Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про експертну раду з питань використання коштів резерву та інструкції про застосування Порядку формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду


        ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 11-3 від 18.07.2001        Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   4 лютого 2002 р.
                   за N 101/6389
 
     Про затвердження Положення про експертну раду
       з питань використання коштів резерву та
        Інструкції про застосування Порядку
        формування та використання коштів
           резерву Пенсійного фонду
 
   На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2001 року N 435 ( 435-2001-п ) правління Пенсійного
фонду України П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Затвердити  Положення  про  експертну  раду з питань
використання коштів резерву та Інструкцію про застосування Порядку
формування  та  використання коштів резерву Пенсійного фонду
( z0102-01 ).
   2. Юридичному управлінню (Зарудний О.Б.) подати зазначені
Положення про експертну раду з питань використання коштів резерву
та Інструкцію про застосування Порядку формування та використання
коштів резерву  Пенсійного  фонду  ( z0102-02 ) на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
 Голова правління                  Б.О. Зайчук
 
 Погоджено:
 Міністерство фінансів
 Міністр фінансів                  І.О. Мітюков
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова правління
                   Пенсійного фонду України
                   18.07.01 N 11-3
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   4 лютого 2002 р.
                   за N 101/6389
              ПОЛОЖЕННЯ
          про експертну раду з питань
          використання коштів резерву
   1. Це Положення відповідно  до  Порядку  формування  та
використання  коштів  резерву Пенсійного фонду, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року N 435
( 435-2001-п ) (далі - Порядок), регулює порядок створення та
функціонування експертної ради  Пенсійного  фонду  з  питань
використання коштів резерву (далі - експертна рада).
   2. Експертна  рада  є  дорадчим органом, що утворюється
правлінням Пенсійного фонду (далі - Фонд) у кількості 11 осіб і
діє на громадських засадах.
   3. Персональний  склад  експертної  ради  затверджується
правлінням Фонду. До складу експертної ради можуть  входити
працівники Фонду та його органів, представники міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади. При цьому до складу ради
обов'язково  включаються  представники  Міністерства праці та
соціальної політики, Міністерства фінансів та Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку.
   4. У  своїй  діяльності експертна рада керується чинним
законодавством.
   5. Головним завданням експертної ради  є  вироблення  у
відповідності до Порядка ( 435-2001-п ) та Інструкції рішень з
питань використання коштів резерву Фонду, що забезпечують їх
надійне збереження та ефективне відтворення.
   6. Відповідно до свого головного завдання експертна рада:
   розглядає питання та вносить керівництву Фонду пропозиції
щодо напрямків використання коштів резерву Фонду з урахуванням
фінансово-економічної ситуації в країні, стану  ринку  цінних
паперів;
   визначає на конкурсній основі банківські  установи,  які
здійснюють від імені Фонду придбання цінних паперів за рахунок
коштів резерву Фонду та зберігають їх на рахунках у цінних паперах
(далі - зберігачі), схвалює проекти відповідних договорів між
Фондом та зберігачами;
   розглядає у встановленому порядку заявки на придбання цінних
паперів за рахунок коштів резерву Фонду, приймає рішення щодо їх
задоволення  або  відхилення,  вносить  відповідні пропозиції
керівництву Фонду;
   вносить пропозиції керівництву фонду щодо визначення розміру
винагороди зберігачам за надання послуг з придбання цінних паперів
за рахунок коштів резерву Фонду та здійснення операцій з цими
паперами;
   розглядає та вирішує питання щодо дострокового продажу цінних
паперів, які придбані за рахунок коштів резерву Фонду, або щодо
обміну цих цінних паперів на інші цінні папери, які відповідно до
Порядку ( 435-2001-п ) можуть придбаватися за рахунок коштів
резерву Фонду, вносить відповідні пропозиції керівництву Фонду;
   аналізує стан використання коштів резерву Фонду, зокрема,
стан виконання відповідних угод із зберігачами, вносить відповідні
пропозиції керівництву Фонду.
   7. Формою роботи експертної ради є засідання, які скликаються
головою ради в міру потреби, або на вимогу голови правління Фонду,
або на вимогу не менш як половини її членів, але не рідше одного
разу на місяць. Члени ради повідомляються про засідання ради її
секретарем не пізніше ніж за три дні до дня засідання.
   8. Засідання експертної ради є правомочним, якщо на ньому
присутні не менш як половина членів ради.
   9. Рішення експертної ради приймаються простою більшістю
голосів присутніх на засіданні членів ради, при цьому члени ради
голосують лише "за" та "проти".
   10. Рішення експертної ради оформлюється протоколом, який
підписується усіма її членами. При цьому, якщо член експертної
ради голосував проти прийнятого рішення, до протоколу обов'язково
додається письмовий висновок, підписаний таким членом ради, щодо
мотивів голосування.
   11. Координує та організовує роботу ради її голова, який
призначається правлінням Пенсійного фонду з числа заступників
голови правління Фонду.
   12. За рішенням експертної ради до участі у її засіданнях у
разі необхідності можуть залучатися  керівні  працівники  та
спеціалісти Фонду та його органів, а також спеціалісти інших
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій - за
згодою їх керівників.
   13. Представники зберігачів, інших підприємств, установ та
організацій мають право бути присутніми на засіданнях експертної
ради під час обговорення питань, пов'язаних з їх участю у процесі
використання коштів резерву Фонду.
   14. Експертна рада має право:
   одержувати від структурних підрозділів та службових осіб
Фонду та його органів інформацію, необхідну  для  виконання
покладених на неї завдань;
   залучати спеціалістів структурних  підрозділів  Фонду  за
погодженням з їх керівниками для виконання завдань, покладених на
раду;
   створювати робочі групи для виконання покладених на неї
завдань.
   15. Члени експертної ради зобов'язані додержуватися вимог
законодавства про інформацію, необхідних умов конфіденційності, не
розголошувати без законних підстав інформацію, що стала їм відомою
у зв'язку з виконанням обов'язків члена експертної ради.
   16. Організаційне забезпечення діяльності експертної ради
здійснюється Фондом.
 
 Начальник юридичного управління           Зарудний О.Б.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка