Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо розвитку ринку вітчизняної техніки для агропромислового комплексу та збільшення обсягів її виробництва


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 21 грудня 2001 р. N 593-р
                Київ
 
      Про заходи щодо розвитку ринку вітчизняної
       техніки для агропромислового комплексу
        та збільшення обсягів її виробництва
 
   1. На виконання Указу Президента України від 3 листопада
2001 р. N 1039 ( 1039/2001 ) затвердити план заходів щодо розвитку
ринку  вітчизняної техніки для агропромислового комплексу та
збільшення обсягів її виробництва (далі - план заходів), що
додається.
   2. Мінпромполітики, Мінагрополітики, Міністерству економіки
та  з  питань  європейської  інтеграції,  Мінфіну,  МОН,
Держпідприємництву,  Держстандарту,  Фонду  державного  майна,
Державній   податковій   адміністрації,    Держмитслужбі,
Антимонопольному комітетові, Українській академії аграрних наук,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціям
забезпечити виконання плану заходів виходячи з пріоритетності
розвитку  вітчизняного  машинобудування  для  агропромислового
комплексу.
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 21
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 21 грудня 2001 р. N 593-р
                ПЛАН
    заходів щодо розвитку ринку вітчизняної техніки для
    агропромислового комплексу та збільшення обсягів її
              виробництва
 
 
--------------------------------------------------------------------------
          Зміст заходу         |Термін  | Відповідальні
                        |виконання| виконавці
--------------------------------------------------------------------------
      Забезпечення розвитку ринку вітчизняної техніки та
           його ефективного функціонування
 
1. Розробити і впровадити систему моніторингу, 2002-2003 Мінпромполітики
  аналізу та прогнозування кон'юнктури ринку роки   Мінагрополітики
  техніки і запасних частин та обсягів їх      Мінекономіки
  виробництва                      Українська
                              академія
                              аграрних наук
                              Рада міністрів
                              Автономної
                              Республіки Крим
                              облдержадмі-
                              ністрації
 
2. Впровадити механізм стимулювання розвитку  -"-   Мінекономіки
  ринку  шляхом  застосування   системи      Мінфін
  довгострокового кредитування              Мінагрополітики
                              Мінпромполітики
  Щороку передбачати видатки у державному щороку  Держпідприєм-
  бюджеті на:                      ництво
                              Антимонопольний
   здешевлення кредитів комерційних банків       комітет
   часткову компенсацію державою вартості
   складної техніки
 
3. Опрацювати механізм   залучення  коштів 2002-2003 Мінпромполітики
  підприємств-виробників і споживачів техніки роки   Мінагрополітики
  та недержавних інвестицій для забезпечення      Мінекономіки
  створення  у регіонах України  торгово-      Мінфін
  виставкових центрів   із   реалізації      Держпідприєм-
  вітчизняної техніки і запасних частин до      ництво
  неї,  розробити  умови  їх  ефективного      Рада міністрів
  функціонування                     Автономної
                              Республіки Крим
                              облдержадмі-
                              ністрації
 
4. Рекомендувати Раді  міністрів  Автономної 2002 рік Рада міністрів
  Республіки Крим та облдержадміністраціям      Автономної
  створити регіональні лізингові компанії із      Республіки Крим
  залученням коштів місцевих бюджетів  та      облдержадмі-
  інших джерел фінансування для придбання      ністрації
  сільськогосподарської техніки, і насамперед      Мінагрополітики
  комбайнів  та  тракторів,  на  умовах      Мінпромполітики
  фінансового лізингу                  Мінфін
 
5. Впровадити ефективні механізми запобігання 2003 рік Мінпромполітики
  надходженню на внутрішній ринок неякісної      Мінагрополітики
  техніки та запасних частин до неї           Держстандарт
                              Мінекономіки
                              Антимонопольний
                              комітет
                              Держмитслужба
         Створення і постановка на виробництво
             нових зразків техніки
 
6. Привести існуючу   систему  машин  та перше   Мінагрополітики
  технологій  виробництва  і  переробки півріччя Мінпромполітики
  сільськогосподарської   продукції   до 2002 р.  Українська
  сучасного світового рівня з урахуванням      академія
  реформування АПК                    аграрних наук
 
7. Внести зміни  до  Програми  виробництва друге   Мінпромполітики
  технологічних комплексів машин і обладнання півріччя Мінагрополітики
  для агропромислового комплексу на 1998-2005 2002 р.  Українська
  роки відповідно до нової системи машин та з      академія
  урахуванням  сучасних  напрямів розвитку      аграрних наук
  машинобудування для АПК                Мінфін
                              Мінекономіки
   Щороку в  проекті Закону України "Про
  Державний  бюджет  України"  передбачати
  фінансування затверджених в установленому
  порядку програм створення нової техніки та
  розвитку машинобудування для АПК
 
8. Забезпечити пріоритетність розвитку таких 2002-2005 Мінпромполітики
  напрямів у створенні і виробництві техніки: роки   Мінагрополітики
                              Українська
   трактори                       академія
   комбайни                       аграрних наук
   двигуни                       Держсільгоспмаш
   засоби автоматизації для системи точного
   землеробства
   елементна база машинобудування для АПК
   меліоративна техніка
   нові конструкційні матеріали
 
9. Опрацювати та подати відповідно до Закону 2002 рік Мінагрополітики
  України  "Про  стимулювання  розвитку      Мінекономіки
  сільського  господарства   на  період      Мінфін
  2001-2004 років" ( 2238-14 ) (статті 5 і 9)      Мінпромполітики
  пропозиції про внесення змін до законів      Держмитслужба
  України щодо:
   звільнення від сплати ввізного мита і
   податку на додану  вартість  у  разі
   ввезення  на  митну територію України
   матеріалів, запасних частин, вузлів та
   агрегатів, необхідних для виробництва та
   ремонту сільськогосподарської  техніки,
   які  не  виготовляються  вітчизняними
   підприємствами
   встановлення для       підприємств
   машинобудування для АПК, сервісних  і
   ремонтних  підприємств дати виникнення
   податкових зобов'язань з продажу техніки,
   обладнання  (робіт,  послуг) згідно з
   договорами    товарного    кредиту
   (розстрочки) з моменту зарахування коштів
   на банківський рахунок платника податку
   як оплати за товари (роботи, послуги)
   у повному обсязі
 
10. Забезпечити підвищення конкурентоспроможно- 2002-2003 Мінпромполітики
  сті  нових  моделей техніки за рахунок роки   Мінагрополітики
  впровадження:                     МОН
                              Фонд державного
   результатів фундаментальних і прикладних      майна
   наукових досліджень з матеріалознавства      Українська
   та технології машинобудування            академія
                              аграрних наук
   ресурсо- і енергозберігаючих технологій
   сучасної елементної бази
   засобів автоматизації під час виробництва
   та експлуатації техніки
      Оптимізація виробничих потужностей, переоснащення
         та фінансове оздоровлення підприємств
             машинобудування для АПК
 
11. Розробити та подати пропозиції про внесення 2002-2003 Мінпромполітики
  необхідних змін до актів  законодавства роки   Мінагрополітики
  щодо:                         Мінекономіки
                              Мінфін
   особливостей формування  і  реалізації      Державна
   цінової, податкової  та  інвестиційної      податкова
   політики в галузі машинобудування для АПК      адміністрація
   та ремонтно-сервісних підприємств          Фонд державного
                              майна
   особливостей списання  та  реалізації
   підприємствами машинобудування для АПК
   застарілих  і  надлишкових  засобів
   виробництва та  спрямування  отриманих
   коштів на їх технологічне переоснащення
 
12. Впровадити механізми      фінансового   -"-  Мінпромполітики
  оздоровлення підприємств, зокрема шляхом      Мінекономіки
  прискорення    їх   реструктуризації,      Мінфін
  оптимізації  і  модернізації  виробничих      Фонд державного
  потужностей, завершення передачі житлового      майна
  фонду  та  інших  об'єктів  соціальної
  інфраструктури у комунальну власність
         Збільшення обсягів виробництва техніки
             та підвищення її якості
 
13. Розробити і   затвердити  завдання  з грудень  Мінпромполітики
  виробництва техніки на 2002 рік, у тому 2001 р.  Мінагрополітики
  числі обсягів її виготовлення і реалізації      Мінекономіки
  на умовах фінансового лізингу та часткової      Мінфін
  компенсації вартості
  Забезпечити щорічне розроблення зазначених      Мінпромполітики
  завдань                        Мінагрополітики
  Передбачити у проекті Закону України "Про      Мінфін
  Державний бюджет України на 2002  рік"      Мінекономіки
  видатки  Мінпромполітики  у I кварталі      Мінпромполітики
  2002 р. із загального фонду  в  обсязі
  50 млн. гривень на заходи, пов'язані з
  виробництвом та закупівлею тракторів  і
  комбайнів на умовах фінансового лізингу
 
14. Забезпечити впровадження на підприємствах 2002-2005 Мінпромполітики
  машинобудування   для    АПК    та роки   Мінагрополітики
  ремонтно-сервісних      підприємствах      Держстандарт
  стандартів, гармонізованих з міжнародними
  технічними  стандартами  та  стандартами
  управління якістю серії ISO-9000
 
15. Опрацювати питання створення спеціальних 2002 рік Мінагрополітики
  фондів підтримки виробництва та відновлення      Мінпромполітики
  техніки                        Мінекономіки
                              Мінфін
          Розвиток фірмового обслуговування і
               ремонту техніки
 
16. Провести оптимізацію   та  реформування 2002 рік Мінпромполітики
  системи технічного обслуговування і ремонту      Мінагрополітики
  техніки шляхом створення фірмових технічних      Мінекономіки
  центрів  з   її   гарантійного   та      Мінфін
  післягарантійного      обслуговування,      Держпідприєм-
  спеціалізованих     ремонтно-сервісних      ництво
  підприємств      за      участю      Рада міністрів
  підприємств-виробників  техніки для АПК.      Автономної
  Опрацювати механізм залучення  коштів на      Республіки Крим
  створення  та  функціонування зазначених      облдержадмі-
  центрів                        ністрації
 
17. Відновити в 2001-2002 роках із залученням перше   Мінагрополітики
  спеціалізованих    ремонтно-транспортних півріччя Мінпромполітики
  підприємств  та  підприємств-виробників 2002 р.  Рада міністрів
  техніки, що належать до сфери управління      Автономної
  Мінагрополітики  та   Мінпромполітики,      Республіки Крим
  22,5 тис. зернозбиральних комбайнів          облдержадмі-
                              ністрації
         Удосконалення системи підготовки кадрів
 
18. Уточнити перелік   спеціальностей   і 2002 рік МОН
  спеціалізацій   поетапної   підготовки      Мінагрополітики
  інженерних кадрів з урахуванням сучасного      Мінпромполітики
  світового   досвіду    конструювання,      Українська
  виробництва та експлуатації техніки          академія
                              аграрних наук
 
19. Впровадити механізм       постійного 2002-2005 Мінагрополітики
  переоснащення навчально-матеріальної бази роки   МОН
  закладів  освіти  на  основі  досягнень      Мінпромполітики
  науково-технічного прогресу та  новітніх      Мінекономіки
  технологій  навчання,  які  забезпечать
  можливість безпосередньої участі студентів
  у   конструюванні,   виготовленні  та
  експлуатації нової техніки
 
20. Визначити регіональні  центри  підвищення 2002 рік Мінагрополітики
  кваліфікації інженерних та механізаторських      МОН
  кадрів,  з  вивчення  нової  техніки,      Мінпромполітики
  прогресивних технологій її виробництва і
  експлуатації
          Удосконалення системи управління та
             наукового забезпечення
 
21. Здійснити структурну перебудову управління 2002-2003 Мінпромполітики
  галуззю машинобудування для АПК, спрямовану роки   Мінагрополітики
  на забезпечення її системного розвитку, у      Мінекономіки
  тому  числі  маркетингу  і  формування      Антимонопольний
  інфраструктури ринку техніки, створення і      комітет
  виробництва    техніки,    фірмового      Фонд державного
  обслуговування та ремонту               майна
 
22. Визначити (у разі потреби реорганізувати,   -"-  Мінпромполітики
  створити)   базові   наукові    та      Мінагрополітики
  проектно-конструкторські  організації для      МОН
  наукового забезпечення розв'язання проблем:      Українська
                              академія
   визначення перспективних     напрямів      аграрних наук
   створення нових видів техніки та  її
   прискореного випробування
   реструктуризації  наявних  потужностей
   машинобудівних підприємств
   модернізації  технологій  виробництва,
   впровадження  систем  автоматизованого
   проектування  та  управління  якістю
   виробництва техніки
   розроблення     нормативно-технічних
   документів та створення обладнання для
   організації   фірмового   технічного
   обслуговування та ремонту техніки
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка