Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про плату за користування надрами в цілях, не пов"язаних з видобуванням корисних копалин


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 8 листопада 2000 р. N 1682
                Київ
      Про плату за користування надрами в цілях,
     не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1426 ( 1426-2001-п ) від 26.10.2001 )
 
 
   Відповідно до статті  30  Кодексу  України  про  надра
( 132/94-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити  Порядок  справляння плати за користування
надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, та
нормативи плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин (додаються).
   Запровадити нормативи плати за користування надрами в цілях,
не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, з 1 липня 2001
року.
   2. Міністерству екології та природних ресурсів, Державній
податковій  адміністрації, Міністерству фінансів, Міністерству
праці та соціальної політики за погодженням з Міністерством
економіки затвердити у тримісячний термін Інструкцію про порядок
обчислення і справляння плати за користування надрами в цілях, не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин.
   3. Міністерству праці та соціальної політики разом з Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями визначити у
тримісячний  термін  перелік  суб'єктів  господарювання,  які
користуються  надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням
корисних копалин, із зазначенням видів користування і подати його
до органів державної податкової служби в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
   Інд. 33
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 8 листопада 2000 р. N 1682
               ПОРЯДОК
    справляння плати за користування надрами в цілях,
     не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
 
   1. Цей Порядок встановлює єдині правила справляння плати за
користування надрами в цілях, не пов'язаних з  видобуванням
корисних копалин (далі - за користування надрами), на території
України.
   Платниками є  юридичні  та  фізичні  особи  -  суб'єкти
господарської діяльності усіх форм власності, їх філії, відділення
та інші відокремлені підрозділи, нерезиденти та їх постійні
представництва, які використовують у межах території України
ділянки надр для:
   зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших
рідких нафтопродуктів;
   витримування виноматеріалів,  виробництва  і  зберігання
винопродукції;
   вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин;
   зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів,
речовин і матеріалів;
   провадження інших видів господарської діяльності.
   2. Об'єктом справляння плати є обсяг підземного простору
(ділянки) надр:
   для зберігання природного газу та газоподібних продуктів -
активний об'єм зберігання газу в пористих  чи  тріщинуватих
геологічних утвореннях (пластах-колекторах);
   для зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів - об'єм
спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих
і пристосованих), а також природних порожнин (печер);
   для витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання
винопродукції, вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин,
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів,
речовин і матеріалів, провадження інших видів  господарської
діяльності - площа підземного простору, що надана у користування в
спеціально створених та існуючих гірничих виробках (відпрацьованих
і пристосованих), а також природних порожнинах (печерах).
   3. Річні нормативи плати встановлюються окремо для кожного
виду користування надрами у гривнях до одиниці виміру залежно від
корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час
їх використання.
   4. Плата не справляється:
   з військових частин, закладів, установ і організацій Збройних
Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до
законів України, що фінансуються за рахунок державного бюджету;
   за використання транспортних тунелів та інших  підземних
комунікацій, колекторно-дренажних систем та об'єктів міського
комунального господарства;
   за використання підземних споруд на глибині не більше 20
метрів,  збудованих  відкритим способом без засипання або з
наступним грунтовим засипанням.
   5. Обчислення,  сплата  і  подання  розрахунків  плати
здійснюється платниками самостійно відповідно до вимог Інструкції
про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами
в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.
   6. Розрахунки плати, базовий податковий (звітний) період
якої дорівнює календарному кварталу, подаються платниками до
органів державної податкової служби протягом 40 календарних днів,
наступних за останнім календарним днем звітного (податкового)
кварталу, за місцезнаходженням ділянки надр.
   Суб'єкт господарської діяльності, зареєстрований як платник
податків і зборів (обов'язкових платежів) в органі державної
податкової служби іншого району (міста), ніж місцезнаходження
ділянки надр, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного (податкового) кварталу, додатково подає
(надсилає) до органу державної податкової служби, в якому він
зареєстрований, копію розрахунку з відміткою органу державної
податкової служби, який прийняв розрахунок.
( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1426 ( 1426-2001-п ) від
26.10.2001 )
   7.  Плата  вноситься  відповідно до бюджетів Автономної
Республіки Крим,  областей,  мм.  Києва  і  Севастополя  за
місцезнаходженням ділянки надр протягом 10 календарних днів,
наступних за останнім днем граничного терміну подання розрахунку
плати.
   Суб'єкт господарської діяльності, зареєстрований як платник
податків і зборів (обов'язкових платежів) в органі державної
податкової служби іншого району (міста), ніж місцезнаходження
ділянки надр, протягом 10 календарних днів, наступних за останнім
днем граничного терміну подання розрахунку плати, додатково подає
(надсилає) до органу державної податкової служби, в якому він
зареєстрований, копію платіжного документа про її внесення.
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 1426 ( 1426-2001-п ) від
26.10.2001 )
   8. Плата включається до складу валових витрат виробництва та
обігу.
   9. Платники  несуть  відповідальність  за  правильність
обчислення, повноту і своєчасність внесення плати до відповідних
бюджетів, а також за правильність складання і своєчасність подання
розрахунків до органів державної податкової служби згідно із
законодавством.
   10. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю  і
повнотою внесення плати за користування надрами в цілях, не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюють органи
державної податкової служби.
   11. Контроль за правильністю визначення обсягів використання
надр в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин,
здійснюють органи державного гірничого нагляду в установленому
порядку.
   12. Органи державного гірничого нагляду у місячний термін з
дня видачі чи вилучення акта про надання гірничого відводу подають
органам державної податкової служби за місцезнаходженням ділянки
надр інформацію щодо змін у переліку користувачів надр.
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 8 листопада 2000 р. N 1682
              НОРМАТИВИ
      плати за користування надрами в цілях, не
      пов'язаних з видобуванням корисних копалин
 
 
----------------------------------------------------------------------
           |              |     |Плата за
           |              |     |одиницю
Характер користування|              | Одиниця | обсягу
   надрами    | Вид користування надрами | виміру |користу-
           |              |     | вання
           |              |     |надрами,
           |              |     |гривень
           |              |     | на рік
----------------------------------------------------------------------
Використання     зберігання природного газу  тис. куб.  0,05
підземного простору  та газоподібних продуктів   метрів
надр - пористих чи                 активного
тріщинуватих                    об'єму
геологічних утворень
(пластів-колекторів)
 
Використання     зберігання нафти та інших   куб.    0,05
підземного простору - рідких нафтопродуктів    метрів
спеціально створених
та існуючих гірничих витримування виноматеріалів,  кв.    0,14
виробок        виробництво і зберігання   метрів
(відпрацьованих і   винопродукції
пристосованих), а
також природних
порожнин (печер)   вирощування грибів, овочів,  -"-    0,08
           квітів та інших рослин
           зберігання харчових      -"-    0,06
           продуктів, промислових та
           інших товарів, речовин і
           матеріалів
           провадження іншої       -"-    0,20
           господарської діяльності
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка