Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 31 серпня 1995 р. N 709
                Київ
 
      Про затвердження Порядку надання спеціальних
      дозволів (ліцензій) на користування надрами
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 784 ( 784-97-п ) від 15.07.97 
      N 283 ( 283-98-п ) від 07.03.98 
      N 1548 ( 1548-98-п ) від 28.09.98 
      N  6 (  6-99-п ) від 04.01.99
      N 1439 ( 1439-99-п ) від 09.08.99
      N 2242 ( 2242-99-п ) від 09.12.99
      N 1282 ( 1282-2000-п ) від 21.08.2000 
      N 705 ( 705-2002-п ) від 30.05.2002 )
   Відповідно до  статті  16  Кодексу України  про  надра
( 132/94-вр ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36,
ст.340) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Порядок надання спеціальних дозволів (ліцензій)
на користування надрами, що додається.
   2. Зобов'язати користувачів надр, які до набрання чинності
цією постановою провадили діяльність щодо користування надрами,
яка відповідно до Кодексу України про надра потребує ліцензування,
отримати до 31 грудня 2000 р. ліцензії відповідно до Порядку
надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 784
( 784-97-п ) від 15.07.97, N 1439 ( 1439-99-п ) від 09.08.99,
N 1282 ( 1282-2000-п ) від 21.08.2000 )
   3. Установити, що ліцензії, надані до набрання чинності цією
постановою, є дійсними.
   4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади вжити необхідних заходів до отримання в установлений термін
ліцензій підприємствами, установами та організаціями, що належать
до сфери їх управління і провадять діяльність щодо користування
надрами, яка потребує ліцензування. ( Постанову доповнено пунктом
4 згідно з Постановою КМ N 784 ( 784-97-п ) від 15.07.97 )
   5. Відповідальність за організацію та контроль за виконанням
пункту 2 цієї постанови покласти на керівників органів виконавчої
влади,  до  сфери управління яких належать підприємства, та
керівників  державних  об'єднань  підприємств,  акціонерних
компаній, до складу яких входять ці підприємства. ( Постанову
доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ N 1439 ( 1439-99-п )
від 09.08.99 )
   6. Державним органам, до компетенції яких входить погодження
клопотань про надання надр у користування, в оперативному порядку
здійснювати  розгляд  матеріалів,  поданих підприємствами для
отримання ліцензій. ( Постанову доповнено пунктом 6 згідно з
Постановою КМ N 1439 ( 1439-99-п ) від 09.08.99 )
   7. Комітетові з питань геології та використання надр у разі
неотримання підприємствами ліцензій на користування надрами в
установлений термін підготувати і подати до Кабінету Міністрів
України пропозиції щодо доцільності їх подальшої діяльності.
( Постанову  доповнено  пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 1439
( 1439-99-п ) від 09.08.99 )
 
   Прем'єр-міністр України               Є.МАРЧУК
      Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України         М.СЕЛІВОН
   Інд.19
                     ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 31 серпня 1995 р. N 709
 
               ПОРЯДОК
       надання спеціальних дозволів (ліцензій)
           на користування надрами
 
   1. Цей Порядок регулює надання користувачам надр спеціальних
дозволів (ліцензій)* на користування ділянками надр у межах
території України, її континентального шельфу  та  виключної
(морської) економічної зони і поширюється на всі види користування
надрами, що підлягають ліцензуванню.
__________________
* - далі ліцензії
   2. Ліцензії на користування надрами надаються Держкомгеології
за погодженням з Мінекобезпеки.
   Заявники узгоджують  питання  про  надання  ліцензії  на
користування надрами також з місцевими Радами (на експлуатацію
родовищ - і з Держнаглядохоронпраці), у разі потреби - з іншими
заінтересованими міністерствами і відомствами.
   Під час прийняття рішення щодо надання користувачам надр
ліцензій на користування новими ділянками, враховується стан та
ефективність їх роботи на ділянках надр, на яких вони вже
провадять діяльність. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 784 ( 784-97-п ) від 15.07.97 )
   3. На кожний вид діяльності щодо користування надрами в межах
конкретної ділянки видається окрема ліцензія.
   Допускається видача одному заявникові ліцензії на здійснення
експлуатації декількох  близько  розташованих  родовищ,  якщо
економічно рентабельною є тільки загальна розробка цих родовищ
одним  користувачем  надр,  що  підтверджується  відповідним
обгрунтуванням.
   4. Ліцензії  на здійснення експлуатації родовищ корисних
копалин видаються, як правило, після проведення експертизи та
оцінки запасів корисних копалин Державною комісією України по
запасах корисних копалин.
   В окремих випадках на вимогу заявника ліцензія може бути
видана за результатами попередньої оцінки (експертизи) запасів
корисних копалин.
   5. У разі зміни користувача надр видається нова ліцензія.
   У випадках коли відповідно до чинного законодавства має місце
правонаступництво, ліцензія може переоформлюватися у порядку,
передбаченому Держкомгеології.
   6. Ліцензії надаються, як правило, на конкурсних засадах.
Порядок проведення конкурсів встановлює Держкомгеології.
   За наявності двох і більше претендентів на отримання ліцензії
на користування однією ділянкою надр проведення конкурсу  є
обов'язковим.
   За наявності двох або більше претендентів на продовження
діяльності з користування певною ділянкою надр перевага надається
колишньому користувачеві цієї ділянки за умови забезпечення ним
найраціональнішого  користування  надрами  і  якнайменшого
негативного впливу на навколишнє природне середовище, що має бути
підтверджено висновками Держнаглядохоронпраці та Мінекобезпеки.
   7. Ліцензуванню підлягає діяльність із користування ділянками
надр з метою:
   а) геологічного   вивчення   надр,   у  тому  числі
дослідно-промислової розробки корисних копалин загальнодержавного
значення;
   б) видобування корисних копалин;
   в) будівництва  та  експлуатації  підземних  споруд,  не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин, в тому числі споруд
для  підземного  зберігання нафти, газу та інших речовин і
матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва,
скидання стічних вод;
   г) створення геологічних територій та об'єктів, які мають
важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення;
   д)  реалізації угод про розподіл продукції; ( Пункт 7
доповнено  підпунктом  "д"  згідно  з Постановою КМ N 2242
( 2242-99-п ) від 09.12.99 )
   є) задоволення інших потреб.
   8. Ділянки надр, що надаються в користування, обмежуються у
просторі та координатами.
   9. У межах однієї ділянки надр для геологічного вивчення
можуть проводитись роботи за кількома ліцензіями як однотипними,
так і різними за своїм цільовим призначенням.
   10. Термін користування надрами починається від дня одержання
ліцензії, якщо в ній не передбачено інше.
   Термін користування надрами  за  ліцензією  (термін  дії
ліцензії) не повинен перевищувати:
   для геологічного вивчення надр - 5 років;
   для інших  видів  діяльності з користування надрами (за
винятком створення геологічних територій та об'єктів) - 20 років.
   Ліцензії на створення геологічних територій та  об'єктів
надаються без обмеження терміну.
   11. Користувач надр, який отримав ліцензію, повинен розпочати
діяльність, пов'язану з користуванням надрами, протягом двох років
починаючи від дати видачі ліцензії.
   12. Держкомгеології  з метою раціонального і ефективного
використання надр може встановлювати при наданні ліцензій особливі
умови користування надрами, які стосуються:
   норм, правил і стандартів користування конкретними ділянками
надр;
   якості продукції або робіт;
   технології видобування та переробки корисних копалин;
   порядку видобування запасів корисних копалин, у тому числі з
метою запобігання негативним екологічним наслідкам і забезпечення
безпеки забудованих територій;
   терміну початку робіт;
   умов припинення діяльності з використання ділянки надр.
   13. Надра континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони України надаються у користування з урахуванням
правового режиму морських просторів.
   У межах континентального шельфу та виключної  (морської)
економічної зони, розташованої за межами територіального моря,
ліцензування здійснюється  з  урахуванням  норм  міжнародного
морського права.
   У разі  надання  ліцензії  на  користування  надрами
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони
України  визначається площа морського дна (ділянки надр) із
зазначенням координат та меж, у яких дозволяється діяльність,
названа у ліцензії.
   У ліцензії на користування надрами континентального шельфу та
виключної (морської) економічної зони України  передбачається
спеціальний режим ведення робіт, який узгоджується з органами, що
забезпечують охорону державного  кордону  України,  регулюють
пароплавство, рибний та інші промисли, екологічну безпеку.
   14. Ліцензія повинна містити: дані про користувача надр; дані
про вид діяльності з користування надрами; дані про ділянку надр,
яка надається у користування; термін дії ліцензії та термін
початку робіт; особливі умови користування надрами у разі їх
встановлення; відомості про продовження терміну дії, призупинення
або анулювання ліцензії.
   15. Ліцензія готується у двох примірниках, один з яких
передається отримувачу, а другий разом з відповідними документами
зберігається в Держкомгеології.
   16. Ліцензію підписує голова  Держкомгеології  або  його
заступник.
   17. Для   отримання   ліцензії   заявником  подаються
Держкомгеології документи, що підтверджують його правовий статус
(копії статуту (положення), свідоцтва про державну реєстрацію
суб'єкта підприємництва тощо) та інші документи, що відповідають
виду діяльності, за переліком, встановлюваним Держкомгеології.
   18. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі
приймається протягом 30 календарних днів від дня надходження всіх
документів у повному обсязі.
   19. Підставами для відмови у видачі ліцензії можуть бути:
   певні обмеження, передбачені законодавством України, зокрема
щодо окремих видів користування надрами і окремих користувачів
надр;
   подання у неповному обсязі документів і (або) неправильне їх
оформлення;
   обгрунтований негативний    висновок    Мінекобезпеки,
Держнаглядохоронпраці, інших міністерств і відомств, місцевих Рад;
   загроза проникнення  до  підземних  виробок шкідливих та
небезпечних речовин;
   несплата збору за видачу ліцензії.
   Заявник на отримання ліцензії листом за підписом голови
Держкомгеології, а в разі його відсутності - посадової особи, яка
його заміщає, повідомляється про відмову із зазначенням її причин.
   20. Держкомгеології веде облік заяв на отримання ліцензій та
облік виданих ліцензій.
   21. Дія ліцензії може бути продовжена в кожному випадку на
термін не більший того, на який вона була видана спочатку.
Підставою  для  цього  служить  заява із зазначенням причин
продовження терміну, яка повинна бути подана Держкомгеології не
пізніш як за рік, а для геологічного вивчення надр - за 6 місяців
до закінчення терміну діючої ліцензії.
   Термін дії ліцензії продовжується з дотриманням процедури
видачі ліцензії, передбаченої цим Порядком.
   Рішення щодо продовження терміну дії ліцензії приймається
протягом 30 календарних днів з моменту отримання повного комплекту
відповідних матеріалів.
   22. Підставою для відмови в продовженні терміну дії ліцензії
можуть бути:
   порушення вимог актів законодавства про користування надрами
та охорону навколишнього природного середовища;
   прийняття згідно з чинним законодавством рішень про обмеження
користування надрами;
   загроза проникнення до  підземних  виробок  шкідливих  і
небезпечних речовин.
   23. Дія ліцензії може бути достроково зупинена або тимчасово
припинена у випадках:
   порушення діючих нормативних документів про  використання
надр, а також вимог і умов цього Порядку, якщо ці порушення не
були усунуті у термін, встановлений органами, що здійснюють
відповідний контроль;
   різкої зміни природних умов, які істотно погіршують роботу
користувача надр на тривалий час (більше року), а також стихійного
лиха. У цих випадках дія ліцензії достроково зупиняється або
тимчасово припиняється на підставі заяви користувача надр, в якій
повинні бути наведені необхідні обгрунтування. Термін розгляду
заяви - 30 календарних днів з часу її подання.
   24. Рішення про дострокове зупинення і тимчасове припинення
дії ліцензії приймає Держкомгеології. Після усунення причин і
зняття обмежень, які призвели до дострокового зупинення або
тимчасового припинення дії ліцензії, вона може бути відновлена з
відповідним продовженням терміну дії, якщо перерва не перевищувала
трьох років. В іншому разі користувач надр повинен одержати нову
ліцензію на загальних підставах з урахуванням результатів його
попередньої діяльності.
   25. Ліцензія анулюється, якщо:
   доведено, що під час подання заяви, а також у процесі її
розгляду були навмисно подані неправильні відомості;
   при видачі ліцензії претенденту було віддано перевагу з
порушенням вимог цього Порядку;
   отримувач фактично не приступив до користування надрами у
термін, визначений пунктом 11 цього Порядку;
   у разі повторного або грубого порушення правил провадження
діяльності, на яку видано ліцензію.
   26. Користувач надр, який отримав ліцензію, з дня одержання
письмового повідомлення Держкомгеології про її анулювання, повинен
припинити  діяльність  з використання надр, передбачену цією
ліцензією.
   Понесені ним витрати від дня видачі ліцензії до її анулювання
не підлягають компенсації. Не повертається також збір за видачу
ліцензії.
   27. Контроль за виконанням умов ліцензії здійснюють у межах
своєї    компетенції    Держкомгеології,   Мінекобезпеки,
Держнаглядохоронпраці та їх органи на місцях.
   28. Користувач надр, який отримав ліцензію,  має  право
використовувати  надра  в  межах  наданої ділянки, проводити
дорозвідку (довивчення) родовища корисних  копалин  у  межах
гірничого  відводу  та  інші  права,  передбачені  чинним
законодавством.
   29. Користувач надр, який отримав ліцензію, зобов'язаний:
   дотримуватись установлених законодавством вимог, правил та
стандартів щодо користування надрами і охорони навколишнього
природного середовища;
   дотримуватись вимог, передбачених ліцензією;
   вносити плату за користування надрами у порядку  і  за
нормативами, встановленими Кабінетом Міністрів України;
   представляти органам, які здійснюють державне управління в
галузі геологічного вивчення, використання і  охорони  надр,
інформацію щодо користування надрами в установленому порядку;
   забезпечувати збереження геологічних територій та об'єктів;
   виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені
чинним законодавством.
   ( Пункт 30 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 6
( 6-99-п ) від 04.01.99 ) 
   30. За видачу ліцензій на пошук (розвідку) корисних копалин
справляється  збір  у  розмірах,  встановлених відповідно до
законодавства. За видачу спеціальних дозволів справляється збір у
розмірах згідно з додатком. ( Порядок доповнено пунктом 30 згідно
з Постановою КМ N 705 ( 705-2002-п ) від 30.05.2002 )
   31. Ліцензія надається користувачеві надр після сплати збору
за видачу ліцензії.
   ( Пункт 32 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 6
(  6-99-п ) від 04.01.99 )
 
    ( Додаток втратив чинність на підставі Постанови КМ
     N 6 ( 6-99-п ) від 04.01.99 )
 
        Розмір збору за видачу спеціальних
        дозволів на користування надрами"
 
------------------------------------------------------------------
  Вид користування надрами   |Розмір збору, неоподатковуваних
                 | мінімумів доходів громадян
                 |--------------------------------
                 | з юридичних | з фізичних
                 |  осіб   |   осіб
------------------------------------------------------------------
Видобування корисних копалин,
крім підземних вод та торфу:
 
 діючими підприємствами        60       30
 
 підприємствами, будівництво
 
 яких розпочинається         80       40
 
Видобування підземних вод
та торфу                20       10
 
Розробка техногенних родовищ      40       20
 
Будівництво та експлуатація
підземних споруд, не пов'язаних
з видобуванням корисних копалин
(за винятком підземних сховищ
для зберігання нафти, газу,
радіоактивних речовин,
розміщення лікувальних,
рекреаційних і культурно-
освітніх закладів)           80       40
 
Розміщення підземних сховищ для
зберігання нафти та газу,
захоронення і зберігання
радіоактивних та токсичних
речовин                100       50
 
Розміщення лікувальних,
рекреаційних і
культурно-освітніх закладів      20       10
 
( Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ N 705
( 705-2002-п ) від 30.05.2002 )
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка