Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо поглиблення переробки нафти


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 21 вересня 1993 р. N 774
                Київ
          Про заходи щодо поглиблення
             переробки нафти
 
   З метою забезпечення потреб України в моторних паливах за
рахунок поглиблення переробки і  ефективнішого  використання
нафтової сировини, а також поліпшення екологічного стану Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Схвалити розроблені Державним комітетом по нафті і газу
пропозиції про будівництво в 1993-1997  роках  на  основі
комплектного імпортного устаткування об'єктів глибокої переробки
нафти на нафтопереробних заводах, що дасть змогу збільшити глибину
переробки нафти з 53 до 72 відсотків, а відбір моторних палив - з
40 до 57 відсотків, згідно з додатком N 1.
   2. Взяти до відома, що фінансування будівництва об'єктів
глибокої переробки нафти і реконструкції діючих виробництв буде
здійснюватися за рахунок власних коштів заводів (за їх згодою) і
залучення іноземного кредиту.
   З метою забезпечення погашення вказаного кредиту звільнити
нафтопереробні заводи від обов'язкового продажу на міжбанківському
валютному ринку валютних надходжень від експорту в 1994-1998 роках
щорічно до 2,5 млн. тонн технологічного палива, виробленого із
нафти, одержаної за прямими зв'язками або іншої продукції, що
виробляється підприємствами Державного комітету по нафті і газу,
за переліком, погодженим з Міністерством економіки.
   3. Державному комітетові по нафті і газу та корпораціям
"Укрбуд" і "Укрмонтажспецбуд"  здійснити  проектування  та
будівництво зазначених у цій постанові об'єктів на контрактній
основі.
   4. Державному комітетові по нафті і газу:
   забезпечити в процесі будівництва промислових  об'єктів
здійснення заходів, спрямованих на доведення шкідливих викидів у
навколишнє природне середовище на нафтопереробних заводах до
гранично допустимих, а також на локалізацію джерел і ліквідацію
наслідків забруднення нафтопродуктами підземних вод на заводських
і прилеглих до них територіях, згідно з додатком N 2;
   створити спеціальний інвестиційний фонд для фінансування
заходів щодо подальшого розвитку, технічного переозброєння і
екологізації нафтопереробної промисловості та за погодженням з
Міністерством економіки і Міністерством фінансів  затвердити
порядок формування та використання цього фонду;
   здійснити закупівлю зарубіжних технологій та устаткування на
конкурсній основі з поставкою їх у терміни, що забезпечують
введення в дію передбачених цією постановою об'єктів. Будівництво
об'єктів загальнозаводського призначення здійснити з використанням
вітчизняного устаткування.
 
   Прем'єр-міністр України              Л. КУЧМА
      Міністр
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.37
 
                     Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 21 вересня 1993 р. N 774
             ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ
  глибокої переробки нафти, будівництво яких передбачається
     із залученням зарубіжних фірм в 1993-1996 роках
 
 —————————————————————————————————————————————————————————
                 |Вартість будівництва |
                 |—————————————————————+—
                 |млн. дола-| млн.крб. |
                 |рів США |     |
 —————————————————————————————————————————————————————————
 ______________1________________________2_________3_______
     Лисичанський НПЗ
 Комплекс каталітичного крекінгу-
 вання сировини потужністю 2 млн.
 тонн                  2,5
 Комплекс глибокої переробки ма-
 зуту потужністю до 4 млн. тонн
 (гідрокрекінг, вісбрекінг гудрону
 та інші)               329    12200
 Виробництво бітуму і покрівельних
 матеріалів потужністю 400 тис.
 тонн                 16    10000
 Об'єкти для охорони навколишнього
 природного середовища і загально-
 заводського господарства       11,5   30900
               —————————————————————————————
               Всього  359    53100
     Кременчуцький НПЗ
 Комплекс глибокої переробки мазу-
 ту потужністю до 4 млн. тонн
 (гідрокрекінг-каталітичний  кре-
 кінг, вісбрекінг гудрону та інші)  329    12200
 Реконструкція блоку каталітичного
 крекінгування ГК-3/1 N 2 із збі-
 льшенням потужності до 1 млн. тонн   50    25000
 Модернізація установок для вироб-
 ництва масел             150    10165
 Установка гідроочищення дизельно-
 го палива потужністю 750 тис. тонн       12000
 Об'єкти для охорони навколишнього
 природного середовища і загально-
 заводського господарства        5,0   15200
             —————————————————————————————————
               Всього  534    74565
     Херсонський НПЗ
 Комплекс гідроочищення дизельного
 палива потужністю до 2 млн. тонн
 (з виробництвом сірки)        70    1520
 Об'єкти для охорони навколишнього
 природного середовища і загально-
 заводського господарства       15    1000
             —————————————————————————————————
               Всього  85    2520
      Одеський НПЗ
 Комплекс гідроочищення дизельного
 палива потужністю 1,5 млн. тонн   52
 (з виробництвом сірки)        (залишок)
 Об'єкти для охорони навколишнього
 природного середовища і загально-
 заводського господарства            5175
             ————————————————————————————————
               Всього  52    5175
    Дрогобицький НПЗ
 Комплекс для виробництва неети-
 льованого бензину в складі уста-
 новок:                200
 первинної   переробки   нафти
 потужністю 3,4 млн. тонн
 каталітичного риформування бензи-
 ну з блоком ізомеризації потуж-
 ністю 920 тис. тонн сировини
 Комплекс для виробництва 75 тис.
 тонн твердих парафінів і 300 тис.
 тонн індустріальних масел      130
 Об'єкти для охорони навколишнього
 природного середовища і загально-
 заводського господарства            1980
              ———————————————————————————————
               Всього  330    1980
    Надвірнянський НПЗ
 Об'єкти для охорони навколишнього
 природного середовища і загально-
 заводського господарства       20    3400
             ————————————————————————————————
              Всього  20    3400
      ——————————————————————————————————————————————
              Разом  1380   140740
 
                      Продовження додатку N 1
 
 ——————————————————————————————————————————
 Терміни будівництва|Збільшення виробництва
 ———————————————————|нафтопродуктів на рік
 початок |закінчення|
     |     |
 ——————————————————————————————————————————
 ___4________5_________________6___________
 
           1000 тис. тонн неети-
           льованого бензину
       1993  500 тис. тонн малосір-
           чистого дизельного
           палива
           520 тис. тонн неети-
           льованого бензину
           1500 тис. тонн малосір-
  1994   1997  чистого дизельного
           палива
           375 тис. тонн нафтобі-
           туму
  1994   1995  4 млн. кв. метрів покрі-
           вельних матеріалів
 
 
  1993   1996
 ——————————————————————————————————————————
 
 
 
           520 тис. тонн неети-
           льованого бензину
           1500 тис. тонн малосір-
  1994   1997  чистого дизельного
           палива
           150 тис. тонн неетильо-
           ваного бензину
  1994   1996
           70 тис. тонн високоін-
  1994   1997  дексних масел
           забезпечення випуску
  1994   1995  малосірчистого дизель-
           ного палива в повному
           обсязі
 
  1993   1996
 ——————————————————————————————————————————
 
 
 
           забезпечення випуску
           малосірчистого дизель-
  1994   1996  ного палива в повному
           обсязі
 
  1993   1996
 ——————————————————————————————————————————
 
 
 
           передбачено постановою
           Кабінету Міністрів Ук-
       1994  раїни від 15 травня
           1993 р. N 353
 
 
  1993   1994
 ——————————————————————————————————————————
 
 
 
           передбачено постановою
           Кабінету Міністрів Ук-
  1993   1996  раїни від 17 липня
           1993 р. N 550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1995   1998
 
 
  1993   1996
 ——————————————————————————————————————————
 
 
 
 
 
  1993   1996
 ——————————————————————————————————————————
 
 ——————————————————————————————————————————
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Примітки: Вартість будівництва подається у цінах 1993 року.
      Терміни закінчення будівництва уточнюються у договорах
      між замовником і підрядною організацією.
 
      Міністр
   Кабінету Міністрів України        В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
 
                     Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 21 вересня 1993 р. N 774
               ПЕРЕЛІК
      об'єктів і заходів, спрямованих на доведення
      шкідливих  викидів у навколишнє природне
      середовище  на нафтопереробних заводах до
      гранично допустимих, а  також локалізацію
      джерел і ліквідацію наслідків  забруднення
             підземних вод
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
           Назва             |Рік введення в
                          |експлуатацію
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
         Лисичанський НПЗ
 Комплекс споруд для перехоплення підземних вод,   1995
 забруднених нафтопродуктами, на основній площадці
 заводу
 Розширення мережі спостережних  свердловин  на   1993
 заводській і прилеглих до неї територіях, а також
 в районі Білогоровського і  Малорязанківського
 водозаборів
 Комплекс інженерних заходів щодо захисту грунтових   1995
 і поверхневих вод від забруднення нафтопродуктами
 в районі балки Вовчої і р. Біленької
 Комплекс заходів щодо зменшення споживання свіжої
 води і підвищення ефективності роботи очисних спо-
 руд:
   блок зворотного водопостачання N 3         1993
   установка ректифікації сульфідних стоків      1994
   установка переробки нафтового шламу         1995
 
 Будівництво комплексу споруд для водозабезпечення   1994-
 населення забруднених територій             1996
 Проведення спеціальних гідрогеологічних робіт з   1994-
 метою визначення шляхів поширення та масштабів за-   1996
 бруднення підземних вод на території за межами за-
 воду
         Кременчуцький НПЗ
 Комплекс споруд для перехоплення підземних вод,   1995
 забруднених нафтопродуктами, на основній площадці
 заводу
 Винесення на поверхню трубопроводів зворотної води   1994
 і напірної каналізації
 Протифільтраційна кільцева завіса в районі ставків   - " -
 очисних споруд
 Комплекс споруд для зменшення відкачування стоків
 на ставок-випарник, поля фільтрації та підвищення
 ефективності роботи очисних споруд:
   біологічний ставок з насосною станцією повер-   1993
   нення стоків в протипожежну мережу
   установка біологічного очищення господарсько-   1994
   побутових стоків
   фільтрувальна станція зворотного стоку       1993
   озонаторна станція стоків, що відкачуються на   1995
   ставок-випарник
   установка переробки нафтового шламу         1994
   установка ректифікації сульфідних стоків      - " -
 
 Будівництво комплексу споруд для водозабезпечення   1994-
 населення забруднених територій             1996
 Проведення спеціальних гідрогеологічних робіт з ме-   1994-
 тою визначення шляхів поширення та масштабів заб-   1996
 руднення підземних вод на території за межами за-
 воду
          Херсонський НПЗ
 Поетапне відселення мешканців сел. Садового, розта-
 шованого в межах санітарно-захисної зони заводу,
 в тому числі:
   першочергове відселення 12 сімей, що прожива-   1994
   ють у найнебезпечнішій зоні, середньої школи і
   профтехучилища
   відселення решти мешканців сел. Садового       2000
 
 Здійснення першочергових заходів щодо ліквідації
 джерел надходження нафтопродуктів у гідролітосферу
 на промплощадці заводу,
 в тому числі:
   механізація товарно-сировинного парку        1995
   реконструкція очисних споруд з  метою  їх   1996
   модернізації та збільшення потужності
   реконструкція  залізничних  естакад  наливу   1997
   нафтопродуктів
 
 Здійснення заходів щодо локалізації та очищення
 гідролітосфери,
 в тому числі:
   проектування  та  будівництво  гідравлічної   1997
   завіси з водознижуючих свердловин в районі Хер-
   сонського НПЗ
   спорудження променевих дренажів в районі нали-   1996
   вних естакад
   створення мережі променевих дренажів в інших   2000
   районах заводу
 
 Будівництво комплексу споруд для водозабезпечення   1994-
 населення забруднених територій             1996
 
 Проведення спеціальних гідрогеологічних робіт з   1994-
 метою визначення шляхів поширення та масштабів за-   1996
 бруднення підземних вод на території за межами за-
 воду
         Дрогобицький НПЗ
 Комплекс заходів щодо захисту р. Тисьмениця від   1994
 дренування нафтопродуктів
 
 Реконструкція очисних споруд з метою ліквідації   1995
 ставка-нагромаджувача стічних вод
 
 Будівництво комплексу споруд для водозабезпечення   1994-
 населення забруднених територій             1996
 
 Проведення спеціальних гідрогеологічних робіт з   1994-
 метою визначення шляхів поширення та масштабів за-   1996
 бруднення підземних вод на території за межами за-
 воду
————————————
 Примітка. Рік введення в експлуатацію уточнюється у договорах між
      замовником і підрядною організацією.
 
      Міністр
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка