Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стан та перспективи розвитку досліджень в Антарктиді


         ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 175 від 09.06.93
 
         Про стан та перспективи розвитку
           досліджень в Антарктиді
 
   Заслухавши та обговоривши доповіді доктора географічних наук
В.М.Яковлєва та доктора геолого-мінералогічних наук П.Ф.Гожика,
Президія Академії наук України відзначає суттєвий внесок учених
України у справу вивчення Антарктичного регіону -  материка
Антарктида та Південного океану. Загальновизнаними є результати
досліджень біологічних та мінеральних ресурсів Південного океану,
геологічної будови материка та його окраїни, варіацій магнітного
поля і його впливу на роботу каналів зв'язку, ефективності
іоносферних  радіоканалів, динаміки полярних стратосферних  і
аерозольних хмар з метою дослідження озонового шару в атмосфері
Землі, а  також  розробки антарктичних варіантів транспортних
засобів.
   Включення України до країн, що можуть проводити роботи в
Антарктиді, має велике політичне значення,  надає  унікальну
можливість інтегруватись у світову науку, проводити дослідження в
умовах широкого міжнародного співробітництва і вільного обміну
науковою інформацією. Вивчення біологічних ресурсів антарктичних
вод з метою розробки наукових основ їх раціонального використання
в  інтересах  рибної промисловості України стає пріоритетним
напрямом діяльності у цьому регіоні.
   Разом з тим Президія АН України відзначає, що організаційна
робота по координації та проведенню антарктичних  досліджень
потребує докорінних змін.
   Враховуючи необхідність цільового планування  антарктичних
досліджень, координації відповідних робіт різних міністерств і
відомств та  на  виконання  розпорядження Президента України
Л.М.Кравчука від 03.07.92 N 121/92-рп ( 121/92-рп ) "Про участь
України у вивченні Антарктиди", Президія Академії наук України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Створити при Президії АН України Міжвідомчий антарктичний
комітет (далі - Комітет) та затвердити його склад згідно з
додатком 1.
   2. Призначити  головою  Комітету  академіка  АН  України
В.І.Старостенка.
   3. Затвердити Положення про Міжвідомчий антарктичний комітет
(додаток 2).
   4. Вважати головними завданнями Комітету розробку стратегії
та  програми  антарктичних  досліджень,  співробітництво  з
міжнародними антарктичними організаціями.
   5. Створити Центр антарктичних досліджень АН України (далі -
Центр) з правами юридичної особи як робочий орган Міжвідомчого
антарктичного комітету.
   6. Вважати головним завданням Центру планування, організацію
та проведення антарктичних експедицій.
   7. Міжвідомчому антарктичному комітету (акад. АН України
В.І.Старостенко);
   7.1. До 1 серпня ц.р. подати Президії АН України погоджену з
зацікавленими міністерствами і відомствами програму антарктичних
досліджень для наступного подання її на затвердження до Кабінету
Міністрів України.
   7.2. Підготувати до 1 серпня ц.р. проект звернення  до
Кабінету  Міністрів  України  з  обгрунтуванням  необхідності
здійснення першої Української антарктичної експедиції в жовтні
1993 - березні 1994 року для проведення науково-дослідних робіт в
індійському секторі Південного океану та на материку з метою
вибору  місця  для  постійної антарктичної станції, а також
пропозиціями щодо її фінансування.
   7.3. До 01.08.93 подати Президії АН України на затвердження у
встановленому порядку Положення про Центр антарктичних досліджень
АН України та кандидатуру на посаду його директора.
   8. Контроль  за  виконанням даної постанови покласти на
Відділення наук про Землю АН України.
 
 Президент Академії наук України
 академік                        Б.Є.Патон
 
 В.о. головного вченого секретаря
 АН України член-кореспондент АН України         А.П.Шпак
                   Додаток 1
                   до постанови Президії
                   АН України
                   від 09.06.1993 р. N 175
               СКЛАД
        Міжвідомчого антарктичного комітету
   - академік  АН України В.І.Старостенко (академік-секретар
Відділення наук про Землю АН України) - голова;
   - д.г.-м.н. П.Ф.Гожик (Інститут геологічних наук АН України)
- заступник голови;
   - д.г.н. В.М.Яковлєв - (ПівденНДІРО Держкомрибгосппрому і АН
України) - заступник голови;
   - к.г.-м.н. І.М.Скопиченко (Відділення наук про Землю АН
України) - учений секретар;
   - В.А.Бібик (ПівденНДІРО Держкомрибгосппрому і АН України);
   - д.г.н. А.М.Бронфман (Одеське відділення Інституту біології
південних морів АН України);
   - д.г.-м.н. Л.С.Галецький (ДГП "Геопрогноз" Держкомгеології
України);
   - д.г.н. Л.С.Говоруха (Одеський гідрометінститут Міносвіти
України);
   - к.г.-м.н. С.А.Гурідов (Інститут геологічних  наук  АН
України);
   - О.С.Давидов (Гідрометслужба Міноборони України);
   - чл.-кор.АН  України В.М.Єремєєв (Морський гідрофізичний
Інститут АН України);
   - Л.Г.Жуков (СДП "Атлантика");
   - академік АН України В.Ю.Забігайло (Інститут геології і
геохіміі горючих копалин АН України);
   - В.Я.Кірсей (Український союз промисловців і підприємців);
   - к.ф.-м.н. М.І.Лаврик (Державний комітет України з питань
науки і технологій);
   - д.г.н.   В.С.Максимов   (Український   регіональний
гідрометеорологічний інститут Держкомгідромету та АН України);
   - чл.-кор. АН України О.М.Маринич (президент Українського
географічного товариства);
   - к.г.н.  В.Д.Михайлов  (Науковий  центр  екології  моря
Мінприроди України);
   - Ю.Ю.Оскрет (Центр антарктичних досліджень АН України);
   - д.б.н. Е.З.Самишев (Інститут біології південних морів АН
України);
   - к.ф.-м.н. І.Ц.Синицин (Науково-експедиційний центр "Київ");
   - д.т.н. Г.К.Солодовніков (Харківський військовий університет
Міноборони України);
   - Н.Ф.Токар (Держкомгідромет України);
   - к.г.н. В.О.Шевченко (Інститут географії АН України);
   - академік   АН   України   Є.Ф.Шнюков   (Центральний
науково-природничий музей АН України);
   - академік  АН  України  М.П.Шербак  (Інститут геохімії,
мінералогії і рудоутворення АН України);
   - к.т.н.  О.А.Щипцов  (Національне  агентство  морських
досліджень і технологій).
 
 В.о. головного ученого секретаря
 АН України член-кореспондент АН України         А.П.Шпак
                   Додаток 2
                   до постанови Президії
                   АН України
                   від 09.06.93 N 175
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Міжвідомчий Антарктичний Комітет
           I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   1. 1. Міжвідомчий Антарктичний комітет створено постановою
Президії Академії наук України від 09.06.93 р.  N  175  у
відповідності з розпорядженням Президента України Л.М.Кравчука від
03.07.92 N 121/92-рп ( 121/92-рп ) "Про участь України у вивченні
Антарктиди",  а  також  в зв'язку з приєднанням України до
міжнародного Договору про Антарктиду 1959 року.
   1.2. Міжвідомчий Антарктичний комітет створено при Президії
АН України.
   1.3. Офіційна  назва - Міжвідомчий Антарктичний комітет,
скорочено - МАК.
   1.4. Юридична адреса: 252601, Київ-30, вул. Володимирська,
54.
   1.5. МАК має свій бланк із назвою та емблемою.
   1.6. Діяльність МАК здійснюється на засадах співробітництва
організацій та установ  різних  міністерств  і відомств, що
зацікавлені  у  виконанні  програми  дослідження Антарктиди
та приантарктичних морів Південного океану.
   1.7. У своїй діяльності МАК керується законодавством України,
міжнародними угодами та іншими правовими актами про Антарктиду і
живі ресурси Антарктики, а також даним Положенням.
     2. ЗАВДАННЯ МІЖВІДОМЧОГО АНТАРКТИЧНОГО КОМІТЕТУ
   Головними завданнями МАК є:
   - розробка стратегії та програми антарктичних досліджень;
   - співробітництво з міжнародними антарктичними організаціями;
   - координація антарктичних досліджень в Україні.
   3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МІЖВІДОМЧОГО АНТАРКТИЧНОГО КОМІТЕТУ
   3.1. Забезпечення  заходів  щодо  розробки та практичної
реалізації Програми антарктичних досліджень.
   3.2. Наукове керівництво Центром антарктичних досліджень АН
України - робочим органом МАК, що наділений правами юридичної
особи.
   3.3. Співробітництво _ із закордонними  національними  і
міжнародними антарктичними центрами та організаціями в рамках
міжнародних угод по Антарктиці, а також взаємний обмін вченими,
фахівцями тощо.
            4. СКЛАД І СТРУКТУРА
   4.1. До  складу  МАК входять провідні вчені та фахівці
організацій та установ різних міністерств  і  відомств,  що
займаються вивченням Антарктики та використанням її ресурсів. МАК
здійснює свою діяльність на постійній основі. Для робити в МАК
можуть залучатись вчені і фахівці з інших країн.
   4.2. Структура МАК складається з бюро комітету, до складу
якого входять голова МАК, його заступники, директор  Центру
антарктичних досліджень та учений секретар, а також секцій:
   географії, геодезії і картографії;
   геології, гляціології;
   геофізики, фізики атмосфери;
   метеорології;
   океанографії;
   біології;
   екології, медицини;
   матеріалознавства;
   транспорту, технологій;
   міжнародного співробітництва.
   4.3. Керівництво МАК здійснюється бюро комітету, а в робочому
порядку - його головою. Голова комітету представляє інтереси МАК в
державних та інших структурах країни, закордонних антарктичних
організаціях і підзвітний Академії  наук  України.  В  разі
відсутності голови комітету його функції виконують заступники.
   4.4. МАК  припиняє  свою  діяльність  згідно  з  діючим
законодавством на підставі відповідної постанови Президії АН
України.
 
 Т.в.о головного вченого секретаря
АН України член-кореспондент АН України          А.П.Шпак
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка