Законы Украины

Новости Партнеров
 

Конвенція про медичний огляд молодих людей з метою визначення їхньої придатності до праці на підземних роботах у шахтах і копальнях N 124


              Конвенція
      про медичний огляд молодих людей з метою
      визначення їхньої придатності до праці на
       підземних роботах у шахтах і копальнях
             N 124 (укр/рос)
 
   Генеральна конференція Міжнародної організації праці,
   що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро
праці та зібралася 2 червня 1965 року на свою сорок дев'яту сесію,
   ухваливши прийняти ряд пропозицій стосовно медичного огляду
молодих людей з метою виявлення їхньої придатності до праці на
підземних роботах у шахтах і копальнях, що є частиною четвертого
пункту порядку денного сесії,
   беручи до уваги, що Конвенція 1946 року про медичний огляд
підлітків у промисловості ( 993_128 ), яка застосовується до шахт
і копалень, передбачає, що діти і підлітки молодшого, ніж 18 років
віку, можуть допускатися до роботи на промислових підприємствах,
тільки якщо вони були визнані придатними до роботи, на яку
наймаються, внаслідок ретельного медичного огляду, що тривала
праця дітей та підлітків молодшого,  ніж  18  років  віку,
обумовлюється проведенням періодичних оглядів не рідше ніж один
раз на рік і що національне законодавство передбачає положення
відносно додаткових повторних медичних оглядів,
   беручи до уваги, що в цій Конвенції передбачено, крім усього,
що для робіт, пов'язаних із серйозною небезпекою для здоров'я,
періодичні медичні огляди з метою виявлення придатності до роботи
потрібні принаймні до досягнення віку 21 року і що національне
законодавство або встановлює, або доручає компетентному органові
влади  встановити види роботи або категорії робіт, до яких
застосовується ця вимога,
   враховуючи, що через небезпеку для здоров'я, яку становлять
підземні роботи в шахтах і копальнях, бажано ухвалити міжнародні
норми, які передбачають, що придатність до підземних робіт в
шахтах і копальнях до досягнення віку 21 року визначається за
допомогою попереднього медичного огляду та періодичних медичних
оглядів, і які визначають тип цих оглядів,
   вирішивши надати цим пропозиціям форми міжнародної конвенції,
   ухвалює цього двадцять третього дня червня місяця тисяча
дев'ятсот шістдесят п'ятого року нижченаведену Конвенцію, яка може
називатися Конвенцією 1965 року про медичний огляд молодих людей
для підземних робіт:
               Стаття 1
   1. Відповідно до мети застосування цієї Конвенції термін
"шахти і копальні" означає будь-яке підприємство, як державне, так
і приватне, яке видобуває яку-небудь речовину з надр землі за
допомогою засобів, пов'язаних з використанням праці людей під
землею.
   2. Положення цієї Конвенції про медичний огляд молодих людей
для прийняття на підземні роботи або для виконання роботи під
землею в шахтах і копальнях охоплюють також прийняття на підземні
роботи або виконання роботи під землею в кар'єрах.
               Стаття 2
   1. Для прийняття на підземні роботи в шахтах або для роботи
осіб молодшого, ніж 21 рік віку, вимагаються ретельний медичний
огляд і періодичні огляди не рідше ніж один раз на рік з метою
виявлення придатності їх до роботи.
   2. Однак дозволяється вживати інших заходів з метою медичного
контролю у тих випадках, коли компетентний орган влади, діставши
медичну консультацію, після проведення консультації і досягнення
домовленості  з  найбільш  представницькими   відповідними
організаціями роботодавців і працівників вважає, що такі заходи
рівнозначні або ефективніші за ті, які вимагаються відповідно до
параграфа 1 цієї статті відносно молодих працівників віком від 18
до 21 року.
               Стаття 3
   1. Передбачені у статті 2 медичні огляди:
   a) проводяться   під   відповідальністю   і  наглядом
кваліфікованого лікаря, затвердженого компетентним органом влади;
   b) відповідним чином засвідчуються.
   2. Рентгенівський знімок легенів робиться під час першого
медичного огляду, а також, якщо це вважатиметься за потрібне з
міркувань медичного плану, під час наступних оглядів.
   3. Передбачувані  цією  Конвенцією  медичні  огляди  не
спричиняють витрат для молодих людей, їхніх батьків або опікунів.
               Стаття 4
   1. Усіх потрібних заходів, зокрема введення  відповідних
санкцій, компетентний орган влади вживає з тим, щоб забезпечити
ефективне застосування положень цієї Конвенції.
   2. Кожний член Організації, який ратифікував цю Конвенцію,
зобов'язується створити відповідну систему інспекції для контролю
застосування  Конвенції  або стежити за тим, щоб відповідна
інспекція здійснювалась.
   3. Національне   законодавство  визначає  коло  осіб,
відповідальних за застосування положень цієї Конвенції.
   4. Роботодавець  веде  облік  і  надає  у розпорядження
інспекторів дані, які вказують відносно осіб молодшого ніж 21 рік
віку, які прийняті на підземні роботи або виконують їх:
   a) дату народження, засвідчену належним чином, коли  це
можливо;
   b) вид роботи, яку вони виконують;
   c) посвідку, яка засвідчує придатність до праці, але не
містить медичних даних.
   5. Роботодавець  надає  у  розпорядження  представників
працівників на їхнє прохання інформацію, зазначену в параграфі 4.
               Стаття 5
   Компетентні органи влади кожної країни, перш ніж визначити
загальну політику щодо застосування цієї Конвенції і перш ніж
встановлювати регламентацію виконання її положень,  проводять
консультації   з  найбільш  представницькими  відповідними
організаціями роботодавців і працівників.
               Стаття 6
   Офіційні документи  про  ратифікацію  цієї  Конвенції
надсилаються Генеральному директорові Міжнародного бюро праці для
реєстрації.
               Стаття 7
   1. Ця Конвенція зв'язує тільки тих членів Організації, чиї
документи про ратифікацію зареєстрував Генеральний директор.
   2. Вона набуває чинності через дванадцять місяців після того,
як Генеральний директор зареєструє документи про ратифікацію двох
членів Організації.
   3. Надалі ця Конвенція набуває чинності щодо кожного члена
Організації через дванадцять місяців від дати реєстрації його
документа про ратифікацію.
               Стаття 8
   1. Будь-який член Організації, який ратифікував цю Конвенцію,
може після закінчення десятирічного періоду з моменту, коли вона
початково набула чинності, денонсувати її актом про денонсацію,
надісланим Генеральному директорові Міжнародного бюро праці та
зареєстрованим ним. Денонсація набуває чинності через рік після
реєстрації акта про денонсацію в Міжнародному бюро праці.
   2. Кожний член Організації, який ратифікував цю Конвенцію і
який протягом року після закінчення згаданого в попередньму пункті
десятирічного періоду не скористається своїм правом на денонсацію,
передбаченим  цією  статтею,  буде  зв'язаний  на  наступний
десятирічний період і згодом зможе денонсувати цю Конвенцію після
закінчення кожного десятирічного періоду в порядку, встановленому
в цій статті.
               Стаття 9
   1. Генеральний директор Міжнародного бюро праці сповіщає всіх
членів  Міжнародної  організації  праці  про реєстрацію всіх
документів про ратифікацію, заяв та актів  про  денонсацію,
отриманих ним від членів Організації.
   2. Сповіщаючи членів Організації про реєстрацію отриманого
ним  другого документа про ратифікацію, Генеральний директор
звертає їхню увагу на дату настання чинності цієї Конвенції.
              Стаття 10
   Генеральний директор  Міжнародного  бюро  праці  надсилає
Генеральному  секретареві  Організації  Об'єднаних  Націй для
реєстрації відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ) повні відомості щодо всіх документів про
ратифікацію, заяв та актів про денонсацію, зареєстрованих ним
відповідно до положень попередніх статей.
              Стаття 11
   Кожного разу, коли Адміністративна рада Міжнародного бюро
праці вважає це за потрібне, вона подає Генеральній конференції
доповідь про застосування цієї Конвенції і вирішує, чи слід
вносити до порядку денного Конференції питання про її повний або
частковий перегляд.
              Стаття 12
   1. У разі, якщо Конференція ухвалить нову конвенцію, яка
повністю або частково переглядає цю Конвенцію, і якщо у новій
конвенції не буде передбачено протилежне, то:
   a) ратифікація  будь-яким  членом  Організації  нової,
переглянутої  конвенції  спричиняє автоматично, незалежно від
положень статті 8, негайну денонсацію цієї Конвенції за умови, що
нова, переглянута конвенція набула чинності;
   b) починаючи від дати настання чинності нової, переглянутої
конвенції,  цю Конвенцію закрито для ратифікації її членами
Організації.
   2. Ця Конвенція залишається у всякому разі чинною за формою
та змістом щодо тих членів Організації, які її ратифікували, але
не ратифікували нову, переглянуту конвенцію.
              Стаття 13
   Англійський і  французький  тексти  цієї Конвенції мають
однакову силу.
   Дата набуття чинності: 13 грудня 1967 року.
 
 Конвенції та рекомендації, ухвалені
 Міжнародною організацією праці
 1965-1999, Том II
 Міжнародне бюро праці, Женева
              Конвенция
     о медицинском освидетельствовании молодых людей
     с целью определения их пригодности к труду на
       подземных работах в шахтах и рудниках
               N 124
 
                        Официальный перевод
   Генеральная Конференция  Международной  Организации Труда,
созванная в Женеве Административным Советом Международного Бюро
Труда и собравшаяся 2 июня 1965 года на свою сорок девятую сессию,
   постановив принять ряд предложений о медицинском осмотре
    молодых людей с целью определения их пригодности к труду
    на подземных работах в шахтах и рудниках, что является
    частью четвертого пункта повестки дня сессии,
   принимая во внимание, что Конвенция 1946 года о медицинском
    освидетельствовании детей и подростков в промышленности
    ( 993_128),  которая применима к шахтам  и рудникам,
    предусматривает, что дети и подростки  моложе 18 лет
    могут допускаться к работе в промышленных предприятиях
    только, если они были признаны пригодными к работе,  на
    которую  они  принимаются,  в результате тщательного
    медицинского осмотра, что продолжительный труд детей или
    подростков  моложе 18 лет обуславливается проведением
    периодических осмотров не реже одного раза в год и что
    национальное законодательство предусматривает  положения
    относительно      дополнительных     медицинских
    переосвидетельствований,
   принимая во внимание, что в этой Конвенции предусмотрено,
    кроме  того,  что  для работ, связанных с серьезной
    опасностью для здоровья, периодические медицинские осмотры
    с целью выявления пригодности к работе требуются по
    крайней мере до достижения 21 года и что национальное
    законодательство  либо  устанавливает,  либо  поручает
    компетентному органу  власти  установить  работы  или
    категории работ, к которым применяется данное требование,
   учитывая, что  ввиду  опасности  для  здоровья,  которую
    представляют  подземные  работы в шахтах и рудниках,
    желательно принять международные нормы, предусматривающие,
    что пригодность к подземным работам в шахтах и рудниках до
    достижения 21 года определяется при помощи первоначального
    медицинского   освидетельствования  и  периодических
    медицинских осмотров, и  определяющие  характер  этих
    осмотров,
   решив придать этим нормам форму международной конвенции,
    принимает сего двадцать третьего дня июня месяца тысяча
    девятьсот шестьдесят пятого года нижеследующую Конвенцию,
    которая  может  именоваться  Конвенцией  1965 года о
    медицинском  освидетельствовании  молодых  людей  для
    подземных работ:
               Статья 1
   1. В целях применения настоящей Конвенции термин "шахты и
рудники" означает любое предприятие, как государственное, так и
частное, производящее добычу какого-либо вещества из недр земли с
помощью средств, связанных с применением труда людей под землей.
   2. Положения   настоящей   Конвенции   о  медицинском
освидетельствовании молодых людей для приема на подземные работы
или для выполнения работы под землей в шахтах также охватывают
прием на подземные работы или выполнение работы под землей в
карьерах.
               Статья 2
   1. Для приема на подземные работы в шахтах и рудниках или для
работы там лиц моложе 21 года требуются тщательный медицинский
осмотр и периодические осмотры не реже одного раз в год с целью
выявления пригодности их к работе.
   2. Однако, разрешается  принимать  другие  меры в целях
медицинского контроля в тех случаях, когда компетентный орган
власти,  получив  медицинскую  консультацию, после проведения
консультации и достижения соглашения с наиболее представительными
соответствующими  организациями  предпринимателей и трудящихся
считает, что такие меры равнозначны или более эффективны, чем те,
которые требуются в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в
отношении молодых трудящихся в возрасте от 18 до 21 года.
               Статья 3
   1. Предусматриваемые в статье 2 медицинские осмотры:
   а) производятся  под  ответственностью  и  наблюдением
    квалифицированного  врача,  утвержденного  компетентным
    органом власти;
   b) соответствующим образом удостоверяются.
   2. Рентгеновский   снимок   легких  производится  при
первоначальном медицинском освидетельствовании, а также, если это
будет  сочтено  необходимым с медицинской точки зрения, при
последующих осмотрах.
   3. Предусматриваемые настоящей Конвенцией медицинские осмотры
не влекут за собой расходов для молодых людей, их родителей или
опекунов.
               Статья 4
   1. Все необходимые меры, включая введение соответствующих
санкций, принимаются компетентным органом власти, с тем чтобы
обеспечить эффективное применение положений настоящей Конвенции.
   2. Каждый  Член  Организации,  ратифицирующий  настоящую
Конвенцию, обязуется создать соответствующую систему инспекции для
контроля за применением Конвенции или следить за тем, чтобы
соответствующая инспекция осуществлялась.
   3. Национальное  законодательство  определяет  круг  лиц,
ответственных за применение положений настоящей Конвенции.
   4. Предприниматель ведет учет и предоставляет в распоряжение
инспекторов данные, указывающие в отношении лиц моложе 21 года,
которые приняты на подземные работы или выполняют их:
   а) дату рождения, удостоверенную должным образом, когда это
    возможно;
   b) характер выполняемой ими работы; и
   с) удостоверение, свидетельствующее о пригодности к труду, но
    не содержащее медицинских данных.
   5. Предприниматель   предоставляет   в   распоряжение
представителей трудящихся по их просьбе информацию, упомянутую в
пункте 4.
               Статья 5
   Компетентные органы власти  каждой  страны  прежде,  чем
определять общую политику применения настоящей Конвенции и прежде,
чем устанавливать регламентацию во исполнение ее  положений,
проводят   консультации   с   наиболее   представительными
соответствующими организациями предпринимателей и трудящихся.
               Статья 6
   Официальные документы о ратификации  настоящей  Конвенции
направляются Генеральному Директору Международного Бюро Труда для
регистрации.
               Статья 7
   1. Настоящая  Конвенция  связывает  только  тех  Членов
Международной Организации Труда, чьи документы о ратификации
зарегистрированы Генеральным Директором.
   2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того,
как Генеральный Директор зарегистрирует документы о ратификации
двух Членов Организации.
   3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает в  силу  в
отношении каждого Члена Организации через двенадцать месяцев после
даты регистрации его документа о ратификации.
               Статья 8
   1. Любой  Член  Организации,  ратифицировавший  настоящую
Конвенцию, может по истечении десятилетнего периода с момента ее
первоначального вступления в силу денонсировать ее посредством
акта  о  денонсации,  направленного  Генеральному  Директору
Международного Бюро Труда и зарегистрированного им. Денонсация
вступает в силу через год после регистрации акта о денонсации.
   2. Каждый Член  Организации,  ратифицировавший  настоящую
Конвенцию, который в годичный срок по истечении упомянутого в
предыдущем пункте десятилетнего периода не воспользуется своим
правом на денонсацию, предусмотренным в настоящей статье, будет
связан на следующий период в десять лет и впоследствии сможет
денонсировать  настоящую  Конвенцию  по  истечении  каждого
десятилетнего периода в порядке, установленном в настоящей статье.
               Статья 9
   1. Генеральный Директор Международного Бюро Труда извещает
всех Членов Международной Организации Труда о регистрации всех
документов о ратификации и актов о денонсации, полученных им от
Членов Организации.
   2. Извещая Членов Организации о регистрации полученного им
второго документа о ратификации, Генеральный Директор обращает их
внимание на дату вступления настоящей Конвенции в силу.
              Статья 10
   Генеральный Директор Международного Бюро Труда направляет
Генеральному  Секретарю  Организации  Объединенных  Наций для
регистрации в соответствии со статьей 102 Устава Организации
Объединенных Наций ( 995_010 ) полные сведения относительно всех
документов о ратификации и актов о денонсации, зарегистрированных
им в соответствии с положениями предыдущих статей.
              Статья 11
   Каждый раз, когда Административный Совет Международного Бюро
Труда считает это необходимым, он  представляет  Генеральной
Конференции доклад о применении настоящей Конвенции и решает,
следует ли включать в повестку дня Конференции вопрос о ее полном
или частичном пересмотре.
              Статья 12
   1. В  случае,  если Конференция примет новую конвенцию,
полностью или частично пересматривающую настоящую Конвенцию, и
если в новой конвенции не предусмотрено обратное, то:
   а) ратификация  каким-либо  Членом  Организации  новой,
    пересматривающей конвенции влечет за собой автоматически,
    независимо от положений статьи 8, немедленную денонсацию
    настоящей  Конвенции  при  условии,  что  новая,
    пересматривающая конвенция вступила в силу;
   b) начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей
    конвенции настоящая Конвенция закрыта для ратификации ее
    Членами Организации.
   2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по
форме и содержанию в отношении тех Членов Организации, которые ее
ратифицировали, но не ратифицировали новую,  пересматривающую
конвенцию.
              Статья 13
   Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют
одинаковую силу.
 
 "Конвенции и рекомендации, принятые
 Международной конференцией труда",
 1919-1966 гг., Женева, МБТ, 1983 год.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка