Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів народних депутатів України 31 березня 2002 року


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 52 від 10.12.2001
   м. Київ
      Про Календарний план основних організаційних
      заходів з підготовки та проведення виборів
          народних депутатів України
            31 березня 2002 року
 
   Керуючись пунктом 1 частини другої статті 22 Закону України
"Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ), відповідно до
статей 11, 12 та пункту 1 статті 14 Закону України "Про Центральну
виборчу  комісію"  ( 733/97-ВР ) Центральна  виборча  комісія
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити  Календарний  план  основних організаційних
заходів з підготовки та проведення виборів народних депутатів
України 31 березня 2002 року (додається).
   2. Надіслати цей Календарний план Верховній Раді Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
радам,  Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям,
Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству закордонних
справ України,  Міністерству  оборони  України,  Міністерству
транспорту України, Міністерству фінансів України, Міністерству
юстиції України, Державному комітету архівів України, Державному
комітету зв'язку та інформатизації України, Державному комітету
інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України,
Головному   контрольно-ревізійному   управлінню,  Державному
казначейству України, Державній податковій адміністрації України,
Національному банку України, окружним виборчим комісіям.
   3. Опублікувати  Календарний план основних організаційних
заходів з підготовки та проведення виборів народних депутатів
України 31 березня 2002 року в газетах "Голос України", "Урядовий
кур'єр" та у Збірнику нормативно-правових  актів  з  питань
організації та проведення виборів народних депутатів України 31
березня 2002 року.
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії           М.РЯБЕЦЬ
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 10 грудня 2001 року N 52
             КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
      ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ З ПІДГОТОВКИ
       ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
          УКРАЇНИ 31 БЕРЕЗНЯ 2002 РОКУ
 
 
---------------------------------------------------------
 N | Зміст заходів та їх  |   Строки  | Виконавці
п/п |   нормативні    |  виконання |
  |  обгрунтування    |        |
---------------------------------------------------------
 
 
1.  Оголошення початку   За 90 днів до  Центральна
   виборчого процесу    дня виборів   виборча
   чергових виборів    (30 грудня   комісія
   народних депутатів   2001 року)
   України
   (частина друга статті
   15)
 
2.  Утворення        Не пізніш як  Центральна
   одномандатних виборчих за 90 днів до  виборча
   округів         дня чергових  комісія
   (частина третя статті  виборів (не
   16)           пізніше 30
               грудня 2001
               року)
 
3.  Оприлюднення у     У триденний   Центральна
   державних засобах    строк з дня   виборча
   масової інформації   прийняття    комісія
   повідомлення про    Центральною
   утворення        виборчою
   одномандатних виборчих комісією
   округів із зазначенням відповідного
   їх номерів, меж,    рішення (не
   центрів, орієнтовної  пізніше 2
   кількості виборців у  січня 2002
   кожному окрузі     року)
   (частина п'ята статті
   16)
 
4.  Затвердження форми   Не пізніш як  Центральна
   виборчого списку    за 87 днів до  виборча
   кандидатів у народні  дня виборів   комісія
   депутати України від  (не пізніше 2
   політичної партії,   січня 2002
   виборчого блоку     року)
   політичних партій
   (частина сьома статті
   40)
 
5.  Повідомлення у     Не пізніш як  Керівники
   письмовій формі     за два дні до  політичних
   Центральній виборчій  проведення   партій
   комісії про час і    з'їзду     (керівники
   місце проведення    (зборів,    політичних
   з'їзду (зборів,     конференції)  партій, що
   конференції)      (з 3 до 21   входять до
   політичної партії або  січня 2002   виборчого
   міжпартійного з'їзду  року)      блоку
   (зборів, конференції)          політичних
   політичних партій, що          партій)
   входять до виборчого
   блоку політичних
   партій, з метою
   висунення кандидатів у
   народні депутати
   України
   (частина дев'ята
   статті 40)
 
6.  Висування кандидатів у Початок - за  Політична
   народні депутати    85 днів,    партія,
   України         закінчення -  виборчий блок
   (частина четверта    за 65 днів до  політичних
   статті 38)       дня виборів (з партій,
               5 до 24 січня  громадянин
               2002 року    України
               (включно)
 
7.  Внесення до       Не пізніш як  Центральні
   Центральної виборчої  за 85 днів до  керівні органи
   комісії подань     дня виборів   політичних
   політичних партій,   (не пізніше 4  партій,
   виборчих блоків     січня 2002   виборчих
   політичних партій до  року)      блоків
   складу окружних             політичних
   виборчих комісій            партій
   (частина перша статті
   20)
 
8.  Проведення       Не пізніш як  Центральна
   жеребкування щодо    на третій день виборча
   включення до складу   після      комісія
   окружних виборчих    закінчення
   комісій представників  строку
   політичних партій,   внесення
   виборчих блоків     подань (не
   політичних партій, які пізніше 7
   не подолали       січня 2002
   чотиривідсотковий    року)
   бар'єр на попередніх
   виборах народних
   депутатів України, та
   партій, які у
   поточному складі
   Верховної Ради України
   не мають своїх
   партійних фракцій
   (фракцій виборчих
   блоків політичних
   партій)
   (частина друга статті
   20)
 
9.  Встановлення розцінок  Не пізніш як  Відповідні
   вартості за одиницю   за 80 днів до  засоби масової
   друкованої площі та за дня виборів   інформації
   одиницю ефірного часу  (не пізніше 9
   (частина шоста статті  січня 2002
   53)           року)
 
10. Встановлення порядку  Не пізніш як  Національний
   відкриття і закриття  за 80 днів до  банк України
   рахунку виборчого    дня виборів   за погодженням
   фонду політичної    (не пізніше 9  із Центральною
   партії, виборчого    січня 2002   виборчою
   блоку політичних    року)      комісією
   партій, кандидата в
   народні депутати
   України від якої
   зареєстровано в
   багатомандатному
   загальнодержавному
   виборчому окрузі,
   кандидата в народні
   депутати України,
   зареєстрованого в
   одномандатному
   виборчому окрузі
   (частина друга статті
   34)
 
11. Встановлення переліку  Не пізніше 9  Центральна
   установ банку, в яких  січня 2002   виборча
   повинні відкриватися  року      комісія
   рахунки виборчих
   фондів політичних
   партій, виборчих
   блоків політичних
   партій, кандидатів у
   депутати
   (частина третя статті
   34)
 
12. Утворення окружних   Не пізніш як  Центральна
   виборчих комісій    за 80 днів до  виборча
   (частина перша статті  дня виборів   комісія
   20)           (не пізніше 9
               січня 2002
               року)
 
13. Скликання першого    Не пізніш як  Голова
   засідання окружної   на третій    окружної
   виборчої комісії    робочий день  виборчої
   (частина третя статті  після її    комісії
   25)           утворення (не
               пізніше 11
               січня 2002
               року)
 
14. Оприлюднення в засобах Не пізніш як  Центральна
   масової інформації у  на п'ятий день виборча
   відповідному регіоні  з дня      комісія
   рішення про утворення  прийняття
   окружної виборчої    рішення (не
   комісії         пізніше 14
   (частина восьма статті січня 2002
   20)           року)
 
15. Складання загальних   До 15 січня   Виконавчі
   списків виборців, які  2002 року    органи
   проживають на              сільських,
   території відповідного         селищних,
   села, селища, міста,          міських (у
   району в місті             містах, де
   (частина перша статті          немає районних
   30, частина третя            у місті рад),
   розділу XIII)              районних у
                       містах рад або
                       органи
                       (посадові
                       особи), які
                       відповідно до
                       закону
                       здійснюють їх
                       повноваження
 
16. Складання єдиного    У десятиденний Окружні
   кошторису видатків для строк з дня   виборчі
   підготовки і      утворення    комісії
   проведення виборів із  окружної
   включенням до нього   виборчої
   видатків окружної    комісії (не
   виборчої комісії та   пізніше 19
   видатків для потреб   січня 2002
   дільничних виборчих   року)
   комісій одномандатного
   виборчого округу
   (частина шоста статті
   33)
 
17. Опублікування в     Не пізніш як  Телерадіоорга-
   друкованих засобах   за 70 днів до  нізації
   масової інформації   дня виборів
   розцінок вартості    (не пізніше 19
   однієї хвилини     січня 2002
   (секунди) ефірного   року)
   часу та надсилання цих
   розцінок Центральній
   виборчій комісії та
   окружним виборчим
   комісіям
   (частина перша статті
   54)
 
18. Реалізація права    Не пізніш як  Політичні
   політичної партії,   за 65 днів до  партії, що
   виборчого блоку     дня виборів   входять до
   політичних партій щодо (не пізніше 24 виборчого
   прийняття рішення про  січня 2002   блоку
   вихід політичної    року)      політичних
   партії зі складу            партій
   виборчого блоку
   політичних партій або
   про розпуск виборчого
   блоку політичних
   партій (з подальшим
   правом висування
   кандидатів у народні
   депутати України в
   багатомандатному
   загальнодержавному
   виборчому окрузі та в
   одномандатних виборчих
   округах)
   (частини четверта,
   восьма статті 48)
 
19. Подання документів до  Закінчується  Політичні
   Центральної виборчої  за 60 днів до  партії,
   комісії для реєстрації дня виборів   виборчі блоки
   кандидатів у народні  (не пізніше 29 політичних
   депутати України в   січня 2002   партій
   багатомандатному    року)
   загальнодержавному
   виборчому окрузі
   (частина друга статті
   45)
 
20. Прийняття рішення про  Не пізніш як  Центральна
   реєстрацію кандидатів  на п'ятий день виборча
   у народні депутати   з дня      комісія
   України в        прийняття
   багатомандатному    заяви
   загальнодержавному
   виборчому окрузі або
   про відмову в їх
   реєстрації
   (частина сьома статті
   45)
 
21. Видача посвідчень    У триденний   Центральна
   кандидатам у народні  строк з дня   виборча
   депутати України,    прийняття    комісія
   зареєстрованим у    рішення про
   багатомандатному    реєстрацію
   загальнодержавному
   виборчому окрузі
   (частина дев'ята
   статті 45)
 
22. Оприлюднення в газетах У триденний   Центральна
   "Голос України" та   строк з дня   виборча
   "Урядовий кур'єр"    прийняття    комісія
   виборчою списку     рішення про
   кандидатів у народні  реєстрацію
   депутати України від
   політичної
   партії, виборчого
   блоку політичних
   партій разом із
   рішенням Центральної
   виборчої комісії про
   їх реєстрацію
   (частина дев'ята
   статті 45)
 
23. Подання до Центральної Одночасно із  Політичні
   виборчої комісії заяви заявою про   партії,
   про реєстрацію     реєстрацію   виборчі блоки
   представника      кандидатів у  політичних
   політичної партії,   народні     партій
   виборчого блоку     депутати
   політичних партій та  України від
   копії рішення      політичної
   центрального керівного партії,
   органу політичної    виборчого
   партії (керівного    блоку
   органу виборчого блоку політичних
   політичних партій) про партій
   затвердження
   кандидатури
   представника
   політичної партії,
   виборчого блоку
   політичних партій
   (частина третя статті
   57)
 
24. Реєстрація       Не пізніше   Центральна
   представників      третього    виборча
   політичних партій,   робочого дня  комісія
   виборчих блоків     після
   політичних партій у   надходження
   Центральній виборчій  документів
   комісії з правом
   дорадчого голосу та
   видача їм посвідчень
   (частина четверта
   статті 57)
 
25. Подання заяви про    Після      Політичні
   реєстрацію       реєстрації   партії,
   уповноважених осіб   кандидатів у  виборчі блоки
   політичної партії,   народні     політичних
   виборчого блоку     депутати    партій
   політичних партій та  України,
   копії рішення      включених до
   центрального керівного виборчого
   органу політичної    списку
   партії (керівного    політичної
   органу виборчого блоку партії,
   політичних партій) про виборчого
   затвердження списку   блоку
   уповноважених осіб   політичних
   політичної партії,   партій
   виборчого блоку
   політичних партій
   (частина шоста статті
   57)
 
26. Реєстрація       Не пізніше   Центральна
   уповноважених осіб   третього    виборча
   політичної партії,   робочого дня  комісія
   виборчого блоку     після
   політичних партій та  надходження
   видача їм посвідчень  документів
   (частина сьома статті
   57)
 
27. Подання документів до  Закінчується  Особи,
   окружної виборчої    за 60 днів до  висунуті
   комісії для реєстрації дня виборів   кандидатами у
   кандидатів у народні  (не пізніше 29 народні
   депутати України в   січня 2002   депутати
   одномандатному     року)      України в
   виборчому окрузі            одномандатному
   (частина друга статті          виборчому
   46)                   окрузі
 
28. Прийняття рішення про  Не пізніш як  Окружні
   реєстрацію кандидата у на п'ятий день виборчі
   народні депутати    з дня      комісії
   України в        прийняття
   одномандатному     заяви
   виборчому окрузі або
   про відмову в його
   реєстрації
   (частина п'ята статті
   46)
 
29. Видача посвідчення   У триденний   Окружні
   кандидату в народні   строк з дня   виборчі
   депутати України,    прийняття    комісії
   зареєстрованому в    рішення про
   одномандатному     реєстрацію
   виборчому окрузі
   (частина сьома статті
   46)
 
30. Подання до Центральної Після      Окружні
   виборчої комісії    закінчення   виборчі
   переліку кандидатів у  реєстрації   комісії
   народні депутати    кандидатів у
   України,        народні
   зареєстрованих в    депутати
   одномандатному     України
   виборчому окрузі
   (частина восьма статті
   46)
 
31. Оприлюднення в газетах У п'ятиденний  Центральна
   "Голос України" та   строк після   виборча
   "Урядовий кур'єр" за  закінчення   комісія
   поданням окружних    реєстрації
   виборчих комісій    кандидатів у
   списків кандидатів у  народні
   народні депутати    депутати
   України,        України в
   зареєстрованих в    одномандатному
   одномандатному     виборчому
   виборчому окрузі    окрузі
   (частина восьма статті
   46)
 
32. Встановлення порядку  Не пізніш як  Центральна
   контролю за       за 60 днів до  виборча
   надходженням, обліком  дня виборів   комісія разом
   і використанням коштів (не пізніше 29 з Національним
   виборчих фондів     січня 2002   банком України
   (частина одинадцята   року)      та центральним
   статті 36)               органом
                       виконавчої
                       влади з питань
                       зв'язку
 
33. Повторне подання заяви Не пізніш як  Політичні
   з виправленими     за 55 днів до  партії,
   документами в разі   дня виборів   виборчі блоки
   відмови у реєстрації  (не пізніше 3  політичних
   кандидатів у народні  лютого 2002   партій
   депутати України в   року)
   багатомандатному
   загальнодержавному
   виборчому окрузі,
   включених до виборчого
   списку політичної
   партії, виборчого
   блоку політичних
   партій, з підстав
   невідповідного
   оформлення документів
   (частина дванадцята
   статті 45)
 
34. Повторне подання заяви Не пізніш як  Особа,
   з виправленими     за 55 днів до  висунута
   документами у разі   дня виборів   кандидатом у
   відмови в реєстрації  (не пізніше 3  народні
   кандидату в народні   лютого 2002   депутати
   депутати України,    року)      України в
   висунутому в              одномандатному
   одномандатному             виборчому
   виборчому окрузі, з           окрузі
   підстав невідповідного
   оформлення документів
   (частина шоста статті
   46)
 
35. Прийняття остаточного  Не пізніш як  Центральна
   рішення про реєстрацію за 53 дні до  виборча
   кандидатів у народні  дня виборів   комісія
   депутати України,    (не пізніше 5
   включених до виборчого лютого 2002
   списку політичної    року)
   партії, виборчого
   блоку політичних
   партій
   (частина дванадцята
   статті 45)
 
36. Прийняття остаточного  Не пізніш як  Окружні
   рішення про реєстрацію за 53 дні до  виборчі
   кандидата у народні   дня виборів   комісії
   депутати України в   (не пізніше 5
   одномандатному     лютого 2002
   виборчому окрузі    року)
   (частина шоста статті
   46)
 
37. Подання до окружної   Після      Кандидати в
   виборчої комісії заяв  реєстрації   народні
   про реєстрацію     кандидата в   депутати
   довірених осіб     народні     України,
   кандидатів у народні  депутати    зареєстровані
   депутати України    України в    в
   (частина четверта    одномандатному одномандатних
   статті 58)       виборчому    виборчих
               окрузі     округах
 
38. Реєстрація довірених  Протягом трьох Окружні
   осіб кандидатів у    днів після   виборчі
   народні депутати    надходження   комісії
   України,        подання
   зареєстрованих в
   одномандатних виборчих
   округах, та видача їм
   посвідчень
   (частина четверта
   статті 58)
 
39. Повідомлення в засобах За 53 дні до  Центральна
   масової інформації про дня виборів (5 виборча
   початок передвиборної  лютого 2002   комісія
   агітації        року)
   (частина перша статті
   50)
 
40. Внесення подань до   Не пізніше 7  Виконавчі
   окружної виборчої    лютого 2002   комітети
   комісії щодо утворення року      сільських,
   виборчих дільниць            селищних
   (частина друга статті          міських (міст,
   17)                   де немає
                       районних у
                       містах рад)
                       або посадових
                       осіб, які
                       відповідно до
                       закону
                       здійснюють їх
                       повноваження
 
41. Утворення виборчих   Не пізніш як  Окружні
   дільниць        за 50 днів до  виборчі
   (частина сьома статті  дня виборів   комісії
   17)           (не пізніше 8
               лютого 2002
               Року)
 
42. Утворення виборчих   Не пізніш як  Центральна
   дільниць при      за 50 днів до  виборча
   дипломатичних, інших  дня виборів   комісія
   офіційних        (не пізніше 8
   представництвах та   лютого 2002
   консульських установах року)
   України за кордоном, у
   військових частинах
   (формуваннях),
   дислокованих за межами
   України
   (частина п'ята статті
   17)
 
43. Відкриття рахунку    Не пізніш як  Політичні
   виборчого фонду     за 50 днів до  партії,
   політичної партії,   дня виборів   виборчі блоки
   виборчого блоку     (не пізніше 8  політичних
   політичних партій,   лютого 2002   партій,
   кандидатів у народні  року)      кандидата у
   депутати України від          народні
   якої (якого)              депутати
   зареєстровано в             України
   багатомандатному
   загальнодержавному
   виборчому окрузі,
   кандидата у народні
   депутати України,
   зареєстрованого в
   одномандатному
   виборчому окрузі
   (частина перша статті
   34)
 
44. Повідомлення про    Не пізніше   Установи
   відкриття рахунку та  наступного   банків
   реквізити виборчого   робочого дня
   фонду політичної    після дня
   партії, виборчого    відкриття
   блоку політичних    рахунку
   партій, кандидатів у
   народні депутати
   України від якої
   (якого) зареєстровано
   в багатомандатному
   загальнодержавному
   виборчому окрузі,
   кандидата в народні
   депутати України,
   зареєстрованого в
   одномандатному
   виборчому окрузі,
   відповідно Центральній
   виборчій комісії чи
   відповідній окружній
   виборчій комісії
   (частина шоста статті
   34)
 
45. Проведення       Не пізніше 8  Центральна
   жеребкування щодо дати лютого 2002   виборча
   і часу виходу в ефір  року      комісія,
   передвиборних              окружні
   агітаційних теле-,           виборчі
   радіопрограм              комісії
   відповідної політичної
   партії, виборчого
   блоку політичних
   партій, кандидата в
   народні депутати
   України,
   зареєстрованого в
   одномандатному
   виборчому окрузі, за
   рахунок коштів
   Державного бюджету
   України
   (частина восьма статті
   54)
 
46. Проведення       Не пізніше 8  Центральна
   жеребкування щодо    лютого 2002   виборча
   черговості друкування  року      комісія,
   передвиборних програм          окружні
   політичних партій,           виборчі
   виборчих блоків             комісії
   політичних партій,
   кандидатів у народні
   депутати України,
   зареєстрованих в
   одномандатних виборчих
   округах, за рахунок
   коштів Державного
   бюджету України
   (частина третя статті
   55)
 
47. Відведення місць та   Не пізніш як  Місцеві органи
   обладнання стендів,   за 50 днів до  виконавчої
   дощок оголошень у    дня виборів   влади, органи
   людних місцях для    (не пізніше 8  місцевого
   розміщення матеріалів  лютого 2002   самоврядування
   передвиборної агітації року)
   (частина восьма статті
   52)
 
48. Проведення       Початок - за  Суб'єкти
   передвиборчої агітації 50 днів до дня виборчого
   (частини перша, друга  виборів,    процесу, крім
   статті 50)       закінчення - о членів
               24 годині    виборчих
               останньої    комісій, під
               п'ятниці перед час виконання
               днем виборів  обов'язків
               (з 9 лютого до членів
               24 години 29  виборчих
               березня 2002  комісій,
               року)      органів
                       місцевого
                       самоврядування,
                       їх посадових
                       та службових
                       осіб
 
49. Подання відомостей   Не пізніш як  Командири
   щодо включення до    за 45 днів до  військових
   списків виборців    дня виборів   частин
   військовослужбовців,  (не пізніше 13 (формувань)
   членів їх сімей та   лютого 2002
   інших виборців, які   року)
   проживають у межах
   розташування
   військових частин
   (формувань) і
   голосуватимуть на
   виборчих дільницях,
   розташованих за межами
   військових частин
   (формувань) до
   органів, що складають
   списки виборців
   (частина третя статті
   30)
 
50. Оприлюднення у засобах Не пізніш як  Центральна
   масової інформації або на п'ятий день виборча
   в інший спосіб рішення після дня    комісія,
   про утворення виборчих прийняття    окружні
   дільниць із       рішення (не   виборчі
   зазначенням їх     пізніше 15   комісії
   номерів, меж,      лютого 2002
   місцезнаходження    року)
   відповідних дільничних
   виборчих комісій
   (частина восьма статті
   17)
 
51. Подання списку осіб   Не пізніш як  Районні,
   для включення їх до   за 43 дні до  міські
   складу конкретних    дня виборів   (міськрайонні)
   дільничних виборчих   (не пізніше 15 чи вищого
   комісій із зазначенням лютого 2002   рівня осередки
   конкретних осіб на   року)      (організації)
   посаду голови,             політичних
   заступника голови і           партій
   секретаря комісії та          (відповідні
   заяв зазначених осіб          осередки
   про їх згоду на участь         (організації)
   у роботі комісії            політичних
   (частини п'ята, шоста          партій, що
   статті 21)               входять до
                       виборчого
                       блоку
                       політичних
                       партій) -
                       суб'єкти
                       виборчого
                       процесу,
                       кандидати у
                       народні
                       депутати
                       України,
                       зареєстровані
                       у відповідному
                       одномандатному
                       виборчому
                       окрузі
 
52. Реалізація права    Не пізніш як  Політична
   політичної партії, що  за 35 днів до  партія,
   входить до виборчого  дня виборів   політичні
   блоку політичних    (не пізніше 23 партії, що
   партій, щодо прийняття лютого 2002   входять до
   рішення про її вихід  року)      виборчого
   зі складу виборчого           блоку
   блоку політичних            політичних
   партій або про розпуск         партій
   виборчого блоку
   політичних партій
   (частина перша, сьома
   статті 48)
 
53. Виготовлення      Не пізніш як  Центральна
   інформаційних плакатів за 35 днів до  виборча
   політичних партій,   дня виборів   комісія
   виборчих блоків     (не пізніше 23
   політичних партій,   лютого 2002
   кандидатів у народні  року)
   депутати України від
   яких зареєстровано в
   багатомандатному
   загальнодержавному
   виборчому окрузі, за
   рахунок коштів, що
   виділяються з
   Державного бюджету
   України на підготовку
   і проведення виборів
   народних депутатів
   України
   (частина перша статті
   52)
 
54. Виготовлення      Не пізніш як  Окружні
   інформаційних плакатів за 35 днів до  виборчі
   кандидатів у народні  дня виборів   комісії
   депутати України,    (не пізніше 23
   зареєстрованих в    лютого 2002
   одномандатних виборчих року)
   округах, за рахунок
   коштів Державного
   бюджету України, що
   виділяються на
   підготовку і
   проведення виборів
   (частина третя статті
   52)
 
55. Подання по одному    Не пізніш як  Політичні
   примірнику кожного   через 7 днів з партії,
   друкованого матеріалу  дня його    виборчі блоки
   передвиборної      виготовлення  політичних
   агітації,                партій,
   виготовленого за            кандидати у
   рахунок коштів             народні
   виборчого фонду,            депутати
   відповідно до              України,
   Центральної виборчої          зареєстровані
   комісії, окружної            в
   виборчої комісії            одномандатних
   (частина шоста статті          виборчих
   52)                   округах
 
56. Утворення дільничних  Не пізніш як  Центральна
   виборчих комісій    за 35 днів до  виборча
   (частина перша статті  дня виборів   комісія,
   21)           (не пізніше 23 окружні
               лютого 2002   виборчі
               року)      комісії
 
57. Утворення дільничних  Не пізніш як  Центральна
   виборчих комісій при  за 35 днів до  виборча
   дипломатичних та інших дня виборів   комісія
   офіційних        (не пізніше 23
   представництвах і    лютого 2002
   консульських установах року)
   України за кордоном, у
   військових частинах
   (формуваннях),
   дислокованих за межами
   України
   (частина одинадцята
   статті 21)
 
58. Оприлюднення рішення  Не пізніш як  Окружні
   про утворення      на третій день виборчі
   дільничних виборчих   з дня її    комісії
   комісій у засобах    утворення
   масової інформації або
   в інший спосіб
   (частина тринадцята
   статті 21)
 
59. Скликання першого    Не пізніше як  Голова
   засідання дільничної  на третій    дільничної
   виборчої комісії    робочий день  виборчої
   (частина третя статті  після її    комісії
   25)           утворення
 
60. Оприлюднення      У триденний
   результатів       строк після
   жеребкування щодо    затвердження
   надання ефірного часу  результатів
   для проведення     жеребкування
   передвиборної агітації
   та друкування
   передвиборних програм
   за рахунок коштів
   Державного бюджету
   України:
   - політичних партій,          Центральна
   виборчих блоків             виборча
   політичних партій - у          комісія
   газетах "Голос
   України" і "Урядовий
   кур'єр";
   - кандидатів у народні         Окружні
   депутати України,            виборчі
   зареєстрованих в            комісії
   одномандатних виборчих
   округах, - у місцевих
   державних чи
   комунальних засобах
   масової інформації
   (частина дев'ята
   статті 54 та частина
   четверта статті 55)
 
61. Проведення       Не пізніш як  Центральна
   жеребкування щодо    за 32 дні до  виборча
   визначення порядку   дня виборів   комісія
   розміщення номерів   (не пізніше 26
   назви політичних    лютого 2002
   партій, виборчих    року)
   блоків політичних
   партій у виборчому
   бюлетені
   (частина четверта
   статті 62)
 
62. Затвердження форми і  Не пізніш як  Центральна
   тексту виборчого    за 32 дні до  виборча
   бюлетеня для      дня виборів   комісія
   голосування в      (не пізніше 26
   багатомандатному    лютого 2002
   загальнодержавному   року)
   виборчому окрузі та
   форми виборчого
   бюлетеня для
   голосування в
   одномандатних виборчих
   округах
   (частина перша статті
   62)
 
63. Передача уточнених   Не пізніш як  Виконавчі
   списків виборців по   за 30 днів до  органи
   кожній виборчій     дня виборів   сільських,
   дільниці дільничним   (не пізніше 28 селищних,
   виборчим комісіям    лютого 2002   міських (у
   (частина друга статті  року)      містах, де
   30)                   немає районних
                       у місті рад),
                       районних у
                       містах рад або
                       органи
                       (посадові
                       особи), які
                       відповідно до
                       закону
                       здійснюють їх
                       повноваження
 
64. Перевірка        Не пізніш як  Органи
   достовірності      за 30 днів до  Державної
   відомостей, внесених  дня виборів   податкової
   до декларації про    (не пізніше 28 адміністрації
   майно та доходи     лютого 2002   України
   кандидата у народні   року)
   депутати України та
   членів його сім'ї за
   2001 рік, за
   зверненням Центральної
   виборчої комісії,
   окружних виборчих
   комісій
   (частина друга статті
   44)
 
65. Повідомлення      Не пізніш як  Органи
   Центральній виборчій  за 30 днів до  державної
   комісії та окружним   дня виборів   податкової
   виборчим комісіям про  (не пізніше 28 інспекції
   виявлені порушення під лютого 2002
   час перевірки      року)
   достовірності
   відомостей, внесених
   до декларації про
   майно та доходи
   кандидата у народні
   депутати України і
   членів його сім'ї за
   2001 рік
   (частина друга статті
   44)
 
66. Затвердження тексту   Не пізніш як  Центральна
   роз'яснення щодо    за 30 днів до  виборча
   заборони надання    дня виборів   комісія
   грошей чи безоплатно  (не пізніше 28
   або на пільгових    лютого 2002
   умовах товарів,     року)
   послуг, робіт, цінних
   паперів, кредитів,
   лотерей, інших
   матеріальних цінностей
   (частина сьома статті
   56)
 
67. Друкування в газетах  Починаючи за  Центральна
   "Голос України" і    30 днів до дня виборча
   "Урядовий кур'єр" на  виборів (з 1  комісія,
   першій сторінці та   березня 2002  редакції газет
   транслювання по радіо  року)      "Голос
   і телебаченню двічі на         України",
   тиждень тексту             "Урядовий
   роз'яснення щодо            кур'єр",
   заборони надання            телерадіоорга-
   грошей чи безоплатно          нізації
   або на пільгових
   умовах товарів,
   послуг, робіт, цінних
   паперів, кредитів,
   лотерей, інших
   матеріальних цінностей
   (частина сьома статті
   56)
 
68. Видача виборцю     Не раніш як за Дільнична
   відкріплювального    25 днів до дня виборча
   посвідчення у разі   виборів (з 6  комісія
   його звернення до    до 30 березня
   дільничної виборчої   2002 року)
   комісії із заявою про
   виключення його зі
   списку виборців
   (частина четверта
   статті 31)
 
69. Затвердження тексту   Не пізніш як  Окружна
   виборчого бюлетеня для за 25 днів до  виборча
   голосування в      дня виборів   комісія
   одномандатному     (не пізніше 5
   виборчому окрузі    березня 2002
   (частина перша статті  року)
   62)
 
70. Передача бланків    Не пізніш як  Окружні
   відкріплювальних    за 25 днів до  виборчі
   посвідчень дільничним  дня виборів   комісії
   виборчим комісіям    (не пізніше 5
   (частина шоста статті  березня 2002
   31)           року)
 
71. Складання списків    Не пізніш як  Відповідні
   виборців на виборчих  за 20 днів до  дільничні
   дільницях, утворених у дня виборів   виборчі
   стаціонарних      (не пізніше 10 комісії
   лікувальних закладах,  березня 2002
   на суднах, що в день  року)
   виборів перебувають у
   плаванні під Державним
   Прапором України, на
   полярних станціях
   України, при
   дипломатичних та інших
   офіційних
   представництвах і
   консульських установах
   України за кордоном, у
   військових частинах
   (формуваннях),
   дислокованих за межами
   України, установах
   кримінально-виконавчої
   системи та в інших
   місцях тимчасового
   перебування виборців з
   обмеженими
   можливостями
   пересування
   (частина четверта
   статті 30)
 
72. Передача на виборчі   Не пізніш як  Центральна
   дільниці інформаційних за 20 днів до  виборча
   плакатів політичних   дня виборів   комісія,
   партій, виборчих    (не пізніше 10 окружні
   блоків політичних    березня 2002  виборчі
   партій, кандидатів у  року)      комісії
   народні депутати
   України,
   зареєстрованих в
   одномандатних виборчих
   округах
   (частини четверта,
   десята статті 52)
 
73. Подання до Центральної Не пізніш як  Безпосередньо
   виборчої комісії    за 20 днів до  іноземні
   пропозицій щодо     дня виборів   держави та
   реєстрації офіційних  (не пізніше -  міжнародні
   спостерігачів від    10 березня   організації
   іноземних держав,    2002 року)   або через
   міжнародних               Міністерство
   організацій               закордонних
   (частина перша статті          справ України
   61)
 
74. Прийняття рішення щодо Не пізніш як  Центральна
   реєстрації офіційних  за 15 днів до  виборча
   спостерігачів від    дня виборів   комісія
   іноземних держав,    (не пізніше 15
   міжнародних       березня 2002
   організацій       року)
   (частини друга, третя
   статті 61)
 
75. Заборона поширювати   Протягом    Засоби масової
   інформацію про     останніх 15   інформації
   результати опитувань  днів перед   усіх форм
   громадської думки щодо днем виборів  власності
   політичних партій,   (з 16 березня
   виборчих блоків     2002 року)
   політичних партій та
   кандидатів у народні
   депутати України
   (частина чотирнадцята
   статті 56)
 
76. Подання списків     Не пізніш як  Дільничні
   виборців для      за 15 днів до  виборчі
   загального       дня виборів   комісії
   ознайомлення      (не пізніше 15
   (частина перша статті  березня 2002
   31)           року)
 
77. Реалізація права на   Не пізніш як  Політичні
   звернення до      за 15 днів до  партії,
   Центральної виборчої  дня виборів   виборчі блоки
   комісії політичної   (не пізніше 15 політичних
   партії, виборчого    березня 2002  партій
   блоку політичних    року)
   партій про скасування
   рішення щодо
   реєстрації кандидата у
   народні депутати
   України, включеного до
   виборчого списку
   політичної партії,
   виборчого блоку
   політичних партій
   (пункт 2 частини
   першої статті 49)
 
78. Реалізація права на   Не пізніш як  Політичні
   звернення до окружної  за 15 днів до  партії,
   виборчої комісії    дня виборів   виборчі блоки
   політичної партії,   (не пізніше 15 політичних
   виборчого блоку     березня 2002  партій
   політичних партій, які року)
   висунули кандидата у
   народні депутати
   України в
   одномандатному
   виборчому окрузі, про
   скасування рішення
   щодо реєстрації
   кандидата у народні
   депутати України
   (пункт 2 частини
   третьої статті 49)
 
79. Забезпечення      Не пізніш як  Центральна
   виготовлення в     за 10 днів до  виборча
   централізованому    дня виборів   комісія
   порядку виборчих    (не пізніше 20
   бюлетенів        березня 2002
   (частина перша статті  року)
   63)
 
80. Передача виборчих    В порядку,   Окружні
   бюлетенів дільничним  встановленому  виборчі
   виборчим комісіям,   Центральною   комісії
   утвореним при      виборчою
   дипломатичних та інших комісією
   офіційних
   представництвах і
   консульських установах
   України за кордоном, у
   військових частинах
   (формуваннях),
   дислокованих за межами
   України
   (частина п'ята статті
   64)
 
81. Повідомлення виборців  Не пізніш як  Дільничні
   про час і місце     за 10 днів до  виборчі
   голосування       дня виборів   комісії
   (частина друга статті  (не пізніше 20
   66)           березня 2002
               року)
 
82. Подання до відповідної Не пізніш як  Керівники
   окружної виборчої    за 5 днів до  республікан-
   комісії про реєстрацію дня виборів   ської в
   офіційних        (до 25 березня Автономній
   спостерігачів від    2002 року)   Республіці
   політичної партії,           Крим,
   виборчого блоку             обласної,
   політичних партій,           міської у
   кандидатів у народні          місті Києві чи
   депутати України,            Севастополі
   зареєстрованих в            організації
   одномандатному             політичної
   виборчому окрузі            партії
   (частина четверта            (організацій
   статті 60)               політичних
                       партій, що
                       входять до
                       виборчого
                       блоку
                       політичних
                       партій),
                       кандидати у
                       народні
                       депутати
                       України,
                       зареєстровані
                       в
                       одномандатному
                       виборчому
                       окрузі
 
83. Утворення у виняткових Не пізніш як  Центральна
   випадках виборчих    за п'ять днів  виборча
   дільниць та дільничних до дня виборів комісія
   виборчих комісій    (не пізніше 25
   (частина сьома статті  березня 2002
   17, частина дванадцята року)
   статті 21)
 
84. Складання списків    Не пізніш як  Дільничні
   виборців у разі     за 4 дні до   виборчі
   утворення виборчої   дня виборів   комісії
   дільниці у винятковому (не пізніше 26
   випадку         березня 2002
   (частина шоста статті  року)
   30)
 
85. Передача списків    Не пізніш як  Дільнична
   виборців для      за три дні до  виборча
   загального       дня виборів   комісія
   ознайомлення на     (не пізніше 27
   виборчій дільниці,   березні 2002
   утвореній у       року)
   винятковому випадку
   (частина перша статті
   31)
 
86. Приймання виборчих   До передачі   Окружна
   бюлетенів від      виборчих    виборча
   Центральної виборчої  бюлетенів    комісія
   комісії на засіданні  дільничним
   окружної виборчої    виборчим
   комісії         комісіям
   (частина перша статті
   64)
 
87. Передача виборчих    Не раніш як за Окружні
   бюлетенів дільничним  три дні до дня виборчі
   виборчим комісіям    виборів (не   комісії
   (частина друга статті  раніше 28
   64)           березня 2002
               року)
 
88. Виготовлення як     Після надання  Відповідні
   виняток виборчих    дозволу     дільничні
   бюлетенів на виборчих  Центральною   виборчі
   дільницях, утворених  виборчою    комісії
   на суднах, що      комісією, але
   перебувають у день   не раніше як
   виборів у плаванні під за три дні до
   Державним Прапором   дня виборів
   України, на полярній  (не раніше 28
   станції України     березня 2002
   (частина шоста статті  року)
   63)
 
89. Оприлюднення рішень   Не пізніш як  Центральна
   про утворення виборчих за два дні до  виборча
   дільниць у виняткових  дня виборів   комісія
   випадках        (не пізніше 28
   (частина восьма статті березня 2002
   17)           року)
 
90. Зняття передвиборних  З 24 години 29 Відповідні
   агітаційних       березня 2002  служби
   матеріалів, що     року      місцевих
   розміщувалися на            органів
   території населених           виконавчої
   пунктів, районів у           влади та
   містах                 органів
   (частина вісімнадцята          місцевого
   статті 56)               самоврядування
 
 
91. Припинення витрачання  За день до дня Політичні
   коштів з рахунку    виборів (з 30  партії,
   виборчого фонду     березня 2002  виборчі блоки
   (частина восьма статті року)      політичних
   34)                   партій,
                       кандидати у
                       народні
                       депутати
                       України
 
92. Реалізація права    Не пізніш як  Виборці
   виборця на подання   за дванадцять
   письмової заяви до   годин до
   дільничної виборчої   початку
   комісії з проханням   голосування
   забезпечити       (не пізніше 20
   голосування за межами  години 30
   приміщення для     березня 2002
   голосування (частина  року)
   перша статті 67)
 
93. Проведення голосування З восьмої до  Дільнична
   (частина перша статті  двадцятої    виборча
   66)           години 31    комісія
               березня 2002
               року
 
94. Підрахунок голосів   Відразу після  Дільнична
   виборців на виборчій  закінчення   виборча
   дільниці        голосування   комісія
   (частина друга статті  (після
   68)           двадцятої
               години 31
               березня 2002
               року
 
95. Доставка до окружної  Невідкладно   Голова або
   виборчої комісії    після      заступник
   пакетів з протоколами  закінчення   голови та інші
   дільничної виборчої   засідання    два члени
   комісії про підрахунок дільничної   дільничної
   голосів виборців на   виборчої    виборчої
   виборчій дільниці,   комісії, на   комісії, які
   виборчими бюлетенями,  якому      повинні бути
   контрольними талонами  здійснювався  представниками
   і предметами, списками підрахунок   різних
   виборців, а також, за  голосів     політичних
   наявності, окремими   виборців на   партій,
   думками членів     виборчій    виборчих
   виборчої комісії,    дільниці    блоків
   викладеними у              політичних
   письмовій формі             партій, у
   актами, заявами,            супроводі
   скаргами та рішеннями,         працівника
   прийнятими комісією           органів
   (частина десята статті         внутрішніх
   69)                   справ
 
96. Встановлення підсумків Після      Окружна
   голосування у      прийняття і   виборча
   багатомандатному    розгляду    комісія
   загальнодержавному   протоколів
   виборчому окрузі в   дільничних
   межах одномандатного  виборчих
   виборчого округу    комісій про
   (частина перша статті  підрахунок
   73)           голосів
               виборців на
               виборчих
               дільницях у
               відповідних
               округах
 
97. Встановлення      Після      Окружна
   результатів виборів в  встановлення  виборча
   одномандатному     підсумків    комісія
   виборчому окрузі    голосування у
   (частини друга,     багатомандат-
   дев'ята статті 74)   ному
               загальнодержав-
               ному виборчому
               окрузі в межах
               одномандатного
               виборчого
               округу
 
98. Надсилання до      Невідкладно   Окружна
   Центральної виборчої  після      виборча
   комісії рішення про   прийняття    комісія
   результати виборів в  рішення
   одномандатному
   виборчому окрузі разом
   з першим примірником
   протоколу окружної
   виборчої комісії про
   підсумки голосування
   (частина одинадцята
   статті 74)
 
99. Подання відповідно до  Не пізніше як  Розпорядники
   Центральної виборчої  на п'ятий день виборчого
   комісії та до окружної після дня    фонду
   виборчої комісії    виборів (не   політичної
   фінансового звіту про  пізніше 5    партії,
   надходження та     квітня 2002   виборчого
   використання коштів   року)      блоку
   виборчого фонду             політичних
   (частина четверта            партій,
   статті 35)               виборчого
                       фонду
                       кандидата у
                       народні
                       депутати
                       України
 
100. Встановлення      Не пізніше як  Центральна
   результатів виборів   на       виборча
   народних депутатів   п'ятнадцятий  комісія
   України у        день з дня
   багатомандатному    виборів
   загальнодержавному   народних
   виборчому окрузі    депутатів
   (частина перша статті  України (не
   76)           пізніше 15
               квітня 2002
               року)
 
101. Офіційне оприлюднення  Не пізніше як  Центральна
   результатів виборів   на п'ятий день виборча
   народних депутатів   з дня      комісія
   України в газетах    встановлення
   "Голос України" та   результатів
   "Урядовий кур'єр"    виборів
   (частина перша статті  народних
   78)           депутатів
               України в
               багатомандатно-
               му
               загальнодержав-
               ному виборчому
               окрузі та
               одномандатних
               виборчих
               округах
 
102. Рішення керівного    У семиденний  Політичні
   органу політичної    строк з дня   партії,
   партії, виборчого    офіційного   виборчі блоки
   блоку політичних    оприлюднення  політичних
   партій про       результатів   партій
   перерахування на    виборів
   поточний банківський  народних
   рахунок політичної   депутатів
   партії, виборчого    України
   блоку політичних
   партій коштів
   виборчого фонду, не
   використаних
   політичною партією,
   виборчим блоком
   політичних партій
   (частина дванадцята
   статті 36)
 
103. Перерахування у     У триденний   Установи
   безспірному порядку до строк з дня   банку
   Державного бюджету   офіційного
   України коштів     оприлюднення
   виборчого фонду, не   результатів
   використаних      виборів
   кандидатом у народні  народних
   депутати України    депутатів
   (частина тринадцята   України
   статті 36)
 
104. Повернення на рахунок  Не пізніше як  Окружні
   Центральної виборчої  у тижневий   виборчі
   комісії не       строк з дня   комісії
   використаних нею    офіційного
   коштів Державного    оприлюднення
   бюджету України,    результатів
   передбачених на     виборів
   підготовку і      народних
   проведення виборів   депутатів
   народних депутатів   України
   України
   (частина восьма статті
   33)
 
105. Інформування      У триденний   Державне
   Центральної виборчої  строк з дня   казначейство
   комісії про повернення повернення   України
   на її рахунок коштів  коштів
   не використаних на
   підготовку і проведення
   виборів народних
   депутатів України
   (частина восьма статті
   33)
 
106. Подання до Центральної У десятиденний Окружні
   виборчої комісії    строк з дня   виборчі
   фінансового звіту про  офіційного   комісії
   надходження та     оприлюднення
   використання коштів   результатів
   Державного бюджету   виборів
   України, передбачених  народних
   на підготовку і     депутатів
   проведення виборів   України
   народних депутатів
   України
   (частина дев'ята
   статті 33)
 
107. Подання особою,     Не пізніш як  Особа, обрана
   обраною народним    на двадцятий  народним
   депутатом України, до  день з дня   депутатом
   Центральної виборчої  офіційного   України
   комісії документа про  оприлюднення
   її звільнення з роботи результатів
   (посади), несумісної з виборів
   депутатським мандатом  народних
   та (або) копії     депутатів
   зареєстрованої заяви  України
   про припинення дії
   іншого
   представницького
   мандата, поданої до
   відповідної ради
   (частина перша статті
   79)
 
108. Прийняття рішення про  При отриманні  Центральна
   реєстрацію обраного   документів про виборча
   народного депутата   звільнення з  комісія
   України         роботи
   (частина третя статті  (посади)
   79)           особи, обраної
               народним
               депутатом
               України
 
109. Видача особі,      Не пізніше як  Центральна
   зареєстрованій     на сьомий день виборча
   народним депутатом   з дня      комісія
   України, тимчасового  реєстрації
   посвідчення народного
   депутата України
   (частина шоста статті
   79)
 
110. Видача посвідчення   Не пізніш як  Центральна
   народного депутата   на сьомий день виборча
   України         після      комісія
   (частина перша статті  складення
   80)           присяги
               народного
               депутата
               України
 
111. Передача виборчої та  Після      Центральна
   іншої документації до  офіційного   виборча
   відповідної       оприлюднення  комісія
   центральної архівної  результатів
   установи        виборів
 
112. Передача виборчої та  Після      Окружні
   іншої документації до  офіційного   виборчі
   відповідних місцевих  оприлюднення  комісії
   державних архівних   результатів
   установ         виборів
   (частина перша статті
   86)
 
113. Припинення повноважень Через десять  Окружні та
   виборчих комісій    днів після   дільничні
   (частина перша статті  офіційного   виборчі
   27)           опублікування  комісії
               результатів
               виборів
               депутатів у
               відповідному
               одномандатному
               виборчому
               окрузі
 
 
 Секретар Центральної
 виборчої комісії                   Я.ДАВИДОВИЧ
 
 Надруковано: "Урядовий кур'єр", N 235 від 18 грудня 2001 року
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка