Законы Украины

Новости Партнеров
 

Конвенція про гігієну в торгівлі та установах N 120


              Конвенція
        про гігієну в торгівлі та установах
             N 120 (укр/рос)
 
   Генеральна конференція Міжнародної організації праці,
   що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро
праці та зібралася 17 червня 1964 року на свою сорок восьму сесію,
   постановивши ухвалити ряд пропозицій стосовно гігієни праці в
торгівлі та установах, що є четвертим пунктом порядку денного
сесії,
   вирішивши надати деяким з цих пропозицій форми міжнародної
конвенції,
   ухвалює цього восьмого дня липня місяця тисяча дев'ятсот
шістдесят  четвертого  року  нижченаведену  Конвенцію,  яка
називатиметься Конвенцією 1964 року про гігієну в торгівлі та
установах:
         Розділ I. Зобов'язання Сторін
               Стаття 1
   Ця Конвенція застосовується:
   a) до торговельних підприємств;
   b) до підприємств, установ або адміністративних управлінь, в
яких працівники виконують головним чином конторську роботу;
   c) остільки,  оскільки  вони  не  охоплені  національним
законодавством або іншими положеннями про гігієну в промисловості,
у гірничій справі, на транспорті і в сільському господарстві, до
будь-яких відділень інших підприємств, установ чи адміністративних
управлінь, в яких працівники зайняті головним чином торговельною
або конторською роботою.
               Стаття 2
   Компетентний орган  влади  може  після  консультації  з
безпосередньо заінтересованими  організаціями  роботодавців  і
працівників, де такі організації є, вилучити зі сфери застосування
всіх або деяких положень Конвенції певні категорії підприємств,
установ, адміністративних управлінь або їхніх відділень, згаданих
у статті 1, коли обставини й умови праці такі, що застосування до
них усіх або деяких із зазначених положень було б недоцільним.
               Стаття 3
   У всіх випадках, коли неясно, чи застосовна ця Конвенція до
даного підприємства, установи чи адміністративного управління,
питання  вирішується  або  компетентним  органом влади після
консультації з представницькими організаціями  заінтересованих
роботодавців і працівників, де такі організації є, або будь-яким
іншим шляхом, сумісним  з  національними  законодавством  та
практикою.
               Стаття 4
   Кожний член Організації, який ратифікував цю Конвенцію, бере
на себе зобов'язання:
   a) зберігати  чинним  законодавство,  яке  забезпечує
застосування загальних принципів, що містяться в розділі II; і
   b) забезпечити введення в дію положень Рекомендації 1964 року
про гігієну в торгівлі та установах ( 993_173 ) чи рівнозначних їм
положень тією мірою, якою це може виявитися можливим і бажаним за
наявних у країні умов.
               Стаття 5
   Закони чи постанови, котрі надають чинності положенням цієї
Конвенції, і будь-які закони та постанови, котрі надають чинності
тією мірою, якою це можливо і бажано з огляду на умови, які
існують у країні, положенням Рекомендації 1964 року про гігієну в
торгівлі та установах ( 993_173 ) або рівнозначним їм положенням,
розробляються після консультації з представницькими організаціями
заінтересованих роботодавців і працівників, де такі організації є.
               Стаття 6
   1. Треба вживати відповідних заходів для забезпечення, за
допомогою належної інспекції або іншими способами, ефективного
застосування законів і постанов, згаданих у статті 5.
   2. Коли це відповідає процедурі застосування положень цієї
Конвенції, ефективність застосування цих законів і  постанов
забезпечується шляхом введення відповідної системи санкцій.
          Розділ II. Загальні принципи
               Стаття 7
   Усі приміщення, що їх використовують працівники, а також
обладнання для таких приміщень утримуються в чистоті й порядку.
               Стаття 8
   Усі приміщення,  що  їх  використовують   працівники,
забезпечуються  достатньою підхожою вентиляцією, природною чи
штучною, або і тією й другою, яка забезпечує приплив свіжого чи
очищеного повітря.
               Стаття 9
   Усі приміщення,   що  їх  використовують  працівники,
забезпечуються  достатнім  і  належним  освітленням;  робочі
приміщення,  наскільки  це  можливо, забезпечуються природним
освітленням.
              Стаття 10
   У всіх приміщеннях,  що  їх  використовують  працівники,
підтримується  настільки  сприятлива і стабільна температура,
наскільки дають змогу обставини.
              Стаття 11
   Усі приміщення, що їх використовують працівники, робочі місця
та обладнання розташовуються і встановлюються таким чином, щоб не
було шкідливого впливу на здоров'я працівників.
              Стаття 12
   У розпорядження працівників надається в достатній кількості
питна вода або інший здоровий напій.
              Стаття 13
   Передбачається і  належним  чином  утримується  достатня
кількість відповідних убиралень та установок для умивання.
              Стаття 14
   У розпорядження працівників надаються у достатній кількості
підхожі сидіння, і працівникам забезпечується розумна можливість
користуватися ними.
              Стаття 15
   Для того щоб працівники могли змінити, залишити або висушити
одяг, який вони не носять під час роботи, забезпечуються та
утримуються в задовільному стані належні пристрої.
              Стаття 16
   Підвальні та  безвіконні приміщення,  в  яких  звичайно
виконується робота, повинні задовольняти відповідні норми гігієни.
              Стаття 17
   Шляхом вжиття  належних  і практично здійсненних заходів
працівники мають бути захищені від впливу подразнюючих, шкідливих,
отруйних або з будь-якої причини небезпечних речовин, процесів та
методів. Коли цього вимагає вид роботи, компетентний орган влади
приписує індивідуальні захисні засоби.
              Стаття 18
   Шум та вібрація, які можуть шкідливо позначитися на стані
здоров'я працівників, у максимально можливій мірі зменшуються
шляхом вжиття належних і практично здійсненних заходів.
              Стаття 19
   Кожне підприємство, установа, адміністративне управління або
їхнє відділення, котрі охоплює ця Конвенція, повинні мати залежно
від їхнього розміру і можливих небезпек:
   a) або власний медичний пункт чи пункт першої допомоги;
   b) або  спільний  для  кількох  підприємств,  установ,
адміністративних управлінь чи їхніх відділень медичний пункт чи
пункт першої допомоги;
   c) або одну чи декілька шаф, аптечок чи сумок  першої
допомоги.
         Розділ III. Прикінцеві положення
              Стаття 20
   Офіційні документи  про  ратифікацію  цієї  Конвенції
надсилаються Генеральному директорові Міжнародного бюро праці для
реєстрації.
              Стаття 21
   1. Ця  Конвенція  зв'язує тільки тих членів Міжнародної
організації праці, чиї документи про ратифікацію зареєстрував
Генеральний директор.
   2. Вона набуває чинності через дванадцять місяців після того,
як Генеральний директор зареєструє документи про ратифікацію від
двох членів Організації.
   3. Надалі ця Конвенція набуває чинності стосовно кожного
члена Організації через дванадцять місяців від дати реєстрації
його документа про ратифікацію.
              Стаття 22
   1. Будь-який член Організації, який ратифікував цю Конвенцію,
може після закінчення десятирічного періоду з моменту, коли вона
початково набула чинності, денонсувати її актом про денонсацію,
надісланим Генеральному директорові Міжнародного бюро праці та
зареєстрованим ним. Денонсація набуває чинності через рік після
реєстрації акта про денонсацію.
   2. Кожний член Організації, який ратифікував цю Конвенцію і
який протягом року після закінчення згаданого в попередньому
пункті десятирічного періоду не скористається своїм правом на
денонсацію, передбаченим у цій статті, буде зв'язаний на наступний
період тривалістю десять років і надалі зможе денонсувати цю
Конвенцію після закінчення кожного десятирічного  періоду  в
порядку, встановленому в цій статті.
              Стаття 23
   1. Генеральний директор Міжнародного бюро праці сповіщає всіх
членів Міжнародної організації  праці  про  реєстрацію  всіх
документів про ратифікацію та актів про денонсацію, отриманих ним
від членів Організації.
   2. Сповіщаючи членів Організації про реєстрацію отриманого
ним другого документа про ратифікацію, Генеральний  директор
звертає їхню увагу на дату настання чинності цієї Конвенції.
              Стаття 24
   Генеральний директор  Міжнародного  бюро  праці  надсилає
Генеральному секретареві  Організації  Об'єднаних  Націй  для
реєстрації відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ) повні відомості відносно всіх документів про
ратифікацію та актів про денонсацію, зареєстрованих ним відповідно
до положень попередніх статей.
              Стаття 25
   Кожного разу, коли Адміністративна рада Міжнародного бюро
праці вважає це за потрібне, вона подає Генеральній конференції
доповідь про застосування цієї Конвенції і вирішує, чи слід
вносити до порядку денного Конференції питання про її повний або
частковий перегляд.
              Стаття 26
   1. У разі, якщо Конференція ухвалить нову конвенцію, котра
повністю або частково переглядає цю Конвенцію, і якщо в новій
конвенції не передбачено протилежне, то:
   a) ратифікація  будь-яким  членом  Організації  нової,
переглянутої конвенції спричиняє автоматично,  незалежно  від
положень статті 22, негайну денонсацію цієї Конвенції за умови, що
нова, переглянута конвенція набула чинності;
   b) починаючи від дати настання чинності нової, переглянутої
конвенції цю Конвенцію закрито для ратифікації  її  членами
Організації.
   2. Ця Конвенція залишається у всякому разі чинною за формою
та змістом відносно тих членів Організації, які її ратифікували,
але не ратифікували нової, переглянутої конвенції.
              Стаття 27
   Англійський і французький тексти  цієї  Конвенції  мають
однакову силу.
   Дата набуття чинності: 29 березня 1966 року.
 
 Конвенції та рекомендації, ухвалені
 Міжнародною організацією праці
 1919-1964, Том I
 Міжнародне бюро праці, Женева
              Конвенция
        о гигиене в торговле и учреждениях
                N 120
 
                        Официальный перевод
   Генеральная Конференция Международной Организации Труда,
   созванная в Женеве Административным Советом Международного
Бюро Труда и собравшаяся 17 июня 1964 года на свою сорок восьмую
сессию,
   постановив принять ряд предложений о гигиене труда в торговле
и учреждениях, что является четвертым пунктом повестки дня сессии,
   решив придать  некоторым  из  этих  предложений  форму
международной конвенции,
   принимает сего восьмого дня июля месяца тысяча девятьсот
шестьдесят четвертого года нижеследующую Конвенцию, которая будет
именоваться Конвенцией 1964 года о гигиене  в  торговле  и
учреждениях:
         Раздел I. Обязательства сторон
               Статья 1
   Настоящая Конвенция применяется:
   а) к торговым предприятиям;
   b) к  предприятиям,  учреждениям  или  административным
управлениям, в которых трудящиеся выполняют, главным образом,
канцелярскую работу;
   c) постольку, поскольку  они  не  охвачены  национальным
законодательством  или  другими  положениями  о  гигиене  в
промышленности, в горном деле, на транспорте и в  сельском
хозяйстве, к любым отделениям других предприятий, учреждений или
административных управлений, в которых работники заняты, главным
образом, торговой или канцелярской работой.
               Статья 2
   Компетентный орган  власти  может  по  консультации  с
непосредственно заинтересованными организациями предпринимателей и
трудящихся, где таковые существуют, исключить из применения всех
или  некоторых  положений  Конвенции  определенные  категории
предприятий, учреждений, административных управлений  или  их
отделений, упомянутых в статье 1, когда обстоятельства и условия
труда таковы, что применение к ним всех или некоторых из указанных
положений было бы нецелесообразным.
               Статья 3
   Во всех  случаях,  когда неясно, применима ли настоящая
Конвенция к данному предприятию, учреждению или административному
управлению, вопрос решается либо компетентным органом власти по
консультации с представительными организациями заинтересованных
предпринимателей и трудящихся, где таковые существуют, либо любым
другим путем, совместимым с национальными законами и практикой.
               Статья 4
   Каждый Член Организации, ратифицирующий настоящую Конвенцию,
берет на себя обязательство:
   а) сохранять в силе законодательство, которое обеспечивает
применение общих принципов, содержащихся в разделе II, и
   b) обеспечить введение в силу положений Рекомендации 1964
года о гигиене в торговле и учреждениях ( 993_173 )  или
равносильных им положений в той мере, в какой это может оказаться
возможным и желательным при существующих в стране условиях.
               Статья 5
   Законы или постановления, вводящие в силу положения настоящей
Конвенции, и любые законы и постановления, вводящие в силу в той
степени, в какой это возможно и желательно ввиду  условий,
существующих в стране, положения Рекомендации 1964 года о гигиене
в торговле и учреждениях ( 993_173 ) или  равносильные  им
положения, разрабатываются по консультации с представительными
организациями заинтересованных предпринимателей и трудящихся, где
таковые существуют.
               Статья 6
   1. Принимаются  соответствующие  меры  для  обеспечения,
посредством надлежащей инспекции или иными способами, эффективного
применения законов и постановлений, упомянутых в статье 5.
   2. Когда это соответствует процедуре применения положений
настоящей Конвенции, эффективность применения этих законов и
постановлений обеспечивается  путем  введения  соответствующей
системы санкций.
          Раздел II. Общие положения
               Статья 7
   Все помещения, используемые трудящимися, а также оборудование
таких помещений содержатся в чистоте и порядке.
               Статья 8
   Все помещения,  используемые  трудящимися,  обеспечиваются
достаточной   подходящей   вентиляцией,  естественной  или
искусственной, или и той, и другой, обеспечивающей приток свежего
или очищенного воздуха.
               Статья 9
   Все помещения,  используемые  трудящимися,  обеспечиваются
достаточным и надлежащим освещением; рабочие помещения, насколько
это возможно, обеспечиваются естественным освещением.
              Статья 10
   Во всех помещениях, используемых трудящимися, поддерживается
настолько благоприятная и стабильная температура, насколько это
позволяют обстоятельства.
              Статья 11
   Все помещения, используемые трудящимися, рабочие места и
оборудование располагаются и устанавливаются таким образом, чтобы
не было вредного влияния на здоровье трудящихся.
              Статья 12
   В распоряжение  трудящихся  предоставляется в достаточном
количестве питьевая вода или другой здоровый напиток.
              Статья 13
   Предусматривается и,  надлежащим  образом,   содержится
достаточное количество соответствующих уборных и установок для
умывания.
              Статья 14
   В распоряжение трудящихся предоставляются  в  достаточном
количестве подходящие сиденья и трудящимся обеспечивается разумная
возможность пользования ими.
              Статья 15
   Для того, чтобы трудящиеся могли сменить, оставить или
высушить  одежду,  которую  они не носят во время работы,
обеспечиваются и содержатся в  удовлетворительном  состоянии
надлежащие приспособления.
              Статья 16
   Подвальные и  безоконные  помещения,  в  которых  обычно
выполняется  работа,  должны  отвечать соответствующим нормам
гигиены.
              Статья 17
   Путем принятия надлежащих и практически осуществимых мер
трудящиеся  защищаются  от воздействия раздражающих, вредных,
ядовитых или по какой-либо причине опасных веществ, процессов и
методов. Когда этого требует характер работы, компетентный орган
власти предписывает индивидуальные защитные средства.
              Статья 18
   Шум и вибрация, которые могут вредно отразиться на состоянии
здоровья трудящихся, в максимально возможной степени уменьшаются
путем принятия надлежащих и практически осуществимых мер.
              Статья 19
   Каждое предприятие, учреждение, административное управление
или их отделение, охватываемые настоящей Конвенцией, имеют в
зависимости от их размера и возможных опасностей:
   а) либо собственный медицинский пункт или пункт  первой
помощи;
   b) либо общий для  нескольких  предприятий,  учреждений,
административных управлений или их отделений медицинский пункт или
пункт первой помощи;
   c) либо один или несколько шкафов, аптечек или сумок первой
помощи.
 
        Раздел III. Заключительные положения
              Статья 20
   Официальные документы о ратификации  настоящей  Конвенции
направляются Генеральному Директору Международного Бюро Труда для
регистрации.
              Статья 21
   1. Настоящая  Конвенция  связывает  только  тех  Членов
Международной Организации Труда, чьи документы о ратификации
зарегистрированы Генеральным Директором.
   2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того,
как Генеральный Директор зарегистрирует документы о ратификации
двух Членов Организации.
   3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает в  силу  в
отношении каждого Члена Организации через двенадцать месяцев после
даты регистрации его документа о ратификации.
              Статья 22
   1. Любой  Член  Организации,  ратифицировавший  настоящую
Конвенцию, может по истечении десятилетнего периода с момента ее
первоначального вступления в силу денонсировать ее посредством
акта  о  денонсации,  направленного  Генеральному  Директору
Международного Бюро Труда и зарегистрированного им. Денонсация
вступает в силу через год после регистрации акта о денонсации.
   2. Каждый Член  Организации,  ратифицировавший  настоящую
Конвенцию, который в годичный срок по истечении упомянутого в
предыдущем пункте десятилетнего периода не воспользуется своим
правом на денонсацию, предусмотренным в настоящей статье, будет
связан на следующий период в десять лет и впоследствии сможет
денонсировать  настоящую  Конвенцию  по  истечении  каждого
десятилетнего периода в порядке, установленном в настоящей статье.
              Статья 23
   1. Генеральный Директор Международного Бюро Труда извещает
всех Членов Международной Организации Труда о регистрации всех
документов о ратификации и актов о денонсации, полученных им от
Членов Организации.
   2. Извещая Членов Организации о регистрации полученного им
второго документа о ратификации, Генеральный Директор обращает их
внимание на дату вступления настоящей Конвенции в силу.
              Статья 24
   Генеральный Директор Международного Бюро Труда направляет
Генеральному  Секретарю  Организации  Объединенных  Наций для
регистрации в соответствии со статьей 102 Устава Организации
Объединенных Наций ( 995_010 ) полные сведения относительно всех
документов о ратификации и актов о денонсации, зарегистрированных
им в соответствии с положениями предыдущих статей.
              Статья 25
   Каждый раз, когда Административный Совет Международного Бюро
Труда считает это необходимым, он  представляет  Генеральной
Конференции доклад о применении настоящей Конвенции и решает,
следует ли включать в повестку дня Конференции вопрос о ее полном
или частичном пересмотре.
              Статья 26
   1. В  случае,  если Конференция примет новую конвенцию,
полностью или частично пересматривающую настоящую Конвенцию, и
если в новой конвенции не предусмотрено обратное, то:
   а) ратификация  каким-либо  Членом  Организации  новой,
пересматривающей конвенции  влечет  за  собой  автоматически,
независимо  от  положений  статьи 22, немедленную денонсацию
настоящей Конвенции при условии, что новая, пересматривающая
конвенция вступила в силу;
   b) начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей
конвенции настоящая Конвенция закрыта для ратификации ее Членами
Организации.
   2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по
форме и содержанию в отношении тех Членов Организации, которые ее
ратифицировали, но не ратифицировали новую,  пересматривающую
конвенцию.
              Статья 27
   Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют
одинаковую силу.
   Дата вступления в силу: 29 марта 1966 года.
 
 "Конвенции и рекомендации, принятые
 Международной конференцией труда",
 1919-1966 гг., Женева, МБТ, 1983 год.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка