Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи реалізації Державної програми боротьби із злочинністю


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 1 вересня 1993 р. N 683
                Київ
       Про заходи реалізації Державної програми
           боротьби із злочинністю
 
   Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   Затвердити план  заходів  реалізації  Державної  програми
боротьби із злочинністю, затвердженої постановою Верховної Ради
України від 25 червня 1993 р., ( 3325-12 ) що додається.
   Міністрам, головам державних комітетів установити особистий
контроль за виконанням зазначеного плану і доповідати про його хід
у встановлені терміни.
 
   Прем'єр-міністр України                Л.КУЧМА
      Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 1 вересня 1993 р. N 683
 
                ПЛАН
    заходів реалізації Державної програми боротьби із
    злочинністю, затвердженої постановою Верховної Ради
         України від 25 червня 1993 р.
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
  Розділ і пункт Програми,  | Виконавці  |   Термін
    зміст заходу     |        |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
     РОЗДІЛ I
 
 Пункт 4
 
 Розробити концепцію розвитку   Міносвіти    листопад 1993 р.
 юридичної освіти в умовах по-  МВС
 будови правової держави (виз-  Служба безпеки
 начити види навчальних закла-  Мінюст
 дів, місця їх розташування,   Мінфін
 програму навчання, необхідні   Мінекономіки
 для цього матеріально-техніч-  Академія наук
 ні та фінансові ресурси)     разом з Генеральною
                 прокуратурою
 
 Пункт 5
 
 Вирішити питання розширення   Мінюст     березень 1994 р.
 науково-дослідних установ су-  МВС
 дової експертизи для дослід-   Мінекономіки
 ження вибухових речовин і    Мінфін
 пристроїв, боєприпасів, спец-  Служба безпеки
 засобів, антикваріату, грошей  разом з Генеральною
 та інших цінних паперів, мате-  прокуратурою
 ріалів звуко- і відеозапису,
 наркотичних препаратів, транс-
 портних засобів, а також
 проведення пожежно-технічної
 експертизи
 
 Пункт 7
 
 Розробити і запровадити про-   МВС       1993 - 1994 роки
 граму інформатизації право-   Мінюст
 охоронних органів і судів на   МОЗ
 1993 - 1998 роки         Мінфін
                 Мінекономіки
                 Служба безпеки
                 Академія наук
                 разом з Генераль
                 ною прокуратурою
                 і Верховним Судом
                 Рада Міністрів
                 Республіки Крим,
                 місцеві державні
                 адміністрації
 
 Пункт 8
 
 Підготувати та внести до     Мінюст        до 1 грудня
 Кабінету міністрів України    МВС           1993 р.
 проекти Кримінального, Кри-   Міносвіти
 мінально-процесуального,     Служба безпеки
 Кримінально-виконавчого ко-   Академія наук
 дексів, Кодексу про адміні-   разом з Верховним
 стративні правопорушення     Судом, Генеральною
                 прокуратурою
 
 Пункт 9
 
 Підготувати і подати на роз-   Мінюст      грудень 1993 р.
 гляд Кабінету Міністрів Ук-   МВС
 раїни законопректи щодо:     Мінекономіки
                 МОЗ
 регулювання найважливіших    Мінприроди
 засад державної служби, форм   Міноборони
 власності, підприємницької,   Мінфін
 економічної та фінансової    Академія наук
 діяльності в умовах ринку    Служба безпеки
                 разом з Верховним
 боротьби з економічними і    Судом, Генеральною
 екологічними злочинами, ор-   прокуратурою,
 ганізованою злочинною діяль-   Вищим арбітражним
 ністю, корупцією, "відмива-   судом
 ням" коштів, здобутих зло-
 чинним шляхом, незаконним
 обігом наркотичних засобів
 
 профілактики правопорушень,
 участі населення в охороні
 правопорядку, соціальної реа-
 білітації хронічних алкого-
 ліків і наркоманів, адміні-
 стративного нагляду за осо-
 бами, звільненими з місць
 позбавлення волі, системи
 органів та служб у справах
 неповнолітніх
 
 недержавної охоронної та
 розшукової діяльності
 
 створення військової міліції
 в складі Збройних Сил
 захисту потерпілих, свідків
 та інших учасників кримі-
 нального, цивільного і ар-
 бітражного процесів
 
 придбання та застосування
 вогнепальної зброї
 
 Пункт 10
 
 Підготувати і внести на     МВС       листопад 1993 р.
 розгляд Кабінету Міністрів    Мінюст
 України проекти:         Мінприроди
                 МОЗ
 статутів бойової служби     Мінтранс
 військ внутрішньої та кон-    Служба безпеки
 войної охорони, а також ви-   Інститут держави і
 конання покарань у місцях    права
 позбавлення волі та не по-    Академія наук
 в'язаних з позбавленням     разом з Генеральною
 волі               прокуратурою
 Положення про порядок про-
 дажу, придбання, реєстра-
 ції, обліку та застосування
 спеціальних засобів само-
 оборони, заряджених речови-
 нами сльозоточивої та дра-
 тівної дії
 Правил дорожнього руху
 
 Пункт 11
 
 Підготувати пропозиції про    МВС       вересень 1993 р.
 створення:            Мінюст
                 Мінфін
 державної служби охорони     Інститут держави
 при МВС             і права
                 Академія наук
 служби моральності у структурі
 органів внутрішніх справ
 фонду відшкодування збит-    Мінфін        - " -
 ків громадянам, які потер-    Мінекономіки
 піли від злочинів і зло-     МВС
 вживань владою
     РОЗДІЛ II
 
 Пункт 4
 
 Створити в обласних і про-    Рада Міністрів  друге півріччя
 мислових центрах, інших     Республіки Крим 1993 р. - перше
 містах:             місцеві,    півріччя 1994 р.
                 державні
                 адміністрації
 служби соціальної і психо-    МВС
 логічної допомоги сім'ям,    МОЗ
 які цього потребують       Міносвіти
                 Академія наук
 консультації для проведен-
 ня роз'яснювальної роботи
 серед батьків, підлітків і
 молоді з психолого-педаго-
 гічних, медичних, правових
 питань
 
 територіальні фонди соці-
 альної підтримкі населення
 із залученням міжнародної
 гуманітарної допомоги, а
 також гуманітарної допомоги
 благодійних організацій і
 окремих громадян України,
 забезпечувати дійовий контроль
 за їх використанням
 
 За рахунок місцевих бюджетів
 організувати подання натураль-
 ної допомоги малозабезпеченим
 сім'ям
 
 Пункт 5
 
 Розробити і подати на розгляд  Мінмолодьспорт листопад 1993 р.
 Кабінету Міністрів України    Міносвіти
 державну цільову програму    МВС
 "Молодь і дозвілля"       Міноборони
                 Мінюст
                 Мінкультури
 
 Пункт 7
 
 З метою захисту моральності   Мінкультури      - " -
 населення, насамперед дітей   Міносвіти
 та юнацтва, від впливу низько-  Мінмолодьспорт
 пробних зразків зарубіжної    Держстандарт
 кіновідеопродукції, що пропа-  Укртелерадіокомпанія
 гує культ жорстокості, насиль-
 ства і розпусти, внести Кабі-
 нетові Міністрів України про-
 позиції щодо запровадження
 порядку, за яким ввезення у
 країну кіновідеопродукції на
 будь-яких носіях здійснювалося
 б лише за ліцензією Мінкуль-
 тури, а показ фільмів у кіно-
 мережі та на каналах телеба-
 чення незалежно від форм влас-
 ності - лише на підставі дер-
 жавного прокатного сертифіка-
 та Мінкультури
 
 Пункт 8
 
 Розробити механізм здійснення  Мінкультури   листопад 1993 р.
 державного і громадського    Міносвіти
 контролю, який би зробив не-   Мінмолодьспорт
 можливим появу в засобах масо-  Укртелерадіоком-
 вої інформації, літературі,   панія
 кіно- і відеопродукції, що
 публічно демонструється, пере-
 дач і творів, які пропагують
 насильство, жорстокість, сек-
 суальну розпусту, а також на-
 ціональну або расову ворожнечу
 
 Пункт 14
 
 Для запобігання масовому без-  Мінпраці    1994 - 1995 роки
 робіттю щорічно розробляти    Мінсоцзахист
 державні і регіональні програ-  Рада Міністрів
 ми зайнятості населення, забез- Республіки Крим
 печувати їх неухильне виконан-  місцеві державні
 ня                адміністрації
 
 Пункт 15
 
 Створити Українську інформа-   Мінпраці    березень 1995 р.
 ційно-довідкову систему зайня-  Мінсоцзахист
 тості населення
 
 Пункт 16
 
 Розробити Концепцію державної  Мінпраці    листопад 1993 р.
 системи професійної орієнта-   Міносвіти
 ції, на основі якої забезпечи-  МОЗ
 ти взаємодію державної служби  Мінмолодьспорт
 зайнятості з органами охорони  Академія наук
 здоров'я та освіти в галузі
 професійної орієнтації населен-
 ня
 
 Пункт 17
 
 З метою працевлаштування в    Мінпраці    1993 - 1995 роки
 умовах зростання безробіття   Мінекономіки
 осіб похилого віку, які цього  Мінмолодьспорт
 потребують, підлітків і молоді, Мінсоцзахист
 використання на альтернативній  Мінпром
 основі жіночої праці передба-  Мінфін
 чити збільшення кількості ро-  Рада Міністрів
 бочих місць на діючих і ство-  Республіки Крим
 рюваних підприємствах із пайо-  місцеві державні
 вою участю іноземних інвесто-  адміністрації
 рів, а також розглянути питан-
 ня про створення учнівсьих
 кооперативів, забезпечення їх
 необхідною технікою та облад-
 нанням із залученням коштів
 шефських підприємств і орга-
 нізацій
 
 Пункт 19
 
 Розробити і подати на розгляд  МОЗ       вересень 1993 р.
 Кабінету Міністрів України    МВС
 цільові програми         Мінмолодьспорт
                 Міносвіти
 боротьби з пияцтвом та алкого-  Мінюст
 лізмом (з урахуванням рекомен-  Академія наук
 дацій Європейського регіональ-
 ного комітету Всесвітньої ор-
 ганізації охорони здоров'я)
 
 боротьби з наркоманією і неза-  МВС       серпень 1993 р.
 конним обігом наркотичних за-  МОЗ
 собів              Мінюст
                 Мінфін
                 Міносвіти
                 Мінмолодьспорт
                 Держмитком
                 Держкомкордон
                 Служба безпеки
                 Академія наук
                 разом з Генеральною
                 прокуратурою, Вер-
                 ховним Судом
 
 Пункт 22
 
 З метою поліпшення організа-   МОЗ       листопад 1993 р.
 ції лікування від алкоголізму,  МВС
 наркоманії, а також сприяння   Мінсоцзахист
 соціальній адаптації осіб,    разом з Генеральною
 які втратили зв'язки з сім'єю  прокуратурою, Вер-
 і не мають постійного місця   ховним Судом
 проживання, вивчити та в разі
 потреби вирішити питання пере-
 дачі лікувально-трудових про-
 філакторіїв, медичних витве-
 резників і приймальників-роз-
 подільників МВС відповідно до
 системи МОЗ та Мінсоцзахисту
 
 Пункт 25
 
 Подати Кабінету Міністрів Ук-  Міноборони      II квартал
 раїни пропозиції щодо ство-   Держкомкордон      1994 р.
 рення єдиної системи охорони   МВС
 всіх форм власності у складі:  разом з Управлінням
                 державної охорони,
 військової охорони - для охо-  Національною гвардією
 рони особливо важливих держав-
 них об'єктів
 державної служби охорони при   МВС         III квартал
 МВС - для охорони на договір-  разом із заінте-     1993 р.
 них засадах об'єктів держав-   ресованими ваними
 ної та інших форм власності,   міністерствами і
 об'єктів життєзабезпечення    відомствами
 населених пунктів, кредитно-
 фінансових і банківських уста-
 нов, музеїв і картинних гале-
 рей з особливо цінними колек-
 ціями, коштів і цінних ванта-
 жів під час їх перевезення,
 а також фізичних осіб
 відомчої охорони - для охорони  Міненерго      III квартал
 власності підприємств і орга-  Мінзв'язку        1994 р.
 нізацій, вантажів під час пере- Мінкультури
 везення залізницею, водним і   Мінмашпром
 повітряним транспортом      Мінпром
                 Мінсільгосппрод
 недержавних охоронних підпри-  Мінтранс
 ємств - для охорони за ліцен-  Мінфін
 зіями об'єктів колективної та  МВС
 приватної власності, а також
 фізичних осіб
 
 Пункт 26
 
 Організувати на конкурсній ос-  МВС       1993 - 1995 роки
 нові розроблення технічних за-  Мінпром
 собів охорони та захисних при-  Мінмашпром
 строїв, у тому числі приладів  Держстандарт
 системи централізованого спо-  ДКНТ
 стеження, охоронної сигналі-   Академія наук
 зації, замків підвищеної сек-
 ретності, куленепробивного
 скла, протиугонних пристроїв
 тощо. Налагодити виробництво
 цих технічних засобів на рівні
 світових стандартів. Стимулювати
 створення в Україні спільних під-
 приємств по виготовленню засобів
 охорони та захисних пристроїв
 
 Пункт 29
 
 Збудувати на державних автомо-  Мінтранс         - " -
 більних дорогах 15 комплексів  МВС
 дорожнього сервісу, в тому чис- Укршляхбуд
 лі майданчики для тимчасового  виконкоми місцевих
 організованого зберігання транс- Рад народних депу-
 портних засобів українських та  татів, місцеві дер-
 іноземних власників, з викори-  жавні адміністрації
 станням для цього можливостей
 колоній-поселень МВС
 
 Пункт 30
 
 Запровадити перевірки (двічі   МВС            - " -
 на рік) стану охорони та пожеж- Мінпром
 ної безпеки на державних під-  Мінмашпром
 приємствах, базах, складах про- Мінсільгосппрод
 довольчих і промислових товарів, Держкомнафтогаз
 пально-мастильних матеріа-    Рада Міністрів Респуб-
 лів, тваринницьких фермах,    ліки Крим
 кормо- та зерносховищах,     місцеві державні
 інших об'єктах із значними    адміністрації
 матеріальними цінностями;
 усувати виявлені недоліки та
 вживати заходів для притяг-
 нення винних осіб до вста-
 новленої законом відпові-
 дальності
 
 Пункт 31
 
 Провести інвентаризації     Мінкультури   1993 - 1994 роки
 культурних, історичних, за-   МВС
 гальнонаціональних цінностей   Мінзв'язок
 в музеях, картинних галереях   Служба безпеки
 та інших об'єктах, де вони    Рада Міністрів Рес-
 зберігаються. Оснастити ці    публіки Крим
 об'єкти сучасною охоронною    місцеві державні
 та протипожежною сигналіза-   адміністрації
 цією, промисловим телебачен-
 ням, засобами оперативного
 зв'язку. Встановити на най-
 важливіших об'єктах пропуск-
 ний режим. Підготувати пере-
 лік і класифікований опис
 викрадених історичних і
 культурних цінностей, що
 могли бути вивезені за кор-
 дон, для відповідного інфор-
 мування поліцейських служб
 інших держав
 
 Пункт 32
 
 Провести впорядкування тери-   Мінтранс    1993 - 1995 роки
 торії всіх вантажних дворів,   Мінзв'язок
 причалів, контейнерних пунк-   МВС
 тів, складських приміщень,    Укрзалізниця
 інших об'єктів вантажного
 господарства і забезпечити
 їх охорону, оснащення охо-
 ронною та протипожежною сиг-
 налізацією, промисловим те-
 лебаченням, засобами зв'язку,
 запровадити у разі потреби
 пропускний режим. Система-
 тично перевіряти стан тех-
 нічного оснащення цих об'єк-
 тів, їх відповідність вимо-
 гам надійного збереження
 вантажів від розкрадань і
 пожеж
     РОЗДІЛ III
 
 Пункт 2
 
 Для підвищення оперативнос-   МВС       1993 - 1994 роки
 ті в роботі органів внутріш-   Мінтранс
 ніх справ розробити систему   Мінзв'язок
 використання можливостей     Держжитлокомунгосп
 чергових (диспетчерських)    виконкоми місцевих Рад
 служб підприємств, організа-   народних депутатів,
 цій та установ, у тому чис-   місцеві державні адмі-
 лі електронної пошти, для    ністрації
 екстреної передачі повідом-
 лень про вчинення злочинів
 і сприяння міліції в їх роз-
 критті
 
 Пункт 4
 
 Вивчити існуючу практику     МВС       листопад 1993 р.
 участі населення та громад-   Мінюст
 ських формувань у охороні    Держкомкордон
 громадського порядку і роз-
 робити рекомендації з цього
 питання та подати Кабінету
 Міністрів України проект норма-
 тивного акта щодо впровад-
 ження доцільних форм орга-
 нізації такої роботи
     РОЗДІЛ 4
 
 Пункт 1
 
 Подати на розгляд Ка-      МВС       грудень 1993 р.
 бінету Міністрів України     Мінюст
 план дій для боротьби з орга-  Мінекономіки
 нізованою злочинністю і ко-   Держмитком
 рупцією, їх проявами в еко-   Академія наук
 номічній діяльності, маючи    разом з Генеральною
 на меті передусім введення    прокуратурою
 у господарську діяльність
 суворої звітності, надійний
 захист сфери виробництва та
 обігу від проникнення зло-
 чинних угруповань, удоскона-
 лення діяльності державних
 органів, на які покладено
 ведення боротьби з цими яви-
 щами. З метою запобігання
 припливу інвестованого капі-
 талу, в тому числі іноземно-
 го, який може бути пов'яза-
 ний з прибутками від злочин-
 ної діяльності, підготувати
 і подати пропозиції щодо ви-
 значення керівних принципів
 по відношенню до інвестицій,
 у першу чергу розгляду пи-
 тання про доцільність вста-
 новлення ліцензійного нагля-
 ду за акціонерами та ство-
 рення центру збирання аналі-
 тичних даних для здійснення
 контролю за великими фінан-
 совими операціями та грошо-
 вими переказами
 
 Пункт 4
 
 Організувати на базі юридич-   Міносвіти    вересень 1993 р.
 них наукових установ і нав-   МВС
 чальних закладів (із залучен-  Мінфін
 ням висококваліфікованих фа-   Мінюст
 хівців і практичних працівни-  Держмитком
 ків у галузі фінансового,    Служба безпеки
 митного, податкового контро-   Академія наук
 лю) вивчення досвіду право-   разом з Генеральною
 творчої та правозастосовної   прокуратурою
 практики держав з традиційною
 ринковою економікою
 
 На основі цього дослідження      - " -   листопад 1993 р.
 та аналізу стану економічно-
 го розвитку України розроби-
 ти і подати Кабінетові Міні-
 стрів України проекти відпо-
 відних нормативних актів
 
 Пункт 6
 
 Розробити:
 
 методику визначення розмі-    Мінюст      травень 1994 р.
 рів тіньової економіки та    Мінекономіки
 збитків, що завдаються держа-  МВС
 ві організованою злочинною    Мінфін
 діяльністю            Академія наук
 
 рекомендації щодо запобі-    Мінфін      квітень 1994 р.
 гання незаконним банківським   МВС
 операціям і незаконному одер-  Мінюст
 жанню коштів і цінних паперів  Національний банк
 
 рекомендації щодо цивільно-   Мінюст
 та кримінально-правового за-   Мінекономіки
 хисту підприємницької діяль-   МВС
 ності              Міносвіти
                 Інститут держави і
                 права Академії наук
 
 систему захисту документів,   Мінфін     вересень 1994 р.
 грошей, цінних паперів і пред-  Мінкультури
 метів, які мають історичну та  МВС
 художню цінність, від їх під-  Мінюст
 робки і крадіжки, а також екс-  Служба безпеки
 прес-методик для виявлення    ДКНТ
 підробок             Національний банк
 
 методики спрощеного кримі-    МВС       грудень 1994 р.
 налістичного ототожнення про-  Мінпром
 мислового устаткування і то-   Держмитком
 варів, що виробляються на ньо-  Мінюст
 му, з метою встановлення дже-  ДКНТ
 рел надходження сировини, на-  Служба безпеки
 півфабрикатів, окремих вузлів  Академія наук
 тощо
 
 методики експертного до-     МОЗ       жовтень 1994 р.
 слідження нових наркотичних   МВС
 препаратів і експрес-методи   Мінюст
 виявлення наркотичної сирови-  Держмитком
 ни і препаратів під час про-   Служба безпеки
 ведення оперативно-розшукових  Академія наук
 дій
 
 методики експертних до-     Мінекономіки  вересень 1994 р.
 сліджень господарської діяль-  Мінюст
 ності в умовах ринкових від-   Академія наук
 носин
 
 Пункт 8
 
 Проаналізувати застосування   Мінюст     листопад 1993 р.
 законів, які передбачають    МВС
 відповідальність за спекуля-   разом з Генераль-
 цію та незаконну торговельну   ною прокуратурою
 діяльність, про висновки по-   і Верховним Судом
 відомити Кабінетові Міністрів
 України
 
 Пункт 10
 
 Провести на всіх промислових   Мінпром     вересень 1993 р.
 об'єктах інвентаризацію ко-   Мінмашпром
 льорових і рідкоземельних ме-  МВС
 талів і забезпечити їх надій-  Академія наук
 ну охорону
 
 Пункт 11
 
 Вивчити порядок і законність   МВС       жовтень 1994 р.
 взаєморозрахунків комерційних  Держкомнафтогаз
 структур з нафтопереробними   Служба безпеки
 заводами за зберігання і     разом з Генеральною
 переробку нафти та її похід-   прокуратурою, Націо-
 них. Перевірити зовнішньоеко-  нальним банком, Дер-
 номічну діяльність нафтопере-  жавним експортно-ім-
 робних заводів та комерційно-  портним банком
 виробничих об'єднань Держком-
 нафтогазу. За результатами
 перевірки прийняти рішення
 згідно із законодавством, про
 наслідки роботи поінформува-
 ти Кабінет Міністрів України
 
 Пункт 12
 
 Здійснити перевірку цільового  Мінфін       лютий 1994 р.
 використання коштів, у тому   МВС
 числі валютних, виділених у   Мінчорнобиль
 1993 році на ліквідацію на-
 слідків Чорнобильської ката-
 строфи. У разі виявлення по-
 рушень вжити заходів згідно з
 законом. Про наслідки поін-
 формувати Кабінет Міністрів
 України
 
 Пункт 22
 
 Вивчити обгрунтованість реа-   МЗЕЗ      березень 1994 р.
 лізації спільними підприєм-   Мінфін
 ствами товарів невласного    Мінекономіки
 виробництва за кордон, до-    МВС
 цільність таких операцій,    Служба безпеки
 практику ціноутворення та    разом з Генеральною
 повноту валютних розрахун-    прокуратурою
 ків. У разі навмисного зани-   Рада Міністрів Рес-
 ження цін, неповноти надход-   публіки Крим
 ж ення валюти та інших зло-   місцеві державні
 вживань вживати передбачених   адміністрації
 законом заходів
 
 Пункт 25
 
 Внести до Кабінету Міністрів   Мінюст     листопад 1993 р.
 України пропозиції щодо за-   МВС
 провадження порядку реєстра-   Служба безпеки
 ції акредитованих у країні    місцеві державні
 інофірм, їх представництв і   адміністрації
 спільних підприємств з іно-
 земними інвестиціями лише
 після попередньої інформації
 Служби безпеки та МВС
     РОЗДІЛ V
 
 Пункт 3
 
 Підготувати на основі екс-    МЗС       вересень 1993 р.
 пертних оцінок і подати Кабі-  Мінюст
 нетові Міністрів України про-  МВС
 позиції щодо приєднання краї-  разом з Генеральною
 ни до Конвенції Ради Європи з  прокуратурою і Вер-
 питань видачі злочинців, вза-  ховним Судом
 ємодії у кримінальних справах,
 пошуку, вилучення і конфіска-
 ції прибутків від злочинної
 діяльності, судочинства у кри-
 мінальних справах, виконання
 вироків, передачі в'язнів
 
 Пункт 5
 
 Внести пропозиції До Кабінету  МВС       жовтень 1993 р.
 Міністрів України про забезпе-  Мінфін
 чення Національного централь-  Мінекономіки
 ного бюро Інтерполу в Україні  Держкомресурсів
 необхідною штатною чисельністю,
 фінансовими та матеріально-
 технічними ресурсами відповід-
 но до рекомендацій Генерально-
 го Секретаріату Міжнародної
 організації кримінальної полі-
 ції (Інтерполу)
 
 Пункт 6
 
 Внести пропозиції до Кабінету  МВС       грудень 1993 р.
 Міністрів України про введен-  МЗС
 ня штатних посад представни-   Мінфін
 ків МВС у державах, з якими
 Україна має спільні інтереси
 у сфері боротьби із злочин-
 ністю
     РОЗДІЛ VI
 
 Пункт 1
 
 Розробити і подати на роз-    МВС       вересень 1993 р.
 гляд Кабінету Міністрів Укра-  Мінекономіки
 їни програму приведення умов   Мінфін
 тримання засуджених, які від-  МОЗ
 бувають покарання у місцях    Держкомресурсів
 позбавлення волі, а також
 осіб, що тримаються у слідчих
 ізоляторах і лікувально-трудо-
 вих профілакторіях, у відпо-
 відність з міжнародними стан-
 дартами. Забезпечити при цьому
 збалансованість щорічних обся-
 гів робіт з асигнуваннями, що
 виділяються з державного бюд-
 жету для потреб кримінально-
 виконавчої системи
 
 Пункт 5
 
 Для розширення виробничо-
 господарських зв'язків уста-
 нов кримінально-виконавчої
 системи, залучення підпри-
 ємств народного господарства
 до співробітництва з ними, а
 також з метою забезпечення
 повного працевлаштування за-
 суджених, підвищення їх за-
 робітної плати та поліпшення
 матеріального забезпечення
 підготувати і подати на роз-
 гляд Кабінету Міністрів Ук-
 раїни пропозиції про:
 
 надання підприємствам і     МВС       вересень 1993 р.
 організаціям пільг на прибу-   Мінекономіки
 ток, одержаний ними від реа-   Мінфін
 лізації продукції, виготов-   Мінпраці
 леної за участю установ кри-   Національний банк
 мінально-виконавчої системи
 
 звільнення підприємств ви-       - " -       - " -
 правно-трудових установ і лі-
 кувально-трудових профілакто-
 ріїв МВС від перерахування
 прибуткового податку до бюд-
 жету з тим, щоб прибутковий
 податок із заробітної плати
 працюючих в установах кримі-
 нально-виконавчої системи за-
 лишався в їх розпорядженні та
 спрямовувався на утримання
 цієї системи
 
 визначення і затвердження       - " -       - " -
 особливостей застосування
 статті 4 Закону України "Про
 підприємства в Україні" до
 підприємств кримінально-вико-
 навчої системи
 
 звільнення виправно-трудо-       - " -        - " -
 вих установ і лікувально-тру-
 дових профілакторіїв МВС від
 податку на добавлену вартість
 робіт з будівництва об'єктів
 цих установ
 
 надання установам кримі-     МВС       вересень 1993 р.
 нально-виконавчої системи    Мінекономіки
 відсоткових кредитів, у тому   Мінфін
 числі в рублях          Мінпраці
                 Національний банк
 
 Пункт 6
 
 З метою акумулювання фінансо-  МВС       жовтень 1993 р.
 вих ресурсів для тимчасового   Мінфін
 збільшення затрат на науково-  Мінекономіки
 дослідні, дослідно-конструк-
 торські роботи, освоєння но-
 вих технологій, видів продук-
 ції, збільшення обсягів ви-
 робництва внести на розгляд
 Кабінету Міністрів України
 питання про дозвіл установам
 кримінально-виконавчої систе-
 ми провадити відрахування до
 спеціального фонду позабюд-
 жетних коштів цільового при-
 значення, що утворюється відпо-
 відно до постанови Кабінету
 Міністрів України від 18 лю-
 того 1992 р. N 77 "Про створення
 Державного інноваційного фонду",
 у розмірі до 2 відсотків
 обсягу реалізації продукції.
 Проаналізувати можливості
 звільнення установ криміналь-
 но-виконавчої системи від
 перерахування зазначених кош-
 тів до державного інновацій-
 ного фонду
     РОЗДІЛ VII
 
 Пункт 1
 
 З метою приведення навантажен-  МВС       листопад 1993 р.
 ня працівників органів внут-   Мінфін     листопад 1994 р.
 рішніх справ у відповідність
 з науково обгрунтованими нор-
 мами подати Кабінету Міністрів
 України пропозиції щодо збіль-
 шення їх штатної чисельності
 
 Пункт 2
 
 Для забезпечення належної під-  МВС       листопад 1993 р.
 готовки спеціалістів органів   Міносвіти
 внутрішніх справ подати Кабі-  Мінфін
 нетові Міністрів України про-
 позиції про:
 заснування на базі Львів-
 ського училища внутрішніх справ
 інституту підготовки юристів
 для підрозділів міліції по бо-
 ротьбі з організованою злочин-
 ністю і захисту економіки від
 злочинних посягань
 
 створення в Інституті підго-
 товки кадрів для установ по ви-
 конанню покарань Української
 академії внутрішніх справ від-
 ділення з підготовки психологів
 для пенітенціарної системи
 
 доведення щорічної кількості
 набору слухачів факультету під-
 готовки слідчих у Харківському
 інституті внутрішніх справ до
 600 чоловік
 
 заснування двох училищ мілі-
 ції (на 900 чоловік змінного
 складу кожне) для підготовки
 спеціалістів карного розшуку та
 дільничних інспекторів міліції
 
 заснування двох училищ про-
 фесійної підготовки працівників
 патрульно-постової служби (на
 360 чоловік змінного складу
 кожне)
 
 реорганізацію трьох училищ
 професійної підготовки в училища
 міліції для підготовки молодших
 спеціалістів
 
 виділення асигнувань на за-
 вершення спорудження приміщень
 Української академії внутріш-
 ніх справ
 
 Пункт 3
 
 Внести до Кабінету Міністрів   МВС       жовтень 1993 р.
 України пропозиції щодо ство-  Держмитком
 рення Центральних курсів під-  Служба безпеки
 вищення кваліфікації слідчих   разом з Генеральною
 прокуратури, органів внутріш-  прокуратурою
 ніх справ, служби безпеки і
 працівників митних установ з
 метою їх спеціалізації щодо
 розслідування злочинів у сфе-
 рі економіки, передусім зов-
 нішньоекономічної, кредитно-
 фінансової та банківської ді-
 яльності
 
 Пункт 8
 
 Внести пропозиції до Кабінету  МВС       березень 1994 р.
 Міністрів України про створен-  Мінфін
 ня в складі військ внутрішньої  Держкомресурсів
 і конвойної охорони багатоці-
 льового вертольотного підроз-
 ділу з метою підвищення мобіль-
 ності органів внутрішніх справ
 під час охорони громадського
 порядку, розшуку злочинців і
 виконання інших специфічних
 завдань
 
 Пункт 11
 
 Внести до Кабінету Міністрів   МВС       листопад 1993 р.
 України пропозиції про виді-   Мінфін
 лення пільгових кредитів під-  Мінекономіки
 приємствам, які беруть участь у Мінмашпром
 виробництві озброєння, засобів  Мінзв'язку
 зв'язку, спецтехніки, речового  Мінпром
 та іншого майна для потреб МВС  Національний банк
 
 Пункт 12
 
 Щорічно подавати Кабінетові   МВС       листопад 1993 р.
 Міністрів України узгоджені у  Мінфін     листопад 1994 р.
 встановленому порядку заявки   Мінекономіки
 про виділення коштів для прид-
 бання озброєння, транспортних
 засобів, речового майна та ін-
 ших матеріально-технічних ре-
 сурсів, а також для розроблен-
 ня та виготовлення їх нових
 видів
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка