Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Статут Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України


     МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
            ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 307 від 12.12.2001
 
    Про Статут Науково-дослідного економічного інституту
     Міністерства економіки та з питань європейської
            інтеграції України
   Відповідно до наказу Міністерства економіки та з питань
європейської  інтеграції   України   "Про   перейменування
Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки
України" від  02.11.2001 р. за N 263 ( v0263569-01 ),  п.3
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Статут  Науково-дослідного  економічного
інституту  Міністерства  економіки  та з питань європейської
інтеграції України (додається).
   2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
економіки  України  від  29.09.98  N  128  "Про  Статут
Науково-дослідного інституту Міністерства економіки України".
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Управління економічної політики Тринєєва Г. О. та директора НДЕІ
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
Науменка В. І.
 
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції України            О.В.Шлапак
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                  наказом Міністерства економіки
                  та з питань європейської
                  інтеграції України
                  від 12 грудня 2001 р. N 307
 
               Статут
 Науково-дослідного економічного інституту (НДЕІ) Міністерства
   економіки та з питань європейської інтеграції України
 
   Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки
та з питань європейської інтеграції України (надалі - інститут)
підпорядкований Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції України згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 8 травня 1992 р. N 235 ( 235-92-п ).
   За формою  власності  інститут є державною організацією,
заснованою на державній власності, яка належить інституту на праві
оперативного управління.
   Інститут у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про основи державної політики у
сфері науки і науково-технічної діяльності" ( 1977-12 ), іншими
законами, постановами  Верховної  Ради  України,  указами  і
розпорядженнями  Президента України, декретами, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України та цим
Статутом.
     1. Найменування та місцезнаходження інституту
   1.1. Інститут має повну назву:
   українською мовою: "Науково-дослідний економічний інститут
Міністерства економіки та з питань  європейської  інтеграції
України";
   англійською мовою: "Economic Scientific Research Institute of
the Ministry of Economy and European integration issues of
Ukraine".
   1.2. Інститут має скорочену назву:
   українською мовою: "НДЕІ";
   англійською мовою: "Economic Instityte (NDEI)".
   1.3. Місцезнаходження інституту - Україна, 01103, м.Київ-103,
бульвар Дружби народів, 28. Місцезнаходження інституту є його
юридичною адресою.
       2. Мета та завдання діяльності інституту
   2.1. Інститут є науково-дослідною організацією економічного
профілю з проблем державного регулювання економіки, формування
структурної,  інвестиційної  та  науково-технічної  політики,
економіки багатогалузевих комплексів, рівня життя та соціального
захисту населення, фінансово-кредитної,  грошової  і  цінової
політики, зовнішньоекономічних зв'язків у системі Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України. Інститут
створений з метою наукового забезпечення заходів, що спрямовані на
визначення та реалізацію економічної політики держави.
   2.2. Предметом діяльності інституту є фундаментальні  та
прикладні дослідження з проблем державного управління економікою,
прогнозування,  планування  і  розробки  програм,  формування
структурної,  інвестиційної  та  науково-технічної  політики,
економіки багатогалузевих комплексів, рівня життя та соціального
захисту  населення,  фінансово-кредитної,  грошової і цінової
політики, з  економічної  та  екологічної  безпеки  України,
зовнішньоекономічних зв'язків.
   Коло перерахованих питань може бути розширено за узгодженням
з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції
України.
   2.3. Основними напрямками наукової діяльності  інституту,
пов'язаними  з  дослідженнями у галузі економічної політики,
відповідно до п.2.1 - 2.2 є:
   розробка науково-методичних  рекомендацій  та  підготовка
проектів   середньо-   і   довгострокових    прогнозів
соціально-економічного розвитку, державних програм економічного і
соціального розвитку України, основних макропоказників розвитку
економіки для розрахунку Державного бюджету України;
   наукові дослідження, розробка науково-методичних матеріалів
щодо вдосконалення механізмів державного регулювання економіки;
   наукові дослідження з питань методології ринкових відносин,
розвитку підприємництва, менеджменту, маркетингу;
   економічні дослідження  соціальних  процесів:   наукове
обгрунтування заходів щодо підвищення рівня життя і соціального
захисту населення, розвитку галузей невиробничої сфери, формування
споживчого ринку;
   наукове обгрунтування напрямів структурної, інвестиційної і
науково-технічної   політики,   дослідження   у   сфері
інвестиційно-клірингових відносин;
   наукові дослідження  у  сфері  формування  товарного  та
фінансових ринків, політики цін, податкової політики, державного
регулювання  грошово-кредитної, валютної політики, розроблення
фінансово-економічних  та  інших  нормативів,  механізмів  їх
впровадження;
   дослідження економіки багатогалузевих комплексів і розробка
пропозицій  щодо  вибору ними стратегії розвитку, підвищення
ефективності і конкурентоспроможності національного виробництва за
умов ринку, міжгалузеві зв'язки та ресурсозбереження, конверсія,
розробка цільових комплексних програм;
   дослідження питань інтеграції економіки України в економічні
структури Європейського Союзу  та  удосконалення  економічних
зв'язків з Росією та країнами СНД;
   вивчення економічних і соціальних проблем регіонів, наукове
обгрунтування  пропозицій  щодо  забезпечення їх комплексного
розвитку, підвищення ефективності природокористування й охорони
навколишнього  середовища,  формування  економічного механізму
природокористування, формування вільних економічних зон тощо;
   проведення економічної   експертизи   щодо   проектів
соціально-економічного розвитку, науково-технічних і екологічних
програм, формування взаємовигідних зовнішньоекономічних зв'язків;
   узагальнення міжнародного досвіду та розробка пропозицій щодо
можливостей використання в Україні окремих елементів програм
економічної стабілізації інших країн;
   перепідготовка та  підготовка  економічних  управлінських
кадрів.
   2.4. Відповідно до мети і предмету діяльності  інститут
здійснює  в  межах  своєї  компетенції  науково-організаційну
діяльність, а саме:
   координацію і співробітництво з іншими науково-дослідними,
проектно-конструкторськими і конструкторськими організаціями та
установами як в Україні, так і за кордоном, для вирішення
комплексних проблем економіки і науково-технічного прогресу;
   веде спільні  наукові  дослідження  і розробки з іншими
організаціями як в Україні, так і за її межами, з виконання тем
(робіт) на підставі договорів;
   надає кваліфіковану науково-практичну, консультаційну та іншу
допомогу підприємствам, установам і організаціям, іншим юридичним
та фізичним особам і регіонам з соціально-економічних питань та у
здійсненні переходу до ринкових відносин, веде авторський нагляд
за використанням наукових розробок інституту;
   організовує проведення наукових конференцій, нарад, семінарів
з економічних проблем і напрямків досліджень інституту;
   здійснює взаємний  обмін  науковцями  та  фахівцями  з
науково-практичними та іншими організаціями і установами України
та зарубіжних країн, відряджає працівників інституту за кордон та
приймає в себе іноземних фахівців;
   видає наукові праці, здійснює підготовку наукових кадрів
через аспірантуру і докторантуру, організовує роботу з підвищення
кваліфікації співробітників інституту;
   забезпечує виконання діючого законодавства і  нормативних
актів,   що   регламентують   наукову,   виробничу   і
фінансово-господарську діяльність інституту та його підрозділів;
   здійснює інші науково-організаційні заходи, необхідні для
досягнення мети, передбаченої цим Статутом.
   2.5. Інститут здійснює на комерційній основі  видавничу,
посередницьку та іншу господарську діяльність, яка відповідає
завданням інституту і не заборонена чинним законодавством, у тому
числі:
   веде видавничу роботу, може розповсюджувати на комерційній
основі  результати  власної  науково-виробничої  діяльності,
аналітичну і довідкову інформацію з питань соціально-економічного
розвитку України і зарубіжного досвіду.
   Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, та враховуючи
специфіку функціонування, інститут здійснює інші види наукової,
освітньої та господарської діяльності для забезпечення  умов
діяльності інституту, не заборонені чинним законодавством України.
   2.6. Міністерство  економіки  та  з  питань європейської
інтеграції України визначає та затверджує пріоритетні напрями
досліджень,  встановлює  основні  вимоги  щодо  планування,
калькулювання собівартості, фінансування, обліку і контролю за
виконанням та реалізацією науково-дослідних робіт, що виконуються
для Міністерства за рахунок державних асигнувань,  а  також
забезпечує  в  цій  частині методичне керівництво діяльністю
інституту.
         3. Юридичний статус інституту
   3.1. Інститут є юридичною особою, має статус  державної
організації з правом ведення господарської діяльності відповідно
до діючого законодавства України та цього Статуту.
   3.2. Інститут веде  самостійний  баланс,  має  бюджетні,
госпрозрахункові  та інші рахунки (у тому числі валютні) в
установах банків, круглу печатку з найменуванням інституту для
фінансово-господарської  діяльності  та  гербову  печатку для
засвідчення документів про підвищення кваліфікації та освіту,
штампи, фірмові бланки, фірмову символіку, а також інші реквізити,
які затверджуються і реєструються в порядку, передбаченому чинним
законодавством  України та цим Статутом. Інститут може мати
товарний  знак,  який  реєструється  відповідно  до  чинного
законодавства.
   Інститут відкриває в установах  банків  рахунки  як  за
місцезнаходженням, так і за місцезнаходженням своїх структурних
підрозділів.
   3.3. Інститут несе відповідальність за своїми зобов'язаннями
в межах належного йому майна, згідно з чинним законодавством.
інститут не несе відповідальності за зобов'язання держави та
Міністерства  економіки  та з питань європейської інтеграції
України.
            4. Майно інституту
   4.1. Майно інституту складають основні фонди і обігові кошти
та інші цінності, вартість яких відображається у самостійному
балансі інституту.
   4.2. Майно інституту є державною власністю. Інститут володіє,
користується та розпоряджається зазначеним майном, відповідно до
чинного законодавства. Відчуження засобів виробництва, що  є
державною власністю і закріплені за інститутом, здійснюється за
погодженням з Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції  України  у  порядку,  який  встановлений  чинним
законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна
кошти спрямовуються виключно на інвестиції інституту і є державною
власністю.
   4.3. Джерелами формування майна інституту є:
   майно, передане  йому  уповноваженим  центральним органом
виконавчої влади;
   доходи, одержані від реалізації наукової продукції, робіт,
послуг та інших видів господарської діяльності за рахунок бюджету
та інших джерел фінансування;
   капітальні вкладення і дотації з державного бюджету;
   кредити банків  та  інших  кредиторів  згідно  з чинним
законодавством;
   безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій,
підприємств і громадян;
   придбання майна іншого підприємства, організації;
   інше майно,  набуте  на  підставах,  не  заборонених
законодавством України.
   4.4. Інститут має право, за погодженням з Міністерством
економіки та з питань європейської інтеграції України, здавати в
оренду  відповідно  до  чинного  законодавства підприємствам,
організаціям та установам, а також громадянам  устаткування,
транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які
йому належать, а також списувати їх з балансу, відповідно до
чинного законодавства.
   4.5. Інститут  здійснює володіння, користування землею й
іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та
чинного законодавства.
   4.6. Збитки, завдані інституту в результаті порушення його
майнових прав громадянами, юридичними особами  і  державними
органами,  відшкодовуються  інституту  за  рішенням суду або
арбітражного суду.
   4.7. Інститут має Статутний фонд, розмір якого визначається
на підставі вартості всього належного інституту майна.
         5. Права та обов'язки інституту
   5.1. Права інституту:
   5.1.1. Інститут користується правами, передбаченими Законом
України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), іншими законами
та нормативними актами,  що  регулюють  діяльність  наукових
організацій, нормативними документами Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України та цим Статутом.
   5.1.2. Інститут самостійно планує і здійснює свою наукову,
освітню і господарську діяльність, визначає стратегію та напрямки
свого розвитку відповідно до економічної ситуації, пріоритетів,
галузевої економічної науки, замовлень Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України та на підставі договорів,
що укладаються зі споживачами наукової продукції (робіт, послуг),
у тому числі як з державними органами і відомствами, так і з
іншими організаціями і суб'єктами господарювання та замовниками
з-за кордону, а також тими, що визначені за конкурсом.
   5.1.3. Інститут  має  право  самостійно  визначати  свою
організаційну структуру і штатний розпис, встановлювати форми,
системи і розмір оплати праці співробітників у відповідності з
чинним законодавством.
   5.1.4. Інститут має право розпоряджатися чистим прибутком, що
утворюється в результаті його господарської діяльності.
   5.1.5. Інститут може:
   створювати наукові відділення, відділи,  сектори,  групи,
тимчасові  творчі  колективи,  освітні  установи,  а  також
науково-допоміжні і господарські  підрозділи,  необхідні  для
наукової, освітньої і господарської діяльності;
   залучати (за домовленістю) до роботи в тимчасових творчих
колективах на договірних засадах як власних співробітників, так і
сторонніх  фахівців  і  спеціалістів,  які  мають  необхідну
кваліфікацію в порядку, встановленому діючим законодавством;
   укладати, згідно з чинним законодавством України, угоди із
споживачами наукової продукції, включаючи замовників з-за кордону,
здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, розвивати міжнародне,
ділове науково-технічне співробітництво, обмін науковим досвідом,
кадрами у галузі економічних досліджень;
   здійснювати видавничу, іншу господарську діяльність, яка не
суперечить  установчим  документам,  не  заборонена  чинним
законодавством України і сприяє вирішенню завдань інституту.
   5.1.6. Інститут  вправі  створити  філії, представництва,
відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття
поточних рахунків в установах банків і затверджує Положення про
них.
   5.1.7. Інститут має  аспірантуру,  докторантуру  та,  за
встановленим порядком, спеціалізовані Ради з присудження вчених
ступенів кандидата і доктора економічних наук.
   5.2. Обов'язки інституту:
   5.2.1. При визначенні  стратегії  і  напрямків  наукових
досліджень інститут керується, насамперед, державними пріоритетами
розвитку економіки та економічної науки. Доведені у встановленому
порядку замовлення і доручення Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України є обов'язковими до виконання у
першочерговому порядку.
   5.2.2. Інститут:
   здійснює будівництво, реконструкцію, а також  капітальний
ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння та введення
в дію придбаного обладнання;
   здійснює оперативну діяльність щодо матеріально-технічного
забезпечення виробництва;
   відповідно до державних замовлень та укладених договорів
забезпечує проведення досліджень та поставку наукової продукції і
надання послуг;
   створює належні  умови  для  високопродуктивної  праці,
забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм
охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
   розвиває соціально-побутову базу інституту;
   здійснює заходи із вдосконалення організації заробітної плати
працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в
результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи
інституту, забезпечує економне і раціональне використання фонду
споживання, своєчасні розрахунки з працівниками інституту;
   виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного
середовища, забезпечення екологічної безпеки;
   забезпечує захист  державної  та  комерційної  таємниць,
інтелектуальної  власності,  режим  секретності,  збереження
технологічної і ліцензійної інформації.
   5.2.3. Інститут здійснює бухгалтерський, оперативний облік та
веде статистичну звітність згідно з  чинним  законодавством.
Директор  інституту та головний бухгалтер несуть персональну
відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність
обліку та статистичної звітності.
 
 6. Управління інститутом і самоврядування трудового колективу
   6.1. Управління  інститутом здійснює директор на засадах
єдиноначальності.
   6.2. Призначення та звільнення директора здійснюється наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
на підставі укладеного контракту.
   6.3. Директор  самостійно  вирішує  питання  діяльності
інституту, за винятком тих, що віднесені до компетенції Фонду
державного майна, Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України і громадських організацій інституту.
   Директор інституту:
   несе повну відповідальність за стан та діяльність інституту;
   діє без довіреності від імені інституту, представляє його в
усіх установах та організаціях;
   розпоряджається коштами та майном відповідно до  чинного
законодавства;
   укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах
банків розрахунковий та інші рахунки;
   затверджує структуру та штатний розпис інституту, правила
внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні документи
інституту;
   формує та затверджує склад Дирекції інституту;
   організовує поточний контроль за  оперативною  діяльністю
інституту;
   видає накази, доручення, розпорядження та вказівки з питань
діяльності інституту, обов'язкові для виконання всіма працівниками
інституту;
   здійснює підготовку,  організацію  та  ведення  засідань
Дирекції;
   наймає та звільняє з роботи працівників інституту, застосовує
заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;
   оголошує та організовує проведення конкурсів на зайняття
вакантних посад наукових працівників і проведення  атестації
співробітників інституту, вирішення умов контрактів при прийомі на
роботу.
   На час відсутності директора інституту його обов'язки виконує
один із заступників.
   Директор має право доручати вирішення окремих питань його
компетенції заступникам, керівникам наукових відділень, секторів,
груп,  наукових  центрів,  інших  наукових  і  господарських
підрозділів.
   6.4. Заступники директора, вчений секретар  та  головний
бухгалтер призначаються і звільняються наказом Мінекономіки за
поданням директора інституту.
   Інші співробітники інституту призначаються і звільняються з
посади наказом директора інституту.
   Заміщення посад завідувачів науковими підрозділами, посад
наукових співробітників здійснюється  на  конкурсній  основі.
Директору надається право застосовувати контрактну форму найму і
оплати праці працівників інституту,  відповідно  до  чинного
законодавства.
   6.5. Для розгляду і обговорення питань наукової діяльності в
інституті на правах дорадчого органу під головуванням директора
утворюється Вчена рада, до складу якої входять провідні вчені
інституту та інших організацій. Склад Вченої ради затверджується
Міністерством  економіки та з питань європейської інтеграції
України за поданням директора. Робота Вченої ради регламентується
відповідним  положенням,  що  затверджується  директором.  До
компетенції Вченої ради належать лише питання наукової діяльності
інституту, взаємозв'язки з іншими науковими організаціями та
установами, напрацювання рекомендацій для складання і затвердження
наукових планів, програм тощо.
   6.6. Функції, права та обов'язки наукових і господарчих
підрозділів,  порядок  заміщення  посад  керівників  наукових
підрозділів  і  наукових співробітників, порядок створення і
функціонування  тимчасових  творчих  колективів  визначаються
Положенням,  яке  затверджується  директором. Права, функції,
обов'язки та вимоги до співробітників визначаються посадовими
інструкціями.  Посадові  інструкції  керівників  структурних
підрозділів  затверджуються  директором.  Посадові  інструкції
працівників структурних підрозділів затверджуються їх керівниками.
   6.7. Повноваження трудового колективу інституту реалізуються
загальними зборами або конференціями. В період між  зборами
інтереси  колективу  представляє  профспілковий комітет, який
обирається і функціонує відповідно до чинного законодавства та
діючих положень. Працівники інституту мають права та обов'язки,
користуються пільгами, згідно з чинним трудовим законодавством,
колективним договором.
   6.8. Право укладання колективного договору від імені власника
надається директору, а  від  імені  трудового  колективу  -
уповноваженому  ним  органу. При виникненні розбіжностей при
укладанні чи виконанні колективного договору вони вирішуються у
порядку, встановленому законодавчими актами України.
           7. Облік та звітність
   7.1. Підприємство веде оперативний та бухгалтерський облік
результатів своєї  діяльності,  надає  статистичну  звітність
державним органам та всю звітність Міністерству економіки та з
питань європейської інтеграції України.
   7.2. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної
звітності визначається чинним законодавством України.
       8. Ліквідація і реорганізація інституту
   8.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
перетворення) інституту здійснюється за рішенням Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України, згідно з
чинним законодавством України.
   8.2. Ліквідація  інституту  здійснюється  ліквідаційною
комісією, яка утворюється Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України. До складу ліквідаційної комісії
входять представники Міністерства та інституту. Порядок і строки
проведення ліквідації, а також строк  для  заяви  претензій
кредиторам  визначаються Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України згідно з чинним законодавством. З
моменту  призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження з управління майном інституту. Ліквідаційна комісія
складає ліквідаційний баланс інституту і подає його органу, який
призначив ліквідаційну комісію. Кредиторам та іншим юридичним
особам, які перебувають у договірних відносинах з інститутом, що
ліквідується, повідомляється про його ліквідацію відповідно до
чинного законодавства.
   8.3. У разі банкрутства інституту його ліквідація проводиться
згідно з Законом України "Про банкрутство" ( 2343-12 ).
   8.4. При реорганізації і ліквідації інституту працівникам,
які звільнюються, гарантується додержання їх прав та інтересів
відповідно до трудового законодавства України.
   8.5. Ліквідація вважається завершеною, а інститут таким, що
припинив  свою  діяльність, з моменту відповідного запису в
державному реєстрі. Ліквідаційна комісія сповіщає про ліквідацію у
державний орган реєстрації за місцезнаходженням інституту.
 
 Директор інституту                  В.І.Науменко
 
 Голова профспілкового
 комітету інституту                 О.М.Сергієнко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка