Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про шляхи можливої співпраці для розвитку математичних наук в Україні


         ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 160 від 17.06.1992
 
      Про шляхи можливої співпраці для розвитку
          математичних наук в Україні
 
   Президія АН України відзначає, що протягом останніх років
зусиллями наукових установ, вищих учбових закладів і широкої
математичної   громадськості  України  створено  необхідні
організаційні умови для безпосередньої інтеграції України  в
міжнародну систему розподілу праці в галузі математичних наук, їх
численних застосувань і математичної освіти.
   Разом з тим глибока економічна криза, відсутність валютних
асигнувань та сучасного обладнання суттєво стримують розвиток
міжнародного співробітництва і вимагають подальшого пошуку шляхів
співпраці для розвитку математичних наук в Україні.
   Президія Академії наук України П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Доповідь іноземного члена АН України В.Петришина "Шляхи
можливої співпраці для розвитку математичних наук в Україні"
схвалити.
   2. Відділенню   математики   АН   України   (академік
Ю.О.Митропольський) у тижневий  строк  підготувати  конкретні
пропозиції щодо співробітництва з Радою по математичних науках
Національної ради з досліджень США згідно зі зверненням цієї ради
до АН України від 06.05.92.
   3. Схвалити пропозицію Української математичної асоціації про
організацію Фонду підтримки  розвитку  міжнародної  співпраці
математиків України (Фонд "Математика") і затвердити Статут Фонду
"Математика" згідно з додатком.
   4. З  метою   активізації   діяльності   Міжнародного
енциклопедичного бюро з математики (МЕБМ), створеного у 1992 році
в м.Києві Академією наук України та Українською математичною
асоціацією, вважати за доцільне відкриття відділень - інститутів
української математичної енциклопедії - цього бюро у США і Канаді,
і просити очолити діяльність інституту української математичної
енциклопедії (МЕБМ) у США іноземного члена АН України В.Петришина,
а інституту української математичної енциклопедії МЕБМ у Канаді -
професора М.Держка.
   5. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
Науково-організаційний відділ Президії АН України.
 
 Президент Академії наук України
 академік                        Б.Є.Патон
 
 Головний учений секретар АН України
 академік АН України                  Б.С.Стогній
                 Додаток
                 до постанови Президії АН України
                 від 17 червня 1992 р. N 160
 
               Статут
     Фонду підтримки розвитку міжнародної співпраці
       математиків України (Фонд "Математика")
 
           1. Мета і завдання Фонду
   1.1. Фонд  підтримки  розвитку  міжнародної  співпраці
математиків України - Фонд "Математика" (далі  -  Фонд)  є
громадською  благодійною  некомерційною  організацією громадян
України та інших держав, які добровільно об'єднались з метою
підтримки розвитку міжнародного співробітництва і співпраці у
галузі математики, її застосувань і освіти.
   Основними завданнями Фонду є:
   - сприяння розвитку міжнародного співробітництва та обміну
науковою  інформацією  у галузі математичних наук, освіти і
підготовки кадрів;
   - підтримка участі у діяльності міжнародних і національних
математичних спілок, асоціацій і фондів;
   - здійснення підтримки в організації і проведенні міжнародних
конференцій, наукових шкіл, семінарів та інших наукових заходів,
присвячених актуальним напрямам сучасної математики;
   - участь в діяльності по виданню математичної літератури;
   - сприяння  в  організації інформаційних банків даних з
математики;
   - участь у впровадженні нових інформаційних технологій в
організації зв'язків між провідними математичними центрами;
   - підтримка  найбільш  актуальних  напрямів  у  сучасній
математиці;
   - підвищення  соціальної  захищеності  вчених-математиків,
підтримка талановитої молоді;
   - збереження творчої спадщини і увічнення пам'яті видатних
вітчизняних і зарубіжних математиків.
   Фонд створений і діє у відповідності зі Статутом Української
математичної асоціації і законодавством України щодо громадських
об'єднань. У своїй діяльності Фонд керується діючим законодавством
і Статутом Фонду.
   Місцем знаходження Фонду є Україна, м.Київ.
   Фонд може  відкривати  свої  відділення,  філіали  і
представництва як на території України, так і на території інших
держав. Статус  і  місцеперебування  відділень,  філіалів  і
представництв визначаються Фондом й угодами, що укладаються Фондом
з відповідними повноважними органами.
           2. Управління Фондом.
   2.1. Вищим органом управління Фондом є загальні збори членів
Фонду. Кожен член Фонду має один ухвальний голос. Член Фонду може
передати право голосу іншому члену Фонду за своїм розумінням,
видавши відповідну довіреність. Збори вважаються правомочними,
якщо на них присутні більше половини членів Фонду, враховуючи
видані довіреності.
   2.2. Загальні збори членів Фонду збираються не рідше одного
разу на рік і мають право приймати рішення з будь-яких питань
діяльності Фонду.
   Більшістю голосів загальні збори обирають правління Фонду
строком на три роки, включаючи президента (президентів) Фонду,
віце-президентів, відповідального секретаря, секретаря правління,
а також обирають ревізійну комісію строком на три роки.
   2.3. Загальні збори Фонду мають виключне право на:
   - прийом нових членів Фонду;
   - обрання  правління  Фонду,  президента  (президентів),
віце-президентів, відповідального секретаря і секретаря правління,
ревізійної комісії;
   - щорічне затвердження плану роботи і бюджету Фонду, а також
затвердження звіту правління і ревізійної комісії;
   - внесення змін і доповнень в Статут Фонду з наступною
реєстрацією в установленому законом порядку. Для внесення і
доповнень  в  Статут  Фонду необхідно, щоб за таке рішення
проголосувала більшість його членів.
   2.4. Фонд має організаційну структуру, яка потрібна для
здійснення його статутної діяльності. Організаційна структура
фонду визначається, затверджується та формується правлінням.
   2.5. В період між загальними зборами членів Фонду вся повнота
відповідальності за його діяльність покладається на правління
Фонду, його президента (президентів) і віце-президентів.
   Правління є  виконавчим  органом  Фонду.  Воно організує
виконання плану роботи Фонду, визначає конкретні програми, що
підтримуються Фондом. Засідання правління проходять не рідше ніж
один раз на місяць.
   Президент і віце-президент представляють інтереси Фонду в
усіх організаціях і мають право без довіреності з боку правління
укладати договори про наукову, видавничу і іншу діяльність, а
також про міжнародну співпрацю.
   Президент і віце-президент Фонду керують роботою правління,
мають право звільняти і приймати на постійну або тимчасову роботу
співробітників, а також заключати трудові договори з громадянами
України та інших держав, виходячи з інтересів Фонду  і  у
відповідності з діючим законодавством.
   2.6. В разі необхідності позачергові збори членів Фонду
можуть бути скликані за вимогою не менше однієї третини його
членів або президента Фонду.
   2.7. Ревізійна комісія звітується тільки перед загальними
зборами членів Фонду і  перевіряє  відповідність  діяльності
правління і організаційних структур Фонду його Статуту. Про
результати перевірки ревізійна комісія доповідає загальним зборам
членів Фонду.
              3. Членство
   3.1. Фонд "Математика" об'єднує громадян України та інших
держав, а також колективних членів (трудові колективи державних,
кооперативних, громадських та інших організацій).
   3.2. Для вступу у члени Фонду необхідно подати заяву з
проханням про вступ. Прийом у члени здійснюється на загальних
зборах  членів Фонду, при цьому вимагається, щоб за прийом
проголосувала більшість з присутніх, але не менше ніж третина
загальної кількості членів Фонду.
   Сплата членами Фонду вступних і  членських  внесків  не
передбачається.
   3.3. Колективне членство у Фонді здійснюється через участь
представника трудового колективу в діяльності Фонду.  Кожний
колективний член Фонду має один ухвальний голос.
   3.4. Члени Фонду мають право:
   - брати участь в діяльності Фонду, вносити пропозиції по
організації і удосконаленню його роботи;
   - бути обраними в керівні органи Фонду;
   - брати участь в діяльності по збиранню коштів з метою
реалізації програм Фонду.
   3.5. Члени Фонду зобов'язані :
   - дотримуватись Статуту Фонду;
   - сприяти реалізації програм Фонду;
   - захищати інтереси Фонду, зберігати його майно.
   3.6. В разі порушення членом Фонду даного Статуту, фактичного
самоусунення від діяльності Фонду загальні збори мають право
прийняти рішення про його виключення.
   3.7. Добровільний  вихід з членів Фонду здійснюється за
заявою, що подається до управління.
   3.8. В разі вибуття з членів Фонду добровільні пожертвування
не повертаються.
        4. Виробничо-господарська діяльність
   4.1. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу
печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп, бланк й інші
необхідні реквізити.
   Для вирішення статутних завдань Фонд у відповідності з діючим
законодавством здійснює виробничо-господарську діяльність, в тому
числі і зовнішньоекономічну, і може створювати з цією метою
підприємства і госпрозрахункові організації, в т.ч. з правом
юридичної особи.
   Одержаний Фондом  прибуток  від  виробничо-господарської
діяльності не підлягає перерозподілу між  його  членами,  а
направляється на реалізацію статутних цілей Фонду.
   Для зберігання і використання коштів  у  вітчизняній  і
іноземній валюті Фонд має рахунки в банках.
   4.2. Фонд є економічно самостійною організацією.
   Держава і засновники Фонду не несуть відповідальності по
зобов'язаннях Фонду і навпаки.
   4.3. Майно і кошти Фонду утворюються за рахунок:
   - грошових,  майнових  пожертвувань  приватних  осіб,
підприємств, кооперативних, громадських і державних організацій,
що розміщені в Україні і за кордоном;
   - коштів, що отримані від реалізації програм Фонду та інших
незаборонених законодавством надходжень.
   4.4. Добровільні пожертвування витрачаються на реалізацію
програм Фонду і поверненню не підлягають.
   4.5. Вилучення державою, фундаторами або членами Фонду його
основних і оборотних коштів та іншого майна не припускається за
винятком випадків, що передбачені діючим законодавством. Збитки,
заподіяні Фонду в результаті порушення його  майнових  прав
громадянами,  юридичними  особами  або  Державними  органами,
відшкодовуються Фонду за рішенням суду або державного арбітражу.
         5. Припинення діяльності Фонду.
   5.1. Діяльність Фонду може бути  припинена  за  ухвалою
більшості членів Фонду, прийнятою на загальних зборах, якщо
відпала необхідність в його подальшій роботі. Фонд може бути також
ліквідований у встановленому законом порядку.
   В разі прийняття загальними зборами ухвали про ліквідацію
Фонду його кошти і майно направляються на цілі, передбачені
Статутом Фонду.
 
 Головний учений секретар Академії
 наук України
 академік АН України                  Б.С.Стогній
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка