Законы Украины

Новости Партнеров
 

Конвенція про медичний огляд рибалок N 113


              Конвенція
          про медичний огляд рибалок
             N 113 (укр/рос)
 
   Генеральна конференція Міжнародної організації праці,
   що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро
праці та зібралася 3 червня 1959 року на свою сорок третю сесію,
   ухваливши прийняти ряд пропозицій стосовно медичного огляду
рибалок, що є частиною п'ятого пункту порядку денного сесії, і
   вирішивши надати цим пропозиціям форми міжнародної конвенції,
   ухвалює цього  дев'ятнадцятого  дня червня місяця тисяча
дев'ятсот п'ятдесят дев'ятого року нижченаведену Конвенцію, яка
може називатися Конвенцією 1959 року про медичний огляд рибалок:
               Стаття 1
   1. Відповідно до мети цієї Конвенції термін "риболовне судно"
охоплює всі кораблі чи судна будь-якого типу, державні або
приватні, зайняті морською ловлею в солоних водах.
   2. Компетентний  орган  влади,  після  консультації  з
відповідними організаціями власників риболовних суден і рибалок,
де такі організації є, може звільнити від застосування положень
цієї Конвенції судна, які звичайно не виходять у море більш ніж на
три доби.
   3. Ця Конвенція не охоплює рибну ловлю в портах, гаванях і
гирлах річок або осіб, котрі займаються рибною ловлею як спортом
чи для розваги.
               Стаття 2
   Ніхто не допускається до роботи на будь-якій посаді на
риболовному судні без подання посвідки про придатність до роботи,
на яку він наймається з передбаченням виходу в море, за підписом
лікаря, уповноваженого на те компетентним органом влади.
               Стаття 3
   1. Компетентний  орган  влади,  після  консультації  з
відповідними організаціями власників риболовних суден і рибалок,
де такі організації є, встановлює тип медичного огляду і перелік
відомостей, які повинні бути занесені до медичної посвідки.
   2. Визначаючи тип медичного огляду треба належним чином
враховувати вік особи, яка підлягає оглядові, і вид роботи, яку
вона повинна виконувати.
   3. Зокрема, в медичній посвідці засвідчується, що дана особа
не страждає на хворобу, яка може загостритися через службу в морі
або зробити її не придатною до такої служби, або завдати небезпеки
для інших осіб, що перебувають на борту.
               Стаття 4
   1. Щодо осіб молодшого, ніж 21 рік, віку, медична посвідка
дійсна протягом не більше ніж одного року від дня її видачі.
   2. Щодо осіб, яким виповнився 21 рік, строк дії медичної
посвідки встановлює компетентний орган влади.
   3. У разі закінчення строку дії медичної посвідки під час
рейсу посвідка лишається дійсною до закінчення рейсу.
               Стаття 5
   Буде вжито заходів для того, щоб забезпечити особі, яка
дістала внаслідок огляду відмову у видачі медичної посвідки,
можливість  повторного  огляду  з  боку лікаря або лікарів,
призначених як контрексперти і обраних серед лікарів, незалежних
від будь-яких власників риболовних суден чи організацій власників
риболовних суден або рибалок.
               Стаття 6
   Офіційні документи  про  ратифікацію  цієї  Конвенції
надсилаються Генеральному директорові Міжнародного бюро праці для
реєстрації.
               Стаття 7
   1. Ця Конвенція зв'язує тільки тих членів Організації, чиї
документи про ратифікацію зареєстрував Генеральний директор.
   2. Вона набуває чинності через дванадцять місяців після того,
як Генеральний директор зареєструє документи про ратифікацію від
двох членів Організації.
   3. Надалі ця Конвенція набуває чинності щодо кожного члена
Організації через дванадцять місяців від дати реєстрації його
документа про ратифікацію.
               Стаття 8
   1. Будь-який член Організації, що ратифікував цю Конвенцію,
може після закінчення десятирічного періоду з моменту, коли вона
початково набула чинності, денонсувати її актом про денонсацію,
надісланим Генеральному директорові Міжнародного бюро праці та
зареєстрованим  ним. Денонсація набуває чинності через рік після
реєстрації акта про денонсацію в Міжнародному бюро праці.
   2. Кожний член Організації, який ратифікував цю Конвенцію і
який протягом року після закінчення згаданого в попередньому
параграфі десятирічного періоду не скористається своїм правом на
денонсацію, передбаченим цією статтею, буде зв'язаний на наступний
десятирічний період і згодом зможе денонсувати цю Конвенцію після
закінчення кожного десятирічного періоду в порядку, встановленому
в цій статті.
               Стаття 9
   1. Генеральний директор Міжнародного бюро праці сповіщає всіх
членів Міжнародної організації  праці  про  реєстрацію  всіх
документів про ратифікацію, заяв і актів про денонсацію, отриманих
ним від членів Організації.
   2. Сповіщаючи членів Організації про реєстрацію отриманого
ним другого документа про ратифікацію, Генеральний  директор
звертає їхню увагу на дату настання чинності цієї Конвенції.
              Стаття 10
   Генеральний директор  Міжнародного  бюро  праці  надсилає
Генеральному секретареві  Організації  Об'єднаних  Націй  для
реєстрації відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ) повні відомості щодо всіх документів про
ратифікацію, заяв та актів про денонсацію, зареєстрованих ним
відповідно до положень попередніх статей.
              Стаття 11
   Кожного разу, коли Адміністративна рада Міжнародного бюро
праці вважає це за потрібне, вона подає Генеральній конференції
доповідь про застосування цієї Конвенції і вирішує, чи слід
вносити до порядку денного Конференції питання про її повний або
частковий перегляд.
              Стаття 12
   1. У разі, якщо Конференція ухвалить нову конвенцію, яка
повністю або частково переглядає цю Конвенцію, і якщо в новій
конвенції не буде передбачено протилежне, то:
   a) ратифікація  будь-яким  членом  Організації  нової,
переглянутої конвенції спричиняє автоматично,  незалежно  від
положень статті 8, негайну денонсацію цієї Конвенції за умови, що
нова, переглянута конвенція набула чинності;
   b) починаючи від дати настання чинності нової, переглянутої
конвенції, цю Конвенцію закрито для ратифікації її  членами
Організації.
   2. Ця Конвенція залишається у всякому разі чинною за формою
та змістом щодо тих членів Організації, які її ратифікували, але
не ратифікували нову, переглянуту конвенцію.
              Стаття 13
   Англійський і французький тексти  цієї  Конвенції  мають
однакову силу.
   Дата набуття чинності: 7 листопада 1961 року.
 
 Конвенції та рекомендації, ухвалені
 Міжнародною організацією праці
 1919-1964, Том I
 Міжнародне бюро праці, Женева
              Конвенция
         о медицинском осмотре рыбаков
               N 113
 
                        Официальный перевод
   Генеральная Конференция Международной Организации Труда,
   созванная в Женеве Административным Советом Международного
Бюро Труда и собравшаяся 3 июня 1959 года на свою сорок третью
сессию,
   постановив принять ряд предложений о медицинском осмотре
рыбаков, что является частью пятого пункта повестки дня
сессии, и
   решив придать  этим  предложениям  форму  международной
конвенции,
   принимает сего  девятнадцатого  дня  июня  месяца тысяча
девятьсот пятьдесят девятого года нижеследующую Конвенцию, которая
будет именоваться Конвенцией 1959 года о медицинском осмотре
рыбаков:
               Статья 1
   1. В целях настоящей Конвенции, выражение "рыболовное судно"
охватывает все корабли или суда любого типа, государственные или
частные, занятые морской рыбной ловлей в соленых водах.
   2. Компетентный  орган  власти,  по  консультации  с
соответствующими организациями владельцев рыболовных судов  и
рыбаков, где таковые организации существуют, может освободить от
применения положений настоящей Конвенции суда, обычно не выходящие
в море больше чем на трое суток.
   2. Настоящая Конвенция не охватывает рыбной ловли в портах,
гаванях, устьях рек, или лиц, занимающихся рыбной ловлей в виде
спорта или для развлечения.
               Статья 2
   Никто не допускается к работе на  любой  должности  на
рыболовном судне без предъявления свидетельства о пригодности к
работе, на которую он нанимается для выхода в море, за подписью
врача, уполномоченного на то компетентным органом власти.
               Статья 3
   1. Компетентный  орган  власти,  по  консультации  с
соответствующими организациями владельцев рыболовных судов  и
рыбаков,  где  таковые  существуют,  устанавливает  характер
медицинского осмотра и перечень сведений, которые должны быть
занесены в медицинское свидетельство.
   2. При определении характера медицинского осмотра должным
образом учитываются возраст подлежащего осмотру лица и характер
работы, которую он должен выполнять.
   3. В частности, в медицинском свидетельстве удостоверяется,
что данное лицо не страдает болезнью, которая может обостриться
из-за службы в море или сделать его непригодным к такой службе,
или же представить опасность для других лиц, находящихся на борту.
               Статья 4
   1. В отношении лиц, моложе 21 года, медицинское свидетельство
действительно в течение не более одного года со дня его выдачи.
   2. В отношении лиц, которым исполнился 21 год, компетентный
орган  власти  устанавливает  срок  действия  медицинского
свидетельства.
   3. В  случае  истечения  срока  действия  медицинского
свидетельства во время рейса, свидетельство сохраняет силу до
окончания рейса.
               Статья 5
   Будут приняты  меры  для  того,  чтобы обеспечить лицу,
получившему в результате осмотра отказ в выдаче медицинского
свидетельства,  возможность переосвидетельствования врачом или
врачами, назначенными в качестве контрэкспертов и выбранными среди
врачей, независимых от каких-либо владельцев рыболовных судов или
организаций владельцев рыболовных судов или рыбаков.
               Статья 6
   Официальные документы о ратификации  настоящей  Конвенции
направляются Генеральному Директору Международного Бюро Труда для
регистрации.
               Статья 7
   1. Настоящая  Конвенция  связывает  только  тех  Членов
Международной Организации Труда, чьи документы о ратификации
зарегистрированы Генеральным Директором.
   2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того,
как Генеральный Директор зарегистрирует документы о ратификации
двух Членов Организации.
   3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает в  силу  в
отношении каждого Члена Организации через двенадцать месяцев после
даты регистрации его документа о ратификации.
               Статья 8
   1. Любой  Член  Организации,  ратифицировавший  настоящую
Конвенцию, может по истечении десятилетнего периода с момента ее
первоначального вступления в силу денонсировать ее посредством
акта  о  денонсации,  направленного  Генеральному  Директору
Международного Бюро Труда и зарегистрированного им. Денонсация
вступает в силу через год после регистрации акта о денонсации.
   2. Каждый Член  Организации,  ратифицировавший  настоящую
Конвенцию, который в годичный срок по истечении упомянутого в
предыдущем пункте десятилетнего периода не воспользуется своим
правом на денонсацию, предусмотренным в настоящей статье, будет
связан на следующий период в десять лет и впоследствии сможет
денонсировать  настоящую  Конвенцию  по  истечении  каждого
десятилетнего периода в порядке, установленном в настоящей статье.
               Статья 9
   1. Генеральный Директор Международного Бюро Труда извещает
всех Членов Международной Организации Труда о регистрации всех
документов о ратификации и актов о денонсации, полученных им от
Членов Организации.
   2. Извещая Членов Организации о регистрации полученного им
второго документа о ратификации, Генеральный Директор обращает их
внимание на дату вступления настоящей Конвенции в силу.
               Статья 10
   Генеральный Директор Международного Бюро Труда направляет
Генеральному  Секретарю  Организации  Объединенных  Наций для
регистрации в соответствии со статьей 102 Устава Организации
Объединенных Наций полные сведения относительно всех документов о
ратификации и актов о денонсации, зарегистрированных  им  в
соответствии с положениями предыдущих статей.
               Статья 11
   Каждый раз, когда Административный Совет Международного Бюро
Труда считает это необходимым, он  представляет  Генеральной
Конференции доклад о применении настоящей Конвенции и решает,
следует ли включать в повестку дня Конференции вопрос о ее полном
или частичном пересмотре.
               Статья 12
   1. В  случае  если  Конференция примет новую конвенцию,
полностью или частично пересматривающую настоящую Конвенцию, и
если в новой конвенции не предусмотрено обратное, то:
   а) ратификация  каким-либо  Членом  Организации  новой,
    пересматривающей конвенции влечет за собой автоматически,
    независимо от положений статьи 8, немедленную денонсацию
    настоящей  Конвенции  при  условии,  что  новая,
    пересматривающая конвенция вступила в силу;
   b) начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей
    конвенции настоящая Конвенция закрыта для ратификации ее
    Членами Организации.
   2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по
форме и содержанию в отношении тех Членов Организации, которые ее
ратифицировали, но не ратифицировали новую,  пересматривающую
конвенцию.
               Статья 13
   Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют
одинаковую силу.
   Дата вступления в силу: 7 ноября 1961 года.
 
 "Конвенции и рекомендации, принятые
 Международной конференцией труда",
 1919-1966 гг., Женева, МБТ, 1983 год.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка