в 1992 році Міжгалузевим
проектно-будівельним  виробничим  кооперативним  об'єднанням
(м. Івано-Франківськ).
     VI. Устаткування для реконструкції та розширення
       діючих підприємств по виробництву будівельних
              матеріалів
 
Прес шнековий вакуум-  ВО "Черво-       150  150  150  150
ний мод. СМК-325А    ний Жов-
             тень",
             м. Харків
 
Глинорозпушувач     хмельниць-       20   20   40   50
мод. СМК-496       кий завод
             "Будмехмаш"
 
Живильник        хмельницький      20   20   40   50
мод. СМК-352       завод
             "Будмехмаш"
 
Змішувач двоваловий   всього         41   90  110  120
мод. СМК-126
             у тому числі:
             хмельницький       1   20   40   50
             завод
             "Будмехмаш"
             ВО "Карпат-       20   20   20   20
             пресмаш",
             м. Івано-
             Франківськ
             київський        20   50   50   50
             завод
             "Будшляхмаш"
 
Вальці каменевіддільні  всього         30   30   50   60
мод. СМК-517
             в тому числі:
             хмельницький      20   20   40   50
             завод
             "Будмехмаш"
             ВО "Карпат-       10   10   10   10
             пресмаш",
             м. Івано-
             Франківськ
 
Вальці помолу кера-   всього         30   30   50   60
мічної маси
мод. СМК-516       в тому числі:
             хмельницький      20   20   40   50
             завод
             "Будмехмаш"
             ВО "Карпат-       10   10   10   10
             пресмаш",
             м. Івано-
             Франківськ
 
Прес мод. СМК-531    ВО "Карпат-           5   5   5
             пресмаш",
             м. Івано-
             Франківськ
 
Глинорозпушувач     Миколаїв-        10   13   15   15
мод. СМ-1031       ський екс-
             перименталь-
             но-механіч-
             ний завод
             корпорації
             "Украгро-
             промбуд"
 
Глинозапасник         -"-        60   35   35   35
мод. К-50.001В
 
Автомат-укладальник   сімферо-         -   10   10   10
мод. СМК-127       польський
             завод
             "Прогрес"
 
Штовхачі вагонеток       -"-        -   10   10   10
(комплектів)
 
Автомат-різальник    Житомирське       -   20 * 50 *  50*
мод. СМК-511-1А     підприєм-
             ство в/ч
             63641
 
Автомат-розвантажувач     -"-        -   20*  50*  50*
мод. СМК-512-1А
 
Візок передавальний      -"-        -  120*  300*  300*
мод СМК-513
________________
   * Додатково до кількості, яка визначена постановою Ради
Міністрів України від 1 вересня 1989 р. N 227.
 
Візок електропере-    одеський        120  120  120  120
давальний        завод
мод. СМ-522-1      "Будмехмаш"
 
Візок самохідний     Васильків-       20   20   20   20
мод. М-201        ський дос-
             лідно-екс-
             перименталь-
             ний механіч-
             ний завод,
             Київська
             область
 
Вагонетка сушильна       -"-       5000  5000  5000  5000
мод. ВК-1
 
Вальці тонкого помолу  завод          40   50   70  100
мод. СМ-1096А      "Ірпіньмаш",
             Київська
             область
 
Багатоковшовий екс-      -"-        -   2   5   5
каватор на рейковому
ходу для роботи в
глиняних кар'єрах
 
Машина оздоблювальна   лисичан-        24   24   24   24
мод. СМЖ-461-А      ський
             завод
             "Будмехмаш"
 
Вібротумба ВТ-1 для   Миколаїв-       200  200  300  300
виготовлення бетон-   ський екс-
них виробів       перимен-
             тально-ме-
             ханічний
             завод кор-
             порації
             "Украгро-
             промбуд"
 
Технологічна лінія для  київське         -   2   2   2
виробництва лінолеуму  ВО
ЛПЛ-2000 продуктив-   "Більшовик"
ністю 6 млн. кв. метрів
на рік
 
Технологічна лінія для     -"-        -   2   2   2
виробництва лінолеуму
"Контакт-3" продуктив-
ністю 3 млн. кв. метрів
на рік
 
Виробничі приміщення   Київський        10   20   30   50
модульного типу     завод екс-
площею 2000 кв. метрів  перименталь-
(комплектів)       них кон-
             струкцій
 
Виробничі приміщення -  Краматор-       100  150  150  150
модулі типу "Крама-   ський завод
торськ" площею 1060   металевих
кв. метрів (комплектів) конструкцій,
             Донецька
             область
 
Будівля виробнича
модульного типу
"Москва" розмірами
в плані 24 х 12 метрів
(комплектів):
 
 конструкції і вироби  Кам'янець-       600  600  600  600
 по спеціалізації    Подільський
 заводів        завод мета-
             левих кон-
             струкцій
             Житомир-        600  600  600  600
             ський за-
             вод огород-
             жувальних
             конструкцій
 
Агрегат профільної    УНК "Укр-        10   60   60   70
обробки стулок      верстато-
ОК108.20         інструмент"
 
Агрегат обробки гнізд     -"-        5   10   10   10
та устаткування приладів
ОК213Р3.10
 
Верстат для вибірки      -"-        50  150  150  150
гнізд мод. ОК102,
ОК103, ОК104
 
Верстат для установ-      -"-        50  150  150  150
лення фурнітури
мод. ОК107, ОК110,
ОК112
 
Автомат для вироб-       -"-       200  300  300  300
ництва цвяхів
  АБ4113
 
-"- АБ4116           -"-       200  300  300  300
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
 
                     Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 16 червня 1992 р. N 331
 
 
               ОБСЯГИ
      випуску обладнання і комплектуючих виробів
     до технологічного устаткування для виробництва
       цегли та інших будівельних матеріалів
      на машинобудівних і оборонних підприємствах
            у 1992-1995 роках
 
                              (штук)
-----------------------------------------------------------------
 Найменування |Підприємство -|Підприємство -|Кількість по роках
 обладнання | виготовлювач | одержувач  |--------------------
       |       |       |1992|1993|1994|1995
-----------------------------------------------------------------
Обладнання до
технологічного
комплексу про-
дуктивністю
1,5-2  млн.
штук цегли на
рік:
 вагонетка  Київський   ВО "Червоний  1500 1500 500 1500
        завод імені  Жовтень",
        Паризької   м. Харків
        комуни
 
 круг пово-   -"-      -"-     500 500 500 500
 ротний
 
 транспортер миколаїв-     -"-      -  50  50  50
 стрічковий, ське
 В-650 мм   об'єднання
 (комплектів) "Конвейєр-
        маш"
 
 різальний  красилів-     -"-      50  50  50  50
 пристрій   ське ВО
        "Харчомаш",
        Хмельницька
        область
 
Обладнання для
технологічного
комплексу про-
дуктивністю
5 млн. штук
цегли на рік:
 
 розпушувач  хмельницький  ВО "Черво-    -  20  50  50
        завод     ний Жовтень",
        "Будмехмаш"  м. Харків
 
 живильник    -"-      -"-      -  20  50  50
 стрічковий
 
 транспортер миколаїв-     -"-      -  20  50  50
 стрічковий, ське об'єд-
 В-650 мм   нання
 (комплектів) "Конвейєрмаш"
 
 вальці гру- хмельницький   -"-      -  20  50  50
 бого помелу завод
        "Будмехмаш"
 
 вальці тон-   -"-      -"-      -  20  50  50
 кого помелу
 
 автомат-рі- красилів-     -"-      -  20  50  50
 зальник   ське ВО
        "Харчомаш",
        Хмельницька
        область
 
 автомат-   Житомирське    -"-      -  20  50  50
 укладальник підприєм-
        ство в/ч
        63641
 
 розвантажувач  -"-      -"-      -  2  50  50
 
 вагонетка  черкаський   ВО "Черво-    - 1000 2500 2500
 пічна    завод     ний Жовтень",
        "Будмехмаш"  м. Харків
 
 система спе- сімферо-     -"-      -  20  50 50
 цтранспорту польський
 пічних ваго- завод
 неток    "Прогрес"
 
 система   Конотоп-     -"-      -  20  50  50
 електрично- ський авіа-
 го управ-  ційний ре-
 ління    монтний
 заводом   завод
 
Обладнання до
технологічного
комплексу
СМК-510:
 
 станція   Житомирське    -"-      35  35  35  35
 натягу    підприємство
 СМК-509.01  в/ч 63641
 
 станція     -"-      -"-      35  35  35  35
 приводна
 СМК-509.02
 
 чавунне   Одеський    По замов-    500 500 500 500
 литво    завод буді-  ленню кор-
 (тонн)    вельно-оз-   порації
        доблюваль-   "Укрбуд-
        них машин   мехмаш"
 
 вироби із    -"-      -"-      50  50  50  50
 пластмас
 (тонн)
 
Транспортер  миколаїв-   ВО "Черво-    -  4  40  40
стрічковий   ське      ний Жовтень",
 В-650 мм   об'єднання   м. Харків
(комплектів)  "Конвей-
        маш"
Обладнання до
технологічного
комплексу для
виготовлення
силікатної
цегли на базі
пресу СМС-294:
 
 укладальник одеський     -"-      -  5  10  20
 цегли    завод
 СМС-311   "Будмехмаш"
 
 штовхач     -"-      -"-      -  5  10  20
 СМС-312
 
Обладнання до
технологічного
комплексу
СМЖ-850:
 
 система   олександ-   черкаський    15  20  25  30
 електрич-  рійський    завод
 ного уп-   завод     "Будмехмаш"
 равління   "Автоштамп",
 (комплектів) Кіровоград-
        ська область
 
Конвейєр    дніпропет-   кременчуць-  1200 1200 1200 1200
стрічковий   ровський    ке ВО
ТК-18     завод     "Дормашина"
        "Будмаш"
 
Мотор-барабан акціонерна    -"-     600 65  650 650
конвейєрний  фірма
потужністю   "Конвейєр",
2,2 кВт    м. Львів
 
Димосос ДП-10 Сквирський    -"-     600 650 650 650
        завод сантех-
        виробів кон-
        церну "Укр-
        комунмаш"
 
Вентилятори:
 
 ВЦ-6-28-5    -"-      -"-     600 650 650 650
 
 ВЦ-10-28-2,5  -"-      -"-     600 650 650 650
 
Компресорна  Полтавський    -"-     500 1200 120 1200
станція з   турбо-меха-
електроприво- нічний
дом потуж-   завод
ністю 3,5
мз/год
(стаціонарна)
 
Компресорна    -"-      -"-     500 1200 1200 1200
станція з
електроприво-
дом потужністю
5,25 мз/год
(стаціонарна)
 
Стрічка    Лисичансь-   миколаївсь-   150 150 150 150
транспортерна кий завод   ке об'єд-
(тис. кв.   гумотехніч-  нання
 метрів)    них виробів  "Конвей-
               єрмаш"
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
 
                     Додаток N 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 16 червня 1992 р. N 331
               ПЕРЕЛІК
       нових видів технологічного устаткування
       для розробки та постановки на серійне
         виробництво в 1993-1995 роках
 
 
-----------------------------------------------------------------
  Найменування     | Підприємство -    | Рік початку
  устаткування     | виготовлювач     | серійного
             |            | виробництва
-----------------------------------------------------------------
Комплект устаткування для корпорація          1994
виробництва цегли продук- "Укрбудмехмаш"
тивністю 30 млн. штук на миколаївське
рік            об'єднання
             "Конвейєрмаш"
             черкаський завод
             "Будмехмаш"
 
Комплект устаткування   ВО "Червоний Жовтень",    1995
для виготовлення чере-  м. Харків - головний
пиці методом штампу-
вання продуктивністю   ужгородський завод
300 тис. кв. метрів     "Турбогаз"
на рік          черкаський завод
               "Будмехмаш"
 
Прес напівсухого пре-   ВО "Червоний Жовтень",    1994
сування мод. СМК-503   м. Харків
 
Прес гідравлічний зу-    -"-            1995
силлям 6300 кН для виго-
товлення вогнетривкої
цегли
 
Комплект устаткування    -"-            -"-
для інтенсивного змі-
шування вогнетривких
компонентів
 
Дозатор спеціальний для   -"-            -"-
вогнетривких сумішей
 
Елеватор спеціальний     -"-            -"-
 
Живильник стрічковий для   -"-            -"-
комплексу по виготовленню
вогнетривкої цегли
 
Грохот закритого типу для ВО Червоний Жовтень",     -"-
вогнетривких сумішей   м. Харків
 
Прес для виробництва   павлоградське ВО       1994
цегли продуктивністю   "Верстатозавод"
20 млн. штук на рік
 
Машина каменерізальна    -"-            1993
мод. СОМР-1250
 
Машина карусельна для   київський інститут      1994
виробництва гіпсових   "Діпробудмехмаш"
блоків          хмельницький завод
               "Будмехмаш"
 
Машина для виробництва    -"-            -"-
пазогребеневих гіпсових
плит
 
Бандажі з вибіленого   Інститут проблем литва    -"-
чавуну для вальців гру-  АН України
бого і тонкого помелу   ужгородський завод
глиняної суміші       "Турбогаз"
             хмельницький завод
               "Будмехмаш"
 
Міксер для приготування  київський завод       1995
будівельного розчину і   "Будшляхмаш"
доставки його на будмай- інститут
данчик          "Київбудпроект"
             СКБ "Будшляхмаш",
             м. Київ
 
Стрічковий конвейєр з   миколаївське об'єднання   1994
безвкладишовими роликами   "Конвейєрмаш"
для цегельних заводів
(ширина стрічки 650 мм)
 
Редуктори важкі для ус-  НДІредуктор, м. Київ     -"-
таткування по виробниц-  київське ВО "Більшовик"
тву цегли і черепиці *  ВО "Карпатпресмаш",
             м.Івано-Франківськ
             Луганський машинобу-
             дівний завод
             імені Пархоменка
             ужгородський завод
              "Турбогаз"
             ВО "Дніпроважмаш",
             м.Дніпропетровськ
_______________
   * Номенклатура та щорічна потреба в редукторах визначаються
корпорацією "Укрбудмехмаш" за погодженням із підприємствами -
виготовлювачами.
 
Технологічна лінія по   Кам'янець-Подільський     -"-
виробництву дискових   завод деревообробного
пилок для деревообробки  інструменту
 
Верстат шипорізний    УНК "Укрверстато-      1993
двосторонній       інструмент"
мод. ЩД10-10
 
Верстат шипорізний      -"-            -"-
односторонній
мод. ШО 10-10
 
Верстат стругальний     -"-            -"-
чотиристоронній для
обробки погонних
деталей мод. СДС
 
Верстат форматний      -"-            -"-
двосторонній
мод. ЩД10-40
 
Лінія склеювання       -"-            -"-
брусків мод. ДК202
 
Напівавтомат для       -"-            -"-
заточування пилок
 
Напівавтомат для       -"-            -"-
циліндричних фрез та
шипорізних головок
деревообробних верстатів
 
Верстат стругальний     -"-            -"-
чотиристоронній
мод. СДС-160
 
Верстат для виготов-     -"-            -"-
лення штучного паркету
мод. ПАРК-9, ПАРК-10
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
 
                     Додаток N 4
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 16 червня 1992 р. N 331
               ПЕРЕЛІК
      питань, пов'язаних із створенням потужностей
     по виготовленню стінових матеріалів і черепиці
 
 
----------------------------------------------------------------
  Питання для     |   Підприємства й організації, що
  вирішення     |    залучаються до вирішення
----------------------------------------------------------------
Геологічні дослідження геологічно-вишукувальне підприємство
сировинних запасів   "Геолбуд" корпорації "Украгропромбуд"
            Харківська геологорозвідувальна
                експедиція
            ВО "Карпатпресмаш", м. Івано-Франківськ
            київське кооперативне об'єднання
                "Агроспецбуд"
 
Розробка проектно-   інститут "Укрдіпромаш", м. Харків
кошторисної доку-
ментації        інститут "Украгропроектбудіндустрія",
                   м. Київ
            харківське ЦКБ "Будмехмаш"
            київський інститут "Діпробудмехмаш"
            київський інститут Південдіпробуд"
            Дніпропетровське відділення інституту
               "УкрбудмехНДІпроект"
            київське кооперативне об'єднання
               "Агроспецбуд"
            проектні інститути корпорації "Украгро-
            промбуд" в обласних центрах
            інститут "УкрНДІпроектстальконструкція"
 
Виконання загальнобу-  будівельно-монтажні організації корпо-
дівельних робіт,    рації "Украгропромбуд"
будівництво сушилень
і печей
            інститут "Украгропроектбудіндустрія",
                  м. Київ
            Донецьке спеціалізоване будівельне
            підприємство
            господарське товариство "Глинське",
            м. Світловодськ Кіровоградської області
            київське кооперативне об'єднання
                "Агроспецбуд"
            Київський завод експериментальних
            конструкцій
            Міжгалузеве проектно-будівельне виробниче
            кооперативне об'єднання м. Івано-Фран-
            ківськ державна асоціація "Коксохімтепло-
            монтаж"
            Краматорський завод металевих конструкцій
            Кам'янець-Подільський  завод  металокон-
            струкцій
            ВО "Карпатпресмаш", м. Івано-Франківськ
            Житомирький завод огороджувальних
            конструкцій
 
Поставка технологіч-  асоціація "Укртехбудматеріалів"
ного устаткування
            корпорація "Укрбудмехмаш"
            Підприємства, визначені додатками N 1, 2
            цієї постанови
 
Монтаж і наладка    Васильківський дослідно-експериментальний
технологічного об-   механічний завод
ладнання та його
сервісне обслуго-
вування         орендне підприємство "Харківбудмашавтома-
            тизація"
            київське орендне підприємство
            "Укрбудмашавтоматизація"
            ВО "Карпатпресмаш", м. Івано-Франківськ
            київське кооперативне об'єднання
               "Агроспецбуд"
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
 
                     Додаток N 5
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 16 червня 1992 р. N 331
               ПЕРЕЛІК
      об'єктів, що будуються організаціями Укрбуду
    і Укрмонтажспецбуду в 1992-1995 роках для створення
       потужностей по випуску устаткування для
        виробництва будівельних матеріалів
 
 
----------------------------------------------------------------
         |        |      |Обсяги вико-
  Будівельні  | Потужності, що | Строк  |нання будівель-
   об'єкти   | вводяться в  | введення |но-монтажних
         |   дію    |      |робіт по роках
         |        |      | (млн. крб.)
---------------------------------------------------------------
ВО "Червоний    технологічні    1995 р.   1992-60
Жовтень",      комплекси для         1993-260
м. Харків      виробництва          1994-220
          вогнетривкої          1995-147
промвузол в     цегли, черепиці
смт Васищеве,    та міні-лінії по
корпус площею    виробництву це-
34 тис. кв. метрів менту - 900 млн.
(будівництво)    карбованців
 
ВО "Верстато-    технологічні    1993 р. -  1992-60
завод", м. Пав-   комплекси для   I черга   1993-120
лоград Дніпро-   виробництва    1994 р. -  1994-130
петровської     цегли та оброб-  II черга  1995-20
області       ка каменю -
          60 млн. кар-
корпус N 11     бованців
площею 40 тис.
кв. метрів
(будівництво)
 
Хмельницький    устаткування    1993 р.   1992-15
завод        для виробництва        1993-20
"Будмехмаш"     цегли - 37 млн.
          карбованців
корпус N 1
площею 20 тис. кв.
метрів (закінчен-
ня будівництва)
 
Сімферопольський  системи управлін- 1995 р.   1993-25
машинобудівний   ня цегельними за-       1994-25
завод "Прогрес"   водами - 75 млн.        1995-25
          карбованців
виробничий корпус
площею 6 тис. кв.
метрів
(будівництво)
 
Одеське верстато-  устаткування для  1994 р.   1993-30
будівне виробни-  виробництва ке-        1994-30
че об'єднання    рамічних блоків -
          80 млн. карбованців
виробничий корпус
площею 4 тис. кв.
метрів
(будівництво)
 
Миколаївське    стрічкові кон-   1993 р.   1992-4
об'єднання     вейєри з шириною        1993-2
"Конвейєрмаш"    стрічки 650 мм -
          300 млн. карбо-
цех роликів і    ванців
зварювально-
складальний цех
загальною площею
3450 кв. метрів
(розширення)
 
Київський завод   устаткування для  1994 р.   1992-10 *
дослідних машин   виробництва грун-       1993-5 *
інституту      тоблоків - 18 млн.       1994-2 *
"УкрНДІпластмаш"  карбованців
 
виробничий корпус
площею 3 тис. кв
метрів
(розширення)
_______________
   * Будівництво виконує БМУ ВО "Більшовик", м. Київ
 
Городоцьке вер-   модулі деревооб-  1994 р.   1992-20
статобудівне    робні для вироб-        1993-30
виробниче об'єд-  ництва паркету та       1994-10
нання, Хмель-    побутові дерево-
ницька область   обробні верстати
          - 80 млн. карбо-
виробничий корпус  ванців
N 1 і N 2 загаль-
ною площею 9 тис.
кв. метрів (закін-
чення будівництва)
 
Державна асоціація печі для випалю-  1994 р. -  1992-10
"Коксохімтепло-   вання 13,5 млн.  I черга   1993-50
 монтаж"      штук цегли на         1994-40
          рік (205 ком-
дослідний завод   плектів)
теплоогороджуючих
конструкцій,
м. Синельникове
Дніпропетровської
області (закінчен-
ня будівництва)
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
 
                     Додаток N 6
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 16 червня 1992 р. N 331
               ПЕРЕЛІК
     обладнання й матеріалів, які необхідно виділити
      підприємствами - виготовлювачам устаткування
      для виробництва цегли та інших будівельних
          матеріалів у 1993-1994 роках
 
 
-----------------------------------------------------------------
  Найменування     | Кіль-  |Строк |
  обладнання      | кість  |пос- |   Постачальник
  і матеріалів     | одиниць |тавки |
-----------------------------------------------------------------
        миколаївське об'єднання "Конвейєрмаш"
 
Прес листозгинальний     1   1993  Укрзагальномаш
зусиллям 2500 кН
 
Прес однокривошипний     1   -"-    -"-
відкритий простої дії
зусиллям 1000 кН
 
Термопластавтомат       1   -"-    -"-
ДЕ 3132
 
Верстат токарно-       2   -"-    -"-
гвинторізний
 
Автомат для розточки     2   -"-    -"-
труб
 
Кран козловий вантажо-    2   -"-   Укрважмаш
підйомністю 20 тонн
 
Автонавантажувач ван-     2   -"-    -"-
тажопідйомністю 5 тонн
         Київський завод дослідних машин
          інституту "УкрНДІпластмаш"
 
Верстат токарно-       7   1993-  Укрзагальномаш
гвинторізний            1994
 
Верстат вертикально-     3   -"-    -"-
фрезерний
 
Верстат універсально-     2   1993    -"-
фрезерний
 
Верстат поздовжньо-      1   -"-    -"-
стругальний
 
Термопластавтомат       1   -"-    -"-
ДЕ 3132
        Житомирське підприємство в/ч 63641
 
Верстат токарно-       1   1993  Укрзагальномаш
гвинторізний
 
Верстат токарно-       1   1994    -"-
гвинторізний
 
Верстат горизонтально-    2   -"-    -"-
розточувальний
 
Верстат вертикально-     1   -"-    -"-
фрезерний
 
Верстат поздовжньо-      1   1993    -"-
стругальний
 
Верстат поперечно-      1   -"-    -"-
стругальний
          черкаський завод "Будмехмаш"
 
Верстат токарно-       6   1993-  Укрзагальномаш
гвинторізний
 
Верстат вертикально-     4   -"-    - -
фрезерний
 
Верстат вертикально-     1   1993    -"-
фрезерний
 
Верстат універсально-     2   -"-    -"-
фрезерний
 
Напівавтомат зубофре-     1   1994    -"-
зерний вертикальний
 
Напівавтомат кругло-     1   -"-    -"-
шліфувальний
 
Верстат радіально-      1   1993    -"-
свердлильний
 
Прес двокривошипний      1   -"-    -"-
простої дії зусиллям
5000 кН
 
Прес двокривошипний      4   1993-   -"-
простої дії зусиллям         994
3150 кН
 
Прес гідравлічний       2   1994    -"-
зусиллям 1600 кН
 
Прес однокривошипний     2   1993    -"-
відкритий простої дії
зусиллям 1000 кН
 
Прес листозгинальний     1   -"-    -"-
 
Ножиці кривошипні       1   -"-    -"-
листові (32 х 3150)
 
Ножиці кривошипні       1   -"-    -"-
листові (12 х 2000)
 
Автомат пружинонавивний    1   1994    -"-
 
Автомат правильно-      1   1993    -"-
відрізний
 
Машина газорізна       1   -"-   Укрважмаш
"Комета" - 2,5 к
 
Напівавтомат зварювальний  10   1993-  Укрелектро
НДГ-508 з джерелом жив-       1994
лення ВДУ-50
 
Кран мостовий електричний   1   1994  Укрважмаш
однобалочний вантажопід-
йомністю 5 тонн
          цюрупинський завод "Аметист"
 
Напівавтомат зубофрезерний  1   1994  Укрзагальномаш
 
Верстат вертикально-     2   1993    -"-
фрезерний
            державна асоціація
            "Коксохімтепломонтаж"
 
Машина для контактного    1   1994  Укрелектро
зварювання
 
Прес-ножиці комбіновані    1   -"-   Укрзагальномаш
 
Паровий котел
Е-10-14-ГМ          1   1993  Укртепломаш
 
Водогрійний котел       2   -"-   Укрважмаш
КВТМ-11,63
 
Агрегат вакуумний       1   1994  Укрелектро
електронасосний
мод. ВВНІ-25
 
Електромотор МГФ-412-8,    1   1993    -"-
22 кВт
 
Кабель силовий на напругу  10 км -"-    -"-
10 кВ ААШВУ-103 х 95
 
Дріт сталеалюмінієвий     6 км -"-   Укрметал
АС-50/8
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка