Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Календарний план надання окружними виборчими комісіями інформації Центральній виборчій комісії під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України 31 березня 2002 року


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 63 від 24.12.2001
   м. Київ
       Про Календарний план надання окружними
      виборчими комісіями інформації Центральній
       виборчій комісії під час підготовки та
       проведення виборів народних депутатів
          України 31 березня 2002 року
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому
   N 662 ( v0662359-02 ) від 26.03.2002 )
 
 
   Відповідно до пункту 1 статті 14 Закону  України  "Про
Центральну виборчу комісію" ( 733/97-вр ) та з метою забезпечення
виконання Порядку надання, обробки,  захисту  та  збереження
інформації щодо підготовки та проведення виборів і референдумів в
Україні з використанням засобів Єдиної інформаційно-аналітичної
системи "Вибори", затвердженого постановою Центральної виборчої
комісії від 21 грудня 2001 року N 60, та керуючись статтями 11, 12
Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-вр ),
Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Календарний план надання окружними виборчими
комісіями  інформації  Центральній  виборчій комісії під час
підготовки та проведення виборів народних  депутатів  України
31 березня 2002 року (додається).
   2. Цей Календарний план надіслати для виконання окружним
виборчим комісіям по виборах народних депутатів України після їх
утворення.
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії           М.РЯБЕЦЬ
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 24 грудня 2001 року N 63
             КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
     надання окружними виборчими комісіями інформації
    Центральній виборчій комісії під час підготовки та
     проведення виборів народних депутатів України
            31 березня 2002 року
 
-------------------------------------------------------------------------
   Назва повідомлення    | Строки   |    Примітка
                | подання   |
-------------------------------------------------------------------------
Повідомлення N 7  (письмове)  Не пізніше  Подається наступного  дня
про системного адміністратора  20 січня   після видання відповідного
програмно-технічного комплексу  2002 року  організаційно-розпорядчого
та   бухгалтера   окружної         документа щодо призначення
виборчої        комісії         цих посадових осіб
одномандатного    виборчого
округу N ___
 
Повідомлення N 10 (письмове)  Протягом   Подається наступного  дня
про розгляд у судах скарг на  виборчого  після отримання окружною
рішення, дії або бездіяльність  процесу   виборчою     комісією
виборчих комісій та їх членів         повідомлення  суду  про
під  час  організації  та         результати розгляду скарги
проведення виборів  народних
депутатів України
 
Повідомлення N 14 (письмове)  Протягом   Після надходження  коштів
про    надходження    та  виборчого  на   рахунок  окружної
використання коштів Державного  процесу   виборчої комісії подаються
бюджету  України  окружною         тричі на місяць (на кінець
виборчою       комісією         кожної декади місяця)
одномандатного    виборчого
округу N ___ на підготовку і
проведення виборів  народних
депутатів України
 
Повідомлення N 5 (телеграфне)  Негайно   Кількість кандидатів   у
про реєстрацію кандидатів у  після    народні депутати України,
народні  депутати України в  кожного   зареєстрованих  окружною
одномандатному    виборчому  засідання  виборчою     комісією,
окрузі N ___           окружної   зазначається за станом на
                 виборчої   день подання повідомлення
                 комісії з  N 5
                 питань
                 реєстрації
                 кандидатів
                 у народні
                 депутати
                 України
 
Повідомлення N  4 (письмове)  Не пізніше  Подається одноразово
про голову, заступника голови,  23 лютого
секретаря дільничної виборчої  2002 року
комісії виборчої   дільниці
N ___ одномандатного виборчого
округу N ___
 
Повідомлення N 3  (письмове)  Не пізніше  Подається одноразово
про   кількість   виборчих  28 лютого
дільниць,  кількісний   та  2002 року
якісний  склад  дільничних
виборчих    комісій    в
одномандатному    виборчому
окрузі N __
 
Повідомлення N 15 (письмове)  Не пізніше  Подається одноразово
про склад дільничних виборчих  28 лютого
комісій     одномандатного  2002 року
виборчого  округу   N ___,
утворених на полярних станціях
України,   в   установах
кримінально-виконавчої
системи, у військових частинах
(формуваннях), у стаціонарних
лікувальних,
санаторно-оздоровчих закладах,
на суднах, які в день виборів
народних  депутатів  України
знаходяться  у плаванні під
Державним Прапором України
 
Текст виборчого бюлетеня для  Не пізніше  Подається негайно  після
голосування в одномандатному  5 березня  затвердження   окружною
виборчому окрузі, затверджений  2002 року  виборчою комісією
окружною виборчою комісією
 
Повідомлення  N 6 (письмове)  Не пізніше  Подається одноразово
про  кількість   виборців,  12 березня
включених до списків виборців  2002 року
в  одномандатному  виборчому
окрузі N ___
 
Повідомлення N 8 (телеграфне)  25 березня  Подається одноразово.
про  реєстрацію  офіційних  2002 року
спостерігачів     окружною
виборчою   комісією    в
одномандатному    виборчому
окрузі N ___
 
Дані можуть    уточнюватися  25 березня  Подається одноразово. Дані
Повідомлення N 16 (письмове)  2002 року  можуть уточнюватися
про  реєстрацію   окружною
виборчою  комісією довірених
осіб кандидатів  у  народні
депутати       України,
зареєстрованих        в
одномандатному    виборчому
окрузі N ___
 
Повідомлення N 17 (письмове)  Не пізніше  Подаються відомості  щодо
про  фактичне  використання  30 березня  фактичного  використання
кандидатами в народні депутати  2002 року  кандидатами  у  народні
України,  зареєстрованими  в         депутати     України,
одномандатному    виборчому         зареєстрованими     в
окрузі N __, ефірного часу та         одномандатному  виборчому
друкованої   площі   для         окрузі ефірного часу на
проведення    передвиборної         телебаченні,  радіо  для
агітації в засобах  масової         проведення  передвиборної
інформації за рахунок коштів         агітації  та  друкованої
Державного бюджету України, що         площі для  опублікування
виділяються на підготовку і         передвиборної програми за
проведення виборів  народних         рахунок коштів Державного
депутатів України               бюджету України
 
Повідомлення N 11 (телеграфне)  31 березня  Подається об 11, 15, 20
про  хід  голосування  в  2002     годині дня голосування
одномандатному    виборчому
окрузі N ___
 
Повідомлення N 12 (телеграфне)  31 березня  Подається о 22, 24 годині
про  підсумки голосування в  - 1 квітня  31 березня та о 2, 4, 6,
багатомандатному         2002 року  8 годині    1 квітня
загальнодержавному  виборчому         2002 року
окрузі в межах одномандатного
виборчого округу N ___
 
Повідомлення N 13 (телеграфне)  31 березня  Подається о 22, 24 годині
про підсумки голосування  в  -1 квітня  31 березня та о 2, 4, 6,
одномандатному    виборчому  2002 року  8  годині    1 квітня
окрузі N ___                  2002 року
 
Повідомлення N 9  (письмове)  Не пізніше  Подається одноразово
про розгляд окружною виборчою  5 квітня
комісією    одномандатного  2002 року
виборчого округу N ___ скарг,
що надійшли до комісії під час
підготовки  та  проведення
виборів  народних  депутатів
України
 
Зведені відомості     про  Не пізніше  Подається одноразово
кількість отриманих окружною  5 квітня
виборчою  комісією  бланків  2002 року
відкріплювальних  посвідчень,
кількість   відкріплювальних
посвідчень, виданих виборцям
округу,       кількість
невикористаних    погашених
бланків    відкріплювальних
посвідчень
 
(  Додаток  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою
Центрвиборчкому N 662 ( v0662359-02 ) від 26.03.2002 )
 
 Секретар Центральної виборчої комісії         Я.ДАВИДОВИЧ
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка