Законы Украины

Новости Партнеров
 

Конвенція про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів N 142


              Конвенція
    про професійну орієнтацію та професійну підготовку
        в галузі розвитку людських ресурсів
             N 142 (укр/рос)
 
   Генеральна конференція Міжнародної організації праці,
   що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро
праці та зібралася 4 червня 1975 року на свою шістдесяту сесію,
   ухваливши прийняти ряд пропозицій щодо розвитку людських
ресурсів: професійна орієнтація та професійна підготовка, що є
шостим пунктом порядку денного сесії,
   вирішивши надати цим пропозиціям форми міжнародної конвенції,
   ухвалює цього двадцять третього дня червня місяця тисяча
дев'ятсот сімдесят п'ятого року нижченаведену Конвенцію, яка може
називатися Конвенцією 1975 року про розвиток людських ресурсів:
               Стаття 1
   1. Кожний член Організації ухвалює та розвиває всебічні й
скоординовані політику і програми професійної орієнтації  та
професійної підготовки, тісно пов'язані із зайнятістю, зокрема
через державні служби зайнятості.
   2. Ці політика і програми належним чином враховують:
   a) потреби, можливості та  проблеми  зайнятості  як  на
регіональному, так і на національному рівні;
   b) стадію та рівень економічного, соціального і культурного
розвитку;
   c) взаємозв'язок між розвитком людських ресурсів та іншими
економічними, соціальними й культурними цілями.
   3. Ці політика і програми здійснюються за допомогою методів,
що відповідають національним умовам.
   4. Ці політика і програми призначені для підвищення здатності
окремої  особи  створювати  та, індивідуально чи колективно,
справляти вплив на виробниче й соціальне середовище.
   5. Ці політика й програми стимулюють і дають змогу всім
особам, на основі рівності і без  будь-якої  дискримінації,
розвивати й застосовувати свої здібності до праці у своїх власних
інтересах та відповідно до своїх прагнень, враховуючи потреби
суспільства.
               Стаття 2
   З вищезазначеною метою кожний член Організації розробляє і
вдосконалює відкриті, гнучкі й такі, що доповнюють одна одну,
системи  загальної та професійно-технічної освіти, шкільної і
професійної орієнтації та професійної підготовки, незалежно від
того, здійснюється така діяльність у системі формальної освіти чи
поза нею.
               Стаття 3
   1. Кожний член Організації поступово розширює свої системи
професійної орієнтації і системи професійної інформації щодо
зайнятості з метою забезпечення того, щоб всебічна інформація та
якомога ширша орієнтація були доступні дітям, молодим людям і
дорослим, враховуючи відповідні програми для осіб з фізичними й
розумовими вадами.
   2. Такі інформація та орієнтація охоплюють вибір професії,
професійну  підготовку і пов'язані з нею можливості освіти,
становище й перспективи  у  галузі  зайнятості,  перспективи
просування по роботі, умови праці, безпеку та гігієну праці, а
також інші аспекти трудового життя в різних галузях економічної,
соціальної  і  культурної  діяльності  та  на  всіх  рівнях
відповідальності.
   3. Ці інформація та орієнтація доповнюються інформацією щодо
загальних аспектів колективних угод і прав та обов'язків усіх
зацікавлених сторін відповідно до трудового законодавства; ця
інформація надається згідно з національним законодавством  і
практикою,  враховуючи  відповідні  функції  та  завдання
заінтересованих організацій працівників і роботодавців.
               Стаття 4
   Кожний член Організації поступово розширює, пристосовує і
гармонізує свої системи професійної підготовки з тим, щоб вони
відповідали потребам молодих людей і  дорослих  у  здобутті
професійної підготовки протягом усього їхнього життя, у всіх
секторах економіки, у всіх галузях економічної діяльності та на
всіх рівнях кваліфікації і відповідальності.
               Стаття 5
   Політика та програми професійної орієнтації і професійної
підготовки підготовлюються та здійснюються у співробітництві з
організаціями роботодавців і працівників, та - коли потрібно і
відповідно до національних законодавства та практики - з іншими
заінтересованими органами.
               Стаття 6
   Офіційні документи  про  ратифікацію  цієї  Конвенції
надсилаються Генеральному директорові Міжнародного бюро праці для
реєстрації.
               Стаття 7
   1. Ця  Конвенція  зв'язує тільки тих членів Міжнародної
організації праці, чиї документи про ратифікацію зареєстрував
Генеральний директор.
   2. Вона набуває чинності через дванадцять місяців після того,
як Генеральний директор зареєструє документи про ратифікацію двох
членів Організації.
   3. Надалі ця Конвенція набуває чинності стосовно кожного
члена Організації через дванадцять місяців від дати реєстрації
його документа про ратифікацію.
               Стаття 8
   1. Будь-який член Організації, що ратифікував цю Конвенцію,
може після закінчення десятирічного періоду з моменту, коли вона
початково набула чинності, денонсувати її актом про денонсацію,
надісланим Генеральному директорові Міжнародного бюро праці і
зареєстрованим ним. Денонсація набуває чинності через рік після
реєстрації акта про денонсацію.
   2. Кожний член Організації, що ратифікував цю Конвенцію, який
протягом року після закінчення згаданого в попередньому параграфі
десятирічного періоду не скористається своїм правом на денонсацію,
передбаченим у цій статті, буде зв'язаний на наступний період
тривалістю десять років і надалі зможе денонсувати цю Конвенцію
після  закінчення  кожного  десятирічного  періоду  порядком,
встановленим у цій статті.
               Стаття 9
   1. Генеральний директор Міжнародного бюро праці оповіщає всіх
членів Міжнародної організації  праці  про  реєстрацію  всіх
документів про ратифікацію та актів про денонсацію, отриманих ним
від членів Організації.
   2. Оповіщаючи членів Організації про реєстрацію отриманого
ним другого документа про ратифікацію, Генеральний  директор
звертає їхню увагу на дату настання чинності цієї Конвенції.
              Стаття 10
   Генеральний директор  Міжнародного  бюро  праці  надсилає
Генеральному секретареві  Організації  Об'єднаних  Націй  для
реєстрації відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ) повні відомості щодо всіх документів про
ратифікацію та актів про денонсацію, зареєстрованих ним відповідно
до положень попередніх статей.
              Стаття 11
   Кожного разу, коли Адміністративна рада Міжнародного бюро
праці вважає це за потрібне, вона подає Генеральній конференції
доповідь про застосування цієї Конвенції і вирішує, чи слід
вносити до порядку денного Конференції питання про її повний або
частковий перегляд.
              Стаття 12
   1. У разі, якщо Конференція ухвалить нову конвенцію, яка
повністю або частково переглядає цю Конвенцію, та якщо в новій
конвенції не передбачено іншого, то:
   a) ратифікація  будь-яким  членом  Організації  нової,
переглянутої конвенції спричиняє автоматично,  незалежно  від
положень статті 8, негайну денонсацію цієї Конвенції за умови, що
нова, переглянута конвенція набула чинності;
   b) починаючи від дати настання чинності нової, переглянутої
конвенції, цю Конвенцію закрито для ратифікації її  членами
Організації.
   2. Ця Конвенція залишається в кожному разі чинною за формою
та змістом стосовно тих членів Організації, котрі її ратифікували,
але не ратифікували нової, переглянутої конвенції.
              Стаття 13
   Англійський і французький тексти  цієї  Конвенції  мають
однакову силу.
   Дата набуття чинності: 19 липня 1977 року.
 
 Конвенції та рекомендації, ухвалені
 Міжнародною організацією праці
 1965-1999, Том II
 Міжнародне бюро праці, Женева
              Конвенция
     о профессиональной ориентации и профессиональной
     подготовке в отрасли развития людских ресурсов
               N 142
 
   Генеральная Конференция  Международной  Организации Труда,
созванная в Женеве Административным Советом Международного Бюро,
   постановив принять  ряд  предложений  о развитии людских
ресурсов:  профессиональная  ориентация  и  профессиональная
подготовка, что является шестым пунктом повестки дня сессии,
   решив придать  этим  предложениям  форму  международной
конвенции,
   принимает сего двадцать третьего дня июня месяца тысяча
девятьсот семьдесят пятого года нижеследующую Конвенцию, которая
может именоваться Конвенцией 1975 года о  развитии  людских
ресурсов:
               Статья 1
   1. Каждый Член Организации принимает и развивает всесторонние
и скоординированные  политику  и  программы  профессиональной
ориентации  и профессиональной подготовки, тесно связанные с
занятостью, в частности через государственные службы занятости.
   2. Эти политика и программы должным образом учитывают:
   а) потребности, возможности и проблемы занятости как на
региональном, так и на национальном уровне;
   b) стадию и уровень экономического, социального и культурного
развития;
   с) взаимосвязь между развитием людских ресурсов и другими
экономическими, социальными и культурными целями.
   3. Эти политика и программы осуществляются  при  помощи
методов, соответствующих национальным условиям.
   4. Эти политика и программы предназначены для повышения
способности  отдельного  лица сознавать и, индивидуально или
коллективно, оказывать влияние на производственную и социальную
среду.
   5. Эти политика и программы стимулируют и позволяют всем
лицам,  на основе равенства и без какой-либо дискриминации,
развивать и применять свои способности к труду в своих собственных
интересах и в соответствии со своими стремлениями, учитывая
потребности общества.
               Статья 2
   В вышеуказанных целях каждый Член Организации разрабатывает и
совершенствует открытые, гибкие и дополняющие друг друга системы
общего и профессионально-технического образования, школьной и
профессиональной  ориентации  и  профессиональной  подготовки,
независимо от того, осуществляется ли эта деятельность в системе
формального образования или вне ее.
               Статья 3
   1. Каждый Член Организации постепенно расширяет свои системы
профессиональной ориентации и системы  постоянной  информации
относительно  занятости,  с  целью  обеспечения  того, чтобы
всесторонняя информация и наиболее широкая ориентация являлись
доступными  детям,  молодым  людям  и  взрослым,  включая
соответствующие программы для лиц с физическими и умственными
недостатками.
   2. Такие информация и ориентация охватывают выбор профессии,
профессиональную  подготовку  и  связанные с нею возможности
образования, положение и перспективы  в  области  занятости,
перспективы продвижения по работе, условия труда, безопасность и
гигиену труда, а также другие аспекты трудовой жизни в различных
областях экономической, социальной и культурной деятельности и на
всех уровнях ответственности.
   3. Эта информация и ориентация дополняются информацией по
общим аспектам коллективных соглашений и прав и обязанностей всех
заинтересованных   сторон   в  соответствии  с  трудовым
законодательством; эта информация предоставляется в соответствии с
национальными   законодательством  и  практикой,  учитывая
соответствующие функции и задачи заинтересованных организаций
трудящихся и предпринимателей.
               Статья 4
   Каждый Член Организации постепенно расширяет, приспосабливает
и гармонизирует свои системы профессиональной подготовки с тем,
чтобы они отвечали потребностям людей и взрослых в получении
профессиональной подготовки в течение всей их жизни, во всех
секторах экономики, во всех отраслях экономической деятельности и
на всех уровнях квалификации и ответственности.
               Статья 5
   Политика и  программы  профессиональной  ориентации  и
профессиональной подготовки подготавливаются и осуществляются в
сотрудничестве с организациями предпринимателей и трудящихся, и -
когда необходимо и в соответствии с национальным законодательством
и практикой - с другими заинтересованными органами.
               Статья 6
   Официальные документы о ратификации  настоящей  Конвенции
направляются Генеральному Директору Международного Бюро Труда для
регистрации.
               Статья 7
   1. Настоящая  Конвенция  связывает  только  тех  Членов
Международной Организации Труда, чьи документы о ратификации
зарегистрированы Генеральным Директором.
   2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того,
как Генеральный Директор зарегистрирует документы о ратификации
двух Членов Организации.
   3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает силу в отношении
каждого члена Организации через двенадцать месяцев после даты
регистрации его документа о ратификации.
               Статья 8
   1. Любой  Член  Организации, ратифицировавший  настоящую
Конвенцию, может по истечении десятилетнего периода с момента ее
первоначального вступления в силу денонсировать ее посредством
акта  о  денонсации,  направленного  Генеральному  Директору
Международного Бюро Труда и зарегистрированного им. Денонсация
вступает в силу через год после регистрации акта о денонсации.
   2. Каждый Член  Организации,  ратифицировавший  настоящую
Конвенцию, который в годичный срок по истечении упомянутого в
предыдущем пункте десятилетнего периода не воспользуется своим
правом на денонсацию, предусмотренным в настоящей статье, будет
связан на следующий период в десять лет и впоследствии сможет
денонсировать  настоящую  Конвенцию  по  истечении  каждого
десятилетнего периода в порядке, установленном в настоящей статье.
               Статья 9
   1. Генеральный Директор Международного Бюро Труда извещает
всех Членов Международной Организации Труда о регистрации всех
документов о ратификации и актов о денонсации, полученных им от
Членов Организации.
   2. Извещая Членов Организации о регистрации полученного им
второго документа о ратификации, Генеральный Директор обращает их
внимание на дату вступления настоящей Конвенции в силу.
              Статья 10
   Генеральный Директор Международного Бюро Труда направляет
Генеральному  Секретарю  Организации  Объединенных  Наций для
регистрации в соответствии со статьей 102 Устава Организации
Объединенных Наций ( 995_010 ) полные сведения относительно всех
документов о ратификации и актов о денонсации, зарегистрированных
им в соответствии с положениями предыдущих статей.
              Статья 11
   Каждый раз, когда Административный Совет Международного Бюро
Труда считает это необходимым, он  представляет  Генеральной
Конференции доклад о применении настоящей Конвенции и решает,
следует ли включать в повестку дня Конвенции вопрос о ее полном
или частичном пересмотре.
              Статья 12
   1. В случае, если Конвенция примет новую конвенцию, полностью
или частично пересматривающую настоящую Конвенцию, и если в новой
Конвенции не предусмотрено обратное, то:
   а) ратификация  каким-либо  Членом  Организации  новой,
пересматривающей  конвенции  влечет  за  собой автоматически,
независимо от положений статьи 8, немедленную денонсацию настоящей
Конвенции  при  условии, что новая, пересматривающая конвенция
вступила в силу;
   b) начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей
конвенции настоящая Конвенция закрыта для ратификации ее членами
Организации.
   2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по
форме и содержанию в отношении тех Членов Организации, которые ее
ратифицировали, но не ратифицировали новую,  пересматривающую
конвенцию.
              Статья 13
   Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют
одинаковую силу.
 
 Конвенции и рекомендации, принятые
 Международной Конференцией Труда с 1967 г.
 - Женева, 1983. - С.127-130.
   Вступила в силу 19 июля 1977 г. Число участников на 1 января
1992 г. - 44. Дата регистрации ратификационных грамот Верховным
Советом СССР - 3 мая 1979 г. Дата вступления в силу для СССР - 3
мая 1980 г.
                     23 июня 1975 г.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка