Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Основних положень про склад витрат виробництва (обігу) і формування фінансових результатів на підприємствах і в організаціях України


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 19 вересня 1993 р. N 764
                Київ
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
     N 759 ( 759-94-п ) від 10.11.94 з 1 січня 1995 року )
 
       Про затвердження Основних положень про
        склад витрат виробництва (обігу) і
        формування фінансових результатів на
       підприємствах і в організаціях України
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
     N 175 ( 175-94-п ) від 21.03.94 )  
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
     N 759 ( 759-94-п ) від 10.11.94 з 1 січня 1995 року )
 
   З метою забезпечення єдиних засад формування собівартості
продукції (робіт, послуг)  і  фінансових  результатів  на
підприємствах і в організаціях незалежно від їх форм власності
Кабінет Міністрів України  ПОСТАНОВЛЯЄ:
   1. Затвердити Основні положення про склад витрат виробництва
(обігу) і формування фінансових результатів на підприємствах і в
організаціях України, що додаються.
   2. Установити, що вказані Основні положення застосовуються до
обліку собівартості продукції (робіт, послуг) і  визначення
фінансових результатів підприємств і організацій України з 1
жовтня 1993 року.
   3.  Міністерству  промисловості  та    Міністерству
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії,
Міністерству у справах будівництва і архітектури, Міністерству
сільського господарства і продовольства, Міністерству транспорту,
Державному комітету з питань науки і технологій за погодженням з
Міністерством фінансів і Міністерством економіки до 1 січня 1994
р. затвердити Типові положення з  планування,  обліку  і
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за такими
видами  діяльності:  промисловість,  будівництво,  сільське
господарство,    транспорт,    науково-дослідні     і
дослідно-конструкторські роботи.
   4. Міністерствам, відомствам та іншим органам державної
виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства і
організації, до 1 квітня 1994 р. розробити і довести  до
підприємств і організацій галузеві інструкції з питань планування,
обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)
стосовно специфіки відповідних виробництв і видів діяльності.
Особливості складу витрат, що не знайшли  відображення  в
документах, зазначених в пунктах 1 і 3  цієї  постанови,
визначаються відповідними органами державної виконавчої влади за
погодженням з Міністерством фінансів і Міністерством економіки.
   Міністерству фінансів до 1 січня 1994  р.  визначити
особливості складу витрат виробництва (обігу) для підприємств з
іноземними інвестиціями.
   5. Установити, що всі підприємства і організації України
незалежно від форм власності обчислюють собівартість продукції
(робіт, послуг) відповідно до галузевих інструкцій з питань
планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт,
послуг).
   6. Міністерству фінансів разом з Міністерством економіки у
місячний термін затвердити норми витрат на представницькі цілі,
рекламу та компенсації за використання для службових поїздок
особистих легкових автомобілів.
   7. Міністерствам і відомствам у двомісячний термін привести
відомчі нормативні акти у відповідність з цією постановою.
   8. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 1 грудня 1990 р. N 554.
 
   Прем'єр-міністр України           Л. КУЧМА
 
      Міністр
   Кабінету Міністрів України          В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.18
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
     N 759 ( 759-94-п ) від 10.11.94 з 1 січня 1995 року )
                      Затверджено
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 19 вересня 1993 р. N 764
 
            Основні положення
       про склад витрат виробництва (обігу)
        і формування фінансових результатів
      на підприємствах і в організаціях України
 
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
     N 759 ( 759-94-п ) від 10.11.94 з 1 січня 1995 року )
   Ці Основні положення встановлюють єдині засади формування
собівартості продукції (робіт, послуг) і фінансових результатів 
на підприємствах і в організаціях України незалежно від форм
власності.
 
      I. Склад витрат виробництва та обігу, що
        включаються до собівартості продукції
             (робіт, послуг)
 
   1. Собівартість продукції (робіт, послуг)  підприємства
складається з витрат, пов'язаних з використанням у  процесі
виробництва продукції (робіт, послуг)  природних  ресурсів,
сировини, матеріалів, палива,  енергії,  основних  фондів,
нематеріальних активів, трудових ресурсів, а також інших витрат на
її виробництво та реалізацію.
   2. До витрат виробництва (обігу), що  включаються  до
собівартості продукції, належать:
   1) затрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва
продукції:
   затрати на підготовчі роботи  у  видобувних  галузях:
дорозвідування родовищ, очищення території в зоні  відкритих
гірничих робіт, майданчиків для зберігання родючих шарів грунту,
що використовується для наступної рекультивації земель, обладнання
тимчасових під'їзних доріг для вивезення видобутої сировини,
розкривні та інші види робіт, відшкодування у межах нормативу
втрат сільськогосподарського виробництва при вилученні угідь для
розширення видобутку мінеральної сировини;
   підвищені затрати на виробництво нових видів продукції в
період їх освоєння, а також затрати, пов'язані з підготовкою та
освоєнням випуску продукції, не призначеної для серійного або
масового виробництва;
   затрати на освоєння нових виробництв, цехів та агрегатів
(пускові витрати): перевірка готовності  нових  підприємств,
виробництв, цехів та агрегатів до введення їх в експлуатацію
шляхом комплексного випробування (під навантаженням) всіх машин та
механізмів (експлуатаційна перевірка)  з  пробним  випуском
продукції, передбаченої проектом, та налагодженням устаткування.
   Не включаються до собівартості продукції (робіт, послуг) і
здійснюються за рахунок позабюджетних  фондів  фінансування
галузевих    і    міжгалузевих     науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт і заходів щодо освоєння нових
технологій і виробництва нових видів продукції або прибутку, що
залишається в розпорядженні підприємства, затрати на підготовку та
освоєння виробництва нових видів серійного і масового виробництва
і технологічних процесів.
   Не належать до затрат на освоєння нових  підприємств,
виробництв, цехів та агрегатів (пускових витрат) і відшкодовуються
за рахунок коштів, що спрямовуються на капітальні вкладення:
   затрати на індивідуальне випробування окремих видів машин і
механізмів і комплексне випробування (вхолосту) всіх  видів
устаткування та технічних установок з метою перевірки якості їх
монтажу;
   затрати на шефмонтаж, що виконується заводами-постачальниками
устаткування або за їх дорученням спеціалізованими підприємствами;
   затрати на утримання дирекції підприємства, що будується, а у
разі її відсутності - групи технічного нагляду, витрати на
утримання якої передбачені в зведених кошторисних розрахунках
вартості будівництва, а також затрати, пов'язані з прийманням
нових підприємств та об'єктів в експлуатацію;
   затрати на підготовку кадрів для роботи на новозбудованих
підприємствах.
   Затрати  на  усунення  недоробок  у  проектах   і
будівельномонтажних роботах, виправлення дефектів устаткування з
вини підприємств-виготівників, а також пошкоджень і деформацій,
які виникли під час транспортування до приоб'єктного складу,
затрати на ревізію (розбирання) устаткування, викликану дефектами
антикорозійного захисту, та інші аналогічні затрати здійснюються
за рахунок підприємств, що порушили умови поставок і виконання
робіт;
   2) затрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції
(робіт, послуг),  обумовлені  технологією  і  організацією
виробництва, включаючи затрати на контроль  за  виробничими
процесами та якістю вироблюваної продукції;
   3) затрати, пов'язані з використанням природної сировини, в
частині відрахувань для покриття витрат на геологорозвідку та
геологорозшуки корисних копалин, затрат на рекультивацію земель,
плати за деревину, продану на пні, та за воду, що вибирається з
водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, а також
платежі за використання інших природних ресурсів, за викиди і
скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
розміщення відходів та інших видів шкідливого впливу в межах
лімітів.
   Платежі підприємств за понадлімітне використання природних
ресурсів, зниження їх якості, понадлімітні викиди і  скиди
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення
відходів та інші види шкідливого впливу, погіршення  якості
природних ресурсів внаслідок володіння і користування  ними
здійснюються відповідно до законодавства за рахунок прибутку, що
залишається в розпорядженні підприємства;
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
     N 759 ( 759-94-п ) від 10.11.94 з 1 січня 1995 року )
   4) затрати  некапітального  характеру,  пов'язані  з
удосконаленням технологій та організацією виробництва, поліпшенням
якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності та
інших експлуатаційних властивостей, що здійснюються в  ході
виробничого процесу.
   При включенні науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт, виконаних персоналом основної діяльності підприємства, в
обсяг виробництва науково-технічної продукції затрати на  їх
проведення включаються до загальної суми собівартості  всієї
виробленої товарної продукції (робіт, послуг).
   Не включаються до собівартості продукції (робіт, послуг) і
здійснюються за рахунок позабюджетних  фондів  фінансування
галузевих    і    міжгалузевих     науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт та інших коштів, що спрямовуються
на розвиток і вдосконалення виробництва, затрати на створення
нових і вдосконалення застосовуваних технологій, підвищення якості
продукції, пов'язані  з  проведенням  науково-дослідних  і
дослідно-конструкторських робіт, створенням нових видів сировини і
матеріалів, переоснащенням виробництва;
   5) затрати на винахідництво і раціоналізацію, включаючи
затрати  на  проведення  дослідно-експериментальних  робіт,
виготовлення та випробування моделей і зразків за винахідницькими
і раціоналізаторськими пропозиціями, пов'язані  з  основною
діяльністю підприємства, а також затрати на організацію виставок,
оглядів і конкурсів, виплати авторських винагород, відрахування
Товариству винахідників і раціоналізаторів;
  6) затрати на обслуговування виробничого процесу:
   забезпечення виробництва сировиною, матеріалами, паливом,
енергією, інструментом, пристроями та іншими засобами і предметами
праці;
   підтримка основних виробничих фондів у робочому  стані
(витрати на технічний огляд та обслуговування, на проведення
поточного, середнього та капітального ремонтів);
   забезпечення виконання санітарно-гігієнічних вимог, включаючи
затрати на утримання приміщень та інвентаря, що підприємство надає
медичним закладам для організації медпунктів безпосередньо на його
території, підтримання чистоти і порядку  на  виробництві,
забезпечення протипожежної і сторожової охорони  та  інших
спеціальних вимог, передбачених правилами технічної експлуатації
підприємств, нагляду та контролю за їх діяльністю.
   Не включаються до собівартості продукції (робіт, послуг) і
здійснюються за рахунок коштів, що спрямовуються на розвиток і
вдосконалення виробництва, витрати на модернізацію устаткування та
реконструкцію основних фондів;
   7) затрати на забезпечення нормальних умов праці та техніки
безпеки:
   обладнання та утримання загороджень для машин та їх рухомих
частин, люків,  отворів,  сигналізації,  інших  пристроїв
некапітального характеру, що забезпечують техніку безпеки;
   обладнання  робочих  місць  спеціальними   пристроями
некапітального характеру;
   обладнання і утримання дезінфекційних камер, умивальників,
душових, лазень та пралень на виробництві, де надання цих послуг
працюючим пов'язане з особливостями виробництва і передбачене
колективним договором;
   забезпечення спеціальним  одягом,  взуттям,  захисними
пристроями та спеціальним харчуванням у випадках, передбачених
законодавством;
   утримання установок для газування води,  льодоустановок,
кип'ятильників, баків, роздягалень, шаф для спецодягу, сушарень,
кімнат відпочинку;
   створення інших умов, передбачених спеціальними вимогами, а
також придбання довідників і плакатів з охорони праці, організація
доповідей і лекцій з техніки безпеки.
   Не включаються до собівартості продукції (робіт, послуг) і
здійснюються за рахунок коштів, що спрямовуються на соціальні
потреби, витрати на заходи з охорони здоров'я та організації
відпочинку, безпосередньо не пов'язані з участю працівників у
виробничому процесі;
   8) поточні затрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією
основних фондів природоохоронного призначення (очисних споруд,
уловлювачів, фільтрів тощо), витрати на поховання екологічно
небезпечних відходів, оплата послуг сторонніх організацій за
приймання, зберігання та знищення екологічно небезпечних відходів,
очищення стічних вод,  інші  види  поточних  витрат  на
природозбереження, а також затрати, пов'язані з розробленням і
затвердженням норм на викиди і скиди забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище; ( Підпункт 8 пункту 2 в редакції
Постанови КМ N 175 ( 175-94-п ) від 21.03.94 )
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
     N 759 ( 759-94-п ) від 10.11.94 з 1 січня 1995 року )
  9) затрати, пов'язані з управлінням виробництвом:
   утримання працівників апарату управління підприємства та його
структурних підрозділів, матеріально-технічне  і  транспортне
забезпечення їх діяльності, включаючи витрати на  утримання
службового легкового автотранспорту та компенсації за використання
для службових поїздок особистих легкових автомобілів у межах
затверджених норм, а також витрати на службові поїздки працівників
в пункті знаходження підприємства;
   оплата службових відряджень, пов'язаних  із  виробничою
діяльністю, у межах норм, передбачених законодавством;
   утримання та обслуговування технічних засобів управління:
обчислювальних центрів, вузлів зв'язку, засобів сигналізації та
інших;
   оплата консультаційних та інформаційних послуг, якщо вони
пов'язані із забезпеченням виробництва продукції (робіт, послуг),
затрати на проведення аудиту у випадках, передбачених чинним
законодавством; ( Абзац п'ятий підпункту 9 пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 175 ( 175-94-п ) від 21.03.94 )
  оплата робіт з сертифікації продукції;
   оплата послуг банку щодо видачі працівникам підприємства
заробітної плати через відділення банку, рахунку підприємства
(відкриття та ведення рахунків, вкладів, здійснення операцій за
рахунками), а також поштово-телеграфні та інші витрати, пов'язані
з виконанням банками доручень підприємства;
   оплата послуг, що надаються сторонніми організаціями  в
управлінні виробництвом, у разі коли штатним розкладом  не
передбачені ті чи інші функціональні служби;
   представницькі витрати, пов'язані з комерційною діяльністю
підприємства, відповідно до встановлених норм  (витрати  на
проведення офіційного прийому представників інших підприємств,
включаючи іноземних, на відвідання культурно-видовищних заходів,
оплата послуг перекладачів, які не  перебувають  у  штаті
підприємства);
   витрати на проведення засідань ради (правління) і ревізійної
комісії підприємства.
   Представницькі витрати, витрати на проведення засідань ради
(правління) і ревізійної комісії підприємства фінансуються за
наявності первинних документів, що їх підтверджують, у межах
затверджених радою (правлінням) кошторисів підприємства на звітний
рік, виходячи з установлених норм. У разі відсутності норм
зазначені витрати здійснюються за рахунок прибутку, що залишається
в розпорядженні підприємства.
   Не включаються до собівартості продукції (робіт, послуг) і
здійснюються за рахунок прибутку, який залишається у розпорядженні
підприємства:
   відрахування на утримання органів управління (об'єднань,
концернів, корпорацій, асоціацій тощо);
   додаткові виплати компенсацій  на  відрядження  понад
передбачені законодавством норми, що проводяться з  дозволу
керівника підприємства;
   затрати на ведення бухгалтерського обліку в додаток до
порядку, встановленого законодавством, або за правилами,  що
відрізняються від цього порядку.
 
   Системи і засоби управління створюються і вдосконалюються за
рахунок коштів, спрямованих на  розвиток  і  вдосконалення
виробництва;
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
     N 759 ( 759-94-п ) від 10.11.94 з 1 січня 1995 року )
   10) затрати, пов'язані з підготовкою і  перепідготовкою
кадрів:
   виплата працівникам підприємства середньої заробітної плати
за основним місцем роботи за час їх навчання з відривом від
виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки
кадрів;
   оплата праці кваліфікованих робітників, не звільнених від
основної роботи, за навчання учнів та підвищення кваліфікації
робітників;
   затрати базових підприємств на оплату  за  керівництво
виробничою  практикою  учнів   загальноосвітніх    шкіл,
професійнотехнічних училищ і студентів вищих навчальних закладів;
   витрати, пов'язані з виплатою учням професійно-технічних
училищ різниці між стипендією в розмірі  тарифної  ставки
(мінімального окладу) робітника І розряду і витратами  цих
навчальних закладів (стипендія, харчування і обмундирування);
   оплата відпусток із збереженням повністю або  частково
заробітної плати, що надається відповідно до чинного законодавства
особам, які успішно навчаються у вечірніх і заочних  вищих
навчальних закладах, у заочній аспірантурі, у вечірніх (змінних) і
заочних загальноосвітніх  школах,  у  вечірніх  (змінних)
професійно-технічних училищах, оплата їх проїзду до місця навчання
і назад, що передбачено законодавством.
   Інші затрати на підготовку, перепідготовку і підвищення
кваліфікації кадрів, включаючи виплату стипендій стипендіатам
підприємства, плату за навчання за договорами з навчальними
закладами, затрати на утримання і надання безплатних послуг
навчальним закладам, здійснюються за рахунок  прибутку,  що
залишається в розпорядженні підприємства, або інших спеціальних
джерел;
   11) витрати, пов'язані з передбаченим чинним законодавством
набором робочої сили, з урахуванням витрат на оплату випускникам
середніх професійно-технічних училищ і молодим спеціалістам, які
закінчили вищий навчальний заклад, вартості проїзду до місця
роботи, а також для надання їм оплачуваної відпустки перед
початком роботи;
   12) затрати на перевезення працівників до місця роботи і
назад у напрямках, що не обслуговуються пасажирським транспортом
загального користування, включаючи додаткові витрати на спеціальні
маршрути міського  пасажирського  транспорту,  організовані
відповідно до угод, укладених з транспортними підприємствами
(понад вартість, сплачену працівниками підприємства за діючими
тарифами на відповідний вид транспорту або віднесену за рахунок
прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства);
   13) додаткові затрати, пов'язані з виконанням робіт вахтовим
методом, включаючи транспортні витрати на перевезення працівників
від місця знаходження підприємства або пункту збору до місця
роботи і назад та від місця проживання у вахтовому селищі до місця
роботи і назад, а також затрати на експлуатацію та утримання
вахтового селища,  некомпенсовані  платою  працівників  за
користування житлом і комунальні послуги.
   Затрати на спорудження вахтового селища покриваються за
рахунок коштів, що спрямовуються на капітальні вкладення;
   14) виплати, передбачені законодавством про працю, за не
відпрацьований на виробництві (неявочний) час: оплата щорічних
відпусток (компенсація за невикористану відпустку), крім оплати у
частині витрат на оплату праці за рахунок прибутку, що залишається
в розпорядженні підприємства, оплата праці працівників молодше
вісімнадцяти років при скороченій тривалості їх щоденної роботи,
оплата перерв у роботі матерів для годування дитини, оплата часу,
пов'язаного з проходженням обов'язкових медичних оглядів  і
виконанням державних обов'язків, інші виплати; ( Абзац перший
підпункту 14 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 175 ( 175-94-п )
від 21.03.94 )
   Якщо на підприємстві створюється резерв для оплати відпусток,
то у витрати виробництва  (обігу)  включаються  щомісячні
відрахування на створення такого резерву;
   15) відрахування на державне соціальне страхування і пенсійне
забезпечення від суми на оплату праці працівників, зайнятих у
виробництві відповідної продукції (робіт, послуг), незалежно від
джерел фінансування витрат на оплату їх праці, до фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків  Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення, до державного фонду
сприяння зайнятості населення згідно з чинним законодавством.
   Відрахування на державне соціальне страхування і пенсійне
забезпечення від витрат на оплату праці працівників підприємства,
зайнятих у невиробничій сфері (житлово-комунальне господарство,
дитячі дошкільні, медичні, оздоровчі, культурно-спортивні заклади)
повинні включатися до складу кошторису витрат на  утримання
об'єктів невиробничої сфери, що  фінансуються  за  рахунок
відповідних джерел: платежів квартиронаймачів, внесків батьків за
утримання дитини у дитячому дошкільному закладі, прибутку, що
залишається в розпорядженні підприємства, та інші;
   16) платежі на обов'язкове страхування майна підприємства, що
належить до складу основних виробничих фондів, а також окремих
категорій працівників, зайнятих у виробництві відповідних видів
продукції (робіт, послуг), безпосередньо на роботах з підвищеною
небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством.
   17) затрати на сплату відсотків за короткотермінові позички
банків, одержання яких пов'язане з поточною виробничою діяльністю,
а також відсотків за придбання матеріальних ресурсів (проведення
робіт, надання послуг сторонніми підприємствами) у кредит, що
надається постачальником матеріальних ресурсів (виконавцем робіт,
послуг).
   Затрати на сплату відсотків за кредити, одержані  для
поповнення власних оборотних коштів, придбання основних фондів і
нематеріальних активів, за всі види прострочених та відстрочених
позичок, а також за податковий кредит сплачуються за рахунок
прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства;
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
     N 759 ( 759-94-п ) від 10.11.94 з 1 січня 1995 року )
   18) оплата послуг банків за виконання відповідно до укладених
угод торговельно-комісійних (факторингових) операцій з платіжними
документами (за виробничі запаси і послуги виробничого характеру
для поточної основної діяльності підприємства).
   Вартість послуг щодо факторингових операцій з платіжними
документами  за  основні  фонди,    проектно-кошторисні,
будівельномонтажні та інші  роботи  капітального  характеру
відноситься на рахунок тих же джерел, з яких фінансуються вказані
капітальні вкладення;
   19) затрати на гарантійне обслуговування та ремонт виробів,
на які встановлені гарантійні терміни служби;
   20) затрати, пов'язані із збутом продукції: зберігання,
навантаження, пакування і транспортування до станції (порту,
пристані) відправлення, крім  тих  випадків,  коли  вони
відшкодовуються покупцями понад ціни на продукцію, оплата послуг
транспортно-експедиційних та посередницьких організацій, комісійні
збори, вивізне (експортне) мито, реклама в межах установлених
норм, включаючи участь у виставках, ярмарках, вартість зразків
товарів, які передані безпосередньо покупцям або посередницьким
організаціям відповідно до контрактів, угод безплатно і які не
підлягають поверненню, та інші;
   21) затрати на утримання приміщень, що надаються безкоштовно
підприємствам громадського харчування для обслуговування трудових
колективів, включаючи амортизаційні відрахування, витрати  на
проведення всіх видів ремонту приміщення, на освітлення, опалення,
водопостачання, електропостачання, а також на  паливо  для
приготування їжі;
   22) затрати на відтворення основних виробничих фондів, що
включаються до собівартості продукції (робіт, послуг) у формі
амортизаційних відрахувань на повне їх відновлення від вартості
основних виробничих фондів, у тому числі прискореної амортизації
активної їх частини;
   23) авторський гонорар, гонорар за читання публічних лекцій,
лекцій за заявками, коли такі витрати пов'язані з основною
діяльністю підприємства, а також нарахування на заробітну плату і
авторські винагороди творчих працівників, що перераховуються до
фондів творчих спілок України згідно з чинним законодавством;
( Підпункт 23 в редакції Постанови КМ N 175 ( 175-94-п ) від
21.03.94 )
   24) податки, збори та інші обов'язкові платежі, передбачені
чинним  законодавством,  включаючи  плату  за    землі
сільськогосподарського призначення, а також за землі, зайняті під
об'єкти і споруди виробничого призначення, податок з власників
транспортних засобів, відрахування на будівництво, реконструкцію,
ремонт і утримання  автомобільних  доріг,  до  Державного
інноваційного фонду, позабюджетних фондів фінансування галузевих і
міжгалузевих науково-дослідних робіт і заходів щодо освоєння нових
технологій і виробництва нових видів продукції, Державного фонду
сприяння конверсії, фондів охорони праці та інші обов'язкові
платежі; ( Підпункт 24 в редакції Постанови КМ N 175 ( 175-94-п )
від 21.03.94 )
   25) інші витрати, що включаються до собівартості продукції
(робіт, послуг) згідно з чинним законодавством, зокрема втрати
внаслідок технічно неминучого браку, витрати на операції із
скляною тарою, нестачі матеріальних цінностей на виробництві і на
складах у межах норм природного убутку, виплата відшкодування
шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з
виконанням ним трудових обов'язків, виплата звільненим працівникам
вихідної допомоги і середнього заробітку; ( Підпункт 25  в
редакції Постанови КМ N 175 ( 175-94-п ) від 21.03.94 )
  26) до собівартості продукції (робіт, послуг) не включаються:
( Абзац перший підпункту 26 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 175
( 175-94-п ) від 21.03.94 )
   затрати на виконання робіт підприємством або оплату ним робіт
(послуг), не пов'язаних з виробництвом продукції (затрати на
благоустрій міст і  селищ,  подання  допомоги  сільському
господарству, на виконання робіт, що виконуються у порядку надання
допомоги та участі в діяльності інших підприємств);
   затрати на виконання робіт з будівництва, обладнання і
утримання (включаючи плату за землю, амортизаційні відрахування і
затрати на всі види ремонтів) культурно-побутових та  інших
об'єктів соціальної сфери, що перебувають на балансі підприємства.
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
     N 759 ( 759-94-п ) від 10.11.94 з 1 січня 1995 року )
   3. Затрати, що включаються до собівартості продукції (робіт,
послуг), групуються відповідно до їх економічного змісту за такими
елементами:
   матеріальні затрати (за вирахуванням вартості  зворотних
відходів)
  витрати на оплату праці
  відрахування на соціальні заходи
  амортизація основних фондів
  інші витрати.
   4. Вартість матеріальних ресурсів за елементом "матеріальні
затрати" формується виходячи з цін їх придбання без урахування
податку на добавлену вартість, за винятком випадків, коли це
передбачено законодавчими актами (включаючи сплату відсотків за
кредит, що надається постачальником цих ресурсів),  націнок
(надбавок), комісійних винагород, сплачених постачальницьким і
зовнішньоекономічним організаціям, вартості послуг товарних бірж,
включаючи брокерські послуги, мита і митного збору, витрат на
транспортування, зберігання та доставку,  які  здійснюються
сторонніми організаціями.
   Затрати, пов'язані з транспортною доставкою (в тому числі
вантажно-розвантажувальні роботи)  матеріальних  ресурсів  і
персоналу підприємства, включаються до відповідних  елементів
витрат на виробництво (витрати на оплату праці, амортизація
основних фондів, матеріальні затрати тощо).
   До вартості матеріальних ресурсів включаються також затрати
підприємств на придбання упаковки і тари, крім дерев'яної та
картонної, одержаної від постачальників матеріальних ресурсів, за
винятком вартості цієї тари за ціною її можливого використання у
тих випадках, коли ціни на них встановлені окремо понад ціни на ці
ресурси.
   У разі включення вартості тари, прийнятої від постачальника
разом з матеріальним ресурсом, до ціни ресурсу із загальної суми
витрат на його придбання вираховується вартість тари за ціною
можливого використання чи реалізації з урахуванням витрат на
придбання матеріалів для її ремонту.
   З витрат на матеріальні ресурси, що  включаються  до
собівартості продукції, вираховується вартість зворотних відходів.
   Зворотні відходи - це залишки  сировини,  матеріалів,
напівфабрикатів, теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів,
що утворилися в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) і
втратили повністю або частково споживчі властивості початкового
ресурсу (хімічні та фізичні) і через це використовуються з
підвищеними витратами (зниженням виходу продукції) або зовсім не
використовуються за прямим призначенням.
  До зворотних відходів не належать:
   залишки матеріальних ресурсів, які відповідно до встановленої
технології передаються до інших цехів, підрозділів як повноцінний
матеріал для виробництва інших видів продукції (робіт, послуг);
   попутна продукція, перелік якої встановлюється в галузевих
інструкціях з питань планування,  обліку  і  калькулювання
собівартості продукції (робіт, послуг).
  Зворотні відходи оцінюються:
   за зниженою ціною вихідного матеріального ресурсу (ціною
можливого використання), якщо відходи можуть бути використані для
основного виробництва, але з підвищенням витрат (зниженням виходу
готової продукції), для  потреб  допоміжного  виробництва,
виготовлення  предметів  широкого    вжитку    (товарів
культурно-побутового  та  господарського  призначення)  або
реалізовані стороннім підприємствам і організаціям;
   за повною ціною вихідного матеріального ресурсу, якщо відходи
реалізуються стороннім підприємствам  і  організаціям  для
використання у виробництві іншої продукції.
  До матеріальних затрат належить вартість:
   1) сировини та матеріалів, що придбаваються у сторонніх
підприємств і організацій і входять до складу  вироблюваної
продукції, утворюючи її основу, або є необхідним компонентом при
виготовленні продукції (робіт, послуг);
   2) покупних матеріалів, що використовуються в  процесі
виробництва продукції (робіт, послуг) для забезпечення нормального
технологічного процесу і упакування продукції або витрачаються на
інші виробничі та господарські потреби (проведення випробувань,
контроль, утримання, ремонт і експлуатація устаткування, будівель,
споруд, інших основних фондів тощо), а також запасних частин для
ремонту устаткування, зносу інструментів, пристроїв, інвентаря,
приладдя, лабораторного обладнання та інших засобів праці, які не
належать до основних виробничих фондів, зносу спецодягу та інших
малоцінних предметів;
   3) покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, що
підлягають монтажу або додатковій обробці на даному підприємстві;
   4) робіт і послуг виробничого характеру, які виконуються
сторонніми  підприємствами  або  структурними  підрозділами
підприємства і не належать до основного виду діяльності. До робіт
і послуг виробничого характеру належать: здійснення  окремих
операцій з виготовлення продукції, оброблення  сировини  та
матеріалів, проведення випробувань з метою визначення якості
сировини і матеріалів, що споживаються, контроль за додержанням
встановлених технологічних процесів, ремонт основних виробничих
фондів, транспортні послуги сторонніх організацій щодо перевезення
вантажу на території  підприємства  (переміщення  сировини,
матеріалів, інструментів, деталей, заготовок, інших видів вантажу
з базового (центрального) складу в цехи (відділення) і доставка
готової продукції на склади зберігання, до станції  (порту,
пристані) відправлення та інші);
   5) використовуваної природної сировини в частині відрахувань
на геологорозвідувальні та геологорозшукові роботи, рекультивацію
земель, включаючи витрати на оплату робіт з рекультивації земель,
що здійснюються спеціалізованими підприємствами,  плати  за
деревину, продану на пні, плати за воду,  що  вибирається
промисловими підприємствами з водогосподарських систем у межах
встановлених лімітів, відшкодування у межах нормативу  втрат
сільськогосподарського виробництва при вилученні  угідь  для
розширення видобутку мінеральної сировини;
   6) придбаного у сторонніх підприємств  і  організацій
будь-якого палива, що витрачається з технологічною метою на
вироблення всіх видів енергії, опалення виробничих приміщень,
транспортні роботи, пов'язані з обслуговуванням  виробництва
власним транспортом;
   7) придбаної енергії всіх видів, що  витрачається  на
технологічні, енергетичні, рухові та інші виробничі  потреби
підприємства.
   Затрати на власне виробництво електричної та інших видів
енергії, а також на трансформацію та передачу придбаної енергії до
місця її споживання включаються до відповідних елементів затрат;
   8) втрат від нестачі матеріальних цінностей в межах норм
природного убутку.
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
     N 759 ( 759-94-п ) від 10.11.94 з 1 січня 1995 року )
   5. До елемента "витрати на оплату праці" належать основна
заробітна плата основного виробничого персоналу підприємства,
нарахована робітникам та службовцям за тарифними  ставками,
відрядними розцінками, посадовими окладами, надбавками і доплатами
у розмірах, не вище встановлених чинним законодавством, включаючи
індексацію заробітної плати, а також витрати на оплату праці
позаштатних працівників, які виконують роботи, пов'язані  з
виробництвом продукції (робіт, послуг).
   У разі застосування безтарифної системи оплати праці витрати
на оплату праці включаються до собівартості продукції (робіт,
послуг) у частці (відсоткове співвідношення), що визначається
підприємством за даними про фактичний склад фонду оплати праці за
попередні три місяці до переходу на безтарифну систему оплати
праці.
  До витрат на оплату праці належать:
   1) заробітна плата працівників за виконану роботу, обчислену
за відрядними розцінками, тарифними ставками та  посадовими
окладами згідно з прийнятими на підприємстві системами оплати
праці;
   2) вартість продукції, яка видається працівникам у порядку
натуральної оплати у межах, що не перевищують тарифної частини
оплати праці та відповідно до чинного законодавства належить до
основної заробітної плати;
   3) надбавки і доплати до тарифних ставок та окладів у
розмірах, передбачених законодавством, у тому числі за роботу в
нічний час, за понаднормову роботу, за сумісництво професій,
розширення зон обслуговування, роботу у важких, шкідливих умовах
праці, роботу в багатозмінному режимі та інші;
   4) вартість комунальних послуг, харчування, продуктів, а
також витрати на оплату житла (суми грошової компенсації за
ненадане безплатне житло, комунальні та інші послуги),  що
відповідно до чинного  законодавства  безплатно  надаються
працівникам підприємств окремих галузей;
   5) вартість предметів, включаючи обмундирування, формений
одяг, що відповідно до чинного законодавства видаються безплатно і
залишаються в особистому постійному користуванні, або сума пільг у
зв'язку з їх продажем за зниженими цінами;
   6) оплата відповідно до чинного законодавства щорічних
відпусток (компенсація за невикористану відпустку), крім оплати у
частині витрат на оплату праці за рахунок прибутку, що залишається
в розпорядженні підприємства, оплата праці працівників молодше
вісімнадцяти років при скороченій тривалості їх щоденної роботи,
оплата перерв у роботі матерів для годування дитини, оплата часу,
пов'язаного з проходженням обов'язкових медичних оглядів  і
виконанням державних обов'язків; ( Підпункт шостий пункту 5 в
редакції Постанови КМ N 175 ( 175-94-п ) від 21.03.94 )
   7) одноразові винагороди за вислугу років (надбавки за стаж
роботи за фахом на данному підприємстві) відповідно до чинного
законодавства;
   8) виплати працівникам, звільненим  з  підприємств  і
організацій у зв'язку з реорганізацією, скороченням штатів;
   9) оплата відпустки перед початком роботи  випускникам
професійно-технічних училищ і молодим спеціалістам, які закінчили
вищий навчальний заклад;
   10) оплата відповідно до чинного законодавства навчальних
відпусток, що надаються робітникам і службовцям, які успішно
навчаються на вечірніх та заочних відділеннях вищих навчальних
закладів,  у  заочній  аспірантурі,  вечірніх  (змінних)
професійно-технічних навчальних закладах, вечірніх (змінних) та
заочних загальноосвітніх школах, а також тим, які вступають до
аспірантури;
   11) оплата за виконання нижчеоплачуваної роботи у випадках,
передбачених законодавством;
   12) встановлені законодавством доплати  до  фактичного
заробітку в разі тимчасової втрати працездатності;
   13) оплата за роботу у вихідні та святкові (неробочі) дні, а
також за роботу в наднормований час відповідно до  чинного
законодавства;
   14) різниця в окладах, що виплачується працівникам, які
прийняті на роботу з інших підприємств та організацій  із
збереженням відповідно до чинного законодавства на певний час
розмірів посадового окладу за попереднім місцем роботи, а також
при тимчасовому заступництві;
   15) плата працівникам за дні відпочинку (відгулу),  що
надаються їм у зв'язку з роботою у наднормований час при вахтовій
організації робіт, при підсумковому обліку робочого часу та інших
випадках, установлених законодавством;
   16) суми, що при виконанні  робіт  вахтовим  методом
виплачуються у розмірі тарифної ставки, окладу за дні перебування
в дорозі від місця розташування підприємства (пункту збору) до
місця роботи й назад, передбачені графіком роботи на вахті, за дні
затримки працівників у дорозі за метеорологічних умов, а також
оплата працівникам підземних гірничодобувних підприємств  за
нормативний час їх пересування в шахті від ствола до робочого
місця і в зворотному напрямку;
   17) суми, нараховані за роботу, виконану особами, залученими
до підприємств і організацій відповідно до спеціальних угод з
державними організаціями (з метою надання робочої сили), видані
безпосередньо цим особам або перераховані державним організаціям;
   18) заробітна плата за основним місцем роботи працівникам
підприємств і організацій за час їх навчання з відривом від
виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки
кадрів;
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
     N 759 ( 759-94-п ) від 10.11.94 з 1 січня 1995 року )
   19) плата працівникам-донорам за дні обстеження, здачі крові
та відпочинку, що надається після кожного дня здачі крові;
   20) оплата праці студентів вищих навчальних закладів та учнів
професійно-технічних училищ, які проходять виробничу практику на
підприємствах, а також оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл у
період їх професійної орієнтації;
   21) оплата праці студентів вищих навчальних закладів та учнів
професійно-технічних училищ, які працюють у складі студентських
загонів;
   22) внески до Пенсійного фонду на покриття витрат на виплату
до 1996 року пенсій на пільгових умовах відповідно до статті 13
Закону України "Про пенсійне забезпечення" (з коштів, призначених
на оплату праці);
   23) оплата праці позаштатних працівників за виконання робіт,
пов'язаних з виробничою діяльністю підприємства, відповідно до
укладених угод цивільно-правового характеру, включаючи договір
підряду, якщо розрахунки з працівниками за виконану  роботу
проводяться безпосередньо самим підприємством. При цьому розмір
коштів на оплату праці за виконання робіт за договором підряду
визначається виходячи з кошторису на виконання цих робіт (послуг)
та платіжних документів;
   24) інші витрати, що згідно з  встановленим  порядком
включаються до основної заробітної плати, за винятком витрат на
оплату праці, які фінансуються за рахунок прибутку, що залишається
в розпорядженні підприємств, та інших цільових надходжень.
   Не включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), а
здійснюються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні
підприємства, або інших спеціальних коштів такі виплати:
   додаткова оплата праці (включаючи натуральну оплату)  у
вигляді премій, винагород, інших заохочувальних і компенсаційних
виплат, а також надбавок і доплат, не передбачених законодавством
або виплачуваних понад розміри, встановлені законодавством, у тому
числі премії за виробничі результати, економію конкретних видів
матеріальних ресурсів, винагороди за річними підсумками роботи,
виплата одноразових заохочень окремим працівникам за виконання
особливо важливих виробничих завдань, винагороди за вислугу років,
не передбачені законодавством, премії за створення, освоєння та
впровадження нової техніки, премії за підсумками змагань, оглядів
і конкурсів, спрямованих на пошук та використання  резервів
виробництва, матеріальне заохочення працівників організацій, що
обслуговують трудовий колектив, та інші;
   оплата додаткових (понад установлену законом тривалість)
відпусток, у тому числі по догляду за дитиною; ( Абзац третій
після підпункту 24 в редакції Постанови КМ N 175 ( 175-94-п ) від
21.03.94 )
   матеріальна допомога працівникам, в тому числі для первісного
внеску на кооперативне житлове будівництво, на часткове погашення
кредиту, наданого на кооперативне та індивідуальне  житлове
будівництво, а також безвідсоткова позичка на поліпшення житлових
умов, обзаведення домашнім господарством та інші  соціальні
потреби, витрати на благоустрій колективних садів;
   надбавки до пенсій, одноразова допомога ветеранам праці, які
виходять на пенсію, оплата житла, доходи (дивіденди, відсотки), що
виплачуються за акціями і  вкладами  трудового  колективу,
компенсаційні виплати понад встановлені законодавством розміри
індексації доходів, витрати на здешевлення вартості харчування в
їдальнях, буфетах, профілакторіях, крім спеціального харчування
для окремих категорій працівників відповідно до законодавства, а
також на посилене харчування дітей в дитячих дошкільних закладах і
оздоровчих комплексах (таборах) літнього відпочинку;
   цінові різниці на продукцію (роботи, послуги), що надаються
працівникам  підприємства  або  відпускаються   підсобними
господарствами для  громадського  харчування,  витрати  на
відшкодування різниці в цінах на паливо, покупні електро- і
теплоенергію, інші цінності,  що  реалізуються  працівникам
підприємства;
   внески до Пенсійного фонду на покриття витрат на виплату
пенсій на пільгових умовах, призначених відповідно до статті 13
Закону України "Про пенсійне забезпечення", починаючи з 1996 року;
   оплата праці працівникам соціально-культурних закладів, що
перебувають на балансі підприємства, включаючи премії, стимулюючі
і компенсаційні виплати, в тому числі компенсації на оплату праці
у зв'язку з індексацією доходів, а також стипендії стипендіатам
підприємства;
   затрати на проведення оздоровчих заходів та організацію
відпочинку трудящих, у тому числі придбання медикаментів для
лікувально-профілактичних закладів, що перебувають на балансі
підприємств, путівок на відпочинок і лікування, на екскурсії та
мандрівки за місцевими маршрутами вихідного дня, на проведення
культурно-освітніх і фізкультурних заходів, оплату передплати і
товарів для особистого споживання працівників, а також суми
компенсацій на відшкодування витрат працівників на  службові
відрядження понад установлені законодавством норми;
   оплата проїзду до місця роботи транспортом  загального
користування, спеціальними маршрутами, відомчим транспортом, за
винятком сум, що повинні зараховуватися на витрати виробництва
(обігу);
   виплати, пов'язані із зменшенням тривалості робочого часу за
рішенням трудового колективу (понад встановленої законодавством);
   Інші види виплат, не пов'язані безпосередньо з основною
заробітною платою.
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
     N 759 ( 759-94-п ) від 10.11.94 з 1 січня 1995 року )
   6. До елемента "відрахування на соціальні заходи" належать
обов'язкові відрахування за встановленими законодавством нормами
на державне соціальне страхування і до Пенсійного фонду від витрат
на оплату праці працівників, зайнятих у виробництві відповідної
продукції (робіт, послуг), незалежно від джерел фінансування
витрат на оплату їх праці, до державного фонду сприяння зайнятості
населення та на фінансування заходів щодо реалізації Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, що потерпіли
внаслідок Чорнобильської катастрофи".
   7. До елемента "амортизація основних фондів" належить сума
амортизаційних відрахувань на  повне  відновлення  основних
виробничих фондів, обчислена від їх балансової вартості  за
затвердженими в установленому порядку нормами, включаючи також
прискорену амортизацію їх активної частини.
   Для підвищення заінтересованості підприємств і організацій у
прискорені відновлення основних виробничих фондів без підвищення
цін і тарифів на продукцію, що випускається,  Мінфін  та
Мінекономіки дають дозвіл на застосування прискореної амортизації
(не більше як у 2 рази проти діючих норм) їх активної частини
(машин,  устаткування,  транспортних  засобів)  у  випадках,
пов'язаних з конверсією виробництва,  охороною  навколишнього
природного середовища, а також щодо основних фондів, які 
використовуються для розширення експорту продукції (робіт,
послуг), збільшення випуску нових прогресивних видів матеріалів,
приладів і устаткування, товарів народного споживання і послуг для
населення. ( Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 175 ( 175-94-п ) від 21.03.94 )
   Малі підприємства разом із  застосуванням  прискореної
амортизації для стимулювання відновлення машин і обладнання можуть
у перший рік експлуатації нараховувати амортизаційні відрахування
до 30 відсотків первісної вартості основних виробничих фондів з
терміном служби більше трьох років.
   У разі припинення діяльності малого  підприємства  до
закінчення одного року сума додатково нарахованої амортизації
підлягає зарахуванню на  збільшення  балансового  прибутку
підприємства.
   На підприємства, що здійснюють свою діяльність на умовах
оренди, до елемента "амортизація основних фондів"  належать
амортизаційні відрахування на повне їх відновлення як за власними,
так і за орендованими основними фондами.
   До цього елемента також належать амортизаційні відрахування
на повне відновлення основних фондів, які надаються безплатно
медичним закладам для створення медпунктів безпосередньо  на
території підприємства, організаціям громадського харчування для
обслуговування  трудового  колективу  підприємства    або
використовуються підприємством самостійно на зазначені цілі. 
( Абзац шостий пункту 7 в редакції Постанови КМ N 175 
( 175-94-п ) від 21.03.94 )
  8. До елемента "інші витрати" належать:
   1) платежі на обов'язкове страхування майна підприємств, що
належить до складу основних виробничих фондів, а також окремих
категорій працівників, зайнятих у виробництві відповідних видів
продукції (робіт, послуг) безпосередньо на роботах з підвищеною
небезпекою для життя та здоров'я;
   2) сплата відсотків за короткотермінові кредити і позички
банків, одержання яких пов'язане з поточною виробничою діяльністю,
крім відсотків за простроченими та відстроченими кредитами та
позичками, отриманими на покриття нестачі власних оборотних коштів
і на придбання основних засобів і нематеріальних активів;
   3) затрати на сертифікацію і збут (реалізацію) продукції,
включаючи вивізне (експортне) мито;
   4) витрати на відрядження за  нормами,  встановленими
законодавством;
   5) плата стороннім підприємствам за пожежну і сторожову
охорону;
  6) витрати на організований набір працівників, підйомні;
   7) обов'язкові відрахування за встановленими нормами на
будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання  автомобільних
доріг, до Державного інноваційного фонду, позабюджетних фондів
фінансування галузевих і міжгалузевих науково-дослідних робіт і
заходів щодо освоєння нових технологій і виробництва нових видів
продукції, Державного фонду сприяння конверсії, фондів охорони
праці; ( Підпункт сьомий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 175
( 175-94-п ) від 21.03.94 )
  8) витрати на гарантійний ремонт і обслуговування;
   9) оплата послуг зв'язку, обчислювальних центрів, банків
(відкриття та ведення рахунків, вкладів, здійснення операцій за
рахунками, а також поштово-телеграфні та інші витрати, пов'язані з
виконанням банками доручень підприємства);
   10) плата за оренду окремих об'єктів основних виробничих
фондів у межах норм амортизаційних відрахувань на їх повне
відновлення. При цьому плата за оренду нежилих приміщень для
забезпечення основної виробничої діяльності до складу затрат
включається за ставками, затвердженими  місцевими  органами
державної виконавчої влади;
   11) плата за землі сільськогосподарського призначення, а
також зайняті під об'єкти і споруди виробничого призначення;
   12) платежі за викиди і скиди забруднюючих речовин  у
навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інших видів
шкідливого впливу в межах лімітів;
  13) податок з власників транспортних засобів;
  14) знос нематеріальних активів;
   15) інші витрати, що включаються до собівартості продукції
(робіт, послуг), але не належать до раніше перерахованих елементів
затрат.
   Підприємства, що створюють резерв на ремонт основних засобів,
для забезпечення рівномірного включення до собівартості витрат на
проведення всіх видів ремонту основних  виробничих  фондів,
відрахування за встановленими нормативами до нього включають також
до елемента "інші витрати".
   В інших випадках витрати на проведення всіх видів ремонтів
(поточних, середніх, капітальних) основних виробничих  фондів
включаються до собівартісті продукції (робіт,  послуг)  за
відповідними елементами затрат (матеріальні затрати, витрати на
оплату праці тощо ). Витрати на ремонт основних виробничих фондів,
що виконується на підприємстві  нерівномірно,  дозволяється
відображати у складі витрат майбутніх періодів, що підлягають
рівномірному списанню на витрати виробництва (обігу) протягом
терміну, що не перевищує 12 місяців.
   Платежі за обов'язковим страхуванням майна підприємства та
окремих категорій працівників, а також затрати, пов'язані із
збутом (реалізацією)  продукції  (робіт,  послуг),  можуть
відокремлюватися від складу елемента "інші витрати" і утворювати
окремі елементи.
 
 
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
     N 759 ( 759-94-п ) від 10.11.94 з 1 січня 1995 року )
   9. Не включаються до собівартості та здійснюються за рахунок
прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, або інших
спеціальних коштів:
   1) затрати  на  спорудження  охоронної  і  пожежної
(охороннопожежної) сигналізації;
   2) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємництва;
   3) плата за дозвіл (ліцензію) на здійснення окремих видів
діяльності;
   4) затрати на утримання редакцій засобів масової інформації
(газет, радіогазет та інших), що перебувають  на  балансі
підприємства, для якого інформаційна діяльність не є основною;
   5) витрати, пов'язані з відрахуванням коштів профспілковим
організаціям на визначені колективним договором цілі;
   6)  затрати  капітального  характеру  на  здійснення
природоохоронних заходів;
   7) затрати на утримання будівель та споруд, призначених для
культурно-освітньої і фізкультурно-оздоровчої  роботи  серед
працівників підприємств і членів їх сімей, включаючи амортизаційні
відрахування, витрати на проведення всіх видів ремонту і плату за
землю під цими об'єктами;
   8) затрати на утримання приміщень та інвентаря, що надаються
професійно-технічним училищам, школам майстрів та іншим закладам
освіти для навчальних потреб, профспілковим та іншим громадським
організаціям, а також поліклінікам, лікарням та іншим медичним
закладам, що обслуговують працівників підприємств, крім приміщень
та інвентаря, що  надається  для  організацій  медпунктів
безпосередньо на території підприємства, включаючи амортизаційні
відрахування, витрати на всі види ремонту і плату за землю під
цими об'єктами;
   9) затрати на утримання дитячих  дошкільних  закладів,
оздоровчих комплексів (таборів) літнього відпочинку дітей, таборів
праці та відпочинку учнів старших класів загальноосвітніх шкіл,
включаючи амортизаційні відрахування, витрати на проведення всіх
видів ремонту і плату за землю під цими об'єктами, а також
допомогу будинкам пристарілих та інвалідів;
   10) затрати на фінансування будівництва житла та інших
об'єктів невиробничого призначення, включаючи плату за землю,
зайняту під забудову; ( Підпункт десятий пункту 9 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 175 ( 175-94-п ) від 21.03.94 )
   11) затрати на утримання вищих  навчальних  закладів,
професійно-технічних училищ,  що  перебувають  на  балансі
підприємства;
   12) затрати на відшкодування збитків житлово-комунального
господарства, що перебуває на балансі підприємства;
   13) затрати на організацію і розвиток підсобного сільського
господарства  підприємства,  надання  допомоги  сільському
господарству;
   14) витрати на відшкодування  збитків  профілакторіїв,
санаторіїв, будинків відпочинку та інших оздоровчих закладів, що
перебувають на балансі підприємства;
   15) витрати на фінансування будівництва нових об'єктів,
включаючи плату за землю, зайняту під забудову, розширення і
технічне переозброєння діючих виробничих потужностей, придбання
інших засобів виробництва, здійснення заходів щодо кооперації та
спеціалізації виробництва і економії матеріальних ресурсів;
   16) витрати на фінансування приросту власних  оборотних
коштів, а також на покриття їх нестачі;
   17) сплата відсотків за довготерміновими позичками, а також
за простроченими і відстроченими короткотерміновими кредитами і
позичками, одержаними на поповнення нестачі власних оборотних
коштів і на придбання основних фондів і нематеріальних активів;
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
     N 759 ( 759-94-п ) від 10.11.94 з 1 січня 1995 року )
   18) витрати на погашення наданих підприємству довготермінових
кредитів;
   19) витрати, пов'язані з випуском і розповсюдженням акцій,
облігацій та інших цінних паперів (придбання бланків, оплата
комісійної винагороди банку, фондовій біржі за їх розповсюдження
тощо);
   20) сплата всіх видів податків, платежів, які за діючим
законодавством здійснюються за рахунок  прибутку,  включаючи
перевищення фактичного фонду споживання понад розрахункову його
величину на державних госпрозрахункових підприємствах;
   21) внески до об'єднаних інвестиційних фондів, а також у
створення спільних підприємств, господарських товариств тощо;
   22) пеня за несвоєчасне перерахування платежів до бюджету,
позабюджетних і державних цільових фондів;
   23) суми, що підлягають внесенню до бюджету та позабюджетних
фондів внаслідок економічних санкцій, які відповідно до чинного
законодавства застосовуються до господарюючих суб'єктів; 
( Підпункт 23 пункту 9 в редакції Постанови КМ N 175 ( 175-94-п )
від 21.03.94 )
   24) інші види витрат і видатків, що не включаються до
собівартості продукції (робіт, послуг).
   10. Затрати, пов'язані з виробництвом і збутом (реалізацією)
продукції (робіт, послуг), при плануванні, обліку і калькулюванні
собівартості продукції (робіт, послуг) групуються за статтями
затрат.
   Перелік статей затрат, їх склад і методи розподілу за видами
продукції (робіт, послуг) визначаються галузевими інструкціями з
питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції
(робіт, послуг) з урахуванням характеру і структури виробництва.
   При цьому для відповідної галузі (підгалузі, виду діяльності(
групування затрат за статтями повинно забезпечити відокремлення
затрат, які пов'язані з виробництвом окремих видів продукції та
можуть прямо і безпосередньо включатися до їх собівартості (прямі
затрати).
   11. Затрати на виробництво продукції  (робіт,  послуг)
включаються до собівартості продукції (робіт, послуг)  того
звітного періоду, до якого вони належать, незалежно від часу
оплати - попередньої (орендна та інша) або наступної (оплата
послуг сторонніх організацій, оплата відпусток працівників тощо).
Окремі види затрат (затрати на підготовку та освоєння виробництва
нових видів  продукції,  відшкодування  зносу  спеціальних
інструментів і пристроїв та інші), щодо яких не можливо точно
встановити, до якого калькуляційного періоду вони належать, а
також затрати в сезонних галузях промисловості включаються до
витрат виробництва у кошторисно-нормалізованому порядку,  що
визначається в галузевих інструкціях з планування, обліку і
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).
   Непродуктивні втрати і витрати відображаються в обліку того
звітного періоду, в якому вони виявлені.
   Затрати, що включаються до собівартості продукції (робіт,
послуг), в іноземній валюті відображаються в національній грошовій
одиниці в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної
валюти за курсом Національного банку, що діяв на час здійснення
операцій.
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
     N 759 ( 759-94-п ) від 10.11.94 з 1 січня 1995 року )
 
       II. Формування фінансових результатів
   12. Кінцевий фінансовий результат (прибуток або збиток)
складається з фінансового результату від реалізації продукції
(робіт, послуг), основних фондів, нематеріальних активів та іншого
майна підприємства і доходів від позареалізаційних операцій,
зменшених на суму витрат за цими операціями.
   Прибуток або збиток від реалізації продукції (робіт, послуг)
визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції
(робіт, послуг) у продажних цінах без податку на добавлену
вартість, акцизного та інших зборів і витратами на її виробництво
і збут (реалізацію).
   13. До доходів, витрат і втрат, які повинні відображатися на
рахунку прибутків і збитків, належать:
  1) доходи від здачі окремого майна в оренду;
   2) штрафи, пеня, неустойки та інші види санкцій за порушення
умов господарських договорів, визнані боржником або щодо яких
одержані рішення відповідних органів про їх стягнення (крім
санкцій і пені за несвоєчасну оплату, що підлягають внесенню до
бюджету та позабюджетних і державних цільових фондів), а також
суми відшкодування заподіяних збитків;
   3) доходи, одержані на території України і за її межами від
пайової участі в діяльності інших підприємств, дивіденди за
акціями, облігаціями та іншими цінними паперами і доходними
активами, що належать підприємству;
   4) доходи і втрати від переоцінки виробничих запасів, готової
продукції і товарів, крім випадків, коли вона проводиться за
рішенням Уряду;
  5) доходи від надання комерційного кредиту;
   6) втрати і нестачі товарно-матеріальних цінностей понад
норми природного убутку в тому разі, коли  винуватці  не
встановлені, або у стягненні з винних осіб відмовлено судом, а
також їх надлишки;
   7) виручка від продажу іноземної валюти та витрати на її
придбання;
   8) витрати за анульованими виробничими замовленнями, а також
витрати на виробництво, що не дало продукції;
   9) затрати на  утримання  законсервованих  виробничих
потужностей та об'єктів, крім затрат, що відшкодовуються за
рахунок інших джерел;
   10) не компенсовані винуватцями збитки від простоїв  з
внутрішньовиробничих і зовнішніх причин,  а  також  оплата
працівникам за час вимушеного прогулу;
  11) збитки за операціями з тарою (крім скляної);
  12) судові витрати та арбітражні збори;
   13) суми кредиторської (між підприємствами недержавних форм
власності) та дебіторської заборгованості, щодо яких минув термін
позовної давності;
   14) плата відповідно до законодавства за невиконання квот
щодо створення спеціалізованих робочих місць для інвалідів, за
відмову в прийомі на роботу в межах встановленої квоти громадян,
які потребують соціального захисту, за  порушення  термінів
інформації про вивільнення працівників у зв'язку з реорганізацією,
перепрофілюванням або ліквідацією підприємства;
   15) прибутки і збитки за операціями минулих років, виявлені в
поточному році;
   16) некомпенсовані збитки від стихійного лиха (знищення та
псування виробничих запасів, готових виробів та інших матеріальних
цінностей, збитки від зупинки виробництва та інші), включаючи
витрати, пов'язані із запобіганням чи ліквідацією його наслідків;
   17) некомпенсовані збитки від  пожеж,  аварій,  інших
надзвичайних подій, викликаних екстремальними ситуаціями;
   18) інші доходи і витрати за операціями, безпосередньо не
пов'язаними з виробництвом і реалізацією (збутом)  продукції
(робіт, послуг).
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка