Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Комплексну програму створення єдиної національної системи зв"язку


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 23 вересня 1993 р. N 790
                Київ
        Про Комплексну програму створення
        єдиної національної системи зв'язку
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Схвалити  подані  Міністерством  зв'язку  за  участю
Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і
конверсії,  Міністерства  оборони,  Міністерства  економіки,
Міністерства внутрішніх справ та інших заінтересованих міністерств
і відомств Комплексну програму створення єдиної національної
системи  зв'язку,  а також план заходів щодо її реалізації
(додається).
   Міністерству економіки і Міністерству фінансів при складанні
щорічних планів економічного і соціального розвитку та бюджету
України передбачати обсяги асигнувань і державних кредитів, які
спрямовуватимуться  на  капітальні  вкладення  для  виконання
Комплексної програми.
   2. Міністерству зв'язку, Міністерству оборони, Міністерству
внутрішніх    справ,    Міністерству    машинобудування,
військово-промислового  комплексу  і  конверсії,  Міністерству
транспорту, Міністерству енергетики і електрифікації, Міністерству
економіки,  Міністерству  фінансів,  Державному  комітетові з
матеріальних ресурсів,  Державному  комітетові  по  вугільній
промисловості, Державному комітетові по нафті і газу разом з
Академією наук утворити в місячний термін міжвідомчі робочі групи
для конкретизації окремих робіт плану заходів щодо реалізації
Комплексної програми створення  єдиної  національної  системи
зв'язку.
   3. Міністерству  машинобудування,  військово-промислового
комплексу і конверсії, Міністерству зв'язку, Міністерству оборони,
Міністерству внутрішніх справ разом з Міністерством економіки,
Державним комітетом з матеріальних ресурсів і заінтересованими
міністерствами і відомствами забезпечити прискорення розроблення
та освоєння випуску на підприємствах країни технічних засобів
зв'язку, кабелю з мідними жилами і акумуляторів, необхідних для
реалізації зазначеної Комплексної програми.
 
    Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України          Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.30
 
                      СХВАЛЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
               від 23 вересня 1993 р. N 790
    План заходів щодо реалізації Комплексної програми
    створення єдиної національної системи зв'язку
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
       Зміст       |   Виконавці   | Термін
                |           | виконання
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
            ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
 
 1. Утворення  робочого органу  голова МДКЗ     IV квартал
  при Міжвідомчій  державній  міністерства і   1993 р.
  комісії зв'язку (МДКЗ) для  відомства
  координації робіт щодо ство-
  рення  єдиної національної
  системи зв'язку (ЄНСЗ), ви-
  рішення спірних питань вико-
  ристання радіочастотних ре-
  сурсів
 
 2. Удосконалення структури уп-  Мінзв'язку     1994-1995
  равління в системі зв'язку            рр.
  загального користування
 
 3. Удосконалення структури Мін-  Мінмашпром     IV квартал
  машпрому з метою забезпечен-  Мінекономіки    1993 р.
  ня розроблення і виробництва  Мінфін
  підприємствами, що входять  Держкомресурсів
  до сфери його управління,  Мінзв'язку
  засобів   телекомунікацій,  Міноборони
  зокрема  сучасних  засобів  МВС
  зв'язку, згідно з затвердже-  Служба безпеки
  ним МДКЗ переліком (у тому  інші міністерства
  числі в інтересах Міноборо-  і відомства
  ни, МВС, Служби безпеки), а
  також допоміжних технічних
  засобів, пов'язаних з прове-
  денням оперативно-розшукових
  заходів
 
 4. Розроблення основних поло-  МДКЗ        IV квартал
  жень створення ЄНСЗ       Мінзв'язку     1994 р.
                  Академія наук
                  інші міністерства
                  і відомства
 
 5. Забезпечення  матеріальними  Держкомресурсів   постійно
  ресурсами реалізації Комп-  Мінекономіки
  лексної програми, в першу  інші міністерства
  чергу передбаченого нею ви-  і відомства
  робництва кабелів з мідними
  жилами та акумуляторів
 
 6. Розроблення  та здійснення  МДКЗ        1994 рік
  комплексу заходів для роз-  Мінзв'язку
  витку ринкових структур у  Мінекономіки
  телекомунікаціях і залучення  Антимонопольний
  їхніх коштів для розвитку  комітет
  ЄНСЗ              інші міністерства
                  і відомства
 
 7. Організація центру координа-  Мінзв'язку     I квартал
  ції розроблення, виробництва  Мінмашпром     1994 р.
  і впровадження на мережах  Академія наук
  зв'язку оптичної техніки і  МВС, Мінтранс
  технології           Міноборони
                  інші міністерства
                  і відомства
 
 8. Складання та  затвердження  Мінмашпром     IV квартал
  переліку найважливіших нау-  Мінзв'язку     1993 р.
  ково-дослідних і дослідно-  інші міністерства
  конструкторських   робіт,  і відомства
  спрямованих на створення ос-  МДКЗ
  новних  технічних  засобів
  зв'язку
 
 9. Підготовка планів викорис-  Міноборони     II квартал
  тання всіх систем і мереж  МВС         1994 р.
  зв'язку України  незалежно  Служба безпеки
  від їхньої належності з ме-  Мінзв'язку
  тою забезпечення обороноз-  інші міністерства
  датності та безпеки країни   і відомства
 
10. Приведення чисельності пра-  МВС         IV квартал
  цівників служби зв'язку сис-  Мінфін       1993 р.
  теми МВС у відповідність з
  нормативами, що забезпечить
  виконання покладених на неї
  функцій і завдань
 
11. Підготовка планів викорис-  Національний банк  ---""---
  тання систем і мереж зв'язку  Мінзв'язку
  для потреб національної пла-  Служба безпеки
  тіжної системи
       ФІНАНСУВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЄНСЗ
 
12. Розроблення, затвердження і  Мінзв'язку     IV квартал
  подання Кабінетові Міністрів  Міноборони     1993 р.
  України плану заходів дер-  МВС
  жавної підтримки Комплексної  Мінекономіки
  програми створення ЄНСЗ     Мінфін
                  інші міністерства
                  і відомства
 
13. Державне фінансування в рам-  Мінекономіки    постійно
  ках конверсії найважливіших  Мінфін
  науково-дослідних і дослід-  Мінмашпром
  но-конструкторських  робіт,  Мінзв'язку
  спрямованих на створення ос-  ДКНТ
  новних  технічних  засобів  інші міністерства
  зв'язку (включаючи закупівлю  і відомства
  ліцензій), а також організа-
  цію їх виробництва
 
14. Організація цільового фінан-  Мінфін
  сування урядового  зв'язку,  Мінекономіки
  зв'язку МВС, Міноборони.    МВС
                  Міноборони
                  Служба безпеки
————————————
Примітка. Виконання завдань, передбачених цим планом, Службою
     безпеки, Національним банком і Академією наук,
     здійснюватиметься за їхньою згодою.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка